bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.2.2

Poddziałanie 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg

zakończony     od: 2018-06-28 do: 2018-07-27
Komunikaty

Konieczność aktualizacji załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu, tj. wzoru umowy o dofinansowanie projektu, jest wynikiem zakończenia prac nad kształtem ww. wzoru. Główne zmiany umowy wynikają, m.in. z dostosowania do zapisów art. 52a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm., dalej zwaną „ustawą wdrożeniową”) w zakresie zmian wpływających na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną projektu oraz zmiany odwołania do nowej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 17.07.2018 r. i zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy wdrożeniowej nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Na podstawie Uchwały nr 5/2018 Komitetu Sterującego Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 17 maja 2018 r. oraz regulaminu konkursu nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Związek ZIT w ramach EOF ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.


Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach EOF:

od 11 czerwca do 25 czerwca 2018 r.

 

Sposób i miejsce składania wniosków:

Wniosek o wydanie rekomendacji dla projektu, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu wydawania rekomendacji, należy złożyć w 2 egzemplarzach w formie papierowej w siedzibie Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1, Budynek „D” (Budynek Urzędu Stanu Cywilnego), II piętro p. 22 w godzinach pracy: poniedziałek 7:30 – 15:30, wtorek 7:30 – 16:30, środa 7:30 – 15:30, czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:30, w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu – wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane). Wniosek musi być podpisany przez Wnioskodawcę oraz Partnera (jeśli dotyczy). Jeśli zaistnieje taka konieczność, wniosek może być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione przez Wnioskodawcę.                                       


Sposób rozstrzygnięcia: wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych nastąpi na podstawie procedury przyjętej Uchwałą nr 5/2018 Komitetu Sterującego Związku ZIT z dnia 17 maja 2018 r.


Kontakt: Biuro ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1 Budynek „D” (Budynek Urzędu Stanu Cywilnego), II piętro p. 22, tel. 55 239 33 26, 55 239 33 66 e-mail: zit.elblag@umelblag.pl

Obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest przedłożenie Rekomendacji dla projektu wydanej przez Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dla projektów w ramach instrumentu ZIT BIS Elbląg RPO WWM 2014–2020. Wzór Rekomendacji stanowi Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów,
Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg

Konkurs nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/18

Termin, od którego można składać wnioski

28 czerwca 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

27 lipca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik/listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 za pomocą funkcji „Wyślij wniosek”; wraz z wgranym plikiem PDF, tj. Rekomendacją Komitetu Sterującego Związku ZIT o zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (wzór stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu). Rozmiar załącznika w wersji elektronicznej nie może przekroczyć 5MB.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu wraz z Rekomendacją Komitetu Sterującego Związku ZIT o zgodności projektu ze strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu

  • realizujące projekt na obszarze gmin: Miasta Elbląg, Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary oraz Powiatu Elbląskiego (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary)  
  • z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych
  • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) (m.in. podmioty, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami  we wskazanym terminie)
  • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) (podmioty skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych)
  • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn zm.) (podmioty zbiorowe skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

- Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

- Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

- Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez realizację kompleksowych programów wspierających szkołę/placówkę systemu oświaty,

- Wsparcie uczniów w zakresie działań z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego,

 - Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych,

- Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

- Kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno- przyrodniczych uczniów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej 2

 

 

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 214 532,03 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 17.07.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn.zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
tel. 89 512 54 82

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86

 

2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu: lpielblag@warmia.mazury.pl,

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku: lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77


W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.


W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr telefonu 89 521 97 55 we wtorek w godz. 10.00–12.00.

W przypadku pytań technicznych związanych ze sposobem wypełnienia wniosku o dofinansowanie w generatorze wniosków aplikacyjnych LSI MAKS2 prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 89 521 97 55 od wtorku do czwartku w godz. 9.00-10.00.

Ponadto informujemy, iż istnieje możliwość zgłoszenia problemów technicznych bezpośrednio w systemie LSI MAKS2 (całodobowo) pod linkiem: https://maks2.warmia.mazury.pl/index.php/pracownik/zgloszenie/create

 

Szczegółowe informacje na temat Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz zasad udzielania rekomendacji można uzyskać osobiście, telefonicznie lub mailowo w siedzibie Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Urzędu Miejskiego w Elblągu: ul. Łączności 1 Budynek „D” (Budynek Urzędu Stanu Cywilnego),
II piętro, pok.22: zit.elblag@umelblag.pl,

 tel. 55 239 33 26, 55 55 239 33 66

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 17.07.2018 r.

2018-07-17

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-05-29

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS