Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 146 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

W arkuszu kalkulacyjnym pytanie odnośnie generowania dochodu w projekcie sformułowane jest w następujący sposób:

„Proszę określić, czy projekt będzie generował >>dochód<< w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013? (wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez projekt)”. W związku z tym, czy przepisy znajdujące się w art. 61 ust. 7 i 8 (określające sytuacje w których art. 61 ust. 1–6 nie mają zastosowania) mogą zostać zastosowane przy określaniu, czy projekt jest projektem generującym dochód?

Poddziałanie: 1.3.4 Tereny inwestycyjne

Projekty realizowane przez przedsiębiorców otrzymujących pomoc publiczną nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013. Chodzi o taki dochód, który jest bezpośrednio związany z projektem.

W związku z powyższym, w punkcie „Proszę określić, czy projekt będzie generował >>dochód<< w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013? (wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez projekt)” należy wpisać „Nie”.

Czy istnieje wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu?

Temat: dokumentacja, dokumenty do załączenia, partner, partnerstwo

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Nie ma określonego wzoru umowy partnerstwa. Jednakże należy pamiętać, iż zgodnie z zapisami art. 33 ust. 5 ustawy wdrożeniowej, umowa powinna określać w szczególności:

- przedmiot porozumienia albo umowy,

- prawa i obowiązki stron,

- zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,

- partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,

- sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,

- sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy.

Czy jeśli każda ze szkół z danej gminy (2 szkoły podstawowe przynależące do 1 gminy) pisze wniosek, to kwota dofinansowania wynosi 200 tys. złotych przy liczbie uczniów powyżej 300 w danej szkole?

 

Temat: limity, oświata, szkoła

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

 

W związku z niedoprecyzowaniem pytania udzielający odpowiedzi domyśla się, że pytający miał na myśli informacje zawarte w Regulaminie konkursu nr str. 34:
„Maksymalna wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w szkole lub placówce systemu oświaty, objętej wsparciem projektowym wynosi:

i.          dla szkół lub placówek systemu oświaty do 300 uczniów – 140 000,00 zł

ii.         dla szkół lub placówek systemu oświaty od 301 uczniów – 200 000,00 zł”.

Powyższy warunek dotyczy wyłącznie projektu zakładającego realizację działania 3.1 w ramach 3 typu projektu. Ponadto, wskazana dla szkół od 301 uczniów kwota 200 000,00 zł nie jest kwotą dofinansowania projektu, ale maksymalną kwotą przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK, w związku z czym kwota dofinansowania dla danego projektu realizującego działanie 3.1 może być większa niż 200 000 zł (obejmuje również inne działania projektowe poza zakupem pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK). Wskazana wyżej kwota przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK dotyczy każdej szkoły objętej działaniem 3.1 oddzielnie. Nie ma więc znaczenia, czy Wnioskodawca (np. Gmina) składa jeden wniosek, w którym działaniem 3.1 zostaną objęte 2 szkoły, czy składa 2 wnioski – odrębnie dla każdej szkoły objętej działaniem 3.1, ponieważ maksymalny limit na zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi TIK wynosi 200 000,00 zł na szkołę (przy założeniu, że każda szkoła liczy powyżej 301 uczniów).


Czy każda szkoła z danej gminy (2 szkoły podstawowe przynależące do 1 gminy) może oddzielnie napisać i złożyć wniosek ?

Temat: oświata, partnerstwo, wnioskowanie w projektach

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów


Zgodnie z Regulaminem konkursu (str. 10) w przedmiotowym konkursie nie ma ograniczenia co do liczby składanych wniosków przez danego Wnioskodawcę. Jednakże szkoła nie może złożyć wniosku (być Wnioskodawcą), ponieważ wniosek złożony przez szkołę nie spełni kryterium specyficznego obligatoryjnego nr 1 weryfikowanego na etapie oceny formalnej: „Wnioskodawcą jest organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty, w której realizowany będzie projekt lub inny podmiot prowadzący statutową działalność w zakresie edukacji realizujący projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę, w której realizowany będzie projekt” (str. 87 w Regulaminie konkursu). Zgodnie z ww. kryterium Wnioskodawcą albo Partnerem projektu musi być organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty, a więc jednostka samorządu terytorialnego (np. gmina) albo inny podmiot wskazany jako organ prowadzący danej szkoły.

Podsumowując, organ prowadzący 2 szkoły podstawowe (np. konkretna gmina) może złożyć 2 wnioski o dofinansowanie, oddzielnie dla każdej z tych szkół. W takiej sytuacji to ten organ prowadzący musi być wskazany w każdym z ww. wniosków jako Wnioskodawca (a szkoła może być wskazana w pkt 2.10 wniosku „Jednostka realizująca projekt”). Drugą możliwością jest wskazanie organu prowadzącego jako Partnera, a podmiotu prowadzącego statutową działalność w zakresie edukacji jako Wnioskodawcy.

Czy wnioski mogą składać szkoły zawodowe (prowadzące np. technika)?

Temat: szkoły zawodowe, technika

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 IZ RPO  z dnia 6.09.2016 r. Podrozdział 3.2. pkt 2 IZ zapewnia, że wsparcie udzielane w ramach RPO na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) jest skierowane w szczególności do:

a) publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych, szkół dla dorosłych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne;

b) szkół zawodowych, w tym specjalnych i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego;

c) szkół specjalnych przysposabiających do pracy, jeżeli cel interwencji odpowiada zakresowi określonemu w niniejszym podrozdziale;

d) uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty wskazanych w lit. a, b i c;

e) nauczycieli;

f) podmiotów wymienionych w podrozdziale 3.1 pkt 3.

 

Zatem szkoła zawodowa może ubiegać się o dofinansowanie dla projektu w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO wyłącznie w zakresie prowadzonego przez nią kształcenia ogólnego.

 

  1. Czy szkolenia w ramach projektu można skierować do pracowników BRANŻY PRODUKCYJNEJ, gdzie wchodzi szeroko pojęta produkcja związana z przetwórstwem przemysłowym, czy trzeba wskazać konkretną branżę produkcyjną, zawężoną, co będzie stanowiło niejako ograniczenie dla pracowników innych firm produkcyjnych?
  2. Czy 1 osoba może wziąć udział w 3 różnych kursach (modułach), czy 1 kursem (modułem) można objąć tylko 1 osobę, by spełnić warunek, iż dla każdej z branż należy zaplanować 3 szkolenia?

Temat: szkolenia

Poddziałanie: 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

 

Branża – jest to dziedzina gospodarki, produkcji lub handlu, która obejmuje produkty i usługi należące do tego samego rodzaju, np. branża spożywcza, branża turystyczna itd. W związku z tym na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca powinien określić konkretnie, która branża/branże objęte zostały diagnozą, np. branża produkcji mięsnej i mleczarskiej.

Jeżeli jest to możliwe, wsparcie powinno być skierowane do jak najszerszego kręgu osób (grupa docelowa wskazana została na stronie 20 Regulaminu konkursu). Mimo iż charakter planowanych szkoleń wynika z potrzeb konkretnej branży nie można ograniczać grupy docelowej wyłącznie do jej pracowników. Ograniczenie grupy docelowej może wynikać z charakteru szkoleń, np. w szkoleniu z komunikacji może wziąć udział każda osoba dorosła, ale w kursie na prawo jazdy kat. E może wziąć udział osoba, która posiada już prawo jazdy kat. C.

 


Czy w ramach projektu musi powstać CKZiU? (dotyczy konkursów nr: RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-003/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-004/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-005/17)

 

Temat: szkolenia, szkoła

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe


Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach projektu nie musi obligatoryjne powstać CKZiU, można otrzymać dofinasowanie na rozwój istniejącego CKZiU. Ponadto, wsparcie na tworzenie i/lub rozwój mogą także otrzymać inne jednostki organizacyjne realizujące tego typu zadania, jak ukierunkowane branżowo centra kształcenia zawodowego i ustawicznego. Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014–2020 inne zespoły realizujące zadania CKZiU to podmioty realizujące zadania z zakresu współpracy z pracodawcami i organizacjami pracodawców oraz prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmujące działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, w tym również dla osób dorosłych, które są tworzone w inny sposób, niż określony w art. 62a ustawy o systemie oświaty.
 


Czy w ramach projektu wsparcie może uzyskać więcej niż 1CKZiU? Chodzi o grupę docelową nauczycieli do studiów podyplomowych, którzy pochodzić będą z różnych ośrodków – dotyczy konkursów nr: RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-003/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-004/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-005/17)

Temat: oświata, szkolenia

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Regulamin konkursu nie przewiduje ograniczenia, co do ilości możliwych do objęcia wsparciem CKZiU w ramach jednego projektu, jednakże z punktu widzenia celu konkursu oraz kompleksowości wsparcia, jakie ma zapewnić ukierunkowane branżowo CKZiU, a także założeń projektu, które powinny przyczyniać się integracji i efektywnego wykorzystania potencjału technicznego i kadrowego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZiU powinno koncentrować się wokół potrzeb kadr danego ośrodka kształcenia. Wsparcie to powinno być odpowiednio poprzedzone szczegółową diagnozą potrzeb, uwzględniającą zapotrzebowanie danego podmiotu na nabycie przez nauczycieli określonych kwalifikacji, umiejętności lub kompetencji, jak również współpracę z instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego oraz zapotrzebowanie rynku pracy.


Dotyczy Poddziałania 11.1.1, konkurs nr RPWM.11.01.01-IZ.00.28-003/17

Czy w ramach konkursu możliwe jest pośrednictwo pracy dedykowanego uczestnikom projektu jako jedno z działań?

Temat: wydatki kwalifikowalne

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Tak, w ramach Poddziałania 11.1.1 istnieje możliwość sfinansowania usług pośrednictwa pracy jako jedno z działań zaplanowanych w projekcie.

Czy 18 miesięcy w projekcie mają trwać zajęcia np. zajęcia językowe dla jednej grupy, czy ogólnie zajęcia językowe  mają być prowadzone przez 18 miesięcy, ale dla różnych grup (np. w trybie jedna kończy, druga zaczyna)? Czy jedna grupa ma trwać 18 miesięcy?

Temat: czas trwania zajęć

Poddziałanie: 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Wnioskodawca powinien przewidzieć uczestnictwo każdego dziecka przez 18 miesięcy w min. 2 rodzajach zajęć, każde muszą być realizowane przez okres co najmniej 18 miesięcy. Biorąc pod uwagę definicję przedmiotowego kryterium, podejście takie ma na celu poprawę rezultatów procesu kształcenia poprzez realizację systematycznych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności w projekcie. Dopuszczalny jest krótszy udział dziecka w danych zajęciach, np. w przypadku dzieci 6 letnich, które po roku edukacji przedszkolnej opuszczą przedszkole, niemniej jednak każdorazowo taka sytuacja powinna zostać odpowiednio uzasadniona w treści wniosku i jednocześnie będzie podlegała ocenie biorąc pod uwagę powyższe. Zaproponowane przez Wnioskodawcę rozwiązania, które stanowiłyby wyłączenie reguły dotyczącej realizacji dla każdego dziecka min. 2 rodzajów zajęć, z których każde realizowane jest przez co najmniej 18 miesięcy, również  każdorazowo muszą być uzasadnione we wniosku.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS