Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów z Poddziałania 11.1.2 - projekty ZIT Olsztyn,

Informacje o spotkaniu

Spotkanie 21 kwietnia 2017 r. jest odwołane.

ZIT Olsztyn zaprasza na spotkanie informacyjne  26 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00  w sali 219  w budynku przy ul. Jana Pawła II 1 w Olsztynie z Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn.

Zapraszamy na drugie bezpłatne spotkanie informacyjne w Olsztynie z Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn. Podczas spotkania przedstawione zostaną główne założenia konkursu nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/17, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na następujący typ projektu:

  •  Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.

Konkurs skierowany jest do podmiotów działających na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Miejscem realizacji projektu będzie terytorium Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF Olsztyna), który tworzą: Miasto Olsztyn, Gmina Barczewo, Gmina Purda, Gmina Stawiguda, Gmina Gietrzwałd, Gmina Jonkowo, Gmina Dywity oraz uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby mieszkające na terenie MOF Olsztyna.

SPOTKANIE ODWOŁANE !


Termin i miejsce spotkania

21 kwietnia 2017 r. w godzinach 10.00-13.30,

Olsztyn

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 18 kwietnia  2017 r. godz. 12.00

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Przed spotkaniem zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową i do przesłania na adres e-mail: e.wojczulanis@warmia.mazury.pl ewentualnych pytań. Dzięki temu podczas spotkania będziemy mogli przekazać Państwu niezbędne wyjaśnienia.

Więcej informacji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Koordynacji Promocji

tel. (89) 512 51 84

 

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS