Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

XV Posiedzenie – 22 lutego 2017 r.

22 lutego 2017 roku w Olsztynie odbyło się piętnaste posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W trakcie posiedzenia przedstawiono:

Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Poddziałań, w których przewidziano zastosowanie instrumentów finansowych, tj. dla:

 • Poddziałania 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji (Priorytet inwestycyjny 1b),
 • Poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw (Priorytet inwestycyjny 3a),
 • Poddziałania 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP (Priorytet inwestycyjny 3b).

Propozycje propozycji zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Poddziałania 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej (Priorytet inwestycyjny 10a),
 • Poddziałania 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej (Priorytet inwestycyjny 10a).

Propozycje propozycji zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 •  Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (Priorytet inwestycyjny 10i).

Propozycje propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Działania 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 (Priorytet inwestycyjny 8iv).

Propozycje propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (dla typu projektu: Realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie raka jelita grubego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne (Priorytet inwestycyjny 8vi),
 • Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (dla typu projektu: Realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie raka piersi, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne (Priorytet inwestycyjny 8vi).

Propozycje propozycji zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt
  ZIT Olsztyn
  (Priorytet inwestycyjny 9i),
 • Poddziałania 11.1.3 Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk (Priorytet inwestycyjny 9i).

Propozycje propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 1. Poddziałania 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk (Priorytet inwestycyjny 9iv).

Ponadto członkowie Komitetu głosowali w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej powołania Grupy do spraw efektywności funduszy Unii Europejskiej 2014-2020 KM RPO WiM 2014-2020.

Pliki do pobrania

Agenda: XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2017-02-28

Prezentacja: Kryteria wyboru projektów Kadry dla gospodarki RPO WiM 2014-2020 Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

2017-02-28

Prezentacja: Propozycja kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla: Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się - rak jelita grubego

2017-02-28

Prezentacja: Kryteria wyboru projektów w Działaniu 10.4 Regionalny rynek pracy - RPO WiM 2014-2020

2017-02-28

Prezentacja: Projekt zmian SzOOP i kryteriów wyboru projektów w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych RPO WiM 2014-2020

2017-02-28

Propozycja Projekt zmian i kryteria wyboru projektów w Szczegółowym opisie osi priorytetowej I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPO WiM 2014-2020

2017-02-28

Prezentacja: Propozycja kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla: Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się – rak piersi

2017-02-28

Prezentacja: Propozycja kryteriów Poddziałanie 11.1.2 ZIT Olsztyn

2017-02-28

Prezentacja: Propozycja kryteriów Poddziałanie 11.1.3

2017-02-28

Prezentacja: Propozycja kryteriów Poddziałanie 11.2.5

2017-02-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS