bezpłatne szkolenie online
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 187 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy uzyskam pieniądze na media i środki chemiczne na ten lokal oraz za wynajęcie lokalu?

Temat: media, środki chemiczne, wynajem lokalu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Wnioskodawca powinien uszczegółowić informacje na temat tego lokalu (czy będzie to lokal na potrzeby np. zarządzania projektem – biuro projektu, czy też będzie to lokal wykorzystywany do przeprowadzenia zajęć merytorycznych w ramach projektu).

Należy zwrócić uwagę, że koszty w projekcie dzieli się na koszty bezpośrednie (wszystko związane bezpośrednio z przedmiotem projektu i udzielaniem wsparcia jego uczestnikom) oraz koszty pośrednie (czyli koszty np. zarządzania projektem). Jeżeli więc, wynajęty lokal będzie wykorzystywany jako biuro projektu, Wnioskodawca będzie miał możliwość zadeklarowania takich wydatków w ramach kosztów pośrednich w projekcie.

Szczegółowe informacje na temat kosztów w ramach projektu znajdują się w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Czy wnioski mogą składać szkoły zawodowe (prowadzące np. technika)?

Temat: szkoły zawodowe, technika

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 IZ RPO  z dnia 6.09.2016 r. Podrozdział 3.2. pkt 2 IZ zapewnia, że wsparcie udzielane w ramach RPO na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) jest skierowane w szczególności do:

a) publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych, szkół dla dorosłych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne;

b) szkół zawodowych, w tym specjalnych i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego;

c) szkół specjalnych przysposabiających do pracy, jeżeli cel interwencji odpowiada zakresowi określonemu w niniejszym podrozdziale;

d) uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty wskazanych w lit. a, b i c;

e) nauczycieli;

f) podmiotów wymienionych w podrozdziale 3.1 pkt 3.

 

Zatem szkoła zawodowa może ubiegać się o dofinansowanie dla projektu w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO wyłącznie w zakresie prowadzonego przez nią kształcenia ogólnego.

 

Czy w ramach niniejszego konkursu Wnioskodawcą może być firma będąca agencją zatrudnienia i instytucją szkoleniową (a nie bezpośrednio szkoła)?

Temat: agencja zatrudnienia

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełniają określone w nim kryteria, z wyłączeniem z podmiotów wskazanych na str. 30-31 przedmiotowego Regulaminu, wsparcie natomiast w ramach Modelu I musi być skierowane bezpośrednio do uczniów/słuchaczy konkretnych szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przy założeniu, że spełnione zostaną jego warunki, w tym m.in. obowiązek  przeprowadzenia diagnozy zatwierdzonej przez organ prowadzący oraz zawarcia przez daną szkołę/placówkę przed złożeniem wniosku o dofinasowanie obligatoryjnego porozumienia z pracodawcą/przedsiębiorcą (kryterium specyficzne obligatoryjne nr 1). O ile zatem wspomniana przez Państwa firma spełnia definicję Wnioskodawcy i planuje wsparcie dla konkretnej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, może aplikować w przedmiotowym konkursie.

Jednocześnie, w przypadku realizacji Modelu III należy mieć na uwadze zawężenie definicji Wnioskodawcy wynikające z brzmienia kryterium specyficznego obligatoryjnego, zgodnie z którym „Wnioskodawcą jest organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe, w której realizowany będzie projekt lub inny podmiot prowadzący statutową działalność o charakterze edukacyjnym realizujący projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe, w której realizowany będzie projekt”.

Czy w ramach przedmiotowego konkursu IZ rekomenduje realizację odrębnych modeli, czy możliwe jest łączenie modeli - np I i III?

Temat: łączenie Modeli

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

W ramach przedmiotowego konkursu  możliwa jest realizacja kompleksowego wsparcia polegająca na łączeniu Modeli, np. Model I i III, o ile zostaną spełnione wszystkie wymagania dotyczące realizacji poszczególnych Modeli.

