Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.2

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

aktualny     od: 2017-03-31 do: 2017-05-30
Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Czy w przypadku wymiany źródła ciepła musi być spełniony warunek minimalnego 25 % wzrostu sprawności nowego źródła ciepła po modernizacji?

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie znajduje się w limitach i ograniczeniach w realizacji projektu Szczegółowego opisu osi priorytetowej str. 17-18

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków:

1.Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 roku minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń (na podstawie Dyrektywa 2009/125/WE);

2. Dofinansowanie otrzymają projekty polegające na głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, w wyniku której oszczędność energii wyniesie min. 25%

5. Budynki podlegające termomodernizacji, powinny spełniać po realizacji zadania warunki techniczne określne Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. Dopuszcza się odstępstwo od tej zasady w przypadku, gdy wnioskodawca podjął działania w celu poprawy efektywności energetycznej, a uwarunkowania formalno-prawne niezależne od Wnioskodawcy uniemożliwiają osiągnięcie ww. warunków technicznych, np. obiekty objęte ochroną konserwatorską.

6. W przypadku wymiany źródeł ciepła, wsparte projekty muszą skutkować znaczną redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa);

Pytanie 1:

Czy w ramach projektu wydatkiem kwalifikowalnym jest zarówno audyt energetyczny ex-ante wykonany przed realizacją projektu oraz zadeklarowany audyt ex-post po realizacji projektu?

Odpowiedź:

Audyt energetyczny ex-ante  jak i ex-post w projektach objętych de minimis będzie kosztem kwalifikowalnym, natomiast w projektach objętych pomocą publiczna będzie kosztem niekwalifikowalnym (brak spełnienia efektu zachęty).

 

Pytanie 2:

Załącznik nr 3 do Regulaminu instrukcja wypełniania załączników. Czy dla inwestycji z zakresu Głęboka, kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach wraz z możliwości wymiany ciepła, w tym zastosowania OZE, koniecznym jest dołączenie do wniosku któregoś z dokumentów. Przedsiębiorca chce zgłosić do konkursu obiekt zabytkowy.

Odpowiedź:

W Instrukcji wypełnienia załączników na str.10 znajduje się szczegółowy opis, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dofinasowanie w zależności od rodzaju inwestycji oraz tego czy projekt wymaga pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy, czy też nie.

„3. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego należy dołączyć w przypadku projektu, w ramach którego realizowane będą roboty budowlane.

Wnioskodawca nie ma obowiązku przedstawienia nw. dokumentów, w przypadku gdy realizuje projekt infrastrukturalny, który uzyskał już pozwolenie na budowę (dotyczy wszystkich pozwoleń na budowę przewidzianych w ramach projektu) i załączył je do Wniosku o dofinansowanie projektu (nie dotyczy poddziałania 1.3.4)…….”

Jeżeli obiekt podlega ochronie konserwatorskiej, to proszę pamiętać o zachowaniu właściwej procedury (uzgodnienia z konserwatorem).

 

 

 

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów:

KONKURS NR RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/17

Z zakresu: osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

Termin, od którego można składać wnioski

31marca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 maja 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Sekretariat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

ul. Św. Barbary 9

10-026 Olsztyn

w poniedziałek w godzinach od 8.00 – 16.00

od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30

(tj. w godzinach pracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie)

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu). Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS2 używając funkcji: „wyślij wniosek”.

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE;
  2. Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;
  3. Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania OZE (w przypadku budynków administracyjnych wyłącznie jako element projektu);
  4. Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE;
  5. Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
  6. Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii;
  7. Audyt energetyczny (jako element projektu).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

38 226 145,39 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedury odwoławcze zawiera Regulamin konkursu nr RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/16Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP (§14 Procedury odwoławcze)

Procedurę odwoławczą regulują przepisy art. 53-68 Ustawy wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony:

89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

W kwestiach merytorycznych kontakt z WFOŚiGW w Olsztynie

info@wfosigw.olsztyn.pl

tel. 89 522 02 01

89 522 02 27

Pliki do pobrania

Dokumentacja konkursowa zip

2017-02-27

Wskazówki do obliczeń efektu ekologicznego

2017-03-09

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

facebook
YouTube
kanał RSS