Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.3.1

Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, nr RPWM.01.03.01-IZ.00-28-001/18

planowany     od: 2018-02-28 do: 2018-03-30

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości),
Poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw

Konkurs nr RPWM.01.03.01-IZ.00-28-001/18

Termin, od którego można składać wnioski

28.02.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30.03.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101
lub 
Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00–16:00

Wtorek–piątek: 7:30–15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych beneficjentów:

- Instytucje otoczenia biznesu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania dofinansowane zostanie przeznaczone na:

Pomoc uzyskają wyspecjalizowane podmioty nie działające dla zysku  (funkcjonujące nie krócej niż 2 lata na rynku) na rzecz rozwoju i pomocy przedsiębiorcom z województwa warmińsko-mazurskiego, dysponujące profesjonalną, dobrze przygotowaną kadrą trenerów biznesu, własnym zapleczem biurowym/badawczym oraz posiadające udokumentowane pozytywne doświadczenie w inkubowaniu firm. Inkubacja wspierana w ramach niniejszego poddziałania opierać się będzie na  wspieraniu poprzez wyspecjalizowane podmioty  firm w początkowej fazie rozwoju  tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata poprzez wystandaryzowane usługi niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa (w tym m.in. udostępnienie powierzchni biurowej z niezbędnym wyposażeniem oraz bieżącym utrzymaniem (w tym niezbędne media), usługi prawne, księgowe, promocyjne, ICT, mentoring, szkolenia, uzasadnione z pkt. widzenia potrzeb i rozwoju wspieranego przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw). Przyjęte standardy świadczenia usługi powinny być zgodne ze standardami, akredytacjami, np. z Certyfikatem ISO zgodnym z normą PN-EN ISO 9001:2009 lub innym równoważnym, czy standardami opracowanymi dla inkubatorów przedsiębiorczości przez stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. Wsparcie zostanie przeznaczone na świadczenie ww. usług oraz dostosowanie ich do potrzeb przedsiębiorców w celu podnoszenia standardu, a także utrzymania podmiotów na rynku, podnoszenia ich konkurencyjności i rozwoju.

Wsparciem objęte zostaną również inwestycje zmierzające do dostosowania istniejącej infrastruktury (pomieszczeń, obiektów) do specyficznych potrzeb przedsiębiorców – niewielkie, niezbędne i właściwie uzasadnione  zmiany w infrastrukturze technicznej (potocznie zwanej „mediami”) ,  zlokalizowanej w budynku i budowlanej obiektów, które będą mogły być stosunkowo łatwo adaptowalne do potrzeb kolejnych użytkowników lub usunięte.

Preferencje uzyskają projekty:

- z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu. 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

89 191 757,32 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Katarzyna Gawdzińska-Duda k.gawdzinska@warmia.mazury.pl

Anna Kiziniewicz-Kowalska a.kiziniewicz@warmia.mazury.pl

Anna Kuźmowicz a.kuzmowicz@warmia.mazury.pl

Justyna Mordas  j.mordas@warmia.mazury.pl

Anna Pawelec a.pawelec@warmia.mazury.pl

Agnieszka Przychodzka a.przychodzka@warmia.mazury.pl

Marzena Radziszewska m.radziszewska@warmia.mazury.pl

Elwira Ryniec e.ryniec@warmia.mazury.pl

Monika Szepietowska monika.szepietowska@warmia.mazury.pl

Telefony:
       89 521 93 97

       89 521 96 36

       89 521 96 26

       89 521 96 54

       89 521 96 41

       89 521 96 06

       89 521 93 72

lub

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2018-01-26

Wytyczne ministerialne

2018-01-26

Ogłoszenie konkursu

2018-01-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS