bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie instrumenty finansowe

Ogłaszamy nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020 w dziedzinie:

  • instrumenty finansowe – ekspert ds. wyboru podmiotu pełniącego funkcję menadżera funduszu funduszy.

 

O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:


a) posiada wykształcenie wyższe;
b) korzysta z pełni praw publicznych;
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
d) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
e) nie jest pracownikiem Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczących RPO WiM 2014–2020;
f) posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie w dziedzinie objętej RPO WiM 2014–2020, w ramach której ubiega się o wpis;
g) posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WiM 2014–2020;
h) inne warunki określone w załączniku nr 5 do Regulaminu.

 

Spełnienie wymagań, o których mowa powyżej powinno zostać potwierdzone przez kandydatów na ekspertów poprzez złożenie:

a) wypełnionego Wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014‑2020 (załącznik nr 1 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014–2020) wraz ze stosownymi oświadczeniami dotyczącymi spełnienia przesłanek, o których mowa w lit. b–e oraz g;


b) kopii dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kopii dokumentów potwierdzających wszystkie informacje zawarte we wniosku dotyczące wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego lub wymaganych uprawnień w dziedzinach, w których dokonywany jest wybór projektów do dofinansowania, określonych w załączniku nr 5 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014–2020.

 

Przedmiotem weryfikacji będą jedynie informacje oraz dokumenty adekwatne dla dziedziny, której dotyczy wniosek o wpis. Informacje oraz dokumenty, które nie mają związku z dziedziną lub wykraczają poza czas wskazany w wymaganiach dla kandydatów (jeśli określono kryterium czasowe) nie będą rozpatrywane i nie będą miały wpływu na wynik weryfikacji.

 

Szczegóły dotyczące naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014–2020 wraz z Regulaminem naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 20142020 oraz wzorami dokumentów aplikacyjnych dostępne są tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 89 52 19 383.

 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA EKSPERTÓW  RPO WiM 2014–2020” na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Polityki Regionalnej
ul. Kościuszki 89/91
10-554 Olsztyn

lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie opisanej wg powyższego wzoru w sekretariacie Departamentu Polityki Regionalnej (ul. Kościuszki 89/91 10-554 Olsztyn, II piętro, pok. 201) w terminie: od 15 lutego do 22 lutego 2017 r.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do instytucji przyjmującej wnioski. Wnioski o wpis do Wykazu, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Wnioski złożone przez kandydatów na ekspertów wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.

 

Pliki do pobrania

Regulamin naboru

2017-02-13

Załącznik nr 1 Wniosek o wpis

2017-02-13

Załącznik nr 2 Oświadczenie o niekaralności

2017-02-15

Załącznik nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych

2017-02-15

Załącznik nr 5 Wykaz dziedzin

2017-02-13

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS