Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.1

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

zakończony     od: 2016-08-31 do: 2016-10-19
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Aktualizacja regulaminu i wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Informujemy, że wydłużony został etap oceny formalno-merytorycznej z 60 dni na 98 dni liczonych od dnia powołania KOP oraz zmiany orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu na maj 2017 r. Zmiany wynikają z dużej liczby wniosków złożonych w konkursie oraz obowiązku doręczania pism za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i nie terminowym ich odbiorem przez Wnioskodawców.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 24.04.2017 r. 

 

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16.

 

Informujemy, że wydłużono etap weryfikacji wymogów formalnych z 90 dni na 120 dni liczonych od dnia zamknięcia naboru. Jednocześnie nastąpi zmiana orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu na kwiecień 2017r. Zmiana wynika z bardzo dużej liczby wniosków złożonych w konkursie oraz obowiązku doręczania pism za zwrotnym potwierdzeniem odbioru o stwierdzeniu braków formalnych na tym etapie i nieterminowym ich odbiorem przez Wnioskodawców.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 12 stycznia 2017 r. 

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje o aktualizacji Regulaminu konkursu oraz wydłużeniu etapu weryfikacji wymogów formalnych.  

Informacje
Pytania i odpowiedzi

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów:

KONKURS NR RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020

OSI PRIORYTETOWEJ 4 Efektywność energetyczna

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Termin, od którego można składać wnioski

31 sierpień 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

19 października 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Sekretariat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

ul. Św. Barbary 9

10-026 Olsztyn

w poniedziałek w godzinach od 8.00–16.00,

od wtorku do piątku w godzinach od 7.30–15.30

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS2.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Przedsiębiorstwa;
  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
  • Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe;
  • Inne podmioty posiadające osobowość prawną. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zadanie 1:       Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych – do 200 kWe.

Zadanie 2:       Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth

Zadanie 3:       Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe.

Zadanie 4:       Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym jednostek wykorzystujących energię geotermalną – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe.

Zadanie 5:       Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (do 110 kV włącznie)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

196 587 271,93 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 24.04.2017 r.

Regulamin konkursu - wersja archiwalna (od 12.01.2017 r.)

Regulamin konkursu  - wersja archiwalna (od 6.12.2016 r.)

Regulamin konkursu  wersja archiwalna do 5.12.2016 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 do Regulaminu Instrukcja wypełniania wniosku

Załącznik nr 3 do Regulaminu Instrukcja wypełniania załączników

Załącznik nr 4 do Regulaminu Karta weryfikacji wymogów formalnych

Załącznik nr 5 do Regulaminu Karta z definicjami wymogów formalnych

Załącznik nr 6 do Regulaminu Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów  formalnych

Załącznik nr 7 do Regulaminu Wzór Karty oceny kryteriów formalnych

Załącznik nr 8 do Regulaminu Karta z definicjami kryteriów formalnych

Załącznik nr 9 do Regulaminu Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów formalnych

Załącznik nr 10 do Regulaminu Karta oceny kryteriów merytorycznych

Załącznik nr 11 do Regulaminu Karta z definicjami kryteriów merytorycznych

Załącznik nr 12 do Regulaminu Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych

Załącznik nr 13 do Regulaminu Karty oceny kryteriów merytorycznych

Załącznik nr 14 do Regulaminu Karta z definicjami kryteriów merytorycznych

Załącznik nr 15 do Regulaminu Regulamin Komisji Oceny Projektów

Załącznik nr 16 do Regulaminu Lista sprawdzająca do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 17 do Regulaminu Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 18 do Regulaminu Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 19 do Regulaminu Wytyczne w sprawie kwalifikowalności

Załącznik nr 20 do Regulaminu Instrukcja zabezpieczenia umowy

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedury odwoławcze znajduje się w Regulaminie konkursu §14 Procedury odwoławcze.

Procedurę odwoławczą regulują przepisy art. 53-68 Ustawy wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17

10-554 Olsztyn

tel. 89 521-94-85

     89 521-94-86

     89 521-94-82

     89 521-94-83

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o naborze

2016-07-29

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania załączników Instrukcja sporządzania studium wykonalności

2016-07-29

Tabela do obliczania efektu ekologicznego

2016-08-26

Arkusz uniwersalny do analizy finansowo-ekonomicznej

2016-08-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

facebook
YouTube
kanał RSS