Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 19.10.2018 r.

Pytanie:

Czy gmina poszukująca partnera powinna zakończyć procedurę wyboru partnera przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa) wybór partnerów jest dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. Tak więc, gmina poszukująca partnera powinna zakończyć ten proces przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Podkreślić przy tym należy, że sposób wyboru partnera opisany w art. 33 ust. 2 ustawy wdrożeniowej ma zastosowanie wyłącznie w stosunku do podmiotów, które nie są wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Tak więc, tryb ten nie będzie miał zastosowania do projektów partnerskich realizowanych np. przez dwie gminy.

Dodatkowo należy również pamiętać, że zgodnie z art. 33 ust. 4a ustawy wdrożeniowej, gmina, która nie jest inicjatorem projektu partnerskiego, po przystąpieniu do takiego projektu jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości w BIP informacji o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego wraz z uzasadnieniem przyczyn przystąpienia do jego realizacji oraz wskazaniem partnera wiodącego w tym projekcie.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS