bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Publikacja zapytań ofertowych wnioskodawców zgodnych z zasadą konkurencyjności

W związku z pytaniami Beneficjentów, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie – IP przypomina, iż Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujące od 23.08.2017 r. dotyczą postępowań prowadzonych w ramach zasady konkurencyjności, rozpoczętych od 23.08.2017r.

Zgodnie z zapisami  Wytycznych w punkcie 6.5.2 podpunkt 14: „W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu” - jest to strona internetowa przygotowana przez Instytucję Zarządzającą

 Uwaga! nie może być to strona własna beneficjenta, gdyż nie gwarantuje odpowiedniego stopnia upublicznienia informacji o zamówieniu.

Jednocześnie przypominamy, że obowiązek publikacji zapytań ofertowych obowiązuje cały czas, a nie od 1 stycznia 2018 r.

 

Więcej szczegółów na stronie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie.

 

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS