konferencja online
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.1

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Konkurs nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17

zakończony     od: 2017-03-31 do: 2017-11-30
Wyniki naboru

19.11.2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwałę o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowania projektów w konkursie dla zadania 2 – Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth o kwotę 6 619 757,65 EURO (28 219 364,87 PLN). Zwiększenie alokacji umożliwi zakontraktowanie 87 wniosków, które znajdowały się na liście projektów wybranych do dofinansowania poniżej progu wyczerpania środków. Tym samym wszystkie projekty w ramach konkursu, które znajdowały się na liście projektów wybranych do dofinansowania poniżej progu alokacji otrzymają dofinansowanie.

17.09.2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwałę o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowania projektów w konkursie dla zadania 2 – Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth o kwotę 7 017 883,30 EURO (30 744 644,95 PLN). Zwiększenie alokacji umożliwi zakontraktowanie 80 wniosków, które znajdowały się na Liście projektów wybranych do dofinansowania poniżej progu wyczerpania środków.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

29 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu.

Przyczyną zmian  ww. dokumentu jest wprowadzenie dodatkowego  Załącznika nr 19 Wzór Uchwały o podjęciu decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie. Powyższa zmiana pozwoli na otrzymanie dofinansowania ww. projektu w sytuacji uzyskania pozytywnej oceny KOP.

Jednocześnie, stosownie do dyspozycji art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zmiana Regulaminu konkursu nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Zmiana w powyższym zakresie obowiązuje od 29.01.2019 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

22 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu. Przyczyną wprowadzenia zmian do ww. dokumentu jest aktualizacja Załącznika nr 15 Wzór umowy o dofinansowanie. Wynika to z potrzeby doprecyzowania zapisów wzoru umowy o dofinansowanie, m.in. w zakresie obowiązków beneficjentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanych projektów, postanowień dotyczących udzielania zamówień.

Jednocześnie, stosownie do dyspozycji art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17 nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Zmiana w powyższym zakresie obowiązuje od 22.01.2019 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

18 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu.

Zmiana dotyczy wydłużeniu termin oceny formalno-merytorycznej wniosków. Przyczyną jest oczekiwanie na złożenie wyjaśnień/informacji przez Wnioskodawców na wezwanie IOK (ocenie formalno-merytorycznej podlega 326 wniosków) oraz konieczność powołania eksperta rozstrzygającego, w przypadku znacznych rozbieżności w dokonanej ocenie projektów przez ekspertów.

Przedmiotowa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków naboru.

Zmiana w powyższym zakresie obowiązuje od 18.12.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

21 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację ogłoszenia oraz regulaminu konkursu Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Przyczyną zmian w zakresie wydłużenia terminu etapu weryfikacji wymogów formalnych jest wpływ 485 wniosków o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs oraz przedłużający się okres oczekiwania Instytucji Organizującej Konkurs na wniesienie poprawek przez Wnioskodawców. Wydłużeniu uległ również termin oceny formalno-merytorycznej i orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu z listopada 2018 r. na styczeń 2019 r.

Zmiany obowiązują od 21.08.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków naboru.

28 maja 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację ogłoszenia oraz Regulaminu konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17.

Przyczyną zmian ww. Regulaminu i Ogłoszenia w zakresie wydłużenia terminu etapu weryfikacji wymogów formalnych jest wpływ 485 wniosków o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs oraz przedłużający się okres oczekiwania IOK na wniesienie poprawek przez Wnioskodawców.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków naboru.

Zmiany obowiązują od 28.05.2018 r.

 

 

13 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził

 1. aktualizację Regulaminu konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17,
 2. aktualizację Wzoru Umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącego Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17
 3. aktualizację Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, stanowiącej Załącznik nr 18 do Regulaminu konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17

Przyczyną zmian ww. Regulaminu w zakresie wydłużenia terminu etapu weryfikacji wymogów formalnych jest wpływ 485 wniosków o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17.

Przyczyną wprowadzania zmian w załączniku nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17 pn. Wzór umowy o dofinansowanie projektu jest:

 1. potrzeba aktualizacji zapisów we wzorze umowy o dofinansowanie dot. wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych przez Beneficjentów w zakresie oznaczania barwami Rzeczypospolitej Polskiej materiałów w wersji pełnokolorowej oraz wskazania dodatkowych dokumentów tj. Karty wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 oraz Poradnika z zakresu obowiązków informacyjnych, które Beneficjenci mogą stosować pomocniczo podczas realizacji Projektu i wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji.
 2. potrzeba usunięcia zapisów dot. praw autorskich.
 3. potrzeba doprecyzowania w umowie o dofinansowanie w zakresie zmian we wniosku o dofinansowanie oraz załącznikach do wniosku o dofinansowanie, które nie wpłyną na treść umowy o dofinansowanie i nie wymagają formy aneksu.
 4. potrzeba uwzględnia zapisów art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-20200 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475) dotyczące stosowania wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Działania 4.1.Dodatkowo wzór umowy o dofinansowanie został zaktualizowany dodatkowe zapisy wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Przyczyną wprowadzania zmian w załączniku nr 18 do Regulaminu konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17 pn. „Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest przyjęcie przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą nr 4/66/18/V z dnia 22 stycznia 2018 r. nowego wzoru „Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu…”, która wprowadziła:

 1. obowiązek ustanowienia przez Beneficjenta tylko jednego zabezpieczenia, w przypadku projektów, w których wartość dofinansowania nie przekracza 10 000 000 zł,
 2. obowiązek ustanowienia przez Beneficjenta dwóch zabezpieczeń, w przypadku projektów, w których wartość dofinansowania przekracza 10 000 000 zł.

Ww. zmiany mają na celu złagodzenie wymogów obowiązujących w zakresie zabezpieczania umów o dofinasowanie projektów.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17 oraz Załączników nr 15 i 18 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków naboru.

Zmiany obowiązują od 13.02.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

14 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Aktualizacja Instrukcji wynika z konieczności ujednolicenia zasad dotyczących sposobu ustanawiania zabezpieczeń stosowanych dotychczas przez IZ RPO WiM 2014–2020 (do dnia 31 maja 2017 r. funkcję Instytucji Organizującej Konkurs pełnił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie).


Zmiany nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków naboru i obowiązują od 14.11.2017 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

16 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu wraz załącznikami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Przyczyną zmian Regulaminu konkursu nr RPWM.04.02.00-IZ.00-28-001/17 jest  nowelizacja  Ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460) zwanej dalej ustawą wdrożeniową.

Zmiany ustawy wdrożeniowej polegają m.in. na uchyleniu art. 7 dotyczącego możliwości wydawania przez Instytucje Zarządzające wytycznych dotyczących kwestii szczegółowych dla danego programu operacyjnego  zwanych „wytycznymi programowymi” zgodnych z wytycznymi horyzontalnymi. Instytucja Zarządzająca wydała Wytyczne programowe  w sprawie kwalifikowalności wydatków do wszystkich działań i poddziałań  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które po upływie  3 miesięcy od dnia wejścia w życie zmienionej Ustawy wdrożeniowej  przestaną być stosowane.

W związku z powyższym, zważywszy na ogólny charakter zapisów obowiązujących wytycznych horyzontalnych i konieczności zapewnienia możliwości dalszego stosowania dotychczasowych uregulowanych w wytycznych programowych w zakresie ograniczeń ponoszenia określonych kategorii wydatków w ramach poszczególnych typów operacji przewidzianych  w Programie w części współfinansowanej ze środków EFRR, przenosi się odpowiednio zapisy dotyczące wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zawartych w wytycznych programowych do § 4  Przedmiot konkursu - Limity i ograniczenia w realizacji projektów oraz § 16 Kwalifikowalność wydatków w/w Regulaminu naboru i oceny wniosków  o dofinansowanie projektów.

Wskazania wymaga, iż zmiany powyższe mają wyłącznie charakter „techniczny” i nie nakładają na wnioskodawców dodatkowych obowiązków w związku przygotowaniem i realizacją projektów. Zapisy zawarte w wytycznych programowych, stanowiących załącznik do Regulaminu konkursu były znane Wnioskodawcom już w dacie ogłoszenia konkursu.

Ponadto wydłużony został termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie z 31 sierpnia 2017 r. na 30 listopada 2017 r.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

W związku z aktualizacją Regulaminu konkursu dla działania 4.1 RPO WiM 2014-2020 przyjętą przez Zarząd Województwa w dniu 20.06.2017 r. informujemy, iż w trakcie trwania naboru wniosków o dofinansowanie zmianie uległ nr konkursu z RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17 na RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17.

Jednocześnie, informujemy iż ww. zmiana nie będzie rzutowała negatywnie na weryfikację projektów wysłanych w MAKS2 lub złożonych wedle starej numeracji adekwatnej dla IP (WFOŚIGW). W przypadku gdy wniosek wraz z załącznikami będzie składany po wprowadzeniu zmiany, IZ rekomenduje wypełnienie dokumentacji aplikacyjnej z uwzględnieniem nowego numeru konkursu, jednakże brak zmiany numeru konkursu (np. w ramach załączników) nie będzie skutkował negatywną oceną projektu.

Powyższe stanowisko będzie miało zastosowanie także w zakresie pozostałych konkursów  (na etapie uzupełnień wniosku), dla których nabory zostały zakończone przed wprowadzeniem zmiany tj. dla działania 4.2 RPO WiM 2014 – 2020.

Uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego nr 37/518/17/V  z dnia 20.06.2017 r. zmianie uległy także zapisy  Regulaminu nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17 w następującym zakresie:

§ 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Ogłoszenie konkursu następuje w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków, tj. dnia 28 lutego 2017 r. Nabór wniosków nastąpi w terminie: od 31 marca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do 31 sierpnia 2017 r. (dzień zamknięcia naboru).

§ 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2018 r.

§ 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć w terminie: od 31 marca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Wyżej wymienione zmiany wynikają m. in z konieczności dokończenia procedury rozstrzygnięcia konkursu w tym poinformowania Wnioskodawców o wynikach oceny oraz uniknięcia sytuacji dublowania się projektów złożonych w ramach konkursu RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16 i RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17

Zmiany obowiązują od 20 czerwca 2017 r.

20 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu wraz załącznikami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

 

W konkursie nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, ogłoszonym Uchwałą nr 183/Org/2017 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z dnia 27 lutego 2017 r. (ze zm.), Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wstępuje w ogół praw i obowiązków oraz przejmuje zadania Instytucji Organizującej Konkurs (instytucji odpowiedzialnej za organizację i przeprowadzenie konkursu), której funkcję pełnił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (zgodnie z Porozumieniem nr RPO/IP/4/2015 w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014‑2020, zawartego w Olsztynie w dniu 2 listopada 2015 r. ze zm.).

 

W związku z powyższym w dokumentacji konkursowej zmieniono:

 1. nr konkursu z RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17 na RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17;
 2. dane dotyczące IOK z WFOŚiGW w Olsztynie na IZ RPO WiM 2014-2020;
 3. adres dostarczenia uzupełnień/wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie projektu na adres Urzędu Marszałkowskiego;
 4. treść Regulaminu Konkursu dotyczącą publikacji rozstrzygnięcia konkursu – usunięto zapis o publikacji informacji na stronie WFOŚiGW w Olsztynie;
 5. w zapisach Regulaminu Konkursu numerację ustępów w paragrafach wynikającą z wprowadzonych zmian;
 6. treść Regulaminu Konkursu dotyczącą liczby dopuszczalnych poprawek złożonych dokumentów na etapie weryfikacji wymogów formalnych – wprowadzono możliwość dwukrotnej poprawy.
 7. zapisy wskazujące na dostarczenie w ramach uzupełnień na etapie weryfikacji wymogów formalnych jedynie brakujących lub uzupełnianych dokumentów (dotychczas Regulamin konkursu wymagał przedłożenia pełnej dokumentacji, również tej nie podlegającej korekcie).

Ponadto w pełni dostosowano zapisy dokumentacji konkursowej pod kątem zmiany IOK, dostosowując ją do wymagań obowiązujących w Instytucji Zarządzającej. 

Tym samym wnioski o dofinansowanie projektów złożone do dnia wejścia w życie Uchwały IZ z 20.06.2017 r., w ramach konkursu nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17, podlegają ocenie zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17 (Instytucją właściwą do oceny wniosków o dofinansowanie staje się Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020).

 

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217, ze zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 20.06.2017 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Ogłoszenia oraz Regulaminu konkursu RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że zmieniony został termin oraz miejsce naboru wniosków o dofinansowanie. Wnioski wraz z załącznikami składane są w terminie: od 31 marca do 30 czerwca 2017 r.

Do dnia 31 maja 2017 r. wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Sekretariacie WFOŚiGW w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn
w poniedziałki w godzinach 8:00 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie).

 

Od dnia 1 czerwca 2017 r. wnioski wraz z załącznikami należy składać:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101
lub
Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 – 16:00

Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

 

Powyższa zmiana została ustalona z Instytucją Zarządzającą i wynika z konieczności rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16.

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 17.05.2017r.

4 kwietnia 2017 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Ogłoszenia konkursu oraz Regulaminu konkursu RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie z 26 kwietnia 2017 r. na 25 maja 2017 r. Aktualizacja wynika ze zmiany systemu wdrażania RPO WiM 2014–2020.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 4 kwietnia 2017 r. 

Pytania i odpowiedzi

Projekt będzie polegał na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth.

W Załączniku nr 12 do Regulaminu konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17 (…)  z dnia 20.06.2017 r. w kryterium merytorycznym punktowym nr 5 – jest zapis „W przypadku występowania tylko jednego pozwolenia na budowę – warunkiem oceny będzie uzyskanie pozwolenia na budowę w ramach kontraktu dla zadań wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko – projekt będzie mógł uzyskać decyzję o dofinansowaniu przez rozpoczęciem prac – konieczne będzie udokumentowanie wystąpienia o uzyskanie pozwolenia (14 pkt.)”.

Wnioskodawca złożył wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia – na podstawie, którego stwierdzono, że planowana inwestycja zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane – inwestycję należy zakwalifikować do planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 „ustawy ooś” wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Wnioskodawca w odpowiedzi na złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia uzyskał decyzję wójta, po zasięgnięciu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

 Pytanie:

 1. Czy wobec takiej inwestycji i posiadania takiej dokumentacji z przeprowadzenia procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy przedłożyć pozwolenie na budowę lub wniosek z wystąpieniem o uzyskanie pozwolenia na budowę?

Odpowiedź:

TAK wymagane jest pozwolenie na budowę ww. instalacji do 2 MWe/MWth.

Pytanie:

 1. Czy pozwolenie na budowę z klauzulą ostateczności może zostać dostarczone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie?

Odpowiedź:

Co do zasady wymagane jest pozwolenie na budowę z klauzulą ostateczności w momencie składania wniosku o dofinansowanie.

PYTANIE:

Czy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i podpisaniem umowy o dofinansowanie można rozpocząć procedury związane z wyborem wykonawcy (wszczęcie procedury, podpisanie umowy, itp.)?

ODPOWIEDŹ:

Jeżeli Beneficjent jest zobowiązany do stosowania zasad PZP to na etapie składania wniosku powinien mieć przygotowane wzory dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania. Wybór wykonawcy i podpisanie umów powinno nastąpić po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Punktowana na ocenie wniosku jest gotowość, zatem posiadanie projektu zapytania ofertowego. Wybór wykonawcy na realizację projektu powinien nastąpić po podpisaniu umowy o dofinansowanie z zachowaniem zasad określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszy Społecznego oraz Fundusz Spójności na lata 2014–2020. Należy pamiętać, że Beneficjenci, którzy nie są zobowiązani do stosowania PZP, zobowiązani są do ponoszenia wydatków w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. Przez zasadę konkurencyjności należy rozumieć działania, jakie muszą zostać podjęte przez Beneficjenta w celu wybrania najkorzystniejszej oferty z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Zasady konkurencyjności opisane są  na stronie RPO WiM 2014-2020 http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/317/baza-konkurencyjnoscizapytan-ofertowych-uruchomiona

Natomiast Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków są dostępne na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

 

 

Pytanie:

Projekt będzie polegał na zakupie i montażu paneli fotowoltaicznych postawionych na dachu budynku. Czy ten projekt będzie spełniał wymagania dotyczące dokumentacji technicznej? 

Projekt zawiera:

1.    Strona tytułowa – nazwa projektu, inwestor, nazwa projektanta wraz z uprawnieniami   

2.    Spis zawartości projektu

3.     Opis techniczny zawiera: opis szczegółowy, parametry projektowanych urządzeń, opis szczegółowy automatyki i sterowania – opis konfiguracji, sposób łączenia paneli z dwoma falownikami , opis i rzut z góry (plan sytuacyjny piętra)miejsce montażu falownika,  opis wizualizacji danych z instalacji fotowoltaicznej wraz z prezentacją

4.    Schemat zasilania

5.     Widok instalacji fotowoltaicznej – sposób montażu paneli

6.     Miejsce montażu - rzut dachu

7.     Karty katalogowe i certyfikaty

 

Odpowiedź: 

Załącznik nr 5 wyciąg z dokumentacji technicznej powinna zawierać wymienione elementy, ale o tym czy projekt będzie spełniał wymogi dotyczące dokumentacji technicznej zadecydują eksperci po zapoznaniu się z tą dokumentacją na ocenie wniosku.

Proszę pamiętać, że załączniki do wniosku o dofinansowanie powinny być przygotowane zgodnie z Załącznikiem nr 3 Instrukcja wypełniania załączników. Szczegółowy opis zał. nr 5 wyciąg z dokumentacji technicznej znajduje się na str. 11 w/w instrukcji.

 

Wyciąg z dokumentacji technicznej

„Wnioskodawcy jako wymagany załącznik, w przypadku projektów przewidujących prace budowlane, powinni przedstawić wyciąg z projektu budowlanego, w postaci kopii stron dokumentacji zawierającej: numery tomów (jeżeli dotyczy), tytuły i autorów opracowań wraz z numerami uprawnień i podpisami autorów oraz opis techniczny wraz z podstawowymi rzutami inwestycji. Ponadto, na żądanie IOK/ION, Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej projektu. Załącznik ten może okazać się istotny w procesie oceny merytorycznej Wniosku o dofinansowanie projektu przy weryfikacji rzeczowego zakresu robót.

W przypadku projektów drogowych należy załączyć dodatkowo Plan sytuacyjny drogi oraz przekroje porzeczne i podłużne.

Wyciąg z dokumentacji technicznej powinien dotyczyć prac przewidzianych w projekcie (dokument może mieć szerszy charakter niż zakładany w projekcie, nie może jednak zakładać węższego katalogu prac). Jeśli dokument ten zawiera numery działek, powinny być one zgodne z działkami wskazanymi w pozwoleniu na budowę lub dokumentach dotyczących zagospodarowania przestrzennego (zał. nr 3.1, 3.2, 3.3) lub zał. 4.1, 4.2 oraz zał. 6.

IOK/ION przewiduje dofinansowania projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W przypadku projektów „Zaprojektuj i wybuduj” obowiązkowym załącznikiem jest program funkcjonalno-użytkowy sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 roku, Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.).”.

Dokumentacja techniczna dla przedsięwzięć niepodlegających zgłoszeniu powinna zawierać opis techniczny wraz ze schematami / rysunkami technicznymi umożliwiającymi jednoznaczne określenie zakresu rzeczowego projektu wraz z charakterystyką prac i głównymi urządzeniami do zamontowania

Dodatkowo do Wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku projektów polegających na zakupie środków trwałych powinien zostać dołączony plan sytuacyjny budynku na którym zaznaczone powinno być docelowe pomieszczenie, w którym dany środek trwały zostanie zamontowany”.

Pytanie:

Wspólnota zamierza ubiegać się o dofinansowanie na ogniwa fotowoltaiczne (instalacja ok  40 kW). Instalacja zasilać będzie części wspólne oraz wykorzystywana będzie na potrzeby mieszkaniowe. W chwili obecnej wspólnota posiada 1 umowę na części wspólne a każdy mieszkaniec posiada umowę indywidualną. Na etapie realizacji projektu wypowiedziane zostaną umowy indywidualne, podpisana zostanie jedna umowa na wspólnotę a mieszkańcy będą mieli zamontowane podliczniki.

Proszę o informację jaki dokument/dokumenty należy dołączyć, aby wniosek nie został odrzucony na etapie oceny formalnej – załącznik: umowa przyłączeniowa, warunki przyłączeniowe.

Odpowiedź:

W chwili składania wniosku o dofinansowanie, należy dołączyć umowę przyłączeniową/warunki przyłączeniowe, z których będzie wynikało, że moc przyłączeniowa jest większa lub równa planowanej mocy instalacji (PV).

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków oraz zapisami Szczegółowego opisu osi prioryetowych, pkt 14 limity i ograniczenia w realizacji projektu str. 14 „dopuszcza się realizację projektów związanych z wytwarzaniem energii odnawialnej, które będą realizowane na potrzeby mieszkaniowe, z wyłączeniem inwestycji w indywidulanych mieszkaniach i domach”  oznacza to że, kosztem kwalifikowalnym, mogą być tylko te koszty projektu, które  dotyczą elementów wspólnych budynku.

 

Pytanie:

Czy jeżeli projekt będzie realizowany w "zaprojektuj i wybuduj" posiadać będzie Program Funkcjonalno - Użytkowy to czy spełni kryterium gotowości do realizacji inwestycji: PFU jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę?

Odpowiedź:

Program funkcjonalno-użytkowy nie jest równoznaczny z posiadaniem pozwolenia na budowę. Projekt realizowany w tym trybie nie uzyska punktów za posiadanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy  na etapie oceny merytorycznej punktowej (kryterium 5).

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów:

KONKURS NR RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

 

 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, wobec zmiany Instytucji Organizująca Konkurs (IOK) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (WFOŚiGW) na Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Zarząd WWM) informuje o aktualizacji dokumentacji konkursowej.

Termin, od którego można składać wnioski

31 marca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 listopada 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Do dnia 31 maja 2017 r. wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w sekretariacie WFOŚiGW w Olsztynie,

ul. Św. Barbary 9,

10-026 Olsztyn

w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie)

 

Od dnia 1 czerwca 2017 r. wnioski wraz wymaganą dokumentacją należy składać w:

sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn,

I piętro, pok. 101

lub

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1,

pokój 380,

w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego tj.:         

Poniedziałek: 8:00 – 16:00

Wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu). Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego Maks 2, używając funkcji: „wyślij wniosek”.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Przedsiębiorstwa;
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
 • Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe;
 • Inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zadanie 1:      Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję  energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii,   w tym elektrowni wiatrowych – do 200 kWe.

kod zakresu interwencji: 009 – Energia odnawialna: wiatrowa

alokacja:  21 438 450,00 zł.

Zadanie 2:      Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii,    w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) –
do 2 MWe/MWth

kod zakresu interwencji: 010 – Energia odnawialna: słoneczna

alokacja: 7 094 080,51 zł.

Zadanie 3:      Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję  energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii,    w tym instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe.

kod zakresu interwencji: 011 – Energia odnawialna: z biomasy

alokacja: 42 515 943,46 zł.

Zadanie 4:      Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii,     w tym jednostek wykorzystujących energię geotermalną – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe.

kod zakresu interwencji: 012 – Pozostałe rodzaje energii odnawialnych (w tym: hydroelektryczna, geotermalna i morska) oraz integracja energii odnawialnej (w tym: magazynowanie, zmiana energii elektrycznej na gaz oraz infrastruktura wytwarzanie energii   z wodoru)

alokacja: 6 413 666,25 zł.

Zadanie 5:      Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci  o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV) kod zakresu interwencji: 005 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył)

alokacja: 99 766 146,11 zł.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

177 228 286,32 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiazuje od 29.01.2019 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (18.12.2018 r. – 28.01.2019 r.)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (21.08.2018 r. – 17.12.2018 r.)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (28.05.2018–20.08.2018 r.)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (13.02 - 27.05.2018 r.)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (16.08.2017 r. –12.02.2018 r.)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (20.06 - 15.08.2017 r.)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (17.05 - 19.06.2017r)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (4.04–16.05.2017 r.)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 22.01.2019 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna (13.02.2018 r. – 21.01.2019 r.)

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedury odwoławcze zawiera Regulamin konkursu nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (§14 Procedury odwoławcze)

Procedurę odwoławczą regulują przepisy art. 53-68 Ustawy wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17

10-554 Olsztyn

telefony:

89 521-94-85

89 521-94-86

89 521-94-82

89 521-94-83

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

lub

Tomasz Leśnicki t.lesnicki@warmia.mazury.pl

Karolina Zakrzewska k.zakrzewska@warmia.mazury.pl

Marta Andrysiak m.andrysiak@warmia.mazury.pl

Agnieszka Unruh a.unruh@warmia.mazury.pl

Sylwia Dąbrowska s.dabrowska@warmia.mazury.pl

Anna Jabłońska a.jablonska@warmia.mazury.pl

Dorota Kalinowska-Dziobek d.kalinowska@warmia.mazury.pl

Beata Chorążewicz b.chorazewicz@warmia.mazury.pl

Marta Muzińska m.muzinska@warmia.mazury.pl

Marta Kurzyńska m.kurzynska@warmia.mazury.pl

Kaja Chodkowska k.blaszczyk@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 52 19 685

89 52 19 691

89 52 19 639

89 52 19 688

89 52 19 662

89 52 19 691

89 52 19 683

89 52 19 655

89 52 19 653

89 52 19 687

89 52 19 387

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 29.01.2019 r.

2019-01-29

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (22.01.2019 r. – 28.01.2019 r.)

2019-01-22

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (18.12.2018 r. – 21.01.2019 r.)

2018-12-18

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (21.08.2018 r. – 17.12.2018 r.)

2018-08-23

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna (28.05–20.08.2018 r.)

2018-05-28

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna (16.02.2018–27.05.2018 r.)

2018-02-16

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (14.11.2017–12.02.2018 r.)

2017-12-01

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (16.08.2017–13.11.2017)

2017-08-17

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna (20.06 - 15.08.2017 r.)

2017-06-20

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (4.04 - 19.06.2017 r.)

2017-04-06

Dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2017-02-27

Wskazówki do obliczeń efektu ekologicznego

2017-03-09

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.