Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 146 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy należy obligatoryjnie zamieścić wszystkie wskaźniki we wniosku, nawet jeśli nie dotyczą one danego typu projektu? Jeśli np. projekt obejmuje tylko typ 1, to czy uwzględniać w nim wskaźniki:

"Liczba  szkół, w  których  pracownie  przedmiotowe  wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych"
"Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych"
"Liczba  szkół, których  pracownie  przedmiotowe  zostały  doposażone w programie"
"Liczba  szkół,  których  pracownie  przedmiotowe  zostały  doposażone w programie"
"Liczba szkół i  placówek  systemu  oświaty  wyposażonych  w  ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych"

Temat: wskaźniki produktu i rezultatu

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Obligatoryjne wskaźniki produktu i rezultatu należy zamieszczać tylko wówczas jeśli dotyczą one danego typu projektu i są realizowane w projekcie. Jeśli np. projekt obejmuje tylko typ 1, to w projekcie muszą być uwzględnione wskaźniki mierzące cel i produkty przypisane dla pierwszego typu projektu tj:

„Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu (osoby)”

„Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (osoby)”

„Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie (osoby)”

„Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (osoby)”.

Czy należy w projekcie wskazać branże i jej potrzeby, czy wystarczy opisać potrzeby pracodawców bez wskazania konkretnych branż?

 

* Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedź będzie twierdząca, to nasuwają się kolejne pytania:
Czy minimum 3 kursy/szkolenia muszą być skierowane do konkretnej branży, co oznacza w przypadku występowania w diagnozie kilku branż dla każdej z nich powinny być wyodrębnione minimum 3 szkolenia, np. dwie odrębne branże=minimum 6 rodzajów szkoleń? Czy jednak na odwrót: szkolenia powinny być na tyle uniwersalne i ich zapotrzebowanie na terenie woj. warmińsko-mazurskiego powinno obejmować więcej niż jedną branżę?

 

Temat: wnioskowanie w projektach

Poddziałanie: 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

 

Wszystkie działania przewidziane do realizacji muszą wynikać z potrzeb danej branży/branż, odpowiadać na rzeczywiste potrzeby rynku i osób dorosłych. Diagnoza musi być wynikiem współpracy z pracodawcami.

 

* Zgodnie z  kryterium obligatoryjnym nr 3 dla danej branży (a nie zawodu) Wnioskodawca powinien zaplanować minimum 3 kursy/ szkolenia, które są wynikiem przeprowadzonej diagnozy we współpracy z pracodawcą/pracodawcami. Aby spełnić założenia opisane w kryterium, koniecznym jest wskazanie jakiego rodzaju szkolenia Wnioskodawca planuje zorganizować przy jednoczesnym spełnieniu warunku, iż stanowić one będą kompleksową odpowiedź na potrzeby branż, o których mowa w projekcie. Dla każdej z branż należy zaplanować 3 szkolenia, przy czym dopuszczalna jest sytuacja, że jedno szkolenie stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby kilku branż. Np. W projekcie zaplanowano wsparcie dla dwóch branż X i Y. Dla branży X założono 3 szkolenia (a, b, c) dla branży Y zaplanowano również 3 szkolenia (a, b, d). Z przykładu wynika, że kryterium nr 3 zostało spełnione dla każdej z branż założono po 3 szkolenia, jednak dwa spośród nich będą takie same.

Czy nasz Partner może wystąpić w ramach tego samego konkursu jako Wnioskodawca w innym projekcie, bądź Partner w innym projekcie – z inną instytucją? Czy też dopuszczone jest wystąpienie w charakterze Partnera lub Wnioskodawcy jedynie jednokrotnie?

Temat: partnerstwo, wnioskowanie w projektach

Poddziałanie: 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

W przedmiotowym konkursie nie ma ograniczeń określających liczbę projektów, w których jeden podmiot może występować jako Wnioskodawca/Parter.

Czy odbiorcą projektu w Poddziałaniu 2.4.1 mogą być więźniowie, którzy kształcą się w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującym na prawach placówki oświatowej, ale działającej przy Zakładzie Karnym? CKU na stałe współpracuje z pracodawcami, którzy dzierżawią pomieszczenia i hale produkcyjne od Zakładu Karnego, więc ewentualne partnerstwo jest jak najbardziej możliwe.
Pytanie tylko, czy uczeń, który będzie odbywał staż u pracodawcy, ale na terenie zakładu karnego, spełni wymogi konkursu? Nie wszyscy skazani mają bowiem możliwość wychodzenia na zewnątrz do pracy (dotyczy konkursów nr: RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-003/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-004/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-005/17).

Temat: oświata, rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych, szkolenia, szkoła

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Wskazani przez Państwa odbiorcy, którzy kształcą się w Centrum Kształcenia Ustawicznego mogą stanowić uczestników projektu w ramach przedmiotowego konkursu, z uwagi na to, iż celem niniejszego konkursu jest dofinansowanie podmiotów, które mogą tworzyć i/lub rozwijać CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU, w branżach/zawodach służących rozwojowi inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego: ekonomia wody, drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości oraz wspierające branże służące rozwojowi IS w zakresie produkcji i obsługi specjalistycznych maszyn i urządzeń.
Jednakże staż dla słuchaczy Państwa placówki nie stanowi możliwego do realizacji działania w ramach przedmiotowego konkursu. Zakres wsparcia, udzielonego w ramach przedmiotowego konkursu obejmuje m.in.:

  • wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach z określonej branży/zawodzie,
  • rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji nowych zadań,
  • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli,
  • realizację usług doradztwa zawodowego,
  • tworzenie wyspecjalizowanych ośrodków egzaminacyjnych,
  • opracowywanie i upowszechnianie elastycznych form kształcenia zawodowego osób dorosłych, w tym osób dorosłych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii.

 

Ponadto zgodnie z zapisami Ustawy o Systemie Oświaty, Art. 62a.
1. „Organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3a (tj. placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych), może je połączyć w zespół, zwany „centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego”.
2. W skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego powinna wchodzić co najmniej jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe.
3. Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmuje działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.
4. Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego współpracuje z pracodawcami i organizacjami pracodawców”.

Czy rekrutacja do projektu musi być otwarta i prowadzona do wyczerpania miejsc szkoleniowych, czy nie jest to obligatoryjne? Czy wprowadzenie np. rund naboru nie będzie stanowić ograniczenia dla grupy docelowej?


Dotyczy konkursu nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17

Temat: rekrutacja

Poddziałanie: 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

ekrutacja powinna obejmować wskazanie i uzasadnienie wybranych kryteriów, technik i metod rekrutacji, dopasowanych do grupy odbiorców oraz charakteru projektu. Projekt powinien być dostępny dla wszystkich osób spełniających kryteria, tj. uczestnikami mogą być wyłącznie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. Jeżeli jest to możliwe, wsparcie powinno być skierowane do jak najszerszego kręgu. Wybór metody rekrutacji oraz naboru uczestników należy do Beneficjenta, który zgodnie z koncepcją i założeniami projektu planuje harmonogram realizacji szkoleń. Wprowadzenie rund naboru może być zasadne, np. w sytuacji, gdy dotyczą one różnych szkoleń (np. szkolenie X realizowane jest w lutym 2018 r. – rekrutacja prowadzona w styczniu 2018 r.; szkolenie Y realizowane jest w maju 2018 r. – rekrutacja prowadzona jest w kwietniu 2018 r.).

Czy w działaniu 9.2 infrastruktura socjalna możliwy byłby, jako koszt kwalifikowalny uznany koszt umowy zlecenie / umowy o pracę/ o dzieło dla osoby (np. animatora), która świadczyłaby usługi np. z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży?

Temat: wydatki kwalifikowalne

Poddziałanie: 9.2 Infrastruktura socjalna

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Działaniu 9.2 Infrastruktura socjalna (dla aktualnie ogłoszonego konkursu http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/2041/dzialanie-92-infrastruktura-socjalna ) zostały przedstawione w zał. 17.  Zgodnie z punktem 6.2 tych wytycznych  – koszty związane z zaangażowaniem personelu są niekwalifikowalne.

 

Czy Wnioskodawca może przeznaczyć cały nakład finansowy (30.000 zł) tylko na realizację zajęć z języka angielskiego, rezygnując z zajęć plastycznych i muzycznych?

Temat: rezygnacja z niektórych zajęć w projekcie

Poddziałanie: 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Wnioskodawca może przeznaczyć cały nakład finansowy na realizację tylko i wyłącznie jednych zajęć np. język angielski, pod warunkiem, że zajęcia muzyczne oraz plastyczne nie będą kontynuowane w ramach projektu.

Czy Wnioskodawca może zrezygnować z zajęć plastycznych, muzycznych i z języka angielskiego (nie ponosić nakładów na ich realizację) jeżeli nie realizuje zajęć o tej tematyce w ramach projektu?

 

Temat: rezygnacja z zajęć w projekcie

Poddziałanie: 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Wnioskodawca może zrezygnować z zajęć plastycznych, muzycznych oraz z zajęć z języka angielskiego realizowanych w ramach środków własnych pod warunkiem, że nakłady środków na realizację innych zajęć dodatkowych w ramach podstawowej działalności nie ulegną zmniejszeniu w stosunku do skali (nakładów) prowadzonych przez OWP w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu.

Wyjaśniając powyższy zapis, chodzi tutaj o taką sytuację, że Wnioskodawca w ogóle rezygnuje z prowadzenia zajęć w ramach podstawowej działalności na korzyść realizacji zajęć finansowanych ze środków EFS. Limit ten mówi o tym aby nie zastępować własnych środków Wnioskodawcy środkami unijnymi.

Czy w ramach danego programu jest finansowana infrastruktura informacyjno-komunikacyjna? Mianowicie okablowanie przewodami informatycznymi budynku, przygotowanie serwerowni? Wszystkie działania mają na celu cyfryzację szkoły i komputeryzację nauczania.

 

Temat: wydatki kwalifikowalne

Poddziałanie: 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej

Wszystkie działania przyczyniające się do poprawy nauczania są kwalifikowane, jeżeli w ramach projektu ujęto koszty wdrożenia infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej jako elementy służące dydaktyce – będą one kwalifikowane.

Czy w ramach konkursu nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17 dopuszczalne jest ujęcie w budżecie w ramach kosztów bezpośrednich wynagrodzenia specjalisty ds. szkoleń, który stanowiłby personel merytoryczny, nie zarządzający? Obowiązki specjalisty ściśle związane byłyby z realizacją zadań dot. szkoleń, wskazanych w ramach kosztów bezpośrednich. Do obowiązków takiej osoby należałoby, m.in.: przygotowywanie i realizacja planu szkoleń w ramach projektu, monitoring realizowanych szkoleń, ich nadzorowanie, obsługa grup szkoleniowych, współpraca z podwykonawcami wybranymi do realizacji szkoleń, badanie efektywności szkoleń, przygotowywanie wskaźników i raportów szkoleniowych.

 

Temat: koszty bezpośrednie, rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

Poddziałanie: 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

 

Przedstawiony zakres obowiązków specjalisty ds. szkoleń wskazuje, iż osoba ta nie będzie stanowiła personelu merytorycznego, bezpośrednio związanego z realizacją szkolenia, tylko personel zarządzający. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności czynności związane z organizacją wsparcia w ramach projektu w tym organizacja szkoleń i kursów, nie zaś ich prowadzenie, należy sfinansować w ramach kosztów pośrednich.

Forma zatrudnienia, fakt oddelegowania oraz to czy osoba jest zatrudniona z zewnątrz nie stanowi o przypisaniu kosztów wynagrodzenia do kosztów pośrednich bądź bezpośrednich. O zakwalifikowaniu kosztów decyduje zakres wykonywanych obowiązków.

Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu.

Wynagrodzenia w kosztach bezpośrednich dotyczą pracy personelu projektu niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych.

Zapisy dotyczące wydatków wykazywanych w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich znajdują się w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności oraz Regulaminie przedmiotowego konkursu.

 

Dokumenty odnośnie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności znajdują się pod linkiem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/#/domyslne=1/10515=1678/10502=3027/24204=3130

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS