Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.2.3

Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18

zakończony     od: 2018-02-28 do: 2018-12-20
Komunikaty

Informujemy, że zaktualizowano załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu tj. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 wraz z załącznikami do umowy. Wzór umowy o dofinansowanie projektu został zaktualizowany uwzględniając postanowienia ustawy wdrożeniowej (art. 52a ustawy), który mówi o tym, iż umowa o dofinansowanie projektu oraz decyzja o dofinansowaniu projektu mogą zostać zmienione, w przypadku gdy zmiany nie wpływają na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego projektu.

Ponadto w zaktualizowanej 13 czerwca 2018 r. Umowie błędnie został zawarty zapis dotyczący uwzględnienia standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020. W związku z tym, że przedmiotowy konkurs został ogłoszony 26 stycznia 2018 r., tj. przed wejściem w życie w dniu 11 kwietnia 2018 r. nowelizacji Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, zapisy dotyczące standardu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zostają usunięte z Umowy.

Zmiany obowiązują od 14 sierpnia 2018 r.

Niniejsze zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014 - 2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE koniecznym stało się dostosowanie dokumentacji konkursowej do nowo obowiązujących przepisów.

W związku z powyższym zaktualizowano zapisy następujących załączników:

 • Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020;
 • Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020;
 • Załącznik nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 wraz z załącznikami do umowy.

Ponadto w załączniku nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 w części VII wniosku pn. Oświadczenie dodano oświadczenie o świadomości skutków niezachowania wskazanych w Regulaminie konkursu form i sposobów komunikacji między Wnioskodawcą a Instytucją Organizującą Konkurs. Dotychczas oświadczenie to było składane przez Wnioskodawców w formie papierowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, a wzór przedmiotowego oświadczenia stanowił załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu. W związku z tym, że w chwili obecnej oświadczenie to stanowi integralną część wniosku o dofinansowanie projektu nie ma konieczności dostarczania przedmiotowego oświadczenia dodatkowo w wersji papierowej. W związku z powyższym usuwa się załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu Wzór Oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji. Ponadto koniecznym stało się dostosowanie zapisów Regulaminu konkursu w kwestiach dotyczących usunięcia przedmiotowego załącznika.

Z tytułu wprowadzanych zmian w Regulaminie konkursu zasadnym będzie także wydłużenie terminu zakończenia naboru w III rundzie konkursu z 26.06.2018 r. do 04.07.2018 r. Termin rozstrzygnięcia III rundy pozostaje bez zmian.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców. Zmiany obowiązują od 13 czerwca 2018 r.

 

Ważne!

W związku z tym, że konkurs ma charakter otwarty (rundy konkursowe) Wnioskodawcy mieli możliwość utworzenia wniosków w systemie LSI MAKS2 już od momentu ogłoszenia konkursu (tj. od 26 stycznia 2018 r. – obowiązywała wtedy wersja 5.0 wniosku o dofinansowanie projektu). Natomiast od 11 czerwca 2018 r. obowiązuje wersja 6.0 wniosku o dofinansowanie projektu – dlatego też wszystkie wnioski utworzone i edytowane, a nie wysłane w systemie LSI MAKS2, będą musiały zostać ponownie utworzone na nowej wersji wniosku o dofinansowanie projektu. Poprzednie wersje wniosków będą widoczne w systemie, tak aby Wnioskodawcy nie utracili postępu swojej pracy.

Uzasadnienie zmian do Regulaminu konkursu

9 stycznia 2018 r. weszły w życie zmienione Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020. Zaszła więc potrzeba dokonania zmian w Szczegółowym opisie Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w zakresie opisu Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym oraz dostosowania kryteriów wyboru projektów do ww. znowelizowanych Wytycznych.

Zmianie uległa również procedura oceny wniosków o dofinansowanie projektów (rezygnacja z etapu oceny formalnej), dzięki czemu uproszczony został proces wyboru projektów do dofinansowania. Zmiany te wymusiły aktualizację Regulaminu konkursu pod kątem jego zapisów oraz ilości dołączonych do niego załączników i zawartych w nim treści.

Dodatkowo w podrozdziale 2.4 Termin, miejsce i forma składania wniosku o dofinansowanie projektu został omyłkowo wskazany nieprawidłowy zakres trwania naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla VII rundy konkursu. W obecnym brzmieniu nabór dla tej rundy określony jest od 27.10.2018 r. do 20.12.2018 r., jednakże nabór w ramach tej rundy powinien trwać od 27.11.2018 r. do 20.12.2018 r. Intencją Instytucji Organizującej Konkurs nie było prowadzenie naboru w ramach VII rundy konkursu w terminie od 27.10.2018 r., ponieważ nie wpisuje się to w założenia konkursu otwartego i nie wynika z logiki prowadzenia naborów w pozostałych rundach konkursu.

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 27.02.2018 r. i, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014−2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460.), nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Wyniki naboru

25 marca 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia VII rundy konkursu, w ramach której 2 projekty uzyskały ocenę pozytywną i zostały wybrane do dofinansowania.

15 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia VI rundy konkursu, w ramach którego dwa projekty uzyskały ocenę pozytywną i zostały wybrane do dofinansowania.

19 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia V rundy konkursu. Jeden projekt uzyskał ocenę pozytywną i został wybrany do dofinansowania.

23 października 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia IV rundy konkursu, w ramach której trzy projekty uzyskały ocenę pozytywną i zostały wybrane do dofinansowania.

11 września 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia III rundy konkursu otwartego nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18.

W ramach III rudny konkursu jeden projekt uzyskał ocenę pozytywną i został wybrany do dofinansowania.

Informujemy, że w II rundzie konkursu otwartego nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu, w związku z powyższym II runda konkursu zostaje zakończona.

13 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia I rundy konkursu otwartego nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18.

W ramach I rundy konkursu dwa projekty uzyskały ocenę pozytywną i zostały wybrane do dofinansowania.

Etapy oceny projektów
Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Czy w konkursie RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18 partnerem (nie wnioskodawcą) może być spółka z .o.o.?

Odpowiedź:

Partnerem w tym konkursie może być każdy podmiot, który wpisuje się w katalog podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie.

Zgodnie z Podrozdziałem 3.3 Regulaminu konkursu podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
 • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
 • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
 • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
 • podmioty ekonomii społecznej.

Przy czym zapis „na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej” w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie oznaczał umowę ustanawiającą taką spółkę.

Niemniej jednak, należy zaznaczyć, że kwestia poruszona w zapytaniu stanowi przedmiot oceny merytorycznej, w związku z czym odpowiedź przedstawiona powyżej ma jedynie charakter informacyjny. Właściwa ocena projektu będzie możliwa dopiero po zapoznaniu się przez oceniających z treścią całego projektu.

Pytanie:

Czy gmina poszukująca partnera powinna zakończyć procedurę wyboru partnera przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa) wybór partnerów jest dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. Tak więc, gmina poszukująca partnera powinna zakończyć ten proces przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Podkreślić przy tym należy, że sposób wyboru partnera opisany w art. 33 ust. 2 ustawy wdrożeniowej ma zastosowanie wyłącznie w stosunku do podmiotów, które nie są wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Tak więc, tryb ten nie będzie miał zastosowania do projektów partnerskich realizowanych np. przez dwie gminy.

Dodatkowo należy również pamiętać, że zgodnie z art. 33 ust. 4a ustawy wdrożeniowej, gmina, która nie jest inicjatorem projektu partnerskiego, po przystąpieniu do takiego projektu jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości w BIP informacji o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego wraz z uzasadnieniem przyczyn przystąpienia do jego realizacji oraz wskazaniem partnera wiodącego w tym projekcie.

Pytanie 1: Mimo podwyższenia części cen w Zestawieniu standardu i cen rynkowych maksymalna kwota wsparcia na uczestnika projektu pozostała bez zmian i wynosi 10 000 zł (strona 36 Regulaminu konkursu). W trakcie jednego ze spotkań zgłaszaliśmy, że w przypadku przedsięwzięć z osobami/rodzinami zagrożonymi ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym mogłaby być zwiększona, co spotkało się z pozytywnym odbiorem.

Czy jest zatem możliwe złożenie wniosku, w którym średni koszt wsparcia wszystkich uczestników w ramach projektu przekroczy ten poziom, oczywiście przy zachowaniu racjonalności kosztów przewidzianych w budżecie?

Odpowiedź 1: Zgodnie z Regulaminem konkursu otwartego nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18 maksymalna kwota wsparcia na jednego uczestnika projektu wynosi 10 000,00 PLN (kwota ta nie uwzględnia kosztów racjonalnych usprawnień), przy czym limit ten dotyczy średniego kosztu wsparcia wszystkich uczestników w ramach projektu. Tym samym nie ma możliwości, aby średni koszt wsparcia wszystkich uczestników w ramach projektu przekroczył ten poziom.


Pytanie 2: W jaki sposób udokumentować, że uczestnicy projektu spełniają następujące przesłanki z art. 7 ustawy o pomocy społecznej i mogą być uczestnikami przygotowywanego projektu:

 • ubóstwo,
 • niepełnosprawność,
 • długotrwała lub ciężka choroba,
 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.

Odpowiedź 2: Uczestnicy projektu powinni złożyć dokumenty charakterystyczne dla danej przesłanki np. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie od lekarza. W innym przypadku potencjalni uczestnicy projektu powinni złożyć oświadczenie dotyczące swojej sytuacji. Weryfikacja spełnienia ww. przesłanek powinna zostać dokonana również w wyniku diagnozy przeprowadzonej podczas realizacji projektu. Celem potwierdzenia ww. sytuacji u potencjalnego uczestnika projektu można przeprowadzić również wywiad środowiskowy.


Pytanie 3: Czy seniorzy długotrwale cierpiący na choroby zwyrodnieniowe, nadciśnienie czy cukrzycę spełniają przesłankę długotrwałej choroby?

Odpowiedź 3: Ze względu na to, że nie zdefiniowano sformułowania „długotrwała lub ciężka choroba” w ustawie o pomocy społecznej, odpowiedź na wskazane pytanie nie może charakteryzować się wysokim stopniem szczegółowości.

Seniorzy wymagają wsparcia z uwagi na różne problemy związane z sytuacją rodzinną, brakiem zapewniania opieki przez bliskich lub sąsiadów, trudnościami z nawiązywaniem kontaktów ze społecznością lokalną, uczestniczeniem w życiu społecznym w połączeniu z długotrwałymi chorobami i taka/takie mogą być przesłanki ich uczestnictwa w projekcie. Udział w projekcie seniorów ma za zadanie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu z ww. powodów. Odpowiednio zaplanowane i zrealizowane formy wsparcia zniwelują u seniorów problemy natury społecznej i psychicznej.


Pytanie 4: Czy seniorzy, który żyją samotnie z powodu śmierci współmałżonka, czy stałego wyjazdu zarobkowego ich dorosłych dzieci (poza granicę albo w inne regiony Polski) wyczerpują przesłanki osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej?

Odpowiedź 4: Ze względu na to, że nie zdefiniowano sformułowania „zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa” w ustawie o pomocy społecznej, odpowiedź na wskazane pytanie nie może charakteryzować się wysokim stopniem szczegółowości.

Nie można określić czy seniorzy, który żyją samotnie z powodu śmierci współmałżonka czy stałego wyjazdu zarobkowego ich dorosłych dzieci (poza granicę albo w inne regiony Polski) wyczerpują przesłanki osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej. Weryfikacja spełnia ww. przesłanki oprócz wskazanego w pytaniu stanu faktycznego (tj. śmierci współmałżonka czy stałego wyjazdu zarobkowego ich dorosłych dzieci) zależy od sytuacji socjalno-bytowej, psychicznej, społecznej potencjalnego uczestnika projektu. Po zanalizowaniu sytuacji potencjalnych uczestników projektu w wielu aspektach należy określić, czy spełnia przesłanki osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z art. 47 Ustawy o pomocy społecznej interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Wskazywany zapis z ustawy powinien stanowić pomoc w określeniu spełniania przesłanki osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.


Pytanie 5: Czy przesłankę związaną ze zdarzeniem losowym i sytuacją kryzysową wyczerpuje długotrwały konflikt seniora z własną rodziną (np. dziećmi i wnukami), mimo zamieszkania w jednym domu albo w sąsiedztwie, wpływający negatywnie na jakość życia seniora i na jego kondycję psychiczną, samopoczucie (brak opieki/wsparcia ze strony rodziny, odwiedzin, integracji rodzinnej, aktywizacji przy wnukach itp.)?

Odpowiedź 5: Ze względu na to, że nie zdefiniowano sformułowania „zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa” w ustawie o pomocy społecznej, odpowiedź na wskazane pytanie nie może charakteryzować się wysokim stopniem szczegółowości.

Wnioskodawca po zanalizowaniu sytuacji potencjalnych uczestników projektu w wielu aspektach (sytuacji bytowej, psychicznej, społecznej) powinien określić, czy dana osoba spełnia przesłanki osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej. Weryfikacja przesłanki powinna odbywać się na podstawie pełnego obrazu sytuacji życiowej potencjalnego uczestnika projektu. Należy również określić cel uczestnictwa w projekcie i dążyć do jego zrealizowania.

Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z art. 47 Ustawy o pomocy społecznej interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Wskazywany zapis z ustawy powinien stanowić pomoc w określeniu spełniania przesłanki osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

Pytanie:

Czy w związku z tym, że „Wnioskodawca lub Partner ma co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego” oznacza, że wszyscy partnerzy i wnioskodawcy muszą spełnić to kryterium czy wystarczy, że np. jeden z nich, np. gmina lub OPS?

 

Odpowiedź:

Kryterium merytoryczne specyficzne obligatoryjne o treści „Wnioskodawca lub Partner ma co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego” oznacza, że 12-miesięczne doświadczenie we wskazanym powyżej obszarze powinien posiadać Wnioskodawca lub Partner. Zatem wystarczy, iż jeden z dwóch podmiotów (w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie) będzie posiadał wymagane doświadczenie.

Dokument, którego dotyczy pytanie: Konkurs otwarty nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18. Pytanie dot. zapisów regulaminu konkursu (str. 23-24) w zakresie podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie. W 6. tirecie na str. 24 wskazano „inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej”. W związku z tym mam pytanie, czy spółka z o.o. mająca we wpisie do KRS następujący kod PKD: "88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana" może ubiegać się o dofinansowanie w ww. konkursie? A jeśli nie, to czy w ogóle spółka z o.o. może ubiegać się o dofinansowanie w tym konkursie?

 

Z uwagi na fakt, iż Państwa pytanie dotyczy stricte kryterium, które oceniane jest na etapie oceny merytorycznej, nie możemy udzielić bezpośredniej informacji.

Zgodnie z Podrozdziałem 3.3 Regulaminu konkursu podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki  organizacyjne  pomocy  społecznej  (w  rozumieniu  przepisów o pomocy społecznej);
 • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
 • jednostki  wspierania  rodziny i  systemu  pieczy  zastępczej  (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
 • organizacje  pozarządowe  działające  na podstawie  zapisów  statutowych w sferze  pomocy  i  integracji  społecznej  oraz  inne  podmioty  prowadzące na podstawie  zapisów  statutowych działalność  w  sferze  pomocy  i integracji społecznej;
 • podmioty ekonomii społecznej.

 

Weryfikacja podmiotu z zakresu działalności w sferze pomocy i integracji społecznej nie odbywa się jedynie na podstawie kodu PKD wskazanego we wpisie do KRS, lecz na podstawie całej treści wniosku i/lub zapisów statutowych podmiotu.

Ponadto należy zaznaczyć, iż aby uzyskać dofinansowanie należy spełnić wszystkie kryteria merytoryczne specyficzne obligatoryjne (wykaz kryteriów znajduje się w załączniku nr 8 do Regulaminu), w tym kryterium o treści:

„Wnioskodawca lub Partner ma co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego”.

Pytanie 1: Czy można zastosować następujący układ projektu: dzieci z rodzin zastępczych zawodowych mogą uczestniczyć w projekcie jako uczestnik, za którym w ślad idzie wsparcie finansowe, natomiast rodzice z rodziny zastępczej będą w tym przypadku traktowani w projekcie jako otoczenie?

Odpowiedź 1: Tak, rodziny zastępcze zawodowe mogą stanowić otoczenie uczestników projektu, w przypadku gdy wsparcie otrzymuje dziecko przebywające w tej rodzinie oraz jego rodzina biologiczna (o ile jest to możliwe).

Pytanie 2: Czy uczestnik może spełnić minimum jedną przesłankę odnośnie wykluczenia, aby stać się uczestnikiem projektu? Oczywiście w rozumieniu, ze w projekcie realizator deklaruje się do preferowania więcej niż jednej przesłanki, jeśli taka występuje.

Odpowiedź 2: Tak, wystarczy, że uczestnik będzie spełniał tylko jedną przesłankę zawartą w definicji osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, która znajduje się w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

Pytanie 3: Czy przesłanka ubóstwa może być traktowana jako jedyna przesłanka do uznania wykluczenia społecznego?

Odpowiedź 3: Tak, zgodnie z definicją osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wystarczy, że osoba lub rodzina będzie spełniała co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym katalogu znajduje się ubóstwo).

Pytanie dotyczy podmiotów pełniących funkcję partnerów w konkursie.

Pytanie: Czy Partner musi być jedną z wymienionych jako podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie jednostek:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
- jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
- jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
- jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
- organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
- podmioty ekonomii społecznej.

Czy powyższy wymóg dotyczy jedynie Partnera, a nie Lidera?

Odpowiedź: Powyższy wymóg dotyczy zarówno Lidera, jak i Partnera projektu.

Pytanie 1: Beneficjent realizuje projekt w ramach 11.2.3 RPO w partnerstwie z Gminą X, w imieniu której działa ośrodek pomocy społecznej. Beneficjent-lider chciałby zatrudnić w projekcie osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w szkole podstawowej, której organem prowadzącym jest właśnie Gmina X. Obowiązki projektowe będą zupełnie odmienne od tych, które ta osoba wykonuje na co dzień w szkole. Czy jest to możliwe i kwalifikowalne?

Odpowiedź 1: Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (Podrozdział 6.15 Koszty związane z angażowaniem personelu, pkt 12) w przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne angażowanie jako personelu projektu pracowników partnerów przez beneficjenta i odwrotnie. Przy czym nie ma znaczenia czy obowiązki takiego pracownika będą w ramach projektu odmienne od tych, które ta osoba wykonuje na co dzień w szkole. Nie zmienia również tego fakt, że to nie gmina, która pełni rolę partnera, tylko szkoła jest pracodawcą nauczyciela. Na gruncie ww. Wytycznych samorządowa jednostkowa budżetowa (szkoła) będzie traktowana jako ten sam podmiot co gmina, ponieważ jest jej jednostką organizacyjną.

Inaczej jest przy projektach rozliczanych kwotami ryczałtowymi, ponieważ w tym przypadku, zgodnie z ww. Wytycznymi (Podrozdział 8.5 Pozostałe uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach finansowanych ze środków EFS, pkt 2) do personelu projektu zaangażowanego w ramach działań/zadań rozliczanych za pomocą uproszczonych metod (kwoty ryczałtowe) nie ma zastosowania podrozdział 6.15, za wyjątkiem pkt 7 podrozdziału 6.15. W związku z tym, w projekcie rozliczanym kwotami ryczałtowymi nie będzie obowiązywała m.in. zasada opisana w pierwszym akapicie.

 

Pytanie 2: Przygotowujemy projekt w ramach 11.2.3 RPO w partnerstwie z Gminą Y, w imieniu której nie działa tylko jedna konkretna gminna jednostka. Partnerskie wsparcie Gminy jest bowiem realizowane częściowo przez ośrodek pomocy społecznej (pomoc w rekrutacji uczestników projektu), częściowo przez szkołę (organizacja 1 spotkania z rodzicami w trakcie naboru uczestników projektu), zaś największy udział ma ośrodek kultury, który udostępni sale na zajęcia projektowe przez cały okres trwania projektu.

Beneficjent-lider chciałby zatrudnić na umowę zlecenie w tym projekcie osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w szkole podstawowej, której organem prowadzącym jest właśnie Gmina Y. Obowiązki projektowe będą zupełnie odmienne od tych, które ta osoba wykonuje na co dzień
w szkole. Czy jest to możliwe i kwalifikowalne?

Odpowiedź 2: Analogicznie, jak w przypadku odpowiedzi na pytanie 1.

Pytanie

W związku z tym, że grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w konkursie stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (…) do uczestników projektu możemy zaliczyć całe rodziny, tj. dorosłych wraz ze wszystkimi dziećmi, bez względu na ich wiek?

Czy uczestnikiem projektu będzie zatem dziecko, które ma np. 2 lata i jedyny jego związek z projektem to zapewnienie nad nim opieki przez opiekunki w czasie, gdy rodzice mają zajęcia?


Odpowiedź

Uczestnikami projektu będą rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dodatkowo w przypadku Poddziałania 11.2.3 nie ma ograniczenia wiekowego dla uczestników projektu. Tak, takie dziecko będzie uczestnikiem projektu jako członek rodziny. Przy czym należy zwrócić uwagę, że Regulamin konkursu zobowiązuje Projektodawcę do skierowania do każdej rodziny w projekcie przynajmniej trzech różnych form wsparcia (będących usługami społecznymi).

Pytanie: Wśród kryteriów merytorycznych wyboru projektów w konkursie z poddziałania 11.2.3 RPO jest kryterium 2 o treści: Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

Czy tak sformułowane kryterium oznacza, że w przypadku grupy docelowej zamieszkałej na terenie rewitalizowanym w miejscowości X biuro projektu musi być zlokalizowane tylko w miejscowości X, czy też jest dopuszczalne, by biuro było zlokalizowane w innej miejscowości zlokalizowanej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (miejscowości Y), gdzie jest możliwość udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz gdzie uczestnicy projektu mają możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu – czy to osobistego, czy za np. telefonicznego?

Odpowiedź: Wnioskodawca powinien zapewnić lokalizację biura projektu zgodnie z brzmieniem kryterium. Nie jest koniecznym, aby było ono zlokalizowane na terenie realizacji projektu.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu nie jest rozumiana jako kontakt telefoniczny.

Pytanie: W regulaminie konkursu jest opisany tryb wyboru partnera na podstawie art. 33 ustawy wdrożeniowej (str. 56, pkt. 8) – mowa jest tu o partnerach spoza sektora finansów publicznych, natomiast troszkę niżej jest informacja w ramce, że wskazany tryb wyboru dotyczy podmiotów należących do sektora finansów publicznych. Wydaje mi się, że jest tu pewna rozbieżność? Proszę o informację, czy partnera spoza sektora fin. publicznych należy wybrać zgodnie z ustawą wdrożeniową czy w innym trybie?

Odpowiedź: Pkt 8 Podrozdziału 4.6 Partnerstwo Regulaminu konkursu otwartego nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18 określa sposób, w jaki podmiot inicjujący projekt partnerski (będący jednostką finansów publicznych) powinien dokonać wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych. Zapisy Regulaminu w tej kwestii nie są rozbieżne.

Jeżeli więc podmiotem inicjującym projekt partnerski (przeważnie jest to Wnioskodawca) jest jednostka finansów publicznych (np. gmina), która planuje zawrzeć partnerstwo z podmiotem spoza sektora finansów publicznych, musi to zrobić z zastosowaniem trybu przewidzianego w ustawie wdrożeniowej.

Pytanie 1: Jeśli dorośli mają zajęcia 4-godzinne, przewiduję serwis kawowy. W tym czasie zapewniamy również opiekę nad osobami zależnymi. Czy dla nich też możemy przewidzieć serwis kawowy?

Odpowiedź 1: Tak, dla osób zależnych też można przewidzieć serwis kawowy (na analogicznych zasadach, jak dla uczestników projektu).

Pytanie 2: Czy kosztem bezpośrednim jest wynagrodzenie specjalisty za dokonanie pomiarów części wskaźników?

Odpowiedź 2:Zgodnie z Podrozdziałem 7.5 Koszty pośrednie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 kosztami pośrednimi są np.:
- koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośredniego zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby. W związku z powyższym, należy przyjąć, że wynagrodzenie specjalisty za dokonanie pomiarów wskaźników będzie kategorią kosztów pośrednich.

Pytanie: W regulaminie konkursu dla poddziałania 11.2.3 w punkcie „limity i ograniczenia” określono, że realizacja projektu musi odbywać się we współpracy z co najmniej 1 podmiotem lokalnym działającym w obszarze realizacji projektu. Czy oznacza to, że partner wybrany na podstawie zapisów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 musi być podmiotem lokalnym działającym w obszarze realizacji projektu?

Odpowiedź: Zapis określony w limitach i ograniczeniach dotyczący współpracy z co najmniej jednym podmiotem lokalnym działającym na obszarze realizacji projektu nie oznacza, że z takim podmiotem musi zostać zawiązane partnerstwo. Dlatego też, partnerstwo może zostać podjęte z innym podmiotem niż określony powyżej. Niemniej jednak, przy wyborze partnera, należy zwrócić uwagę, że powinien być to podmiot, którego zaangażowanie do projektu będzie zasadne i celowe (np. powinien być to podmiot, który wpisuje się w katalog podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie).

Pytanie:
W ramach projektu chcielibyśmy utworzyć klub dziecięcy, tak, by rodzice, zwłaszcza matki, małych dzieci mogły wziąć udział w warsztatach, konsultacjach, szkoleniach, jakie są planowane w projekcie, a także móc wyjść i „załatwić” ważne dla siebie sprawy (na terenie gminy wiejskiej wiąże się to często z dłuższą podróżą do np. miasta powiatowego).

Czy utworzenie takiego klubu dziecięcego wpisuje się w „Typ 1 punktu” SZOOP? Czy jest to wydatek kwalifikowalny?

Odpowiedź:

Poddziałanie 11.2.3 jest skierowane na realizację usług społecznych. Dlatego też wszystkie formy wsparcia, które zaplanują Państwo w swoim projekcie, muszą wpisywać się w zakres usług społecznych. Kwestię tę regulują „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020”.

Wskazane powyżej Wytyczne precyzują, co jest usługą społeczną, są to m.in.:

- usługi wspierania rodziny zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w tym np.: pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej.

Na podstawie informacji przedstawionych przez Państwa w zapytaniu nie można jednakże jednoznacznie stwierdzić, czy „klub dziecięcy” będzie formą usługi społecznej. Należy zwrócić uwagę, że „klub dziecięcy”, sposób jego organizacji i utworzenia, został określony w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, i jako taki, nie wpisuje się w usługi społeczne.

Pytanie: Czy wynajem i adaptacja, wyposażenie (lub jedno z tych działań) lokalu od osoby fizycznej z przeznaczeniem na utworzenie „Centrum Dziecka i Rodziny” można uznać za koszt kwalifikowalny w projekcie z poddziałania 11.2.3? Jeśli tak, czy jedyną drogą jest skorzystanie z cross financingu?

 

Odpowiedź: Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków) wydatki poniesione na nabycie tytułów prawnych do nieruchomości (np. najem, dzierżawa, użytkowanie) mogą być kwalifikowalne, jednakże nie mogą przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące nabywania tytułów prawnych do nieruchomości są zawarte w Sekcji 7.3.3 (Nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Pamiętać należy również, że w przypadku tworzenia nowego miejsca świadczenia usług społecznych może obowiązywać wymóg zachowania trwałości – kwestia ta będzie sprawdzana na etapie oceny merytorycznej projektu.

Wynajem lokalu nie będzie stanowił wydatków w ramach cross-financingu. Natomiast dostosowanie lub adaptacja (prace remontowo-wykończeniowe) będzie stanowiła już taki wydatek. Należy również podkreślić, że zakup środków trwałych (jeżeli Wnioskodawca miał to na myśli przez użycie słowa „wyposażenie”) związany z adaptacją lub dostosowaniem będzie również stanowił wydatek w ramach cross-financingu.

Dodatkowo Wnioskodawca musi pamiętać, że cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że nawet jeżeli cross-financing został dopuszczony w ramach konkursu, zasadność i potrzeba ponoszenia tego rodzaju wydatków będzie podlegała ocenie.

Pytanie 1. Czy wsparciem w ramach w/w poddziałania mogą zostać objęci wychowankowie rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych niezawodowych oraz wychowankowie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego?

Odpowiedź 1. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne dla Podziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe grupę docelową stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją określoną w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczących realizacji CT 9 stworzoną na podstawie Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu) mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Olsztyna oraz mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Ełku. Jeżeli wskazane w pytaniu osoby wpisują się w powyższą grupę docelową to mogę one zostać uczestnikami projektu.

 

Pytanie 2. Czy w ramach w /w poddziałania możliwe jest objęcie uczestników projektu wsparciem psychiatry dziecięcego, neurologa dziecięcego oraz seksuologa dziecięcego?

Odpowiedź 2. Planowane formy wsparcia muszą być zgodne z założeniami Regulaminu konkursu, w szczególności muszą wpisywać się w 1 lub 2 typ projektu. Ponadto formy wsparcia powinny wynikać z przeprowadzonej diagnozy uczestników projektu.

Należy jednakże pamiętać, że w konkursach ogłaszanych w ramach Poddziałania 11.2.3 realizowane są wyłącznie usługi społeczne (nie ma możliwości realizowania usług zdrowotnych np. neurolog dziecięcy).

 

Pytanie 3. Czy możliwe jest przeprowadzenie dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej oraz rodzinach biologicznych diagnozy pod kątem FAS (płodowy zespół alkoholowy)?

Odpowiedź 3. Planowane formy wsparcia muszą być zgodne z założeniami Regulaminu konkursu, w szczególności muszą wpisywać się w 1 lub 2 typ projektu. Ponadto formy wsparcia powinny wynikać z przeprowadzonej diagnozy uczestników projektu.

Należy jednakże pamiętać, że w konkursach ogłaszanych w ramach Poddziałania 11.2.3 realizowane są wyłącznie usługi społeczne (nie ma możliwości realizowania usług zdrowotnych. np. diagnoza pod kątem FAS).

 

Pytanie 4. Czy liczba partnerów wskazana we wniosku inwestycyjnym musi być równa liczbie partnerów wskazanej we wniosku rewitalizacyjnym, tzw. „miękkim”?

Uzasadnienie do pytania: Na etapie opracowania wniosku inwestycyjnego wskazano, że liczba partnerów w projekcie „miękkim” wynosić będzie 6 – po 2 z różnych sektorów – pozarządowego, samorządowego i niepublicznych/publicznych instytucji rynku pracy. Między wnioskiem inwestycyjnym a rewitalizacyjnym  minął długi około dwuletni okres czasu – Wnioskodawca planuje zostawić partnerów z różnych sektorów, niemniej jednak ich liczba obecnie wydaje się być zawyżona.

Odpowiedź 4. Po przeanalizowaniu zapisów Regulaminu konkursu otwartego nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18, w opinii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (IOK), liczba partnerów wskazana we „wniosku inwestycyjnym” nie musi być równa liczbie partnerów we „wniosku rewitalizacyjnym miękkim”. Kryteria wyboru projektów w ramach ww. konkursu odnoszą się wyłącznie do koncepcji całego projektu społecznego i jego zgodności z założeniami właściwego programu rewitalizacji. Nie mniej jednak, IOK rekomenduje, aby przeanalizować zapisy umowy o dofinansowanie projektu (zawartej na podstawie „wniosku inwestycyjnego”), pod kątem ewentualnych zobowiązań Wnioskodawcy w omawianym zakresie.

 

Pytanie 5. Czy w ramach projektu możliwe jest sfinansowanie uczestnikom projektu zabiegów rehabilitacyjnych - usprawniających? Zabiegi będą skierowane dla osób z niepełnosprawnością i wynikać będą z diagnozy potrzeb.

Odpowiedź 5 W Regulaminie konkursu otwartego nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18 w Podrozdziale 3.2 Typy projektów wskazany został katalog przykładowych form wsparcia, które można w tym konkursie realizować. Jest to katalog otwarty, zatem formy wsparcia, które Wnioskodawca będzie realizował, zależeć będą w głównej mierze od indywidualnej diagnozy uczestników. Nie mniej jednak, przy planowaniu wsparcia dla uczestników projektu należy pamiętać, aby formy wsparcia były zbieżne z założeniami konkursu. W przypadku tego konkursu, projekty powinny być skierowane na ułatwienie dostępu do usług społecznych. Ponadto zawarte w pytaniu pojęcie zabiegów rehabilitacyjnych – usprawniających jest zbyt ogólne by zająć stanowisko w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym IOK zwraca się z prośbą o doprecyzowanie co Wnioskodawca rozumie pod pojęciem zbiegów rehabilitacyjnych – usprawniających.

 

Pytanie 6. Czy w ramach projektu możliwe jest sfinansowanie pobytu w mieszkaniu treningowym dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Czy możliwe jest w ramach kosztów bezpośrednich sfinansowanie trenera oraz kosztów użytkowania mieszkania, kosztów zużycia mediów?

Odpowiedź 6. Co do zasady w ramach tego konkursu będzie można sfinansować pobyt np. osoby z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniu treningowym. Należy jednakże, zwrócić szczególną uwagę, że wsparcie w ramach projektu powinno odpowiadać potrzebom uczestnika projektu (tj. wynikać z diagnozy osoby lub rodziny) oraz być zgodne z standardem świadczenia określonego rodzaju usługi społecznej (w tym przypadku mieszkania treningowego). Kwestia ta będzie podlegała szczegółowej analizie na etapie oceny merytorycznej projektu.

Wydatki związane z zaangażowaniem personelu merytorycznego do projektu (tj. takiego, który świadczy wsparcie bezpośrednio dla uczestników projektu) będzie mogło zostać pokryte z kosztów bezpośrednich. Kwestia wygląda analogicznie w przypadku kosztów użytkowania mieszkania treningowego i związanych z tym opłat (mediów). Kwestia racjonalności i rynkowości poszczególnych wydatków w ramach budżetu będzie przedmiotem oceny merytorycznej projektu.

Pytanie 1 

Czy mogę uzyskać pieniądze na doradztwo dla osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym czyli rodziny patologiczne alkoholicy, emeryci, dzieci?

Odpowiedź 1 

Grupę docelową w ramach konkursu z Poddziałania 11.2.3 są osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Pojęcie to zostało zdefiniowane w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w Rozdziale 3 – Słownik pojęć (pkt 15, 20), jak i Regulaminie konkursu otwartego nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18 w Rozdziale 1 – Informacje ogólne, Podrozdział 1.1 – Wykaz skrótów i najważniejszych pojęć. Jeżeli osoby planowane do objęcia wsparciem w ramach projektu spełniają przesłanki określone dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym to mogą Państwo uzyskać dofinansowanie na tego typu działania. Należy przy tym również pamiętać, że wsparcie świadczone w projekcie musi być zgodne z zapisami ww. Regulaminu (Rozdział 3 – Zasady konkursu, Podrozdział 3.2 – Typy projektów) oraz wynikać z indywidualnej diagnozy uczestników.

 

Pytanie 2

Czy mogę otrzymać pieniądze na dożywianie tych osób ponieważ mam już działającą stołówkę (50 osób dziennie)?

Odpowiedź 2

Załącznik nr 4d do Regulaminu konkursu określa takie kategorie kosztów jak przerwa kawowa (w przypadku spotkania, które trwa minimum 4 godziny dydaktyczne) i obiad (w przypadku spotkania, które trwa powyżej 6 godzin dydaktycznych). Tak więc koszty zaplanowane na wyżywienie uczestników projektu podczas zajęć powinny być zgodne z tym standardem (szczegółowe informacje znajdą Państwo we wspomnianym załączniku).

 

Pytanie 3

Mam też okno życia, jeszcze nie działa, ale czy uzyskam pieniądze na zatrudnienie pracownika 1 do opieki nad oknem życia drugi do opieki na stołówce?

Odpowiedź 3

Działania przewidziane w projekcie powinny wpisywać się w założenia konkursu. Zapisy wniosku o dofinansowanie projektu w tym zakresie będą szczegółowo weryfikowane na etapie oceny merytorycznej.

Przykład dotyczący okna życia nie wpisuje się w założenia konkursu. W związku z tym nie będzie można uzyskać dofinansowania na zatrudnienie takiego pracownika w ramach projektu. Natomiast, w przypadku opieki na stołówce, Wnioskodawca powinien podać bardziej konkretne informacje (charakter tej opieki – tj. czy będzie świadczona w ramach np. warsztatów/zajęć/spotkań, które miałyby odbywać się na stołówce; kim dokładniej miałaby się opiekować ta osoba), ponieważ, na podstawie przedstawionych informacji, nie ma możliwości zweryfikowania tej kwestii.

 

Pytanie 4

Czy uzyskam pieniądze na media i środki chemiczne na ten lokal oraz za wynajęcie lokalu?

Odpowiedź 4

Wnioskodawca powinien uszczegółowić informacje na temat tego lokalu (czy będzie to lokal na potrzeby np. zarządzania projektem – biuro projektu, czy też będzie to lokal wykorzystywany do przeprowadzenia zajęć merytorycznych w ramach projektu).

Należy zwrócić uwagę, że koszty w projekcie dzieli się na koszty bezpośrednie (wszystko związane bezpośrednio z przedmiotem projektu i udzielaniem wsparcia jego uczestnikom) oraz koszty pośrednie (czyli koszty np. zarządzania projektem). Jeżeli więc, wynajęty lokal będzie wykorzystywany jako biuro projektu, Wnioskodawca będzie miał możliwość zadeklarowania takich wydatków w ramach kosztów pośrednich w projekcie.

Szczegółowe informacje na temat kosztów w ramach projektu znajdują się w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Informacje

Wykaz najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o dofinansowanie projektów:

- błędy techniczne:

 • Brak stosownych podpisów i pieczęci w wersji papierowej wniosku, w części VII  „Oświadczenie”;
 • Wykazane podpisy osób w części VII „Oświadczenie” są niespójne z osobami wskazanymi w  pkt. 2.11 jako „Osoba (-y) uprawniona(-e) do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy”;
 • Brak wypełnionego pkt 2.11 wniosku „Osoba (-y) uprawniona (-e) do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy”;
 • Brak wersji papierowej wniosku;
 • Przedstawienie niepełnych danych dotyczących Wnioskodawcy lub Partnera, np. w polu 2.9 niewpisanie nazwy ulicy, kodu pocztowego lub numeru telefonu;
 • Brak niezbędnych załączników, które są wymagane do złożenia wraz z wersją papierową wniosku o dofinansowanie;
 • Wykazywanie w polu 6.1.6 „Uzasadnienie kosztów” treści niezwiązanych z uzasadnieniem kosztów budżetowych (np. dokończenie opisu zadań,  dokończenie opisu grupy docelowej);
 • Pisanie wniosku skrótami (wniosek jest nieczytelny i niezrozumiały w swojej treści).
 • Pisanie wniosku metodą „kopiuj – wklej”, bez uwzględnienia specyfiki grupy docelowej, jej liczebności, miejsca realizacji projektu itp.

- błędy merytoryczne:

Przy opisie grupy docelowej:

- nieuwzględnienie lub nieprawidłowe uwzględnienie w projekcie kwestii związanych z zasadami horyzontalnymi (zasada równości szans kobiet i mężczyzn; zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; zasada zrównoważonego rozwoju);

- podawanie danych statystycznych, które nie dotyczą konkretnego obszaru (np. założono, że projekt będzie realizowany na terenie gminy X, natomiast dane statystyczne wykorzystane do zobrazowania sytuacji osób wchodzących w skład grupy docelowej dotyczą całego województwa lub kraju) – nie oznacza to jednak bezwzględnego zakazu stosowania danych dotyczących np. województwa (mogą być one zastosowane w celach porównawczych, jednakże nie mogą one stanowić jedynego źródła informacji);

- brak wskazania źródła pochodzenia danych statystycznych i informacji na temat danych pochodzących z badań własnych.

- wskazywanie deklaratywnych informacji/stwierdzeń dotyczących zasady równości szans kobiet i mężczyzn, które są niewystarczające, bowiem nie wynika z nich, w jaki sposób faktycznie zostanie zapewniona realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn (np. projekt będzie realizował założenia równościowe”; projekt jest zgodny z polityką równości szans kobiet i mężczyzn”; „wnioskodawca nie będzie dyskryminował nikogo ze względu na płeć”).

 

Przy opisie sposobu rekrutacji:

- brak wskazania sposobów przekazywania informacji o projekcie;

- brak informacji na temat listy rezerwowej i ewentualnej dodatkowej rekrutacji uczestników;

- niedostosowanie sposobów/metod rekrutacji do specyfiki grupy docelowej.

 

Przy opisie wskaźników realizacji projektu:

- brak wskaźników, które zgodnie z Regulaminem konkursu są obligatoryjne (w tym wskaźników horyzontalnych);

- błędne wykazywanie tych samych zapisów przy opisie “źródła do pomiaru wskaźnika oraz “sposobu pomiaru wskaźnika”.

 

Przy opisie zadań i harmonogramie realizacji projektu:

- planowanie działań, które nie są zbieżne z przedstawionym opisem potrzeb grupy docelowej lub takich, które w ogóle nie wpisują się w założenia konkursu (np. zadanie merytoryczne w projekcie nie może polegać wyłącznie na wyjściach do kina, teatru czy filharmonii);

- opisywanie zadań w sposób zbyt ogólny (np. brak informacji na temat okresu realizacji wsparcia; brak informacji na temat osób zaangażowanych w realizację poszczególnych form wsparcia; brak informacji na temat działań podejmowanych w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami)

-  wykazywana zbyt niska intensywność oferowanych form wsparcia wobec uczestników (np. wykazanie zaangażowania pośrednika pracy w wymiarze 180 h przez okres łączny 11 miesięcy jego pracy w projekcie dla 40 uczestników projektu, gdzie wychodzi, że miesięczne średnie zaangażowanie specjalisty wynosi 16,36 h ).

 

Przy opisie potencjału Wnioskodawcy i Partnerów:

- angażowanie do projektu kadry własnej na podstawie umowy cywilno-prawnej;

- przedstawienie kompetencji i doświadczenia kadry merytorycznej w sposób nieprecyzyjny (np. psycholog posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji podobnego typu działań).

 

Przy konstruowaniu budżetu projektu:

- zaplanowanie cen jednostkowych, które odbiegają od cen zawartych w Zestawieniu standardu i cen rynkowych – brak potwierdzenia rynkowości wydatku;

- w przypadku kosztów, których nie zawarto w Zestawieniu standardu i cen rynkowych – brak potwierdzenia rynkowości wydatku;

- pozycje kosztowe zawarte w szczegółowym budżecie projektu nie pokrywają się z opisami zadań (np. zadanie będzie realizowane w 2018 roku, natomiast koszty zaplanowano na 2019 rok).

- brak spójności między kwotą wkładu wskazaną w budżecie ogólnym projektu, a informacjami zawartymi w budżecie szczegółowym i metodologią przedstawioną w Uzasadnieniu wkładu własnego pod budżetem.

 

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym,

Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

Konkurs nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18

 

Typy projektów:

 

TYP 1 – Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy), przez np.:

 

 1. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne dla osób lub rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych;
 2. Wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych za pomocą metod bazujących na wykorzystaniu potencjału i zasobów tkwiących w rodzinie m.in. poprzez zastosowanie Konferencji Grupy Rodzinnej, czy Terapii skierowanej na rozwiązania, mediacji;
 3. Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa (udział w zajęciach edukacyjnych/warsztatach/ poradnictwie, m.in. szkoła dla rodziców, zajęcia z wychowania bez przemocy, poradnictwo w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych, edukacja w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi tj. starszymi
  czy niepełnosprawnymi, edukacja przyszłych rodziców);
 4. Wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (m.in. asystenta rodziny, konsultant rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodzin, mediator, itp.);
 5. Organizacja i wsparcie grup samopomocowych, grup wsparcia i klubów dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (borykających się z różnymi problemami m.in. przemocą w rodzinie, uzależnieniami, bezradnością opiekuńczo-wychowawczą, niepełnosprawnością), w tym koszty związane z zatrudnieniem osoby prowadzącej klub lub grupę;
 6. Wspieranie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielniania się osób objętych pieczą zastępczą, z uwzględnieniem sytuacji problemowej, jak również podejmowanie działań na rzecz zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych, (m.in. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej);
 7. Wsparcie ofiar przemocy domowej i/lub programy korekcyjno-edukacyjne
  dla sprawców przemocy m.in. poradnictwo specjalistyczne;
 8. Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia w zakresie m.in. żywienia i higienicznego trybu życia, gospodarowania budżetem domowym, organizowania czasu wolnego, podziału zadań w rodzinie;
 9. Usługi wspierające rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi/ osoby starsze (np. warsztaty podnoszące umiejętności pielęgnacyjne/opiekuńcze, warsztaty prowadzące do nabycia umiejętności i kompetencji społecznych, usługi osoby asystującej osobie niesamodzielnej/osobie z niepełnosprawnościami, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, podczas aktywizacji społecznej członków rodziny);
 10. Asystentura i/lub wsparcie coacha dla osób opuszczających zakłady karne, osób bezdomnych powracających do rodziny;
 11. Finansowanie pobytu w mieszkaniach treningowych na okres procesu usamodzielniania (w szczególności w rodzinach z problemem przemocy, uzależnień, dla osób z niepełnosprawnością, opuszczających zakłady karne i placówki opiekuńczo-wychowawcze, zagrożonych eksmisją, eksmitowanych);
 12. Finansowanie pobytu w mieszkaniach wspieranych dla osób z niepełnosprawnościami/osób niesamodzielnych w przypadku potrzeby opieki
  w zastępstwie za opiekunów faktycznych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi asystenckiej);
 13. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – np. teleopieki, systemów przywoławczych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej);
 14. Wsparcie umiejętności społecznych rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez udział w treningach psychospołecznych, warsztatach z asertywności, autoprezentacji;
 15. Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny, w tym m.in. wspólne wyjazdy rodzinne;
 16. Wspieranie organizacji pomocy sąsiedzkiej, usług wolontariackich dla rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 17. Usługi, mające na celu propagowanie i kształtowanie właściwych postaw członków rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych problemami uzależnienia, problemami adaptacyjnymi po opuszczeniu zakładu karnego, bezdomności, polegające na organizacji spotkań  z osobami, którym udało się przezwyciężyć te problemy;
 18. Usługi wolontariacie przez lub na rzecz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 19. Usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami,
  m.in. opiekun dzienny, asystent osoby niesamodzielnej, wolontariat opiekuńczy, punkty opieki dziennej (kluby seniora, „mini świetlice”, dzienne domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy), ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego poprzez możliwość wypożyczania go;
 20. Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami mające na celu wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach);
 21. Usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe, grupy zabawowe) wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań.

TYP 2 – Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej
i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora).*

*TYP PROJEKTU NR 2 MOŻE BYĆ REALIZOWANY JEDYNIE W POŁĄCZENIU Z TYPEM PROJEKTU NR 1.

 

Konkurs otwarty, podzielony na rundy

 

Terminy składania wniosków:
I runda konkursu:
28.02.2018 r. – 04.04.2018 r.
II runda konkursu:
16.04.2018 r. – 16.05.2018 r.
III runda konkursu:
31.05.2018 r. – 04.07.2018 r.
IV runda konkursu:
10.07.2018 r. – 07.08.2018 r.
V runda konkursu:
28.08.2018 r. – 18.09.2018 r.
VI runda konkursu:
09.10.2018 r. – 06.11.2018 r.
VII runda konkursu:
27.11.2018 r. –  20.12.2018 r.

Termin, od którego można składać wnioski

28.02.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

20.12.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji „Wyślij wniosek”. 

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Instytucji Ogłaszającej Konkurs osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Wraz z wersją papierową wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć następujące załączniki:

 

 1. Wyciąg z programu rewitalizacji, tj.:
  1. kopia aktualnej uchwały przyjmującej program rewitalizacji oraz
  2. kopia listy planowanych podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami lub oświadczenie gminy o zgodności projektu z programem rewitalizacji (załącznik nr 13 do Regulaminu) – w przypadku projektów określonych w programie rewitalizacji jako „pozostałe rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych”.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do podmiotów takich jak:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
 • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
 • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
 • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
 • podmioty ekonomii społecznej.

Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, jak i miejsca realizacji projektu, znajdują się w podrozdziale 3.3 i 3.5 Regulaminu konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

TYP 1 – Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy), przez np.:

 1. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne dla osób lub rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych;
 2. Wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych za pomocą metod bazujących na wykorzystaniu potencjału i zasobów tkwiących w rodzinie m.in. poprzez zastosowanie Konferencji Grupy Rodzinnej, czy Terapii skierowanej na rozwiązania, mediacji;
 3. Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa (udział w zajęciach edukacyjnych/warsztatach/ poradnictwie, m.in. szkoła dla rodziców, zajęcia z wychowania bez przemocy, poradnictwo w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych, edukacja w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi tj. starszymi
  czy niepełnosprawnymi, edukacja przyszłych rodziców);
 4. Wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (m.in. asystenta rodziny, konsultant rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodzin, mediator, itp.);
 5. Organizacja i wsparcie grup samopomocowych, grup wsparcia i klubów dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (borykających się z różnymi problemami m.in. przemocą w rodzinie, uzależnieniami, bezradnością opiekuńczo-wychowawczą, niepełnosprawnością), w tym koszty związane z zatrudnieniem osoby prowadzącej klub lub grupę;
 6. Wspieranie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielniania się osób objętych pieczą zastępczą, z uwzględnieniem sytuacji problemowej, jak również podejmowanie działań na rzecz zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych, (m.in. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej);
 7. Wsparcie ofiar przemocy domowej i/lub programy korekcyjno-edukacyjne
  dla sprawców przemocy m.in. poradnictwo specjalistyczne;
 8. Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia w zakresie m.in. żywienia i higienicznego trybu życia, gospodarowania budżetem domowym, organizowania czasu wolnego, podziału zadań w rodzinie;
 9. Usługi wspierające rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi/ osoby starsze (np. warsztaty podnoszące umiejętności pielęgnacyjne/opiekuńcze, warsztaty prowadzące do nabycia umiejętności i kompetencji społecznych, usługi osoby asystującej osobie niesamodzielnej/osobie z niepełnosprawnościami, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, podczas aktywizacji społecznej członków rodziny);
 10. Asystentura i/lub wsparcie coacha dla osób opuszczających zakłady karne, osób bezdomnych powracających do rodziny;
 11. Finansowanie pobytu w mieszkaniach treningowych na okres procesu usamodzielniania (w szczególności w rodzinach z problemem przemocy, uzależnień, dla osób z niepełnosprawnością, opuszczających zakłady karne i placówki opiekuńczo-wychowawcze, zagrożonych eksmisją, eksmitowanych);
 12. Finansowanie pobytu w mieszkaniach wspieranych dla osób z niepełnosprawnościami/osób niesamodzielnych w przypadku potrzeby opieki
  w zastępstwie za opiekunów faktycznych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi asystenckiej);
 13. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – np. teleopieki, systemów przywoławczych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej);
 14. Wsparcie umiejętności społecznych rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez udział w treningach psychospołecznych, warsztatach z asertywności, autoprezentacji;
 15. Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny, w tym m.in. wspólne wyjazdy rodzinne;
 16. Wspieranie organizacji pomocy sąsiedzkiej, usług wolontariackich dla rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 17. Usługi, mające na celu propagowanie i kształtowanie właściwych postaw członków rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych problemami uzależnienia, problemami adaptacyjnymi po opuszczeniu zakładu karnego, bezdomności, polegające na organizacji spotkań  z osobami, którym udało się przezwyciężyć te problemy;
 18. Usługi wolontariacie przez lub na rzecz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 19. Usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami,
  m.in. opiekun dzienny, asystent osoby niesamodzielnej, wolontariat opiekuńczy, punkty opieki dziennej (kluby seniora, „mini świetlice”, dzienne domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy), ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego poprzez możliwość wypożyczania go;
 20. Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami mające na celu wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach);
 21. Usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe, grupy zabawowe) wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań.

TYP 2 – Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej
i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora).*

 1. *TYP PROJEKTU NR 2 MOŻE BYĆ REALIZOWANY JEDYNIE W POŁĄCZENIU Z TYPEM PROJEKTU NR 1.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

• 95% wydatków kwalifikowalnych; • 85% wydatków kwalifikowalnych – projekty realizowane przez państwowe jednostki budżetowe

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

24 238 207,86 złotych (alokacja) – w tym na projekty Cittaslow: 4 847 641,57 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 13.06.2018 r.

Regulamin konkursu – obowiązuje od 27.02.2018 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie - obowiązuje od 13.06.2018 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie - wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 14.08 2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.). Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII  Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Informacje o konkursie można uzyskać od sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pod numerem tel. 89 512-55-26 oraz przez e-mail: naboryrops@warmia.mazury.pl.

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na wskazany adres e-mail z wykorzystaniem formularza.

 

Ogólne informacje na temat zasad stosowanych podczas procesu wyboru projektów, wyjaśnień w kwestii konkursu, interpretacji postanowień Regulaminu, a także udzielania konsultacji Wnioskodawcom, można uzyskać od pracowników Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Olsztynie oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Elblągu i Ełku. Wystarczy zgłosić się do jednego z Punktów Informacyjnych, do których kontakt znajduje się poniżej:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,
  ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30
 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu,
  Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30
 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku,
  Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 14.08.2018 r.

2018-08-10

Dokumentacja konkursowa po zmianach - format zip - 13.06.2018 r.

2018-06-13

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 27.02.2018 r.

2018-02-27

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-01-24

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS