Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.2

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

zakończony     od: 2017-03-31 do: 2017-05-30
Komunikaty
Etapy oceny projektów
Komunikaty

11 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu nr RPWM.04.02.00-IZ.00-28-001/17.

Przyczyną zmian ww. Regulaminu jest konieczność wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych na skutek realizacji zadań przez IOK wynikających z przejęcia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie praw i obowiązków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz przedłużającego się okresu oczekiwania na wniesienie poprawek przez Wnioskodawców.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.04.02.00-IZ.00-28-001/17 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków naboru.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 11.12.2017 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

14 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 stanowiącej Załącznik nr 18 do Regulaminu konkursu.

Aktualizacja Instrukcji wynika z konieczności ujednolicenia zasad dot. sposobu ustanawiania zabezpieczeń stosowanych dotychczas przez IZ RPO WiM 2014–2020 (do dnia 31 maja 2017 r. funkcję Instytucji Organizującej Konkurs pełnił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie).

Zmiany nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków naboru i obowiązują od 14.11.2017 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przyczyną zmian Regulaminu konkursu nr RPWM.04.02.00-IZ.00-28-001/17 jest nowelizacja Ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), zwanej dalej ustawą wdrożeniową.

Zmiany ustawy wdrożeniowej polegają, m.in. na uchyleniu art. 7 dotyczącego możliwości wydawania przez Instytucje Zarządzające wytycznych dotyczących kwestii szczegółowych dla danego programu operacyjnego, zwanych „wytycznymi programowymi”, zgodnych z wytycznymi horyzontalnymi. Instytucja Zarządzająca wydała Wytyczne programowe w sprawie kwalifikowalności wydatków do wszystkich działań i poddziałań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie zmienionej ustawy wdrożeniowej przestaną być stosowane.

W związku z powyższym, zważywszy na ogólny charakter zapisów obowiązujących wytycznych horyzontalnych i konieczności zapewnienia możliwości dalszego stosowania dotychczasowych uregulowanych w wytycznych programowych w zakresie ograniczeń ponoszenia określonych kategorii wydatków w ramach poszczególnych typów operacji przewidzianych w Programie w części współfinansowanej ze środków EFRR, przenosi się odpowiednio zapisy dotyczące wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zawartych w wytycznych programowych do § 4 Przedmiot konkursu – Limity i ograniczenia w realizacji projektów oraz § 16 Kwalifikowalność wydatków ww. Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów.

Wskazania wymaga, iż zmiany powyższe mają wyłącznie charakter „techniczny” i nie nakładają na wnioskodawców dodatkowych obowiązków w związku przygotowaniem i realizacją projektów. Zapisy zawarte w wytycznych programowych, stanowiących załącznik do Regulaminu konkursu, były znane Wnioskodawcom w dniu ogłoszenia konkursu.

Ponadto wydłużony został etap weryfikacji wymogów formalnych z 80 dni na 200 dni liczonych od dnia zamknięcia naboru oraz zmiany orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu na marzec 2018 r. Zmiany wynikają z dużej liczby wniosków złożonych w konkursie oraz obowiązku doręczania pism za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i nieterminowym ich odbiorem przez Wnioskodawców.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian. Zmiany obowiązują od 16.08.2017 r.

W związku z aktualizacją Regulaminu konkursu dla działania 4.2 RPO WiM 2014-2020 przyjętą przez Zarząd Województwa w dniu 20.06.2017 r. informujemy, iż w trakcie trwania naboru wniosków o dofinansowanie zmianie uległ nr konkursu z RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/17 na RPWM.04.02.00-IZ.00-28-001/17.

Jednocześnie, informujemy iż ww. zmiana nie będzie rzutowała negatywnie na weryfikację projektów wysłanych w MAKS2 lub złożonych wedle starej numeracji adekwatnej dla IP (WFOŚIGW). W przypadku gdy wniosek wraz z załącznikami będzie składany po wprowadzeniu zmiany, IZ rekomenduje wypełnienie dokumentacji aplikacyjnej z uwzględnieniem nowego numeru konkursu, jednakże brak zmiany numeru konkursu (np. w ramach załączników) nie będzie skutkował negatywną oceną projektu.

 

20 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu wraz załącznikami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

W konkursie nr RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP, ogłoszonym Uchwałą nr 185/Org/2017 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z dnia 27 lutego 2017 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wstępuje w ogół praw, obowiązków i przejmuje zadania Instytucji Organizującej Konkurs (instytucji odpowiedzialnej za organizację i przeprowadzenie konkursu), której funkcję pełnił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (zgodnie z Porozumieniem nr RPO/IP/4/2015 w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014‑2020, zawartego w Olsztynie w dniu 2 listopada 2015 r. ze zm.).

 

W związku z powyższym w dokumentacji konkursowej zmieniono:

 1. nr konkursu z RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/17 na RPWM.04.02.00-IZ.00-28-001/17;
 2. dane dotyczące IOK z WFOŚiGW w Olsztynie na IZ RPO WiM 2014-2020;
 3. adres dostarczenia uzupełnień/wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie projektu na adres Urzędu Marszałkowskiego;
 4. treść Regulaminu Konkursu dotyczącą publikacji rozstrzygnięcia konkursu – usunięto zapis o publikacji informacji na stronie WFOŚiGW w Olsztynie;
 5. w zapisach Regulaminu Konkursu numerację ustępów w paragrafach wynikającą z wprowadzonych zmian;
 6. treść Regulaminu Konkursu dotyczącą liczby dopuszczalnych poprawek złożonych dokumentów na etapie weryfikacji wymogów formalnych – wprowadzono możliwość dwukrotnej poprawy.
 7. zapisy wskazujące na dostarczenie w ramach uzupełnień na etapie weryfikacji wymogów formalnych jedynie brakujących lub uzupełnianych dokumentów (dotychczas Regulamin konkursu wymagał przedłożenia pełnej dokumentacji, również tej nie podlegającej korekcie).

Ponadto w pełni dostosowano zapisy dokumentacji konkursowej pod kątem zmiany IOK, dostosowując ją do wymagań obowiązujących w Instytucji Zarządzającej. 

 

Tym samym wnioski o dofinansowanie projektów złożone do dnia wejścia w życie Uchwały IZ z 20.06.2017 r., w ramach konkursu nr RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/17, podlegają ocenie zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.04.02.00-IZ.00-28-001/17 (Instytucją właściwą do oceny wniosków o dofinansowanie staje się Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020)

 

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217, ze zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 20.06.2017 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Czy w przypadku wymiany źródła ciepła musi być spełniony warunek minimalnego 25 % wzrostu sprawności nowego źródła ciepła po modernizacji?

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie znajduje się w limitach i ograniczeniach w realizacji projektu Szczegółowego opisu osi priorytetowej str. 17-18

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków:

1.Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 roku minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń (na podstawie Dyrektywa 2009/125/WE);

2. Dofinansowanie otrzymają projekty polegające na głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, w wyniku której oszczędność energii wyniesie min. 25%

5. Budynki podlegające termomodernizacji, powinny spełniać po realizacji zadania warunki techniczne określne Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. Dopuszcza się odstępstwo od tej zasady w przypadku, gdy wnioskodawca podjął działania w celu poprawy efektywności energetycznej, a uwarunkowania formalno-prawne niezależne od Wnioskodawcy uniemożliwiają osiągnięcie ww. warunków technicznych, np. obiekty objęte ochroną konserwatorską.

6. W przypadku wymiany źródeł ciepła, wsparte projekty muszą skutkować znaczną redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa);

Pytanie 1:

Czy w ramach projektu wydatkiem kwalifikowalnym jest zarówno audyt energetyczny ex-ante wykonany przed realizacją projektu oraz zadeklarowany audyt ex-post po realizacji projektu?

Odpowiedź:

Audyt energetyczny ex-ante  jak i ex-post w projektach objętych de minimis będzie kosztem kwalifikowalnym, natomiast w projektach objętych pomocą publiczna będzie kosztem niekwalifikowalnym (brak spełnienia efektu zachęty).

 

Pytanie 2:

Załącznik nr 3 do Regulaminu instrukcja wypełniania załączników. Czy dla inwestycji z zakresu Głęboka, kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach wraz z możliwości wymiany ciepła, w tym zastosowania OZE, koniecznym jest dołączenie do wniosku któregoś z dokumentów. Przedsiębiorca chce zgłosić do konkursu obiekt zabytkowy.

Odpowiedź:

W Instrukcji wypełnienia załączników na str.10 znajduje się szczegółowy opis, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dofinasowanie w zależności od rodzaju inwestycji oraz tego czy projekt wymaga pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy, czy też nie.

„3. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego należy dołączyć w przypadku projektu, w ramach którego realizowane będą roboty budowlane.

Wnioskodawca nie ma obowiązku przedstawienia nw. dokumentów, w przypadku gdy realizuje projekt infrastrukturalny, który uzyskał już pozwolenie na budowę (dotyczy wszystkich pozwoleń na budowę przewidzianych w ramach projektu) i załączył je do Wniosku o dofinansowanie projektu (nie dotyczy poddziałania 1.3.4)…….”

Jeżeli obiekt podlega ochronie konserwatorskiej, to proszę pamiętać o zachowaniu właściwej procedury (uzgodnienia z konserwatorem).

 

 

 

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów:

KONKURS NR RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/17

Z zakresu: osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, wobec zmiany Instytucji Organizująca Konkurs (IOK) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (WFOŚiGW) na Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Zarząd WWM) informuje o aktualizacji dokumentacji konkursowej.

Termin, od którego można składać wnioski

31marca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 maja 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Do dnia 31.05.2017 r. wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od  wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy WFOŚiGW w Olsztynie).

 

Od dnia 01.06.2017 r. uzupełnienia wniosku o dofinansowanie, wymagane dokumenty a także wszelką korespondencję należy składać w:

Sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub 

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Emilii Plater 1, pokój 380,

w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

tj.: poniedziałek: 8:00 – 16:00,

wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30.

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu). Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS2 używając funkcji: „wyślij wniosek”.

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE;
 2. Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;
 3. Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania OZE (w przypadku budynków administracyjnych wyłącznie jako element projektu);
 4. Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE;
 5. Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
 6. Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii;
 7. Audyt energetyczny (jako element projektu).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

38 226 145,39 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 11.12.2017r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (16.08.2017 r. – 10.12.2017 r.)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (20.06.2017 – 15.08.2017)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 20.06.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedury odwoławcze zawiera Regulamin konkursu nr RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/16Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP (§14 Procedury odwoławcze)

Procedurę odwoławczą regulują przepisy art. 53-68 Ustawy wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony:

89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

lub

Tomasz Leśnicki t.lesnicki@warmia.mazury.pl

Karolina Zakrzewska k.zakrzewska@warmia.mazury.pl

Marta Andrysiak m.andrysiak@warmia.mazury.pl

Agnieszka Unruh a.unruh@warmia.mazury.pl

Sylwia Dąbrowska s.dabrowska@warmia.mazury.pl

Anna Jabłońska a.jablonska@warmia.mazury.pl

Dorota Kalinowska-Dziobek d.kalinowska@warmia.mazury.pl

Beata Chorążewicz b.chorazewicz@warmia.mazury.pl

Marta Muzińska m.muzinska@warmia.mazury.pl

Marta Kurzyńska m.kurzynska@warmia.mazury.pl

Kaja Chodkowska k.blaszczyk@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 52 19 685

89 52 19 691

89 52 19 639

89 52 19 688

89 52 19 662

89 52 19 691

89 52 19 683

89 52 19 655

89 52 19 653

89 52 19 687

89 52 19 387

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 11.12.2017 r.

2018-01-10

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2017-12-01

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

2017-08-17

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2017-06-20

Dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2017-02-27

Wskazówki do obliczeń efektu ekologicznego

2017-03-09

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS