Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.1.2

Poddziałanie 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn. Nabór nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/18

zakończony     od: 2018-09-24 do: 2018-10-12
Wyniki naboru

15 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu. W ramach konkursu 11 projektów uzyskało ocenę pozytywną i zostało wybranych do dofinansowania.

Etapy oceny projektów
Komunikaty
Pytania i odpowiedzi

Pytanie 

Dokument, którego dotyczy pytanie: Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu RPO WiM 2014−2020 . Kryteria merytoryczne wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia. Proszę o doprecyzowanie dwóch kryteriów w konkursie RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/18

I. Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE :Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji”.

II. Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE STRATEGICZNE (PUNKTOWE) Zasięg oddziaływania projektu na obszarze MOF Olsztyna.

Czy istnieją obszary wyznaczone do rewitalizacji poza miastem Olsztyn? Z naszego rozeznania wynika, że nie ma takich obszarów zatem nie ma możliwości zdobyć punktów w kryterium punktowanym.
 

Odpowiedź

Kryterium obligatoryjne o brzmieniu Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji”, dotyczy wyłącznie złożonych wniosków o dofinansowanie o typie „rewitalizacyjnym”. Kryterium dotyczy tego, że w projektach jako uczestników projektu należy wykazać w 100% osoby pochodzące z obszarów rewitalizacji, wskazanych w lokalnych programach rewitalizacji. Na terenie MOF Olsztyna, którego dotyczy konkurs obszary rewitalizacji wyznaczone są w Olsztynie oraz w Barczewie.

Wobec powyższego oraz odnosząc się do znaczenia kryterium strategicznego o brzmieniu Zasięg oddziaływania projektu na obszarze MOF Olsztyna, projekt może oddziaływać na więcej niż jedną gminę MOF, a zatem może uzyskać 5 pkt.  

Należy podkreślić, że w niniejszym  konkursie nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/18 można również złożyć wnioski o dofinansowanie o typie „innym” (nie rewitalizacyjnym). Wówczas,  w takich projektach uczestnicy projektu mogą pochodzić zarówno z obszarów rewitalizowanych, jak i spoza tych obszarów. Dlatego też w kryterium strategicznym o brzmieniu  Zasięg oddziaływania projektu na obszarze MOF Olsztyna,  w sytuacji gdy projekt;

 • oddziałuje na 1 gminę: punktów się nie otrzyma;
 • oddziałuje na więcej niż jedną gminę: można uzyskać 5 pkt;
 • oddziałuje na cały obszar MOF Olsztyna: można uzyskać 10 pkt.
Informacje

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, poddziałanie 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn.

Konkurs nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/18

Konkurs ma charakter zamknięty, nie jest podzielony na rundy. Konkurs jest konkursem o typie „innym” (ogólnym) i o typie „rewitalizacyjnym”. W ramach konkursu o typie „rewitalizacyjnym” program rewitalizacji jest dokumentem obligatoryjnym.

TYP projektu: Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.

Termin, od którego można składać wnioski

24 września 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

12 października 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej. Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską w terminie 24.09.2018 r. do 12.10.2018 r.

Należy pamiętać, że do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach projektów typu „rewitalizacyjny” dołączyć trzeba wyciąg z programu rewitalizacji.

Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu (podrozdział 5.4).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze:

Społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie  kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:

 •  zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
 •  poradnictwa*,
 •  wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 •  treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót  do życia społecznego,
 •  usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera.

Zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje  i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i sfinansowanie:

 •  aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,
 •  poradnictwa*,
 •  wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
 •  staży,
 •  praktyk zawodowych,
 •  uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 • kursy i szkolenia zawodowe.

Edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy realizowanym poprzez m.in. skierowanie i sfinansowanie:

 •  zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
 • usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego).

Zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:

 • programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia,
 • promocji zdrowego stylu życia (np. działania z zakresu racjonalnego gospodarowania żywnością, działania z zakresu aktywizacji fizycznej służące zmianie postaw i kształtujące nawyki zdrowego stylu życia).

* Usługi poradnictwa specjalistycznego stanowić będą jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów w ramach aktywnej integracji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

• 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu − OPS i PCPR • 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu − pozostałe podmioty publicznye i niepubliczne • 85% wydatków kwalifikowalnych – państwowe jednostki budżetowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

25 069 187,89 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do:

1.  Sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

2. Punktów informacyjnych

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn; e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl; telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86; godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg; e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl; telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16; godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk; e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl; telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77; godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 – 18:00,  wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Dodatkowo, na stronie umieszczone są najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (FAQ) odnoszące się do jednostkowych przypadków związanych z danym konkursem/beneficjentem.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2018-08-20

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn. Nabór nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/18 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS