Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

BŁĄD 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Często zadawane pytanie

Dział, w którym się znajdujesz, może Ci pomóc w uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przypadku, gdy nie znajdziesz tu odpowiedzi na interesujący Cię temat, prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.

 

EFS

Pytania i odpowiedzi dotyczące EFS

1. Czy o unijne środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 może ubiegać się osoba fizyczna?

Beneficjentami środków pomocowych Unii Europejskiej mogą być osoby i podmioty prawne, np. jednostki samorządu terytorialnego, prywatni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, Kościoły, uczelnie wyższe, a także osoby fizyczne – posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą.

 

2Czy możliwe jest otrzymanie dofinansowania z Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

TAK.

W programie regionalnym zaplanowaliśmy pomoc w postaci dotacji (bezzwrotnych) na założenie działalności gospodarczej. Ponadto istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń, które będą przygotowywały do podjęcia aktywności zawodowej.

Pomoc w postaci dotacji skierujemy wyłącznie do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, osób z grup defaworyzowanych, tj. takich, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Są to np. osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnością, bez kwalifikacji zawodowych, długotrwale bezrobotne i kobiety). Wsparcie finansowe jakie będzie można otrzymać to 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 28 ustawy o Promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Środki będzie przydzielała instytucja pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy. Ten z kolei wybierze w drodze konkursu operatorów, do których zainteresowane osoby powinny się zgłaszać. Ogłoszenie konkursu zaplanowano na grudzień 2015 r.

 

3. W 2014 roku zrealizowałem inwestycję, czy mogę starać się o refundację wydatków, które poniosłem w związku z tym projektem?

Jeśli inwestycja została już w pełni zrealizowana, to nie ma możliwości uzyskania dofinansowania w postaci refundacji poniesionych wydatków. Fundusze Europejskie nie mogą bowiem finansować inwestycji już zakończonych. Mówi o tym art. 65. Rozporządzenia nr 1303/2013 (tzw. rozporządzenie ogólne, wskazujące zasady wdrażania funduszy europejskich w latach 2014–2020): Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta.

 

4. Czym są inteligentne specjalizacje i jakie zostały wybrane przez nasze województwo?

Każde województwo dokonuje analizy swoich potencjałów i możliwości rozwojowych, a następnie wybiera te dziedziny, w których chce się specjalizować i podnosić konkurencyjność. W województwie warmińsko-mazurskim określiliśmy trzy takie obszary: ekonomia wody, drewno i meblarstwo oraz żywność wysokiej jakości. W Regionalnym Programie dla województwa warmińsko-mazurskiego inteligentne specjalizacje będą wspierane przede wszystkim w ramach osi 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur. Ponadto w ogłaszanych konkursach preferowane będą te przedsięwzięcia, które będą wpływały na rozwój specjalizacji.

Inteligentne specjalizacje województwa warmińsko-mazurskiego zostały zdefiniowane w Strategii społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Należy jednak pamiętać, że określanie priorytetowych obszarów jest procesem ciągłym, mającym na celu elastyczne dostosowanie do potrzeb rynku. Oznacza to, że co roku będziemy przeprowadzać monitoring przyjętych kierunków.

 

5. Kiedy możemy się spodziewać ogłoszenia pierwszych konkursów?

Warunkiem ogłoszenia naborów w terminach określonych w harmonogramie będzie opublikowanie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju właściwych rozporządzeń w sprawie udzielenia pomocy publicznej i zatwierdzenia Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

 

6. Jestem właścicielem przedsiębiorstwa, chciałbym wymienić w nim urządzenia na energooszczędne. Czy mogę starać się o środki z Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego?

TAK.

W programie zaplanowano wsparcie w postaci dotacji (bezzwrotnych) dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, chcących zastosować energooszczędne technologie bądź wprowadzić nowoczesne systemy zarządzania energią. Będzie można uzyskać środki na zmianę systemów wytwarzania i wykorzystywania energii, w tym pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

 

7. Czy spółdzielnia mieszkaniowa może uzyskać środki na modernizacje świetlicy przeznaczonej dla mieszkańców osiedla i zagospodarowanie terenu wokół niej?

W Regionalnym Programie dla województwa warmińsko-mazurskiego zarówno spółdzielnie mieszkaniowe, jak i wspólnoty mieszkaniowe mogą wnioskować o środki na działania związane ze wspieraniem, nadawaniem i przywracaniem funkcji społecznych degradowanym obszarom miejskim oraz na adaptację istniejącej zabudowy. Wparcie jest przeznaczone dla projektów wynikających z lokalnych programów rewitalizacji. Będziemy preferować przedsięwzięcia, które wpływają na energooszczędność, będą przyczyniać się do zwiększenia zatrudnienia mieszkańców, a także zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

8. Czy podmiot leczniczy może starać się o dofinansowanie na wprowadzenie technologii informacyjno-komunikacyjnej? 

TAK

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Osi 3 Cyfrowy Region, Priorytet Inwestycyjny 2c „Wzmocnienie zastosowań TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych) dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia” przewidujemy wsparcie projektów z zakresu rozwoju elektronicznych usług publicznych oraz zwiększenie do nich dostępu dla przedsiębiorstw i mieszkańców.

Wzmocnienie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach publicznych szczebla regionalnego/lokalnego poprzez realizację działań ukierunkowanych na:

  • rozwój e-usług, w tym m.in.: e-zdrowie: tworzenie e-usług placówek ochrony zdrowia, cyfryzacja ich dokumentacji medycznej, wprowadzanie systemów udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach i rejestrów medycznych przy współpracy z cyfrowymi ogólnopolskimi rejestrami medycznymi,
  • wsparcie szkoleniowe w zakresie rozwoju usług opartych o TIK, jako element uzupełniający projekty.

 

9. Czy przedsiębiorca może starać się o wsparcie na budowę przydomowej/przyzakładowej oczyszczalni ścieków, na obszarze gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest nieekonomiczna?

TAK
W naszym regionie znajduje się wiele terenów o rozproszonej zabudowie, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie nieuzasadniona. W Osi 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Priorytet inwestycyjny 6b wspierane będą, uzgodnione z jednostkami samorządu terytorialnego, uczestnikami porozumienia terytorialnego, przedsięwzięcia wynikające z planu strategicznego „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”.

Przykładowe działania/typy przedsięwzięć:  

  • kompleksowe wsparcie budowy systemów indywidualnych oczyszczania ścieków na terenach zabudowy rozproszonej (budowa przydomowych lub przyzakładowych oczyszczalni ścieków, które pozwolą na osiągnięcie pełnej zgodności aglomeracji wskazanych w KPOŚK z wymogami dyrektywy ściekowej) jedynie w sytuacji zidentyfikowanych obszarów, co do których rachunek ekonomiczny będzie uzasadniał taki rodzaj inwestycji. 

 

10. Jakie informacje dotyczące potencjału finansowego wnioskodawcy/partnera należy ująć we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFS?

We wniosku, w punkcie dotyczącym potencjału finansowego wnioskodawcy/partnera należy przedstawić informacje dotyczące możliwości zapewnienia płynnej obsługi finansowej projektu. Jest ona rozumiana jako środki finansowe będące do dyspozycji przez wnioskodawcę oraz partnera/-ów (jeżeli dotyczy), a także środki finansowe, które wnioskodawca potrafi uzyskać od podmiotów zewnętrznych (niebędących partnerem w projekcie). Ponadto wnioskodawca powinien przedstawić dane dotyczące rocznego obrotu wnioskodawcy/partnera/-ów. Szczegółowy zakres niezbędnych informacji w tym zakresie precyzuje „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020”, pkt.4.5 (Potencjał wnioskodawcy i partnerów). W uzasadnionych przypadkach wymagania dotyczące minimalnej wysokości rocznego obrotu wnioskodawcy oraz partnera/-ów mogą być zawarte w regulaminie konkursu lub wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Ocena potencjału finansowego wnioskodawcy oraz partnera/-ów dokonywana jest całościowo na podstawie informacji dot. możliwości zapewnienia przez nich płynnej obsługi finansowej projektu oraz ich rocznego obrotu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS