logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.1

Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/16

zakończony     od: 2016-03-31 do: 2016-07-15
Wyniki naboru

11.09.2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/16, zaktualizowaną o rozstrzygnięcia procedury odwoławczej dla przedmiotowego konkursu.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (wnioski wybrane do dofinansowania), zaktualizowaną o rozstrzygnięcia procedury odwoławczej wraz z listą członków Komisji Oceny Projektów zaangażowanych w ocenę w ramach przedmiotowego konkursu.

28.02.2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/16.

 

Informacje

Informujemy, że obecnie w ramach konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/16 trwają prace związane z:

 • wysyłką pism do Wnioskodawców informujących o wynikach oceny merytorycznej wniosków;
 • negocjacjami z Wnioskodawcami, których wnioski zostały ocenione pozytywnie.

Informujemy, że obecnie w ramach konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/16 trwają prace związane z:

- wysyłką pism do Wnioskodawców informujących o wynikach oceny merytorycznej wniosków;

- negocjacjami z Wnioskodawcami, których wnioski zostały ocenione pozytywnie;

- weryfikacją Kart oceny merytorycznej wniosków.

 

Komunikaty
Etapy oceny projektów

12 września 2016 r. zakończono etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr RPWM.02.01.00-IZ-00-28-001/16.

 

Ocena merytoryczna rozpoczęła się 13 września 2016r.

30 sierpnia 2016 r. zakończono weryfikację wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/16 w związku z upływem terminu na uzupełnienie/poprawę ostatniego wniosku, który został skierowany do uzupełnienia/poprawy na etapie weryfikacji wymogów formalnych. 

Lista wniosków  zakwalifikowanych do etapu oceny formalnej

Ocena formalna rozpoczęła się 10 sierpnia 2016 r. i będzie trwać do 16 września. 2016 r. (na podstawie decyzji Przewodniczącego KOP o przedłużeniu oceny formalnej).
W pierwszej kolejności ocenie formalnej podlegają wnioski spełniające wszystkie wymogi formalne. Natomiast w przypadku wniosków skierowanych do uzupełnienia/poprawy na etapie  weryfikacji wymogów formalnych, ocena formalna dokonywana jest po otrzymaniu przez IOK uzupełnionego/poprawionego wniosku.

Pytania i odpowiedzi
Komunikaty

W związku z trwającymi w poddziałaniach 2.2.1, 2.4.1, 2.3.1, 2.3.2 i w działaniu 2.1 ocenami merytorycznymi i negocjacjami, przewodniczący Komisji Oceny Projektów podjął decyzję o ponownym wydłużeniu terminu oceny merytorycznej do 30 listopada 2016 roku.

 

Poniżej pełna treść komunikatu.

Informujemy, że Przewodniczący Komisji Oceny Projektów (KOP) podjął decyzję o ponownym przedłużeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych na konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/16.

Planowany termin zakończenia oceny merytorycznej to 31 października 2016 r.

Wydłużenie terminu oceny wynika z dużej liczby wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu (73 wnioski), przy jednoczesnym trwaniu oceny merytorycznej w ramach innych ogłoszonych przez Instytucję konkursów (w ramach Poddziałania 2.2.1, Poddziałania 2.4.1). Wydłużenie terminu oceny wynika również z konieczności skierowania części wniosków do trzeciej oceny w związku z rozbieżnościami w ocenie wniosków.

Przewodniczący Komisji Oceny Projektów (KOP) podjął decyzję o przedłużeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych na konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/16

Planowany termin zakończenia oceny merytorycznej to 14 października 2016 r.

Wydłużenie terminu oceny wynika z dużej liczby wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu (73 wnioski) oraz złożonej oceny merytorycznej wniosków, na którą składa się m.in. mechanizm wyjaśnień udzielanych przez Wnioskodawców do kryterium merytorycznego zerojedynkowego C1, możliwość warunkowania niektórych kryteriów merytorycznych zerojedynkowych i punktowych, jak również zaangażowanie w ocenę ekspertów zewnętrznych.

Przewodniczący Komisji Oceny Projektów (KOP) podjął decyzję o przedłużeniu oceny formalnej wniosków złożonych na konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/16.

Planowany termin zakończenia oceny formalnej to 16 września 2016 r.

 

Wydłużenie terminu oceny formalnej wynika z dużej liczby wniosków skierowanych do oceny formalnej w ramach konkursu (79 wniosków), w związku z czym niezbędne było powołanie ekspertów zewnętrznych do oceny wniosków. Procedura powołania ekspertów do oceny wniosków w ramach konkursu spowodowała konieczność wydłużenia terminu zakończenia oceny formalnej.

 

Lista projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny formalnej w ramach przedmiotowego konkursu zostanie opublikowana po zakończeniu weryfikacji wymogów formalnych wszystkich wniosków, które wpłynęły na ten konkurs (jeden wniosek po przekazaniu do uzupełnienia/poprawy jest nadal na etapie weryfikacji wymogów formalnych).

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju, która wpłynęła do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego 2 marca br. (syg.DZF.IV.8620.18.2016.DS.2) dotycząca zastosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w kontekście realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wskazuje, iż w projektach EFS możliwe jest stosowanie następujących uproszczonych metod rozliczania wydatków:

a) stawki, jednostkowe,

b) kwoty ryczałtowe,

z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR, stosowanie jednej z ww. uproszczonych metod rozliczania wydatków jest obligatoryjne w stosunku do wszystkich zadań w tym projekcie, z zastrzeżeniem pkt 3 podrozdziału 6.6. Zgodnie z pkt. 3 podrozdziału 6.6 Wytycznych, w przypadku gdy wszystkie działania/zadania projektu będą realizowane z zastosowaniem trybu, o którym mowa w rozdziale 6.5 Wytycznych (tj. Pzp albo zasada konkurencyjności), działania/zadania te rozliczać można wyłącznie na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków. W praktyce oznacza to brak możliwości otrzymania dofinansowania na realizację takiego projektu. Z kolei zapisy Regulaminu konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/16 zostały sformułowane na podstawie ww. Wytycznych, z których wprost nie wynikał obowiązek stosowania uproszczonych metod w projektach o wartości poniżej 100 000 EUR wkładu publicznego, co skutkowało błędną interpretacją przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM (IZ RPO WiM), iż Wnioskodawca w tego typu projektach ma możliwość wyboru sposobu rozliczania wydatków.

 

Ponadto, w trakcie prac Komisji Oceny Projekty (KOP), w ramach których przeprowadzono wstępną weryfikację wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie szacowania stawek jednostkowych stwierdzono, iż proponowane przez Wnioskodawców uzasadnienia przyjętych stawek uniemożliwi zagwarantowanie ich rynkowości, co może spowodować zarzut ze strony Komisji Europejskiej. W tej sytuacji rynkowość stawek mogłaby zagwarantować jedynie IZ RPO WiM przeprowadzając szerokie badanie rynku pod względem ujednolicenia kryteriów wymaganych przy poszczególnych wydatkach. Ponieważ specyfika projektów w Osi 2 dopuszcza różnorodne wydatki, Instytucja Ogłaszająca Konkurs może dokonać określenia kryteriów do stworzenia stawek jednostkowych zbierając doświadczenia po 2-3 latach wdrażania Programu.

 

W trakcie prac KOP zaistniała również konieczność doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu w kwestii sposobu wykazywania zakupu środków trwałych we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFS. Zgodnie z ww. Wytycznymi w ramach projektów współfinansowanych z EFS ograniczone limitem procentowym w projekcie są zakupy środków trwałych o wartości równej i wyższej niż 350 zł netto. Natomiast, wniosek o dofinansowanie projektu wypełniany za pośrednictwem systemu LSI MAKS 2 dopuszcza jedynie możliwość wykazywania wydatków w kwotach brutto. Mając na uwadze powyższe, w Regulaminie konkursu należy doprecyzować opis zakupu środków trwałych poprzez uzupełnienie kategorii wydatku o „%” stawki VAT.

 

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 

IZ RPO WiM informuje, iż zmiany w powyższym zakresie obowiązują z dniem rozpoczęcia naboru wniosków, tj. od 31 marca 2016 r.

Uzasadnienie wprowadzonych zmian do regulaminu konkursu wraz z podaniem terminu, od którego zmiany te obowiązują.

Konieczność aktualizacji załącznika nr 6 do regulaminu konkursu – Wzoru umowy o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020 jest wynikiem zakończenia prac nad ostatecznym kształtem ww. wzoru. Dotychczasowy wzór umowy nie był dostosowany w szczególności do wymogów systemu informatycznego SL2014, za pomocą którego Beneficjenci rozliczają projekt i komunikują się z Instytucją Zarządzającą. Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian w treści całego załącznika, podjęto decyzję o jego aktualizacji i zmieszczeniu zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

IZ RPO WiM 2014-2020 informuje, że zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 13.06.2016 r.

W związku z problemami wydajnościowymi Systemu MAKS2 oraz zgłaszanymi przez Wnioskodawców uwagami, informujemy o wydłużeniu terminu naboru wniosków do 15 lipca 2016 roku.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Termin, od którego można składać wnioski

31 marca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

15 lipca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowoutworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego;
 • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, umożliwiającej  takim dzieciom udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
 • rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów;
 • wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego;
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, szczególnie z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
 • wsparcie funkcjonujących ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie wykorzystania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego;
 • kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych;
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do szczegółowego opisu osi priorytetowej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

18 376 443,08 złote

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:
gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

tel. 89 512 54 82
tel. 89 512 54 83
tel. 89 512 54 85
tel. 89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:
lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13
tel. 55 620 09 14
tel. 55 620 09 16

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:
lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09
tel. 87 734 11 10
tel. 87 610 07 77

 

Wypełnij formularz i prześlij swoje pytanie do Punktu Informacji Europejskich.

 

Pytania i odpowiedzi z 30.06.2016

Pytania i odpowiedzi z 29.06.2016

Pytania i odpowiedzi z 28.06.2016 cz.1

Pytania i odpowiedzi z 28.06.2016 cz.2

Pytania i odpowiedzi z 27.06.2016

Pytania i odpowiedzi z 22.06.2016

Pytania i odpowiedzi z 21.06.2016

Pytania i odpowiedzi z 17.06.2016

Pytania i odpowiedzi z 11.05.2016

Pytania i odpowiedzi z 13.05.2016

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-07-07

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-03-30

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

2016-02-28

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-02-29

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-02-28

Załącznik nr 3 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-02-28

Załącznik nr 4 Karta oceny formlanej

2016-02-28

Załącznik nr 5 Karta oceny merytorycznej

2016-02-28

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-06-13

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

2016-02-29

Załącznik nr 7 Zestawienie standardu i cen rynkowych

2016-02-28

Załącznik nr 8 Lista gmin - tzw. białe plamy

2016-02-28

Załącznik nr 9 Lista gmin

2016-02-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.