Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

5.3

Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

zakończony     od: 2017-03-31 do: 2017-05-22
Komunikaty

KOMUNIKAT

Aktualizacja ogłoszenia i regulaminu w zakresie wydłużenia terminu naborów wniosków

4 kwietnia 2017 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Ogłoszenia konkursu oraz Regulaminu konkursu RPWM.05.03.00-IP.02-28-001/17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie z 12 kwietnia 2017 r. na 22 maja 2017 r. Aktualizacja wynika ze zmiany systemu wdrażania RPO WiM 2014-2020.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 4 kwietnia 2017 r. 

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów:

 

KONKURS NR RPWM.05.03.00-IP.02-28-001/17

na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020 Osi Priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

Termin, od którego można składać wnioski

31 marca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

22 maja 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Sekretariat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn,

w poniedziałek w godzinach od 8.00–16.00,
od wtorku do piątku w godzinach od 7.30–15.30

 

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu). Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym).

Ponadto wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS2, używając funkcji: „Wyślij wniosek”.  

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • organizacje pozarządowe;
 • uczelnie;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zadanie 1: Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, w tym na obszarach Natura 2000.

Zadanie 2: Tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, w tym banki genowe, rewaloryzacja i rewitalizacja parków miejskich, ogrody botaniczne, eko-parki, kształtowanie i pielęgnacja zadrzewień przydrożnych.

Zadanie 3: Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym:

 • ochrona ex-situ
 • ochrona in-situ lub restytucja gatunków zagrożonych wyginięciem
 • odtwarzanie siedlisk i kształtowanie warunków dla ich trwałego zachowania
 • wprowadzenie gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych

Zadanie 4: Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych – zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez m.in.:

 • ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków
 • właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego

Zadanie 5: Realizacja zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację (w pierwszej kolejności w powiązaniu z funkcją uzdrowiskową województwa). 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i Racjonalne Wykorzystanie Zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

90 161 614,57 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 4.04.2017 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna  

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą zawiera Regulamin konkursu (§14 Procedury odwoławcze)

 

Procedurę odwoławczą regulują przepisy art. 5368 Ustawy wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

89 512 54 86
89 512 54 85
89 512 54 83
89 512 54 82
 


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek–piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

 

W kwestiach merytorycznych kontakt z WFOŚiGW w Olsztynie

tel. 89 522 02 01, 89 522 02 27; info@wfosigw.olsztyn.pl

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje do 4.03.2017 r.

2017-04-06

Pełna dokumentacja zip – wersja archiwalna

2017-02-27

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

facebook
YouTube
kanał RSS