Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

6.1.1

Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe

zakończony     od: 2017-02-27 do: 2017-03-29
Etapy oceny projektów
Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Czy w projekcie z poddziałania 6.1.1 jest kosztem kwalifikowalnym, zlecenie wykonania dzieła polegającego na przygotowaniu programów zajęć edukacyjnych dotyczących dziedzictwa regionu z uwzględnieniem dziedzictwa konkretnego obiektu zabytkowego, które będą realizowane w tym obiekcie zabytkowym?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami kwalifikowalności: „wydatki związane z zarządzaniem i obsługą projektu dotyczące: wynagrodzeń, innych świadczeń dla osób fizycznych, pozostałych wydatków bieżących i wydatków związanych z ogólnym zarządem (z wyłączeniem punktu 3.4)” są niekwalifikowalne.

W związku z powyższym wydatek poniższy jest niekwalifikowany.

 

Pytanie:

 Czy w zakresie finansowo – ekonomicznym do wniosku należy dołączyć tylko plik Załącznik nr 3.1 Analiza finansowo – ekonomiczna? Czy trzeba dołączyć jeszcze inne wyliczenia finansowe? Jeśli tak, proszę o podanie jakie. Czy należy sporządzać np. bilans i rachunek zysków i strat z prognozą na kolejne lata okresu odniesienia? Jeśli tak, co w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest zobligowany do sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat?

Odpowiedź:

Wnioskodawca musi wraz z wnioskiem dołączyć analizę przygotowaną w oparciu o załącznik 3.1 (Plik EXCEL) na płycie CD w formie wypełnionego pliku EXCEL oraz wydruk z tej analizy.

Dodatkowo do wniosku o dofinansowanie musi dołączyć jeden z załączników nr 14:

-  14.1 Bilans, rachunek zysków i strat lub inne

 - 14.2 Kopia odpowiedniego PIT/CIT za 3 ostatnie lata obrachunkowe.

A w przypadku jeżeli Wnioskodawcą jest JST to 14.3 Opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok lub uchwała RIO, bądź Oświadczenie w sprawie dostarczenia sprawozdania z RIO

Komunikaty

6 marca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Załącznika nr 14 do Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 tj. Regulaminu Komisji Oceny Projektów.

Aktualizacja Regulaminu Komisji Oceny Projektów, uwzględnia możliwość dokonywanie oceny wniosku przez Eksperta poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników. Wprowadzenie zmian podyktowane jest realizacją rekomendacji Urzędu Kontroli Skarbowej, dotyczącej rozszerzenia informacji o przepływie dokumentów pomiędzy IOK i ekspertami oraz umożliwi usprawnienie prac KOP.

 

Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Pytania i odpowiedzi

RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17

 

Środki na remont zabytkowego kościoła katolickiego oraz na wykończenie domu parafialnego z pokojami dla gości i pomieszczeniami wspólnymi.

Pytania:

1. Jaka jest konkretna  suma, o którą można starać się jednorazowo na jednego beneficjenta?

2. Czy można złożyć i potem realizować 2 lub więcej  wniosków jednocześnie przez jednego beneficjenta?

3. Czy operacje mogą mieć charakter komercyjny (np. wykończenie pokoi gościnnych w domu parafialnym  gdzie można znaleźć listę środków kwalfikowalnych)?

 

Odpowiedzi:

Ad 1 Maksymalny koszt całkowity projektu ubiegającego się o dofinansowanie nie może przekroczyć 5 mln euro.

Ad 2 Nie ma ograniczeń, co do ilości złożonych projektów.

Ad 3 Zgodnie z załącznikiem nr 18 Wytyczne kwalifikowalności wydatków „pkt 1) rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także odbudowa obiektów dziedzictwa kulturowego na cele, które nie miałyby związku z kulturą i turystyką (np. na cele mieszkalne lub cele administracyjne)” są wydatkami niekwalifikowalnymi w ramach Działania 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

Poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe

Konkurs nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17

Termin, od którego można składać wnioski

27 lutego 2017 r

Termin, do którego można składać wnioski

29 marca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek 8:00-15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia;
 2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 3. instytucje kultury;
 4. jednostki administracji rządowej;
 5. państwowe jednostki budżetowe;
 6. organizacje pozarządowe;
 7. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

 • Renowacja (wg definicji konserwatorskiej: rewitalizacja, rewaloryzacja, restauracja, konserwacja, zachowanie) obiektów dziedzictwa kulturowego (w tym zabytków ruchomych) o potencjale turystycznym wraz z zagospodarowaniem terenów je otaczających oraz zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
 • Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym polegająca na unowocześnianiu form ich wykorzystywania wraz z zagospodarowaniem terenów je otaczających oraz zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
 • Projekty polegające na zabezpieczeniu przed zagrożeniami obiektów dziedzictwa kulturowego;
 • Projekty zachowujące walory architektoniczno-krajobrazowe i kulturowe miasteczek (obszary miejskie o ludności poniżej 50 000) i wsi (np. kapliczki przydrożne, zabytkowe nekropolie);

 

Preferowane do dofinansowania będą projekty:

 • stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych  oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu. 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

57 317 960,59 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

Nikodema Więsyk n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Beata Engel b.engel@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin k.szylin@umwwm.pl

Katarzyna Templin k.templin@warmia.mazury.pl

Agata Kilijańska a.urbanowicz@warmia.mazury.pl

Agnieszka Unruh a.unruh@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 521 96 29

       89 521 96 34

       89 521 96 38

       89 521 93 73

       89 521 96 45

       89 521 93 92

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

       89 512 54 83

       89 512 54 85

       89 512 54 86

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2017-01-26

Wytyczne ministerialne zip

2017-01-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

facebook
YouTube
kanał RSS