Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 146 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy w ramach konkursu projekt realizowany może być na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego, czy należy zawęzić obszar realizacji?

 

 Dotyczy konkursu nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17

 

Poddziałanie: 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

Jako „miejsce realizacji projektu” należy rozumieć obszar, gdzie realizowane są najważniejsze zadania/działania projektu lub/i obszar, z jakiego rekrutowani są uczestnicy projektu. Beneficjent może zdecydować, czy obszar realizacji projektu będzie zawężony do miejsca realizacji projektu (np. powiat, gmina) lub będzie obejmować obszar, z jakiego rekrutowani są uczestnicy projektu (np. województwo).

Czy w ramach konkursu z poddziałania 1.3.5 mogę ubiegać się o dofinansowanie tłumaczenia  i nagrań produktu?

Temat: tłumaczenia i nagrania produktu

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

Przedmiotem dofinansowania projektów w ramach poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP jest zakup usług doradczych i szkoleniowych, a także usług związanych z internacjonalizacją firmy (tj. usługi doradcze, informacyjne, organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych), które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej  przedsiębiorstwa i/lub jego rozwoju.
„Tłumaczenia i nagrania produktu” nie wpisują się w zakres wsparcia przewidziany w ramach poddziałania 1.3.5.

Czy w ramach naboru nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-011/17 Poddziałania 6.2.3 RPO Schemat A: trasy rowerowe, możliwe jest dofinansowanie infrastruktury towarzyszącej ścieżce w postaci toru rowerowego i minirampy, które będą integralną częścią trasy rowerowej? Czy wydatek ten stanowić będzie koszt kwalifikowalny?

Temat: schemat A

Poddziałanie: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów

W przypadku realizacji projektu w ramach Schematu A (trasy rowerowe), możliwy do realizacji jest następujący zakres:

budowa, modernizacja i oznakowanie ścieżek/tras rowerowych, inne roboty budowlane, które zapewnią bezpieczne przemieszczanie się turysty rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

W ramach ww. typu kwalifikowalne są m. in. następujące wydatki:

  • Wydatki  związane  z  procesem  inwestycyjnym  oraz  prace budowlano-montażowe  niezbędne do realizacji typów przedsięwzięć określonych w SZOOP;
  • Wydatki  na  zakup  wyposażenia  niezbędnego  do  funkcjonowania  infrastruktury  będącej przedmiotem projektu zgodnej z typamiprzedsięwzięć określonymi w SZOOP;
  • Wydatki na oznakowanie dotyczące ruchu rowerowego;
  • Wydatki na budowę, modernizację, remont łączników rowerowych w wymiarze dotyczącym wyłącznie ruchu rowerowego;
  • modernizacja, remont ogólnodostępnych dróg gruntowych w pasie o szerokości maksymalnie do 1,50 m wykorzystywanych przez rowerzystów(pod warunkiem utrzymania stanu nawierzchni uzyskanej po modernizacji, remoncie przez cały okres trwałości projektu) – dotyczy przedsięwzięć określonych w Schemacie A – SZOOP;
  • Wydatki związane z  infrastrukturą rekreacyjną  w zakresie funkcji  niezbędnych do obsługi ruchu turystycznego i rekreacji w zakresie projektu realizującego dany schemat.

Ponadto wszelkie wydatki powinny być zaplanowane we wniosku o dofinasowanie oraz poniesione zgodne z Regulaminem konkursu, w szczególności z §4 (Przedmiot konkursu Limity i ograniczenia w realizacji projektów), a także z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków dla RPO WiM na lata 2014-2020  oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Czy w ramach  konkursu można realizować kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Zgodnie z przepisami wziąć udział w takim kursie może wyłącznie osoba zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, lub będąca członkiem tych jednostek (m.in. WOPR, GOPR, PSP, OSP, Straż Miejska, Policja).
Czy takie szkolenie będzie dopuszczone w ramach konkursu czy stanowić będzie ograniczenie grupy docelowej ?

Temat: kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Poddziałanie: 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy można realizować w ramach konkursu. Konieczność zawężania grupy docelowej może wynikać z charakteru szkoleń oraz z obowiązujących przepisów.

Czy w ramach ogłoszonego konkursu Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1 Typ 1 projektu można składać wnioski, których odbiorcami będą tylko osoby w wieku 15-18 i dla nich realizowane będą tylko działania o charakterze społecznym i ewentualnie edukacyjnym? Nie będą realizowane działania zawodowe? I czy takie osoby wymagają wsparcia w formie zatrudnienia w okresie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie? Czy wniosek nie będzie odrzucony w związku z niespełnieniem wymogu zatrudnienia?

Temat: osoby poniżej 18. roku życia, 20% uczestników

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

W ramach ogłoszonego konkursu, Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.1 Typ 1, kryterium merytoryczne obligatoryjne „Projekt przewiduje, że co najmniej 20% uczestników podejmie zatrudnienie“  nie ma zastosowania do uczestników projektu w wieku poniżej 18 roku życia (w momencie przystąpienia do projektu). Takich osób  nie wlicza się również do wskaźników rezultatu „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu“ oraz „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu“.

Dodatkowo należy pamiętać, że w ramach konkursu dla Poddziałania 11.1.1, obowiązuje limit o brzmieniu Projekty nie mogą być skoncentrowane na wsparciu dzieci (osoby poniżej 18 roku życia), z wyłączeniem projektów dedykowanych osobom:

a) wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

b) będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

c) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu  w sprawach nieletnich;

d) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Uczestnikami projektów mogą być osoby poniżej 18 roku życia, które należą do powyższych grup wskazanych w podpunktach a-d oraz dla których zostaną zaplanowane formy wsparcia np. o charakterze społecznym, edukacyjnym i/lub zdrowotnym. Tym samym, wniosek o dofinansowanie projektu nie otrzyma oceny negatywnej za brak spełnienia wymogu zatrudnienia dla ww. grup osób.

 

Czy w ramach ogłoszonego konkursu nr RPWM. 11.01.01-IZ.00.28-003/17 wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe?
Czy wnioski mogą być składane tylko na jeden typ projektu? Czy typ 1 musi być połączony z typem 2?

Temat: diagnoza grupy docelowej, grupa docelowa

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

W ramach konkursu aplikować mogą wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) wobec powyższego, organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie, o ile spełnią ww. warunki.

Odnośnie drugiej części zapytania informujemy, że nie ma możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie na dwa typy projektu jednocześnie. Wniosek o dofinansowanie może zostać złożony albo na  typ 1 lub typ 2 projektu.

Czy w ramach poddziałania 6.1.2 Instytucje kultury istnieje możliwość dofinansowania projektów polegających na organizacji festiwali, wystaw, imprez wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (same środki trwałe bez robót budowlanych)?

Temat: roboty budowlane

Poddziałanie: 6.1.2 Instytucje kultury

Możliwość dofinansowania projektów polegających na organizacji wydarzeń kulturalnych istnieje w ramach 3 typu projektu w ramach poddziałania 6.1.2. Instytucje kultury. Zgodnie z SZOOP Kultura i dziedzictwo wsparcie dotyczy miejsc promocji kultury, tzn. infrastruktury na cele organizacji wydarzeń kulturalnych, tj. festiwali, wystaw, wydawnictw, itp. Równocześnie zapisy wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków przyjętych dla konkursu nr RPWM. 06.01.02-IZ.00-28-003/17 (podrozdział 5.1.,punkt 2.) wskazują, że za kwalifikowalne uznaje się „Wydatki na zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania infrastruktury będącej przedmiotem projektu zgodnej z typami przedsięwzięć określonymi w SZOOP”. Biorąc powyższe pod uwagę, projekty obejmujące zakup wyposażenia na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych (bez robót budowlanych) nie wpisują się w warunki wsparcia tego typu projektów.

Czy w ramach poddziałania 6.1.2 Instytucje kultury istnieje możliwość dofinansowania projektów polegających na organizacji festiwali, wystaw, imprez wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (same środki trwałe bez robót budowlanych)?

Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca, to czy taki zakres projektu miałby być realizowany w ramach 2 typu projektu: Wsparcie instytucji kultury na rzecz włączenia ich w tworzenie produktów turystycznych i oferty wypoczynkowo-turystycznej, wzmocnienia ich funkcji regionotwórczej, czy w ramach 3 typu: Wsparcie miejsc promocji kultury (wsparcie infrastruktury na cele organizacji wydarzeń kulturalnych, tj. festiwali, wystaw, wydawnictw, itp.?

Proszę również o wyjaśnienie zapisu zawartego w 2 typie projektu dotyczącego „oferty wypoczynkowo-turystycznej”. Wnioskodawcy kierując swoje zapytania niejednokrotnie w swoich zakresach rzeczowych projektu wskazują rozbudowę instytucji kultury w celu utworzenia bazy noclegowej bądź gastronomicznej.

Wobec powyższego proszę o informację czy proponowany przez wnioskodawców zakres rzeczowy wpisuje się w pojęcie „oferty wypoczynkowo-turystycznej”.

 

Temat: baza noclegowa i gastronomiczna

Poddziałanie: 6.1.2 Instytucje kultury

Pojęcie oferty wypoczynkowo-turystycznej zawarte w 2 typie projektu poddziałania 6.1.2. odnosi się stricte do oferty kulturalnej budującej tożsamość regionalną w województwie, świadczonej przez instytucje kultury. Zgodnie z limitami i ograniczeniami w realizacji projektów określonymi w SZOOP Kultura i dziedzictwo „w przypadku instytucji kultury, dofinansowanie otrzymają wyłącznie przedsięwzięcia, których realizacja umożliwi włączenie nowej/ utrzymanie istniejącej oferty kulturalnej w wachlarzu produktów turystycznych województwa”.

Baza noclegowa i gastronomiczna nie wpisuje się w pojęcie oferty wypoczynkowo-turystycznej opisanej w powyższym kontekście i nie powinna zostać uznana za kwalifikowalną.

Czy w ramach poddziałania 6.1.2 Jednostka samorządu terytorialnego – gmina, może uzyskać dofinansowanie na przebudowę istniejącego amfiteatru, wartość projektu około 2 mln złotych, Typ projektu: 3. Wsparcie miejsc promocji kultury (wsparcie infrastruktury na cele organizacji wydarzeń kulturalnych, tj. festiwali, wystaw wydawnictw, itp.)

Temat: amfiteatr

Poddziałanie: 6.1.2 Instytucje kultury

Projekt przebudowy istniejącego amfiteatru w którym beneficjentem będzie jst kwalifikuje się do wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.2 Instytucje kultury, w typie projektu „Wsparcie miejsc promocji kultury (wsparcie infrastruktury na cele organizacji wydarzeń kulturalnych, tj. festiwali, wystaw wydawnictw, itp.)”.

Należy jednak pamiętać, że aby projekt otrzymał dofinasowanie musi spełnić wszystkie wymogi określone w Regulaminie konkursu oraz jego załącznikach, a także uzyskać odpowiednią liczbę punktów. 

Czy w ramach poddziałania 6.2.3. beneficjentem może być nadleśnictwo?

Czy w ramach przedmiotowego naboru można:

1. odbudować uszkodzoną wiatę, zagospodarować teren,

2. uporządkować postawić wiatę z wyposażeniem stoły ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery  przygotować tablice informacyjne w celach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,

3. postawić śmietnik na parkingu  do segregacji odpadów i stojak na rowery?

Temat: nadleśnictwo

Poddziałanie: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów

Tak, w ramach poddziałania 6.2.3. beneficjentem może być nadleśnictwo.

W ramach Poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów, Schemat B – zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne (z wyłączeniem Schematu A): budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych, punktów i tarasów widokowych, ścieżek dydaktycznych, tras kajakowych, narciarskich, jeździeckich wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Należy jednak pamiętać, że aby projekt otrzymał dofinansowanie musi spełnić wszystkie wymogi określone w Regulaminie konkursu oraz jego załącznikach, a także uzyskać odpowiednią liczbę punktów. 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS