Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.3.1

4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (schemat B). Konkurs nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/17

zakończony     od: 2017-07-29 do: 2017-08-30
Wyniki naboru

Informujemy, że w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/17 wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 z zakresu: osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (schemat B) Gminy Barczewo, który w wyniku niespełnienia wymogów formalnych został pozostawiony bez rozpatrzenia.

W związku z powyższym przedmiotowy konkurs 21.12.2017 r. został zakończony.

Komunikaty

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (schemat B)

Numer konkursu RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/17

Termin, od którego można składać wnioski

29 lipca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 sierpnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

poniedziałek: 8:00–16:00

wtorek – piątek: 7:30–15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”. 

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są:

  1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  3. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
  4. przedsiębiorstwa (tylko podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego);
  5. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (tj. działające w publicznym systemie ochrony zdrowia), dla których podmiotem założycielskim jest/są jst.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków (definicja w słowniku terminologicznym) użyteczności publicznej wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Wsparcie będzie skierowane m.in. na:

1. Głęboką kompleksową modernizację budynków, w tym:

  1. ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;
  2. przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących, w tym również OZE;

2. instalację inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji, opisanych powyżej);

3. audyt energetyczny realizowany jako element projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 109 250,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

lub

Magdalena Konopka m.konopka@warmia.mazury.pl

Aleksandra Rozłucka a.rozlucka@warmia.mazury.pl

Karolina Horla k.horla@umwwm.pl

Beata Gotkiewicz b.gotkiewicz@warmia.mazury.pl

Emilia Bowszys e.bowszys@warmia.mazury.pl

Julia Przeciszewska j.przeciszewska@warmia.mazury.pl

Anna Warcaba a.warcaba@warmia.mazury.pl

Monika Loch m.loch@warmia.mazury.pl

Marlena Bróździak m.brozdziak@warmia.mazury.pl

Seweryn Żaworonek s.zaworonek@warmia.mazury.pl

Beata Chorążewicz b.chorazewicz@warmia.mazury.pl

Marta Muzińska m.muzinska@warmia.mazury.pl

Telefony:

(89) 52 19 635,

(89) 52 19 672,

(89) 52 19 646,

(89) 52 19 618,

(89) 52 19 647,

(89) 52 19 671,

(89) 52 19 676,

(89) 52 19 388,

(89) 52 19 371,

(89) 52 19 673,

(89) 52 19 368

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2017-06-29

Wytyczne Ministerstwa Rozwoju

2017-06-27

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS