Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

6.1.1

Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe

zakończony     od: 2017-02-27 do: 2017-03-29
Komunikaty

Informujemy o zmianie w ogłoszeniu o konkursie oraz o zmianie Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe. Zmiany dotyczą zwiększenia alokacji w ramach przedmiotowego konkursu.

Powyższe umożliwi zakontraktowanie 3 kolejnych pozytywnie ocenionych wniosków, które znajdują się na Liście wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pod względem formalno-merytorycznym opracowanej przez KOP. Jednocześnie zwiększenie alokacji przyczyni się do prawidłowej realizacji ram wykonania, o których mowa w Programie dla Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe oraz przyspieszy kontraktację środków.

Wskazania wymaga, iż w myśl § 6 ust. 10 Regulaminu konkursu   nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 „Po rozstrzygnięciu konkursu, IZ zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie”.

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, czyli od 16.10.2017 r.

Przyczyną wprowadzenia zmian do Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1. Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe jest aktualizacja załącznika nr 16, tj. Wzoru umowy o dofinansowanie projektu.

Powyższa zmiana skutkuje także aktualizacją załącznika nr 19 do Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 – Instrukcji zabezpieczeń, w zakresie terminów uzgadniania zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu.

Konieczność aktualizacji załącznika nr 16 do Regulaminu konkursu – Wzoru umowy o dofinansowanie projektu wynika z potrzeby doprecyzowania jego zapisów, m.in. w zakresie obowiązków beneficjentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanych projektów oraz postanowień dotyczących zasad wykorzystania systemów informatycznych.

Ponadto, w związku z przyśpieszeniem kontraktacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Departament EFRR proponuje wprowadzenie do wzoru umowy o dofinansowanie i Instrukcji zabezpieczeń (Załącznik Nr 19 do Regulaminu) zapisów pozwalających na wcześniejsze podpisywanie umów o dofinansowanie projektów przed przedłożeniem przez Beneficjentów wszelkich wymaganych dokumentów/ustanowieniu wszystkich zabezpieczeń, przy jednoczesnym postanowieniu, że wypłata dofinansowania nastąpi dopiero po złożeniu dokumentów/ustanowieniu zabezpieczeń.

Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian w treści załączników Nr 16 i Nr 19, podjęto decyzję o ich aktualizacji i zamieszczeniu zaktualizowanych wzorów pod przedmiotowym konkursem.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od 10.10.2017 r., czyli dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Wyniki naboru
Komunikaty

Informujemy o zmianie Ogłoszenia oraz Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe. Zmiany dotyczą wydłużenia terminu oceny formalno-merytorycznej z 70 dni do 100 dni liczonych od dnia powołania KOP (§ 11 ust. 3 Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17) oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z września 2017 r. na październik 2017 r. (§  7 ust. 4 Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17, ogłoszenie o konkursie).

Powyższe uwarunkowane jest przedłużającą się oceną ekspercką w związku z okresem urlopowym ekspertów oraz obowiązkiem doręczania pism wzywających Wnioskodawcę do złożenia  dodatkowych wyjaśnień/informacji  na etapie oceny formalno-merytorycznej, pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wskazania wymaga, iż w myśl § 11 ust. 3 Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 „W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków, konieczność zamówienia dodatkowych ekspertyz) może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu oceny wniosków o dofinansowanie projektów”. Ponadto, zgodnie z ogłoszeniem konkursu „Instytucja Zarządzająca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu”.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany obowiązują od 4 września 2017 r. 

Etapy oceny projektów
Komunikaty
Etapy oceny projektów
Komunikaty

12 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu.
Zmiany dotyczą wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych z 80 dni do 93 dni liczonych od dnia zamknięcia naboru (§ 10 ust. 1 Regulaminu konkursu). Instytucja Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (IZ) informuje o zmianie Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe. Zmiany dotyczą wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych z 80 dni do 93 dni liczonych od dnia zamknięcia naboru wniosków w konkursie (§ 10 ust. 1 Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ-00-28-002/17). 

Powyższe spowodowane jest: 1. Prowadzeniem przez IZ oceny projektów w kilku konkursach jednocześnie. 2. Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Obowiązkiem doręczania pism o stwierdzeniu braków formalnych oraz oczywistych omyłek pisarskich na etapie weryfikacji wymogów formalnych pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wskazania wymaga, iż w myśl § 10 ust. 1 Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ- 00-28-002/17 W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków), może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków. 

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ-00-28-002/17 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu. 
Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Etapy oceny projektów
Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Czy w projekcie z poddziałania 6.1.1 jest kosztem kwalifikowalnym, zlecenie wykonania dzieła polegającego na przygotowaniu programów zajęć edukacyjnych dotyczących dziedzictwa regionu z uwzględnieniem dziedzictwa konkretnego obiektu zabytkowego, które będą realizowane w tym obiekcie zabytkowym?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami kwalifikowalności: „wydatki związane z zarządzaniem i obsługą projektu dotyczące: wynagrodzeń, innych świadczeń dla osób fizycznych, pozostałych wydatków bieżących i wydatków związanych z ogólnym zarządem (z wyłączeniem punktu 3.4)” są niekwalifikowalne.

W związku z powyższym wydatek poniższy jest niekwalifikowany.

 

Pytanie:

 Czy w zakresie finansowo – ekonomicznym do wniosku należy dołączyć tylko plik Załącznik nr 3.1 Analiza finansowo – ekonomiczna? Czy trzeba dołączyć jeszcze inne wyliczenia finansowe? Jeśli tak, proszę o podanie jakie. Czy należy sporządzać np. bilans i rachunek zysków i strat z prognozą na kolejne lata okresu odniesienia? Jeśli tak, co w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest zobligowany do sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat?

Odpowiedź:

Wnioskodawca musi wraz z wnioskiem dołączyć analizę przygotowaną w oparciu o załącznik 3.1 (Plik EXCEL) na płycie CD w formie wypełnionego pliku EXCEL oraz wydruk z tej analizy.

Dodatkowo do wniosku o dofinansowanie musi dołączyć jeden z załączników nr 14:

-  14.1 Bilans, rachunek zysków i strat lub inne

 - 14.2 Kopia odpowiedniego PIT/CIT za 3 ostatnie lata obrachunkowe.

A w przypadku jeżeli Wnioskodawcą jest JST to 14.3 Opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok lub uchwała RIO, bądź Oświadczenie w sprawie dostarczenia sprawozdania z RIO

Komunikaty

6 marca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Załącznika nr 14 do Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 tj. Regulaminu Komisji Oceny Projektów.

Aktualizacja Regulaminu Komisji Oceny Projektów, uwzględnia możliwość dokonywanie oceny wniosku przez Eksperta poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników. Wprowadzenie zmian podyktowane jest realizacją rekomendacji Urzędu Kontroli Skarbowej, dotyczącej rozszerzenia informacji o przepływie dokumentów pomiędzy IOK i ekspertami oraz umożliwi usprawnienie prac KOP.

 

Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Pytania i odpowiedzi

RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17

 

Środki na remont zabytkowego kościoła katolickiego oraz na wykończenie domu parafialnego z pokojami dla gości i pomieszczeniami wspólnymi.

Pytania:

1. Jaka jest konkretna  suma, o którą można starać się jednorazowo na jednego beneficjenta?

2. Czy można złożyć i potem realizować 2 lub więcej  wniosków jednocześnie przez jednego beneficjenta?

3. Czy operacje mogą mieć charakter komercyjny (np. wykończenie pokoi gościnnych w domu parafialnym  gdzie można znaleźć listę środków kwalfikowalnych)?

 

Odpowiedzi:

Ad 1 Maksymalny koszt całkowity projektu ubiegającego się o dofinansowanie nie może przekroczyć 5 mln euro.

Ad 2 Nie ma ograniczeń, co do ilości złożonych projektów.

Ad 3 Zgodnie z załącznikiem nr 18 Wytyczne kwalifikowalności wydatków „pkt 1) rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także odbudowa obiektów dziedzictwa kulturowego na cele, które nie miałyby związku z kulturą i turystyką (np. na cele mieszkalne lub cele administracyjne)” są wydatkami niekwalifikowalnymi w ramach Działania 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

Poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe

Konkurs nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17

Termin, od którego można składać wnioski

27 lutego 2017 r

Termin, do którego można składać wnioski

29 marca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek 8:00-15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia;
 2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 3. instytucje kultury;
 4. jednostki administracji rządowej;
 5. państwowe jednostki budżetowe;
 6. organizacje pozarządowe;
 7. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

 • Renowacja (wg definicji konserwatorskiej: rewitalizacja, rewaloryzacja, restauracja, konserwacja, zachowanie) obiektów dziedzictwa kulturowego (w tym zabytków ruchomych) o potencjale turystycznym wraz z zagospodarowaniem terenów je otaczających oraz zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
 • Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym polegająca na unowocześnianiu form ich wykorzystywania wraz z zagospodarowaniem terenów je otaczających oraz zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
 • Projekty polegające na zabezpieczeniu przed zagrożeniami obiektów dziedzictwa kulturowego;
 • Projekty zachowujące walory architektoniczno-krajobrazowe i kulturowe miasteczek (obszary miejskie o ludności poniżej 50 000) i wsi (np. kapliczki przydrożne, zabytkowe nekropolie);

 

Preferowane do dofinansowania będą projekty:

 • stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych  oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

63 302 186,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje 16.10.2017 r.

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 10.10.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

Nikodema Więsyk n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Beata Engel b.engel@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin k.szylin@umwwm.pl

Katarzyna Templin k.templin@warmia.mazury.pl

Agata Kilijańska a.urbanowicz@warmia.mazury.pl

Agnieszka Unruh a.unruh@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 521 96 29

       89 521 96 34

       89 521 96 38

       89 521 93 73

       89 521 96 45

       89 521 93 92

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

       89 512 54 83

       89 512 54 85

       89 512 54 86

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 16.10.2017 r.

2017-10-16

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (12-15.10.2017 r.)

2017-10-12

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (4.09.2017–9.10.2017)

2017-09-06

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2017-06-14

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2017-01-26

Wytyczne ministerialne zip

2017-01-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS