Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Informacja dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Wraz z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informujemy, że Wnioskodawcy czy Beneficjenci projektów realizowanych w ramach RPO WiM 2014–2020, którzy w ramach konkursów złożyli Wniosek o dofinansowanie lub z którymi W-MARR S.A. w Olsztynie zawarła Umowę o dofinansowanie, zobligowani są stosować zasady wyboru dostawców lub wykonawców w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020”.

Jeżeli Wnioskodawca czy Beneficjent ze względu na szacowaną wartość zamówienia zobligowany jest do zastosowania zasady konkurencyjności, powinien zastosować się do zapisów pkt 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów ppkt 6.5.2 Zasada konkurencyjności.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS