Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

10.4

Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 – subregion olsztyński

zakończony     od: 2017-09-18 do: 2017-09-28
Wyniki naboru

Informujemy, że 20 listopada 2017 r. zakończyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Poniżej zamieszczamy cząstkowe Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów ze wskazaniem tych, które wybrano do dofinansowania w ramach II rundy naboru oraz zbiorcze Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów ze wskazaniem tych, które wybrano do dofinansowania, łącznie w ramach I i II rundy naboru we wszystkich konkursach.

Wyniki konkursów – II runda:

Jednocześnie informujemy, że w ramach konkursu nr RPWM.10.04.00-IP.01-28-002/17 – II runda, żaden projekt nie uzyskał dofinansowania.
 
Wyniki konkursów – I i II runda:

 
Skład Komisji Oceny Projektów:

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy, że zmianie uległy załączniki do regulaminu konkursu ogłoszonego 18 sierpnia 2017 rok

Zmiany dotyczą:

Wzoru umowy o dofinansowanie projektu RPO WiM 2014-2020 oraz Wzoru karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WiM 2014-2020.

W przypadku Wzoru umowy o dofinasowanie projektu RPO WiM 2014-2020, konieczność wprowadzenia zmian do ww. załącznika jest konsekwencją opracowania przez Instytucję Zarządzającą RPO nowych zapisów we wzorze umowy obowiązującym w konkursach w Programie Regionalnym. Z uwagi na fakt, iż WUP jako IP jest zobowiązany do stosowania minimalnego wzoru umowy, jaki otrzymuje z IZ, zmieniono niektóre zapisy dotychczasowego wzoru umowy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone we wzorze umowy:

 • w § 6 dodano zapis dotyczący wartości przysługujących Beneficjentowi kosztów pośrednich,
 • w § 9 uwzględniono możliwość wskazania wartości pośredniej wskaźników do rozliczenia kwot ryczałtowych,
 • w § 10 dodano zapis o obowiązku przechowywania wyciągów bankowych, potwierdzeń przelewów bądź innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (nie dotyczy wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi),
 • zmieniono zapisy dot. dokumentacji przedkładanej wraz z wnioskiem o płatność, w tym określono wzór Wykazu wydatków ujętych we wniosku o płatność, które są objęte procedurą  rozeznania rynku lub zasady konkurencyjności (Załącznik nr 9 do Umowy),
 • wprowadzono obowiązek przedstawienia na żądanie IP interpretacji poświadczających kwalifikowalność podatku VAT,
 • doprecyzowano zasady zwrotu środków dofinansowania określone w § 16,
 • dodano Załącznik nr 10 Oświadczenie w sprawie zachowania trwałości, mający zastosowanie w przypadku konieczności zachowania trwałości projektu lub jego rezultatów,
 • usunięto publikatory aktów prawnych,
 • wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjnym i technicznym.

W przypadku Wzoru karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WiM 2014-2020, zmiana dotyczy wyłącznie graficznego schematu karty oceny merytorycznej w części F karty, dotyczącej negocjacji. Zmiana podyktowana jest potrzebą dostosowania karty oceny do wzoru stanowiska negocjacyjnego. Wprowadzone zmiany mają wyłącznie charakter techniczny i służą ujednoliceniu dokumentów wykorzystywanych do oceny, jak i negocjacji, co ma służyć usprawnieniu procesu negocjacji i zapewnieniu większej przejrzystości ustaleń negocjacyjnych.

W pozostałym zakresie zapisy Regulaminu konkursu pozostają bez zmian.

Zmiana dokumentacji obowiązuje od 13.09.2017 r.

Załączniki do regulaminu

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących pomocy w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 – konkurs numer RPWM.10.04.00-IP.01-28-001/17subregion olsztyński (Oś 10, Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020).

Konkurs otwarty, w ramach którego zaplanowano dwie rundy naboru wniosków, przy czym organizacja drugiej rundy uzależniona będzie od dostępności alokacji po rozstrzygnięciu pierwszej rundy. Informacja o stopniu wykorzystania alokacji na konkurs w wyniku rozstrzygnięcia pierwszej rundy zostanie podana do publicznej wiadomości, a nabór w ramach kolejnej rundy zostanie ogłoszony co najmniej 30 dni przed jego rozpoczęciem. Planowane terminy naborów określono w Regulaminie konkursu.

Termin, od którego można składać wnioski

18 września 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 września 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28

10-448 Olsztyn

I piętro, pokój 116


w poniedziałki w godzinach: 8.00–16.00

od wtorku do piątku w godzinach: 7.30–15.30

Sposób składania wniosku

Wnioski należy składać w terminie od 18 września 2017 r. do 28 września 2017 r. za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego MAKS 2 (LSI MAKS 2) dostępnego pod adresem: http://maks2.warmia.mazury.pl/

oraz

w wersji papierowej wydrukowanej z systemu LSI MAKS 2 (1 egzemplarz) – osobiście, kurierem lub pocztą niezwłocznie po złożeniu wersji elektronicznej.

Procedurę składania wniosków znajdziesz w podrozdziale 1.5 Regulaminu konkursu.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Wniosków nie mogą składać osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna.
 2. Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 3. Aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3, będących osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo pozostającymi poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osobami, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub osobami przebywającymi na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Szczegółowe informacje na temat typów projektów możliwych do realizacji znajdziesz w podrozdziale 1.4 Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Wymogi i kryteria wyboru projektów znajdziesz w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 026 454,73 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana jest szczegółowo w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

 

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia wątpliwości odnośnie założeń konkursu i zasad przygotowania wniosku możesz uzyskać:

 • w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie,
  ul. Głowackiego 28, pok. 1, I piętro
 • telefonicznie pod numerami: 89 522 79 55 lub 89 522 79 65
 • mailowo pod adresem: d.kalski@up.gov.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu - obowiązują od 13.09.2017 r.

Załączniki do regulaminu - wersja archiwalna

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS