Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

10.1

Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy

zakończony     od: 2015-08-19 do: 2015-09-18
Wyniki naboru

Wstępna informacja o naborze

Nabór dotyczy projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z obszaru Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanych w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Miejsce składania wniosku

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn
w poniedziałki w godzinach od 8.00 do16.00
od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosku

Procedura składania wniosków o dofinansowanie projektów opisana została w rozdziale VII ogłoszenia o naborze

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane tylko instrumenty i usługi wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149) z wyłączeniem robót publicznych. Są to m.in.: staże, szkolenia, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażenie stanowiska pracy czy pośrednictwo pracy. 

Kryteria wyboru projektów

Wymogi i kryteria wyboru projektów opisane zostały w rozdziale VIII ogłoszenie o naborze

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

49 990 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia o naborze

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór w przygotowaniu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla naboru projektów w trybie pozakonkursowym nie przewidziano środków odwoławczych

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS