Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.1

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

aktualny     od: 2017-03-31 do: 2017-05-25
Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Wspólnota zamierza ubiegać się o dofinansowanie na ogniwa fotowoltaiczne (instalacja ok  40 kW). Instalacja zasilać będzie części wspólne oraz wykorzystywana będzie na potrzeby mieszkaniowe. W chwili obecnej wspólnota posiada 1 umowę na części wspólne a każdy mieszkaniec posiada umowę indywidualną. Na etapie realizacji projektu wypowiedziane zostaną umowy indywidualne, podpisana zostanie jedna umowa na wspólnotę a mieszkańcy będą mieli zamontowane podliczniki.

Proszę o informację jaki dokument/dokumenty należy dołączyć, aby wniosek nie został odrzucony na etapie oceny formalnej – załącznik: umowa przyłączeniowa, warunki przyłączeniowe.

Odpowiedź:

W chwili składania wniosku o dofinansowanie, należy dołączyć umowę przyłączeniową/warunki przyłączeniowe, z których będzie wynikało, że moc przyłączeniowa jest większa lub równa planowanej mocy instalacji (PV).

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków oraz zapisami Szczegółowego opisu osi prioryetowych, pkt 14 limity i ograniczenia w realizacji projektu str. 14 „dopuszcza się realizację projektów związanych z wytwarzaniem energii odnawialnej, które będą realizowane na potrzeby mieszkaniowe, z wyłączeniem inwestycji w indywidulanych mieszkaniach i domach”  oznacza to że, kosztem kwalifikowalnym, mogą być tylko te koszty projektu, które  dotyczą elementów wspólnych budynku.

 

Pytanie:

Czy jeżeli projekt będzie realizowany w "zaprojektuj i wybuduj" posiadać będzie Program Funkcjonalno - Użytkowy to czy spełni kryterium gotowości do realizacji inwestycji: PFU jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę?

Odpowiedź:

Program funkcjonalno-użytkowy nie jest równoznaczny z posiadaniem pozwolenia na budowę. Projekt realizowany w tym trybie nie uzyska punktów za posiadanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy  na etapie oceny merytorycznej punktowej (kryterium 5).

Komunikaty

4 kwietnia 2017 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Ogłoszenia konkursu oraz Regulaminu konkursu RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie z 26 kwietnia 2017 r. na 25 maja 2017 r. Aktualizacja wynika ze zmiany systemu wdrażania RPO WiM 2014–2020.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 4 kwietnia 2017 r. 

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów:

KONKURS NR RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Termin, od którego można składać wnioski

31 marca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

25 maja 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Sekretariat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

ul. Św. Barbary 9

10-026 Olsztyn
w poniedziałek w godzinach od 8.00 – 16.00

od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30

(tj. w godzinach pracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie)

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu). Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS2 używając funkcji: „wyślij wniosek”.

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Przedsiębiorstwa;
  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
  • Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe;
  • Inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zadanie 1:             Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych – do 200 kWe.

Zadanie 2:             Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth

Zadanie 3:             Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe.

Zadanie 4:             Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym jednostek wykorzystujących energię geotermalną – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe.

Zadanie 5:             Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

177 228 286,32 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu z 4 kwietnia 2017 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedury odwoławcze zawiera Regulamin konkursu nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (§14 Procedury odwoławcze)

Procedurę odwoławczą regulują przepisy art. 53-68 Ustawy wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17

10-554 Olsztyn

telefony:

89 521-94-85

89 521-94-86

89 521-94-82

89 521-94-83

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

 

W kwestiach merytorycznych kontakt z WFOŚiGW w Olsztynie

info@wfosigw.olsztyn.pl

tel. 89 522 02 01

89 522 02 27

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja zip – 4.04.2017 r.

2017-04-06

Dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2017-02-27

Wskazówki do obliczeń efektu ekologicznego

2017-03-09

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

facebook
YouTube
kanał RSS