Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

XI Posiedzenie – 22 czerwca 2016 r.

22 czerwca br. w Ełku odbyło się jedenaste posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W trakcie posiedzenia przedstawiono:

Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Poddziałania 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego, (Priorytet inwestycyjny 4e)
 • Działania 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii, (Priorytet inwestycyjny 4g)

Propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (Priorytet inwestycyjny 4a)
 • Działania  4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP, (Priorytet inwestycyjny 4b)

Założenia projektu planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym pt:. „Mazurska pętla rowerowa”.

Propozycje propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów- projekty konkursowe,  (Priorytet inwestycyjny 6c)
 • Poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów- projekty pozakonkursowe,  (Priorytet inwestycyjny 6c)

Propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Poddziałania 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje-projekty konkursowe,  (Priorytet inwestycyjny 10a)
 • Poddziałania 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje-projekty pozakonkursowe,  (Priorytet inwestycyjny 10a)

Propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Poddziałania 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji, (Priorytet inwestycyjny 1b)
 • Poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, (Priorytet inwestycyjny 3a)
 • Poddziałania 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP, (Priorytet inwestycyjny 3b)

Propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Poddziałania 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych, (Priorytet inwestycyjny 10iii)
 • Poddziałania 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych, (Priorytet inwestycyjny 10iv)

Ponadto przedstawiono  informację o instrumentach finansowych w ramach RPO WiM 2014-2020

Pliki do pobrania

Agenda: XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-07-29

Prezentacja: Kryteria wyboru projektów w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo RPO WiM 2014-2020

2016-07-08

Prezentacja: Kryteria wyboru projektów w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Efektywność energetyczna RPO WiM 2014-2020

2016-07-08

Prezentacja: Projekt zmian i kryteria wyboru projektów w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

2016-07-08

Prezentacja: Projekt zmian i kryteria wyboru projektów w Szczegółowym opisie osi priorytetowej I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

2016-07-08

Prezentacja: Kryteria wyboru projektów Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

2016-07-08

Prezentacja: Kryteria wyboru projektów Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii w ramach osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

2016-07-08

Prezentacja: Instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

2016-07-08

Prezentacja: Miasto Ełk

2016-07-08

2016-07-08

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS