Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

XIV Posiedzenie - 16 grudnia 2016 r.

16 grudnia 2016 roku w Olsztynie odbyło się czternaste posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W trakcie posiedzenia przedstawiono:

Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Poddziałań, w których przewidziano zastosowanie instrumentów finansowych, tj. dla:

  • Poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką (Priorytet inwestycyjny 1b),
  • Poddziałania 1.3.4 Tereny inwestycyjne  (Priorytet inwestycyjny 3a),
  • Poddziałania 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu  (Schemat B) (Priorytet inwestycyjny 3c),
  • Poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R (Priorytet inwestycyjny 3c),
  • Poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu (Priorytet inwestycyjny 3c).

Propozycje zmiany w przyjętych katalogach kryteriów wyboru projektów do działań/poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

  • Działania 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy (Priorytet inwestycyjny 8i),
  • Działania 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe (Priorytet inwestycyjny 8i).

Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

  • Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem – projekty konkursowe (Priorytet inwestycyjny 9i),
  • Poddziałania 11.2.3 Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe (Priorytet inwestycyjny 9iv).

Propozycje propozycji zmian w Planie ewaluacji Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Propozycje informacji o realizacji Rocznego Planu Działań informacyjno-promocyjnych w 2016 r. oraz o planowanych działaniach informacyjno-promocyjnych na 2017 r.

Pliki do pobrania

Agenda: XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-12-19

Prezentacja: Zmiany w planie Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-12-19

Prezentacja: Realizacja Rocznego Planu Działań informacyjno-promocyjnych w 2016 r.

2016-12-19

Prezentacja: Kryteria wyboru projektów w Działaniach 10.1 i 10.2 Regionalny rynek pracy – RPO WiM 2014-2020

2016-12-19

Prezentacja: Propozycja kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-12-19

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS