bezpłatne szkolenie online
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 187 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy biorąc pod uwagę, iż diagnoza zapotrzebowania na szkolenia prowadzona jest w odniesieniu do konkretnej branży/branż, to czy diagnoza grupy docelowej również powinna odnosić się do osób z tych branż czy diagnoza powinna się odnosić ogólnie do osób dorosłych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego?

Temat: diagnoza grupy docelowej

Poddziałanie: 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

Mimo, iż charakter planowanych szkoleń wynika z potrzeb konkretnej branży nie można ograniczać grupy docelowej wyłącznie do jej pracowników. Projekt powinien być dostępny dla wszystkich osób spełniających kryteria tj. uczestnikami mogą być wyłącznie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.

Czy demontaż na zimę pomostu pływającego (projekt realizowany w ramach poddziałania 6.2.3 – schemat B) przerywa okres trwałości projektu?

Temat: pomosty pływające, trwałość projektu

Poddziałanie: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów

W przypadku, gdy w ramach projektu został zaplanowany zakup, montaż oraz demontaż pomostu na okres zimowy i jest to zgodne z celami projektu opisanymi we wniosku o dofinansowanie, taka sytuacja w opinii IOK nie spowoduje naruszenia trwałości. Jeżeli jednak demontaż pomostu nie został zaplanowany w dokumentacji projektowej, taka sytuacja może doprowadzić do naruszenia trwałości projektu, opisanej w Artykule 71 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Trwałość operacji:

1. W przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu z EFSI, jeżeli w okresie pięciu lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy państwa, tam gdzie ma to zastosowanie, zajdzie która­kolwiek z poniższych okoliczności:

a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;

b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przed się biorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;

c) istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

 

Czy dla projektu polegającego na budowie ścieżki rowerowej, planowanego do aplikowania w ramach Poddziałania 6.2.3 RPO WiM, schemat A, należy wybrać następujące wskaźniki:

- wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok];

- liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury [osoby/rok] ?

Jeśli tak, to w jaki sposób Wnioskodawca powinien monitorować wartość ww. wskaźników, skoro projekt dotyczy utworzenia infrastruktury technicznej w postaci ścieżki rowerowej, która będzie ogólnodostępna i niczym nie ogrodzona?

Temat: wskaźniki

Poddziałanie: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów

Przywołane wskaźniki są adekwatne dla projektu polegającego na budowie ogólnodostępnej ścieżki rowerowej, dlatego należy je wybrać we wniosku o dofinasowanie.

Zgodnie z zapisami INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU, każdy Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania wszystkich wskaźników produktu i rezultatu adekwatnych dla danego typu projektu zawartego w SzOOP RPO WiM oraz Regulaminie do konkursu w ramach danego Działania/Poddziałania. Ponadto, w polu opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru należy podać opis wybranego wskaźnika, zasadność jego wyboru oraz źródło pozyskiwania informacji do monitorowania realizacji projektu (nazwę dokumentu). Źródłem danych nie może być studium wykonalności/biznes plan. Z dokumentu pochodzić będą dane, które później Wnioskodawca będzie wykazywał w dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie wskaźnika (dokumenty zostaną zweryfikowane na zakończenie realizacji projektu). Ponadto, należy przedstawić w odniesieniu do poszczególnych wskaźników sposób pomiaru i monitorowania wskaźników oraz wiarygodną metodologię oszacowania założonej ich wartości. Niewykonanie wskaźnika w projekcie może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowości. Na podstawie przywołanych przez Państwa wskaźników ocenie podlegać będzie kryterium merytoryczne punktowe „Analiza popytu”:

„Ocenie będzie podlegać prognozowany wzrost popytu na usługi produkowane przez zrealizowany projekt, liczony jako procentowy wzrost liczby odwiedzających wspartą infrastrukturę w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu w stosunku do ostatniego roku przed realizacją projektu. Analiza popytu została przeprowadzona w sposób poprawny i jest wiarygodna (została wykonana na bazie wiarygodnych źródeł szacowanej liczby dodatkowych odwiedzających – poparta jest wynikami badań własnych, zleconych lub ogólnie dostępnych)”.

W tym wypadku metodologia pomiaru będzie wynikała z przeprowadzonej analizy popytu, a sposobem pomiaru i monitorowania może być np. system oparty na fotokomórkach.

Czy dofinansowanie może być przeznaczone na wynagrodzenie osób pochodzących z zagranicy prowadzących szkolenia na terenie realizacji działania (EŁK)?. Jeżeli tak, to czy jest odgórnie ustalona forma wypłacania wynagrodzenia np. rodzaj umowy/faktury itp?

Temat: wynagrodzenie osób

Poddziałanie: 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk

Co do zasady, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stanowią inaczej, z punktu widzenia realizacji projektu, nie ma znaczenia czy osoba prowadząca zajęcia w projekcie będzie pochodziła z zagranicy czy też nie (o ile jej kwalifikacje i doświadczenie umożliwiają realizację takiego wsparcia). Ponadto, należy zwrócić uwagę, że angażowanie personelu do projektu musi być zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (podrozdział 6.15 Koszty związane z angażowaniem personelu).

Sposób angażowania personelu do projektu zależy każdorazowo od rodzaju kadry (własna czy zewnętrzna) i przy konstruowaniu projektu m.in. w tym zakresie, należy kierować się zasadami wyznaczonymi ww. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.

Należy zaznaczyć, że środki finansowe powinny być w głównej mierze skierowane na aktywizację społeczną uczestników projektu. Dlatego też, przy planowaniu budżetu projektu należy pamiętać o racjonalnym podziale środków pomiędzy kosztami personelu a działaniami skierowanymi bezpośrednio do uczestników projektu.

Czy do wskaźnika rezultatu: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia wliczają się jedynie osoby, które uzyskały kwalifikacje w ramach KKZ i kursów umiejętności zawodowych, czy wliczone mogą zostać również osoby uzyskujące kwalifikacje w ramach realizacji Kursy i szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji?

 

Temat: kryterium, szkolenia, wskaźniki rezultatu

Poddziałanie: 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia monitoruje liczbę osób w projekcie, które uzyskały kwalifikacje (definicja kwalifikacji znajduje się w Załączniku nr 9 do Regulaminu) w ramach KKZ, kursów oraz szkoleń.

Czy instytucja kultury w województwa warmińsko-mazurskiego, która jest współprowadzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego oraz Ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może składać wniosek w ramach konkursu 6.1.2. Niepokoi mnie zapis w  paragrafie 4 pkt. 15 regulaminu.

Temat: instytucja kultury

Poddziałanie: 6.1.2 Instytucje kultury

Z przytoczonego ograniczenia, wymienionego w §4 ust. 15 Regulaminu wynika, że instytucje kultury prowadzone lub współprowadzone przez wymienione w nim podmioty nie mogą ubiegać się o dofinasowanie w ramach RPO, gdyż dla nich wsparcie przewidziano w ramach PO IiŚ:

„Projekty  realizowane  przez instytucje kultury (państwowe  oraz  współprowadzone  przez  Ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez MKiDN (chyba, że zapisy Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego stanowią inaczej) mogą ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie
w ramach PO IiŚ”.

Czy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazanie co do zatrudnienia w projekcie w ramach dofinansowania jednego z fundatorów, czy takie zatrudnienie może dotyczyć kosztów pośrednich czy bezpośrednich również oraz czy rodzaj współpracy (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, faktura) ma znaczenie?

Temat: zatrudnienie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk

Co do zasady, jeżeli fundator (rozumiany jako założyciel/współzałożyciel fundacji) posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do realizacji wsparcia na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub doświadczenie przy realizacji i zarządzaniu takimi projektami, nie ma przeciwskazań aby zatrudnić taką osobę w ramach projektu (np. jako koordynatora projektu).

Rodzaj kosztów z jakich zostanie pokryte wynagrodzenie kadry w projekcie zależy od Wnioskodawcy (tj. kadra merytoryczna – taka która świadczy wsparcie dla uczestników projektu – będzie finansowana z kosztów bezpośrednich; kadra zarządzająca – taka która jedynie zarządza i koordynuje realizacją projektu – będzie finansowana z kosztów pośrednich). To samo tyczy się formy zaangażowania kadry do projektu (inne zasady dotyczą kadry własnej, a inne kadry zewnętrznej – kwestię regulują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków).

Czy istnieją jakieś ramy czasowe dla składanego projektu (od do)?

 

W konkursie nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/1

Temat: ramy czasowe projektu

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Jeśli chodzi o ramy czasowe realizacji projektu, to są one każdorazowo uzależnione od zakresu planowanego wsparcia i należą do decyzji Wnioskodawcy. Należy jednak pamiętać o tym, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, okres realizacji projektu powinien zawierać się w przedziale od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2023 roku. Ponadto racjonalność zaplanowanych działań, w tym harmonogram projektu, będzie każdorazowo weryfikowana przez Członków Komisji Oceny Projektów na etapie oceny merytorycznej. 

Jeśli natomiast chodzi o ramy czasowe złożenia wniosku, to w pierwszej kolejności wniosek o dofinansowanie projektu jest wypełniany i składany jest za pośrednictwem systemu informatycznego o nazwie LSI MAKS2, który dostępny jest pod adresem: http://maks2.warmia.mazury.pl/index.php/logowanie od dnia 19 lutego 2018 r. od godz. 0.00 do dnia 16 marca 2018 r. do godz. 15.00. Następnie w formie papierowej będą przyjmowane w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, adres: ul. E. Plater 1, II piętro, pokój 313 (Punkt przyjmowania wniosków), tel. 89 52 19 700, mail: dfs@warmia.mazury.pl, od dnia 19 lutego 2018 r. do dnia 16 marca 2018 r. (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 15.00.

Mając na uwadze zbliżający się termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (1 typ), w ramach którego dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym, Instytucja Organizująca Konkurs zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach telefonicznych pod nr telefonu 89 521 97 55, które odbywają się w każdą środę w godzinach 10.00–12.00.

Czy istnieje możliwość finansowania wyjazdu (zarówno przejazdu, zakwaterowania jak i wyżywienia) za granicę uczestników projektu? Celem takiego wyjazdu jest przede wszystkim integracja, nauka tolerancji oraz szacunku do różnorodności kulturowej, a także nauka języka obcego - angielskiego w praktyce.

Temat: finansowanie wyjazdu za granicę uczestników projektu

Poddziałanie: 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk

W Regulaminie konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-002/17 w podrozdziale 3.2 Typy projektu określono katalog przykładowych działań jakie można realizować w ramach konkursu – przykład opisany w pytaniu Wnioskodawcy nie wpisuje się w katalog możliwych form wsparcia w ramach konkursu. Ponadto, należy wskazać, że celem projektów w ramach tego konkursu powinna być m.in. integracja społeczności lokalnych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że sfinansowanie wyjazdu uczestników projektu zagranicę nie będzie możliwe.

Czy jeden uczestnik może wziąć udział w kilku szkoleniach?

Temat: szkolenia

Poddziałanie: 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

Według dokumentacji konkursowej nie ma ograniczenia ilości szkoleń, w których może brać udział jedna osoba. Należy jednak uwzględnić zapis zawarty w instrukcji wypełniania wniosku – str. 21: Liczba osób, podmiotów objętych wsparciem: „Wnioskodawca wypełnia pola liczbowe, wskazując planowaną liczbę osób/ podmiotów objętych wsparciem w ramach projektu. Należy pamiętać, iż w przypadku objęcia wsparciem jednego uczestnika lub podmiotu kilkoma rodzajami wsparcia, wnioskodawca zobligowany jest wykazać ww. uczestnika/ podmiot tylko jeden raz”.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS