Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana wzoru umowy o dofinansowanie (załącznik nr 6) – 10.07.2018 r.

Konieczność aktualizacji załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu – Wzoru umowy o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020 jest wynikiem m.in.  dostosowania zapisów do RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, odwołania do nowej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), dostosowania zapisów umowy do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, art. 52a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm., zwaną dalej „ustawą wdrożeniową”) w zakresie zmian wpływających na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną projektu oraz zmian wynikających z dotychczasowych doświadczeń oraz praktycznego stosowania postanowień ww. umowy.

Przedmiotowe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy wdrożeniowej nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 10.07.2018 r.

Pliki do pobrania

Uzasadnienie zmian

2018-07-04

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 10.07.2018 r.

2018-07-04

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.