bezpłatne szkolenie online
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 187 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Model I obligatoryjnie zakłada realizację łącznie powyższych działań (a-b) związanych ze wsparciem każdego ucznia/słuchacza.

Czy to oznacza, że w projekcie realizowanym wg Modelu I każdy uczeń/słuchacz, który będzie objęty wsparciem w projekcie będzie poza objęciem diagnozą ( realizacja pkt a) zobowiązany do realizacji stażu zawodowego (spełnienie pkt b)?

Temat: diagnoza, model I, Staż zawodowy

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

 

Tak.  Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18: „Model I obligatoryjnie zakłada realizację poniższych działań (a-b):

a)           zdiagnozowanie ucznia/słuchacza pod kątem uzupełnienia jego umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki w celu skierowania go na staż zawodowy oraz kursy/szkolenia (o ile dotyczy), z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem.

b)           realizacja staży zawodowych  dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy.

Ponadto, zgodnie z uwagą na str. 16 przedmiotowego Regulaminu: „Model I obligatoryjnie zakłada realizację łącznie powyższych działań (a-b) związanych ze wsparciem każdego ucznia/słuchacza.”

Oznacza to, że w projekcie realizowanym wg Modelu I każdy uczeń/słuchacz biorący udział w projekcie  musi obligatoryjnie zostać objęty diagnozą (realizacja pkt a) oraz jest zobowiązany do realizacji stażu zawodowego (realizacja pkt b).

W części 4.5 wniosku jest część dotycząca potencjału merytorycznego wnioskodawcy i partnerów. W instrukcji wypełniania wniosku jest uwaga, że nie dotyczy to kadry zarządzającej projektem.

Pytanie brzmi: Czy w tym miejscu należy opisać potencjał merytoryczny wnioskodawcy w związku z realizacją zadań w projekcie? Tzn. jeśli wnioskodawca dysponuje kadrą, którą zaangażuje do realizacji zdań merytorycznych to należy opisać jej potencjał w odniesieniu do konkretnych osób, a jeśli wnioskodawca nie dysponuje kadrą merytoryczną to należy opisać pożądane doświadczenie w odniesieniu do pozyskiwanej kadry?

Czy to dotyczy tych osób, które są/ będą zatrudnione przez wnioskodawcę czy też tych osób, które będą wykonywać zadania na zlecenie i zostaną wyłonione w odpowiedniej procedurze? Np jeśli wnioskodawca zaplanowała kurs operatora koparki to też w tym miejscu powinien opisać oczekiwany potencjał osoby realizującej dany kurs? Jak rozumieć ten potencjał merytoryczny w przypadku, kiedy w projekcie nie będzie realizacji zadań merytorycznych przez kadrę wnioskodawcy?

Temat: potencjał merytoryczny wnioskodawcy i partnerów

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

 

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu potencjał Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy) wykazywany jest przez Wnioskodawcę w kontekście oceny zdolności do efektywnej realizacji projektu, jako opis zasobów jakimi dysponuje i zaangażuje w realizację projektu, natomiast w pkt 4.5 wniosku poza potencjałem finansowym i technicznym należy przedstawić tylko kadrę merytoryczną w podziale na własną (tj. posiadaną) i zewnętrzną, która zostanie zaangażowana w ramach projektu przez Wnioskodawcę i Partnerów (jeśli dotyczy), tzn. wskazać osoby, które zostaną zaangażowane w ramach projektu, ich planowaną funkcję (stanowisko) w projekcie, posiadane kompetencje i doświadczenie, zakres obowiązków, wymiar czasu pracy, formę zatrudnienia/zaangażowania w projekcie oraz wybrać z listy rozwijanej czy dana osoba stanowi kadrę własną czy zewnętrzną. Opisując kompetencje i doświadczenie należy również opisać kwalifikacje poszczególnych osób wchodzących w skład kadry merytorycznej. Ponadto, należy mieć na uwadze, iż kadrę własną (tj. posiadaną) stanowią osoby zatrudnione na umowę o pracę (w przypadku wolontariuszy – na podstawie umowy o współpracy), natomiast kadrę zewnętrzną stanowią osoby, które wnioskodawca dopiero chciałby zaangażować do realizacji projektu (np. na umowę zlecenie). W takich przypadkach może obowiązywać konkurencyjna procedura wyboru (Zasada konkurencyjności lub Ustawa Prawo Zamówień Publicznych).

Mając na uwadze powyższe, w pkt 4.5 wniosku nie należy wykazywać kadry zarządzającej, którą w myśl zapisów ww. Instrukcji należy opisać w pkt 4.7 wniosku Sposób zarządzania projektem, również z uwzględnieniem podziału na kadrę własną i zewnętrzną. Jeżeli zatem Wnioskodawca planuje zlecenie wykonania kursu operatora koparki na zewnątrz i zatrudnienie do tego celu trenera z zewnątrz (na podstawie ww. form zatrudnienia), wówczas w pkt 4.5 wniosku powinien opisać wymagania stawiane osobom, które będą odpowiedzialne za merytoryczną realizację ww. kursu.

Wnioskodawca chciałby realizować projekt w ramach modelu I. Czy można założyć, że uczestnicy projektu zostaną objęci:

a) diagnozą potrzeb pod kątem uzupełnienia umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem.

b) stażami zawodowymi u pracodawców bez organizacji szkoleń/kursów?

Temat: uzupełnienie umiejętności

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

 

Zgodnie z założeniami przedmiotowego konkursu zdiagnozowanie ucznia/słuchacza pod kątem uzupełnienia jego umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki w celu skierowania go na staż zawodowy oraz kursy/ szkolenia (o ile dotyczy), z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem, realizacja staży zawodowych dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy.

Realizacja zatem kursów/szkoleń prowadzących do nabycia umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz, jeżeli zachodzi taka potrzeba, miękkich kompetencji pracowniczych, wybranych przy udziale pracodawców lub przedsiębiorców i poprzedzonych diagnozą ucznia/ słuchacza nie jest obowiązkową formą wsparcia w Modelu I. Stanowi ona bowiem jedną z możliwych do zrealizowania w tym Modelu dodatkowych form wsparcia, przy założeniu, że zrealizowane zostaną obligatoryjne  elementy ww. Modelu (a, b).

Regulamin str. 20 wskazuje: Wysokość stypendium nie może przekroczyć połowy średniego wynagrodzenia (brutto) za pracę w województwie warmińsko-mazurskim, wyliczaną na podstawie aktualnych danych GUS. Zgodnie z danymi GUS za I 2018r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w woj. warmińsko-mazurskim wyniosło: 3 852,86. Czy w związku z tym Wnioskodawca może założy stypendium na poziomie 1926,43 brutto za 150 godzin odbywania stażu ?

Temat: wysokość stypendium

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Zgodnie z Regulaminem konkursu wysokość stypendium nie może przekroczyć połowy średniego wynagrodzenia (brutto) za pracę w województwie warmińsko-mazurskim, wyliczaną na podstawie aktualnych danych GUS, przy czym przedmiotowe dane należy rozumieć jako dane wskazane na stronie www.stat.gov.pl. Instytucja Organizująca Konkurs w celu zachowania standaryzacji danych posługuje się danymi w ujęciu kwartalnym przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w ujęciu ogółem dla województwa warmińsko-mazurskiego. Z informacji dostępnych na czas ogłoszenia konkursu na ww. stronie dostępne są informacje dotyczące III kwartału 2017r. wskazujące na kwotę 3 804,31 zł, z czego 50% stanowi maksymalną kwotę wyliczonego stypendium tj. 1 902,16 zł. Z uwagi na fakt, iż na czas ogłoszenia przedmiotowego konkursu dane nt. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej za IV kwartał 2017r. nie są dostępne na stronie GUS, Instytucja Organizująca Konkurs dopuszcza możliwość indeksacji przedmiotowej kwoty w przypadku jej aktualizacji na stronie GUS do czasu zakończenia naboru lub tez aktualizacji na etapie negocjacji.

W Regulaminie konkursu (str. 36) zostały określone wskaźniki dla projektu. Wśród wskaźników rezultatu nie określono wskaźnika, który odpowiadałby przewidzianemu wsparciu w zakresie odbywania staży przez uczniów/słuchaczy u pracodawców, tj. nabyciu kompetencji przez ucznia/słuchacza poprzez udział w stażu.  Czy w tej sytuacji Wnioskodawca może sam określić wskaźnik rezultatu np. Liczba uczniów/słuchaczy, którzy nabyli kompetencje po opuszczeniu programu?

Temat: wskaźniki

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Wskazane na str. 36 Regulaminu przedmiotowego konkursu wskaźniki stanowią obligatoryjne wskaźniki rezultatu, które należy wybrać z listy rozwijanej GWA MAKS2 adekwatnie do specyfiki realizowanego przez Państwa Modelu, a co za tym idzie bezpośrednich odbiorców wsparcia. Jednocześnie, z uwagi na specyfikę Modelu I Instytucja Organizująca Konkursu nakłada na Wnioskodawcę obowiązek uwzględnienia wskaźnika własnego specyficznego (wskaźnika rezultatu bezpośredniego) określającego liczbę uczniów, którzy zakończyli udział w stażach u pracodawcy (str. 39 Regulaminu konkursu).
Z uwagi natomiast na źródło pomiaru przedmiotowego wskaźnika, jakim jest dokument potwierdzający odbycie stażu zawodowego wydawany niezwłocznie po jego zakończeniu, który zawiera m.in. opis kompetencji uzyskanych przez stażystę, nie ma konieczności wykazywania dodatkowego wskaźnika własnego specyficznego określającego kompetencje uzyskane przez ucznia/słuchacza w wyniku udziału w stażu zawodowym. Niemniej jednak, w przypadku zaplanowania w projekcie innych działań prowadzących do nabycia przez uczniów kompetencji, każdorazowo należy mieć na uwadze obowiązek zachowania czteroetapowego wzorca nabycia kompetencji, który należy wykazać
w sposobie pomiaru wskaźnika odnoszącego się do nabycia przez nich kompetencji. Ponadto, formułując nazwę wskaźnika własnego należy wprost odnieść się do kompetencji nabytych w wyniku udziału w konkretnej formie wsparcia np. kursu, nie zaś tak jak w Państwa propozycji „po opuszczeniu programu”.

  1. Czy szkolenia w ramach projektu można skierować do pracowników BRANŻY PRODUKCYJNEJ, gdzie wchodzi szeroko pojęta produkcja związana z przetwórstwem przemysłowym, czy trzeba wskazać konkretną branżę produkcyjną, zawężoną, co będzie stanowiło niejako ograniczenie dla pracowników innych firm produkcyjnych?
  2. Czy 1 osoba może wziąć udział w 3 różnych kursach (modułach), czy 1 kursem (modułem) można objąć tylko 1 osobę, by spełnić warunek, iż dla każdej z branż należy zaplanować 3 szkolenia?

Temat: szkolenia

Poddziałanie: 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

 

Branża – jest to dziedzina gospodarki, produkcji lub handlu, która obejmuje produkty i usługi należące do tego samego rodzaju, np. branża spożywcza, branża turystyczna itd. W związku z tym na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca powinien określić konkretnie, która branża/branże objęte zostały diagnozą, np. branża produkcji mięsnej i mleczarskiej.

Jeżeli jest to możliwe, wsparcie powinno być skierowane do jak najszerszego kręgu osób (grupa docelowa wskazana została na stronie 20 Regulaminu konkursu). Mimo iż charakter planowanych szkoleń wynika z potrzeb konkretnej branży nie można ograniczać grupy docelowej wyłącznie do jej pracowników. Ograniczenie grupy docelowej może wynikać z charakteru szkoleń, np. w szkoleniu z komunikacji może wziąć udział każda osoba dorosła, ale w kursie na prawo jazdy kat. E może wziąć udział osoba, która posiada już prawo jazdy kat. C.

 


Czy w ramach projektu musi powstać CKZiU? (dotyczy konkursów nr: RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-003/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-004/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-005/17)

 

Temat: szkolenia, szkoła

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe


Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach projektu nie musi obligatoryjne powstać CKZiU, można otrzymać dofinasowanie na rozwój istniejącego CKZiU. Ponadto, wsparcie na tworzenie i/lub rozwój mogą także otrzymać inne jednostki organizacyjne realizujące tego typu zadania, jak ukierunkowane branżowo centra kształcenia zawodowego i ustawicznego. Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014–2020 inne zespoły realizujące zadania CKZiU to podmioty realizujące zadania z zakresu współpracy z pracodawcami i organizacjami pracodawców oraz prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmujące działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, w tym również dla osób dorosłych, które są tworzone w inny sposób, niż określony w art. 62a ustawy o systemie oświaty.
 


Czy w ramach projektu wsparcie może uzyskać więcej niż 1CKZiU? Chodzi o grupę docelową nauczycieli do studiów podyplomowych, którzy pochodzić będą z różnych ośrodków – dotyczy konkursów nr: RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-003/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-004/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-005/17)

Temat: oświata, szkolenia

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Regulamin konkursu nie przewiduje ograniczenia, co do ilości możliwych do objęcia wsparciem CKZiU w ramach jednego projektu, jednakże z punktu widzenia celu konkursu oraz kompleksowości wsparcia, jakie ma zapewnić ukierunkowane branżowo CKZiU, a także założeń projektu, które powinny przyczyniać się integracji i efektywnego wykorzystania potencjału technicznego i kadrowego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZiU powinno koncentrować się wokół potrzeb kadr danego ośrodka kształcenia. Wsparcie to powinno być odpowiednio poprzedzone szczegółową diagnozą potrzeb, uwzględniającą zapotrzebowanie danego podmiotu na nabycie przez nauczycieli określonych kwalifikacji, umiejętności lub kompetencji, jak również współpracę z instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego oraz zapotrzebowanie rynku pracy.


Dotyczy Poddziałania 11.1.1, konkurs nr RPWM.11.01.01-IZ.00.28-003/17

Czy w ramach konkursu możliwe jest pośrednictwo pracy dedykowanego uczestnikom projektu jako jedno z działań?

Temat: wydatki kwalifikowalne

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Tak, w ramach Poddziałania 11.1.1 istnieje możliwość sfinansowania usług pośrednictwa pracy jako jedno z działań zaplanowanych w projekcie.

Czy 18 miesięcy w projekcie mają trwać zajęcia np. zajęcia językowe dla jednej grupy, czy ogólnie zajęcia językowe  mają być prowadzone przez 18 miesięcy, ale dla różnych grup (np. w trybie jedna kończy, druga zaczyna)? Czy jedna grupa ma trwać 18 miesięcy?

Temat: czas trwania zajęć

Poddziałanie: 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Wnioskodawca powinien przewidzieć uczestnictwo każdego dziecka przez 18 miesięcy w min. 2 rodzajach zajęć, każde muszą być realizowane przez okres co najmniej 18 miesięcy. Biorąc pod uwagę definicję przedmiotowego kryterium, podejście takie ma na celu poprawę rezultatów procesu kształcenia poprzez realizację systematycznych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności w projekcie. Dopuszczalny jest krótszy udział dziecka w danych zajęciach, np. w przypadku dzieci 6 letnich, które po roku edukacji przedszkolnej opuszczą przedszkole, niemniej jednak każdorazowo taka sytuacja powinna zostać odpowiednio uzasadniona w treści wniosku i jednocześnie będzie podlegała ocenie biorąc pod uwagę powyższe. Zaproponowane przez Wnioskodawcę rozwiązania, które stanowiłyby wyłączenie reguły dotyczącej realizacji dla każdego dziecka min. 2 rodzajów zajęć, z których każde realizowane jest przez co najmniej 18 miesięcy, również  każdorazowo muszą być uzasadnione we wniosku.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS