Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.1

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

aktualny     od: 2017-03-31 do: 2017-06-30
Komunikaty

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Ogłoszenia oraz Regulaminu konkursu RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że zmieniony został termin oraz miejsce naboru wniosków o dofinansowanie. Wnioski wraz z załącznikami składane są w terminie: od 31 marca do 30 czerwca 2017 r.

Do dnia 31 maja 2017 r. wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Sekretariacie WFOŚiGW w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn
w poniedziałki w godzinach 8:00 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie).

 

Od dnia 1 czerwca 2017 r. wnioski wraz z załącznikami należy składać:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101
lub
Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 – 16:00

Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

 

Powyższa zmiana została ustalona z Instytucją Zarządzającą i wynika z konieczności rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16.

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 17.05.2017r.

Pytania i odpowiedzi

PYTANIE:

Czy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i podpisaniem umowy o dofinansowanie można rozpocząć procedury związane z wyborem wykonawcy (wszczęcie procedury, podpisanie umowy, itp.)?

ODPOWIEDŹ:

Jeżeli Beneficjent jest zobowiązany do stosowania zasad PZP to na etapie składania wniosku powinien mieć przygotowane wzory dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania. Wybór wykonawcy i podpisanie umów powinno nastąpić po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Punktowana na ocenie wniosku jest gotowość, zatem posiadanie projektu zapytania ofertowego. Wybór wykonawcy na realizację projektu powinien nastąpić po podpisaniu umowy o dofinansowanie z zachowaniem zasad określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszy Społecznego oraz Fundusz Spójności na lata 2014–2020. Należy pamiętać, że Beneficjenci, którzy nie są zobowiązani do stosowania PZP, zobowiązani są do ponoszenia wydatków w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. Przez zasadę konkurencyjności należy rozumieć działania, jakie muszą zostać podjęte przez Beneficjenta w celu wybrania najkorzystniejszej oferty z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Zasady konkurencyjności opisane są  na stronie RPO WiM 2014-2020 http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/317/baza-konkurencyjnoscizapytan-ofertowych-uruchomiona

Natomiast Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków są dostępne na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

 

 

Pytanie:

Projekt będzie polegał na zakupie i montażu paneli fotowoltaicznych postawionych na dachu budynku. Czy ten projekt będzie spełniał wymagania dotyczące dokumentacji technicznej? 

Projekt zawiera:

1.    Strona tytułowa – nazwa projektu, inwestor, nazwa projektanta wraz z uprawnieniami   

2.    Spis zawartości projektu

3.     Opis techniczny zawiera: opis szczegółowy, parametry projektowanych urządzeń, opis szczegółowy automatyki i sterowania – opis konfiguracji, sposób łączenia paneli z dwoma falownikami , opis i rzut z góry (plan sytuacyjny piętra)miejsce montażu falownika,  opis wizualizacji danych z instalacji fotowoltaicznej wraz z prezentacją

4.    Schemat zasilania

5.     Widok instalacji fotowoltaicznej – sposób montażu paneli

6.     Miejsce montażu - rzut dachu

7.     Karty katalogowe i certyfikaty

 

Odpowiedź: 

Załącznik nr 5 wyciąg z dokumentacji technicznej powinna zawierać wymienione elementy, ale o tym czy projekt będzie spełniał wymogi dotyczące dokumentacji technicznej zadecydują eksperci po zapoznaniu się z tą dokumentacją na ocenie wniosku.

Proszę pamiętać, że załączniki do wniosku o dofinansowanie powinny być przygotowane zgodnie z Załącznikiem nr 3 Instrukcja wypełniania załączników. Szczegółowy opis zał. nr 5 wyciąg z dokumentacji technicznej znajduje się na str. 11 w/w instrukcji.

 

Wyciąg z dokumentacji technicznej

„Wnioskodawcy jako wymagany załącznik, w przypadku projektów przewidujących prace budowlane, powinni przedstawić wyciąg z projektu budowlanego, w postaci kopii stron dokumentacji zawierającej: numery tomów (jeżeli dotyczy), tytuły i autorów opracowań wraz z numerami uprawnień i podpisami autorów oraz opis techniczny wraz z podstawowymi rzutami inwestycji. Ponadto, na żądanie IOK/ION, Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej projektu. Załącznik ten może okazać się istotny w procesie oceny merytorycznej Wniosku o dofinansowanie projektu przy weryfikacji rzeczowego zakresu robót.

W przypadku projektów drogowych należy załączyć dodatkowo Plan sytuacyjny drogi oraz przekroje porzeczne i podłużne.

Wyciąg z dokumentacji technicznej powinien dotyczyć prac przewidzianych w projekcie (dokument może mieć szerszy charakter niż zakładany w projekcie, nie może jednak zakładać węższego katalogu prac). Jeśli dokument ten zawiera numery działek, powinny być one zgodne z działkami wskazanymi w pozwoleniu na budowę lub dokumentach dotyczących zagospodarowania przestrzennego (zał. nr 3.1, 3.2, 3.3) lub zał. 4.1, 4.2 oraz zał. 6.

IOK/ION przewiduje dofinansowania projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W przypadku projektów „Zaprojektuj i wybuduj” obowiązkowym załącznikiem jest program funkcjonalno-użytkowy sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 roku, Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.).”.

Dokumentacja techniczna dla przedsięwzięć niepodlegających zgłoszeniu powinna zawierać opis techniczny wraz ze schematami / rysunkami technicznymi umożliwiającymi jednoznaczne określenie zakresu rzeczowego projektu wraz z charakterystyką prac i głównymi urządzeniami do zamontowania

Dodatkowo do Wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku projektów polegających na zakupie środków trwałych powinien zostać dołączony plan sytuacyjny budynku na którym zaznaczone powinno być docelowe pomieszczenie, w którym dany środek trwały zostanie zamontowany”.

Pytanie:

Wspólnota zamierza ubiegać się o dofinansowanie na ogniwa fotowoltaiczne (instalacja ok  40 kW). Instalacja zasilać będzie części wspólne oraz wykorzystywana będzie na potrzeby mieszkaniowe. W chwili obecnej wspólnota posiada 1 umowę na części wspólne a każdy mieszkaniec posiada umowę indywidualną. Na etapie realizacji projektu wypowiedziane zostaną umowy indywidualne, podpisana zostanie jedna umowa na wspólnotę a mieszkańcy będą mieli zamontowane podliczniki.

Proszę o informację jaki dokument/dokumenty należy dołączyć, aby wniosek nie został odrzucony na etapie oceny formalnej – załącznik: umowa przyłączeniowa, warunki przyłączeniowe.

Odpowiedź:

W chwili składania wniosku o dofinansowanie, należy dołączyć umowę przyłączeniową/warunki przyłączeniowe, z których będzie wynikało, że moc przyłączeniowa jest większa lub równa planowanej mocy instalacji (PV).

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków oraz zapisami Szczegółowego opisu osi prioryetowych, pkt 14 limity i ograniczenia w realizacji projektu str. 14 „dopuszcza się realizację projektów związanych z wytwarzaniem energii odnawialnej, które będą realizowane na potrzeby mieszkaniowe, z wyłączeniem inwestycji w indywidulanych mieszkaniach i domach”  oznacza to że, kosztem kwalifikowalnym, mogą być tylko te koszty projektu, które  dotyczą elementów wspólnych budynku.

 

Pytanie:

Czy jeżeli projekt będzie realizowany w "zaprojektuj i wybuduj" posiadać będzie Program Funkcjonalno - Użytkowy to czy spełni kryterium gotowości do realizacji inwestycji: PFU jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę?

Odpowiedź:

Program funkcjonalno-użytkowy nie jest równoznaczny z posiadaniem pozwolenia na budowę. Projekt realizowany w tym trybie nie uzyska punktów za posiadanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy  na etapie oceny merytorycznej punktowej (kryterium 5).

Komunikaty

4 kwietnia 2017 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Ogłoszenia konkursu oraz Regulaminu konkursu RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie z 26 kwietnia 2017 r. na 25 maja 2017 r. Aktualizacja wynika ze zmiany systemu wdrażania RPO WiM 2014–2020.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 4 kwietnia 2017 r. 

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów:

KONKURS NR RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Termin, od którego można składać wnioski

31 marca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 czerwca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Do dnia 31 maja 2017 r. wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w 
Sekretariacie WFOŚiGW w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn
 

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Wtorek – piątek 7:30 – 15:30

 

Od dnia 1 czerwca 2017 r. wnioski wraz z załącznikami należy składać:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101
lub
Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu). Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS2 używając funkcji: „wyślij wniosek”.

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Przedsiębiorstwa;
  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
  • Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe;
  • Inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zadanie 1:             Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych – do 200 kWe.

Zadanie 2:             Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth

Zadanie 3:             Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe.

Zadanie 4:             Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym jednostek wykorzystujących energię geotermalną – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe.

Zadanie 5:             Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

177 228 286,32 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 17 maja 2017 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (4.04–16.05.2017 r.)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedury odwoławcze zawiera Regulamin konkursu nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (§14 Procedury odwoławcze)

Procedurę odwoławczą regulują przepisy art. 53-68 Ustawy wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17

10-554 Olsztyn

telefony:

89 521-94-85

89 521-94-86

89 521-94-82

89 521-94-83

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

 

W kwestiach merytorycznych kontakt z WFOŚiGW w Olsztynie

info@wfosigw.olsztyn.pl

tel. 89 522 02 01

89 522 02 27

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja zip – 4.04.2017 r.

2017-04-06

Dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2017-02-27

Wskazówki do obliczeń efektu ekologicznego

2017-03-09

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

facebook
YouTube
kanał RSS