Gmina posiada na swoim terenie zamknięte składowisko odpadów komunalnych obojętnych. Mamy niezbędne dokumenty potrzebne do procesu rekultywacji. Czy działanie osi 5.1 może być wykorzystane do dofinansowania tego procesu ze strony funduszy europejskich lub innych? Czy tryb przewidziany działaniem 5.1 przewiduje dofinansowanie do rekultywacji składowiska odpadów dla Gminy?

 

Temat: rekultywacja

Poddziałanie: 5.1 Gospodarka odpadowa

 

Zadanie obejmujące rekultywację składowiska odpadów nie wpisuje się w typy projektów mogących otrzymać dofinansowanie w ramach działania 5.1 Gospodarka odpadowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W ramach Działania 5.1 dofinansowaniu podlegać mogą inwestycje uwzględnione w planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik do  Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami  i zapewniające kompleksowe rozwiązania  polegające na zapobieganiu powstawania odpadów, wdrażaniu segregacji i wtórnego wykorzystania odpadów,  budowie instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku lub unieszkodliwiania oraz budowę składowisk jako elementów zakładu zagospodarowania odpadów.

Mam okno życia, jeszcze nie działa, ale czy uzyskam pieniądze na zatrudnienie pracownika 1 do opieki nad oknem życia drugi do opieki na stołówce?

Temat: okno życia

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Działania przewidziane w projekcie powinny wpisywać się w założenia konkursu. Zapisy wniosku o dofinansowanie projektu w tym zakresie będą szczegółowo weryfikowane na etapie oceny merytorycznej.

Przykład dotyczący okna życia nie wpisuje się w założenia konkursu. W związku z tym nie będzie można uzyskać dofinansowania na zatrudnienie takiego pracownika w ramach projektu. Natomiast, w przypadku opieki na stołówce, Wnioskodawca powinien podać bardziej konkretne informacje (charakter tej opieki – tj. czy będzie świadczona w ramach np. warsztatów/zajęć/spotkań, które miałyby odbywać się na stołówce; kim dokładniej miałaby się opiekować ta osoba), ponieważ, na podstawie przedstawionych informacji, nie ma możliwości zweryfikowania tej kwestii.

Czy istnieje limit środków trwałych dla realizacji samego III modelu - otwarcie nowego kierunku i doposażenie - ze wstępnego kosztorysu wychodzi, że koszty związane z doposażeniem będą stanowić ok 70% wartości całego projektu realizowanego jedynie w modelu III, z czego 50 % to środki trwałe? Czy takie założenie jest uprawnione?

Temat: limit cross-financingu, limit środków trwałych

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

W zakresie limitu cross-financingu i środków trwałych w przypadku realizacji Modelu III, zgodnie z Regulaminem konkursu str. 52 -53 realizując projekt w ramach Modelu III należy wyodrębnić zadanie Doposażenie, w którym wartość środków trwałych może wynosić 100% wartości tego zadania (w tym cross-financing). Wartość natomiast środków trwałych w pozostałych zadaniach może stanowić do 10% (w tym cross-financing) wartości ogółem projektu pomniejszonej o wartość zadania Doposażenie (w tym cross-financing). Ponadto w ramach wyodrębnionego zadania Doposażenie nie wszystkie wydatki muszą spełniać definicję środka trwałego lub cross-financingu. Ważne jest także, iż limit cross-financingu w całym projekcie nie może łącznie przekroczyć 8,5 % wartości projektu. IOK zachęca do zapoznania się z przykładem zamieszczonym na str. 53 Regulaminu konkursu, który odnosi się do przykładowego projektu w ramach Modelu III zawierającego wyodrębnione zdanie Doposażenie i bazuje na przykładowych danych liczbowych.

Czy w ramach kosztów kwalifikowanych projektu możemy ująć koszt rat leasingowych nieruchomości z przeznaczeniem na przedszkole?

Jeśli tak, to czy są jakieś limity lub wytyczne odnośnie tej formy dysponowania lokalem?

Temat: rata leasingowa

Poddziałanie: 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/17 kwalifikowalna jest tylko część kapitałowa raty leasingowej, zaś wydatkiem niekwalifikowalnym będą inne niż część kapitałowa raty leasingowej wydatki związane z umową leasingu (w szczególności marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe).  Należy  również wziąć pod uwagę, że zgodnie z rozdz.  6.12.3 pkt 9)  Umowy Partnerstwa 2014-2020:  ,,w przypadku, gdy okres obowiązywania umowy leasingu przekracza końcową datę kwalifikowalności wydatków, wydatkami kwalifikującymi się do współfinansowania są, z wyjątkiem rozwiązania, o którym mowa w pkt 9, wyłącznie raty leasingowe, których termin płatności przypada na okres ponoszenia wydatków kwalifikowalnych określonych w umowie o dofinansowanie oraz faktycznie zapłacone w tym okresie.’’ Zapisy odnośnie leasingu są zamieszczone w ww. dokumencie.

Czy w ramach przygotowań do otwarcia nowego kierunku możliwe jest poza sfinansowaniem doposażenia, sfinansowanie opracowania programu nauczania we współpracy z przedsiębiorcami oraz koszty związane z promocją nowego kierunku, co może mieć bezpośredni wpływ na wzrost zainteresowania? Czy w związku ze specyfiką modelu III grupę docelową będą stanowić szkoła i jedynie przyszli uczniowie?

Temat: koszty otwarcia nowego kierunku, promocja nowego kierunku

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

W zakresie kosztów sfinansowania opracowania programów nauczania we współpracy z przedsiębiorcami przedmiotowy koszt mógłby być kwalifikowalny, o ile uzasadniona zostałby potrzeba zaangażowania przedsiębiorcy i jego udział wiązałby się z wypracowaniem konkretnych rezultatów/ rozwiązań, które przyczyniałby się np. do wzmocnienia powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy. W zakresie działań związanych z promocją nowego kierunku należy mieć na uwadze, iż w odróżnieniu do poprzedniej perspektywy finansowej działania informacyjno-promocyjne projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków mieszczą się w katalogu kosztów pośrednich, w związku z czym nie mogą zostać ujęte w ramach kosztów bezpośrednich projektu.

W kontekście grupy docelowej należy zaznaczyć, iż specyfika  Modelu III determinuje bezpośrednich odbiorców wsparcia tj. szkoły/ placówki prowadzące kształcenie zawodowe, a także nauczyciele tychże placówek.

Czy w sytuacji, kiedy diagnoza uczniów i pracodawcy wskazują na potrzebę dodatkowego wzmocnienia kompetencji językowych z języka obcego ukierunkowanego zawodowo to czy takie kompetencje uczniowie mogą zdobywać na zajęciach dodatkowych prowadzonych w szkole przez nauczycieli zatrudnionych w szkole?

Temat: wzmocnienie kompetencji językowych, zajęcia dodatkowe

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Należy pamiętać iż przedmiotowy konkurs nie przewiduje realizacji zajęć dodatkowych. Jeżeli jednak przeprowadzona diagnoza potrzeb uczniów oraz oczekiwań pracodawców (uwzględnionych w diagnozie zatwierdzonej przez organ prowadzący) wskazuje na potrzebę dodatkowego wzmocnienia u uczniów kompetencji z języka obcego ukierunkowanego zawodowo, zaś komunikowanie się nim w rzeczywistym środowisku pracy stanowi niezbędny warunek wykonywania danego zawodu, w ramach Modelu I dopuszcza się możliwość realizacji kursu z języka obcego branżowego, o ile stanowi on uzupełnienie obligatoryjnych elementów ww. Modelu (a-b), oraz wynika z zakresu porozumienia zawartego pomiędzy szkołą/placówką prowadzącą kształcenie zawodowe a pracodawcą/przedsiębiorcą, którego zakres prowadzonej działalności jest zgodny z kierunkiem wspieranym w projekcie oraz który uczestniczył w konstruowaniu założeń projektu. Jednocześnie kurs taki musi wykraczać poza zakres podstawy programowej kształcenia w zawodach.  Planując wsparcie w projekcie należy mieć również na uwadze konieczność spełnienia obowiązujących w przedmiotowym konkursie limitów i ograniczeń, w tym w szczególności zapewnienie, iż „przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań dotychczas prowadzonych przez szkołę. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie). Warunek nie dotyczy działań zrealizowanych w ramach PO KL albo programów rządowych (…)”.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS