bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 12 kwietnia 2017 r.

Pytanie:

Wspólnota zamierza ubiegać się o dofinansowanie na ogniwa fotowoltaiczne (instalacja ok  40 kW). Instalacja zasilać będzie części wspólne oraz wykorzystywana będzie na potrzeby mieszkaniowe. W chwili obecnej wspólnota posiada 1 umowę na części wspólne a każdy mieszkaniec posiada umowę indywidualną. Na etapie realizacji projektu wypowiedziane zostaną umowy indywidualne, podpisana zostanie jedna umowa na wspólnotę a mieszkańcy będą mieli zamontowane podliczniki.

Proszę o informację jaki dokument/dokumenty należy dołączyć, aby wniosek nie został odrzucony na etapie oceny formalnej – załącznik: umowa przyłączeniowa, warunki przyłączeniowe.

Odpowiedź:

W chwili składania wniosku o dofinansowanie, należy dołączyć umowę przyłączeniową/warunki przyłączeniowe, z których będzie wynikało, że moc przyłączeniowa jest większa lub równa planowanej mocy instalacji (PV).

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków oraz zapisami Szczegółowego opisu osi prioryetowych, pkt 14 limity i ograniczenia w realizacji projektu str. 14 „dopuszcza się realizację projektów związanych z wytwarzaniem energii odnawialnej, które będą realizowane na potrzeby mieszkaniowe, z wyłączeniem inwestycji w indywidulanych mieszkaniach i domach”  oznacza to że, kosztem kwalifikowalnym, mogą być tylko te koszty projektu, które  dotyczą elementów wspólnych budynku.

 

Pytanie:

Czy jeżeli projekt będzie realizowany w "zaprojektuj i wybuduj" posiadać będzie Program Funkcjonalno - Użytkowy to czy spełni kryterium gotowości do realizacji inwestycji: PFU jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę?

Odpowiedź:

Program funkcjonalno-użytkowy nie jest równoznaczny z posiadaniem pozwolenia na budowę. Projekt realizowany w tym trybie nie uzyska punktów za posiadanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy  na etapie oceny merytorycznej punktowej (kryterium 5).

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS