Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

5.1

Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa

planowany     od: 2017-03-31 do: 2017-05-15

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów:

 

KONKURS NR RPWM.05.01.00-IP.02-28-001/17

na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020 Osi Priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa

Termin, od którego można składać wnioski

31 marca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

15 maja 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Sekretariat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn,

w poniedziałek w godzinach od 8.00–16.00,

od wtorku do piątku w godzinach od 7.30–15.30

 

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu) w Sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn, w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub innym trwałym nośniku elektronicznym).

Ponadto wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, używając funkcji: „Wyślij wniosek”.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorstwa,
  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (działające w publicznym systemie ochrony zdrowia),
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, 
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Tworzenie przez gminy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (przynajmniej takich frakcji jak szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne), punktów napraw i przygotowania do ponownego użycia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i Racjonalne Wykorzystanie Zasobów Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 20142020. 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

19 252 822,46 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedury odwoławcze zawiera Regulamin konkursu.

Procedurę odwoławczą regulują przepisy art. 5368 Ustawy wdrożeniowej.

 

 

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512 54 86, 89 512 54 85, 89 512 54 83, 89 512 54 82

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77

 

 

W kwestiach merytorycznych kontakt z WFOŚiGW w Olsztynie

info@wfosigw.olsztyn.pl

tel. 89 522 02 01, 89 522 02 27

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 14.03.2017 r (zmiany w załącznikach nr 17 i 18)

2017-03-14

Pełna dokumentacja zip - wersja archiwalna obowiązująca do 13.03.2017 r.

2017-02-27

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

facebook
YouTube
kanał RSS