Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Nabór wniosków o wydanie opinii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dotyczy konkursu 9.3.2)

Informujemy, że 4 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Procedury opiniowania projektów inwestycyjnych w zakresie szkolnictwa wyższego, planowanych do realizacji przez uczelnie w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 10a, Poddziałania 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych, Osi priorytetowej IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (w części dotyczącej działań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego).

Procedura będzie miała zastosowanie do konkursu w ramach Poddziałania 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych, Osi priorytetowej IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 planowanego do ogłoszenia przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, we wrześniu 2017 r.
 

Miejsce składania dokumentów: Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn.
Termin dostarczania dokumentów: od 10 lipca 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r. Termin liczy się od daty wpływu do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014–2020 z dn. 6 września 2016 r., inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego mogą być realizowane wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego uzyskania przez samorząd województwa pozytywnej opinii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia. Stąd też jednym z kryteriów wyboru projektów w ww. Poddziałaniu 9.3.2 jest kryterium pn. Projekt zakładający inwestycję w infrastrukturę dydaktyczną szkolnictwa wyższego posiada pozytywną opinię Ministerstwa Nauki  i Szkolnictwa Wyższego (zerojedynkowe obligatoryjne specyficzne nr 7), którego spełnienie jest niezbędne do otrzymania dofinansowania.

 

Pliki do pobrania

Procedura opiniowania projektów inwestycyjnych

2017-07-05

Załącznik nr 1 do Procedury opiniowania projektów inwestycyjnych

2017-07-05

Załącznik nr 2 do Procedury opiniowania projektów inwestycyjnych

2017-07-05

Załącznik nr 3 do Procedury opiniowania projektów inwestycyjnych

2017-07-05

Załącznik nr 1 do Opinii w sprawie zgodności projektu

2017-07-05

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS