Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Mon, 19 Dec 2016 13:18:02 +0100 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/ 613 82 Cztery kolejne miasta z dofinansowaniem 2017-10-19Następne miasta zawrą w piątek umowy z marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem na dofinansowane z funduszy unijnych. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego powstaną kolejne inwestycje. - Trudność tej operacji polega na tym, że odwiedzę jednego dnia aż cztery miejscowości, ale cieszę się, że ich mieszkańcy na tym skorzystają – mówi marszałek Brzezin. Pierwsza na trasie będzie gmina wiejska Ostróda, gdzie ma zostać zrealizowana adapta...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3012/cztery-kolejne-miasta-z-dofinansowaniem Mon, 19 Dec 2016 13:18:02 +0100 Wydarzenia Lista rankingowa konkursu z poddziałania 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych 2017-10-179 października 2017 r. zakończył się etap oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17 w ramach poddziałania 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych. W załączeniu przedstawiamy listę projektów, które spełniły kryteria weryfikowane na etapie oceny merytorycznej i zostały skierowane do etapu negocjacji. Lista wniosków ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2998/lista-rankingowa-konkursu-z-poddzialania-232-rozwoj-kompetencji-i-umiejetnosci-zawodowych-osob-doroslych Sat, 17 Dec 2016 13:40:59 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Aktualizacja regulaminu konkursu z Działania 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa 2017-10-16Informujemy, że do 80 dni od dnia zamknięcia naboru wydłużony został termin weryfikacji wymogów formalnych zarejestrowanych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie. W związku z powyższą zmianą przesunięciu ulega orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/17 (wskazany w § 7 ust. 4 Regulaminu konkursu) z grudnia 2017 r. na styczeń 2018 r. W pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian. Zmiany obowiązują od 16.10.2017 r., ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2987/aktualizacja-regulaminu-konkursu-z-dzialania-52-gospodarka-wodno-sciekowa Fri, 16 Dec 2016 14:06:26 +0100 Wydarzenia Lista wniosków wybranych do dofinansowania po weryfikacji protestów, poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych 2017-10-13 Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie RPWM.09.01.01-IZ.00-28-001/16 po weryfikacji protestów z Działania 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych Lista wybranych wniosków Skład Komisji Oceny Projektów ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2977/lista-wnioskow-wybranych-do-dofinansowania-po-weryfikacji-protestow-poddzialanie-911-rozwoj-specjalistycznych-uslug-medycznych Tue, 13 Dec 2016 10:08:45 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Wydłużenie oceny formalnej wniosków w ramach konkursu z podziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów 2017-10-13 Informujemy, że Przewodniczący Komisji Oceny Projektów podjął decyzję o wydłużeniu oceny formalnej wniosków złożonych na konkurs nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/17, z poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg. Planowany termin zakończenia oceny formalnej to 23 października 2017 r. Wydłużenie terminu oceny formalnej jest spowodowane trwającym procesem podpisywania umów ramowych i zleceń z ek...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2975/wydluzenie-oceny-formalnej-wnioskow-w-ramach-konkursu-z-podzialania-222-podniesienie-jakosci-oferty-edukacyjnej-ukierunkowanej-na-rozwoj-kompetencji-kluczowych-uczniow Tue, 13 Dec 2016 09:28:00 +0100 Konkursy Istotne zmiany w dokumentacji konkursowej EFRR 2017-10-12W związku z nowelizacją Ustawy wdrożeniowej, w dokumentacji konkursowej/pozakonkursowej dotyczącej naborów ogłaszanych po 2 września 2017 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach: Osi 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Osi 3 Cyfrowy region Osi 4 Efektywność energetyczna Osi 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Osi 6 Kultura i dziedzictwo Osi 7 Infrastruktura transportowa Osi 8 Obszary wymagające rewitalizacji Osi 9 ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2972/istotne-zmiany-w-dokumentacji-konkursowej-efrr Mon, 12 Dec 2016 14:15:29 +0100 Konkursy Konferencja podsumowująca rok 2017 w EFS w ramach RPO WiM 2014–2020 2017-09-19

Zapisz się już dziś!

http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2793/konferencja-podsumowujaca-rok-2017-w-efs-w-ramach-rpo-wim-2014–2020 Mon, 12 Dec 2016 08:40:45 +0100 Wydarzenia
Publikacja zapytań ofertowych w nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 2017-09-26Komunikat Instytucji Zarządzającej w sprawie zasad kwalifikowalności po interpretacji Ministerstwa Rozwoju z 11.10.2017 r.   Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że interpretacja Ministerstwa Rozwoju, zawarta w piśmie z 25 września 2017 r., znak DKF-IV.7517.124.2017.GB, i wydany na jej podstawie komunikat dotyczący stosowania zasady konkurencyjności, opublikowane poniżej (Komunikat z 26.09.2017 r. – wersja archiwalna), nie mają zastosowania w Regionalnym Programie Operacyjnym W...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2843/publikacja-zapytan-ofertowych-w-nowych-wytycznych-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow Sun, 11 Dec 2016 10:57:21 +0100 Wydarzenia Komunikat Instytucji Zarządzającej w sprawie zasad kwalifikowalności po interpretacji Ministerstwa Rozwoju 2017-10-11Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że interpretacja Ministerstwa Rozwoju, zawarta w piśmie z 25 września 2017 r., znak DKF-IV.7517.124.2017.GB, i wydany na jej podstawie komunikat dotyczący stosowania zasady konkurencyjności, opublikowane pod linkiem: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/2843/publikacja-zapytan-ofertowych-w-nowych-wytycznych-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow, nie mają zastosowania w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2956/komunikat-instytucji-zarzadzajacej-w-sprawie-zasad-kwalifikowalnosci-po-interpretacji-ministerstwa-rozwoju Sun, 11 Dec 2016 10:08:00 +0100 Prawo i dokumenty Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 2017-10-10Lista projektów wybranych do dofinansowania z poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe dostępna na stronie naborowej. ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2952/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-konkursie-nr-rpwm060101-iz00-28-00217 Sat, 10 Dec 2016 14:31:29 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów