Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.1.1

Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. Konkurs nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/19

zakończony     od: 2019-04-29 do: 2019-07-12
Wyniki naboru

9.04.2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Listę ocenionych przez KOP projektów, zawierającą przyznane oceny, zaktualizowaną o rozstrzygnięcia procedury odwoławczej w ramach II rundy konkursu. Jednocześnie kwota alokacji przeznaczona na konkurs została zwiększona do 54 419 507,61 PLN, w tym w ramach I rundy konkursowej wynosi 31 914 961,55 PLN oraz w ramach II rundy konkursowej wynosi 22 504 546,06 PLN.

23 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia II rundy konkursu. Poniżej lista wniosków, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania, wraz z informacją o składzie Komisji Oceny Projektów.

5 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia I rundy konkursu. Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania, wraz z informacją o składzie Komisji Oceny Projektów.

Komunikaty

Wartość dofinansowania wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie w ramach II rundy konkursu, znacznie przekroczyła alokację przewidzianą w Regulaminie konkursu. Aby dofinansować większą liczbę pozytywnie ocenionych wniosków, niż pozwalałaby pierwotnie przewidziana alokacja dla II rundy konkursu, IOK podjęła decyzję o zwiększeniu kwoty alokacji. Zgodnie z pierwotnym Regulaminem konkursu alokacja przewidziana na konkurs wynosiła 27 000 000 zł, w tym na I rundę konkursu wyodrębniono 17 000 000 zł, co stanowiło 63% alokacji oraz na II rundę konkursu wyodrębniono 10 000 000 zł, co stanowiło 37% całości alokacji. Alokacja w ramach I rundy konkursu została zwiększona o 63% poprzez wykorzystanie oszczędności dostępnych w ramach Poddziałania 11.1.1 oraz środków pochodzących z rezerwy wykonania. Postępując analogicznie, alokację w ramach II rundy konkursu zwiększono o 37% dostępnych oszczędności.

Po wprowadzeniu wyżej wskazanych zmian alokacja przewidziana na konkurs wynosi 53 435 838,38 zł w tym, na I rundę konkursu wyodrębniono kwotę 31 914 961,55 zł, zaś na II rundę 21 520 876,83 zł.

Informujemy o wprowadzeniu zmian do Regulaminu konkursu. Zmiana dotyczy zwiększenia alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie.

Wartość dofinansowania wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie w ramach I rundy konkursu, znacznie przekroczyła alokację przewidzianą w Regulaminie konkursu. Aby dofinansować więcej pozytywnie ocenionych wniosków, niż przewidziano w alokacji dla I rundy konkursu, IOK podjęła decyzję o zwiększeniu kwoty dofinansowania. Zgodnie z Regulaminem konkursu dotychczasowa alokacja wynosiła 27 000 000 zł, w tym na I rundę – 17 000 000 zł, co stanowiło 63% całości alokacji. W związku z powyższym, wykorzystując oszczędności dostępne w ramach Poddziałania 11.1.1, alokację przewidzianą na I rundę konkursu zwiększono o kwotę odpowiadającą wartości 63% dostępnych oszczędności. Po wprowadzeniu zmian alokacja przewidziana na konkurs wynosi 41 914 961,55 zł, w tym na I rundę konkursu wyodrębniono kwotę 31 914 961,55 zł, zaś na II rundę 10 000 000 złotych.

11 października 2019 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną w ramach II rundy konkursu. Kolejnym etapem są negocjacje.

Aktualna alokacja (wartość dofinansowania) na II rundę konkursu wynosi 10 000 000,00 złotych. Negocjacje będą prowadzone do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w II rundzie, poczynając od projektu, który uzyskał najwyższą ocenę punktową na etapie oceny merytorycznej i został skierowany do negocjacji. Aktualnie trwa sukcesywna wysyłka pism do Wnioskodawców, których projekty zostały skierowane do etapu negocjacji.

W załączeniu lista projektów, które spełniły wszystkie kryteria w ramach konkursu.

 

31 lipca 2019 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną w ramach I rundy konkursu. Kolejnym etapem są negocjacje. Negocjacje będą prowadzone do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w I rundzie, poczynając od projektu, który uzyskał najwyższą ocenę punktową na etapie oceny merytorycznej i został skierowany do negocjacji. Aktualna alokacja (wartość dofinansowania) na I rundę konkursu wynosi 17 000 000,00 złotych.

Obecnie trwa sukcesywna wysyłka pism do Wnioskodawców, których projekty zostały skierowane do etapu negocjacji.

W załączeniu lista projektów, które spełniły wszystkie kryteria w ramach konkursu.

Informujemy o aktualizacji Regulaminu konkursu. Zmiany wynikają z konieczności aktualizacji załączników:

 • Załącznika nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014−2020 wraz z załącznikami do umowy,
 • Załącznika nr 10 Metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

Główne zmiany umowy wynikają m.in. z dostosowania zapisów do RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poprzez dodanie załącznika nr 10: „Wzór zawiadomienia o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych”.

Jednocześnie w związku z potrzebą dostosowania zapisów załącznika nr 10 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 zaistniała potrzeba aktualizacji ww. załącznika w całości.

Zmiany polegają na modyfikacji zapisów dotyczących sposobu pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej przez usunięcie wymogów dotyczących czasu i wymiaru zatrudnienia.

Przedmiotowe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy wdrożeniowej nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia 4 czerwca 2019 r. tj. podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pytania i odpowiedzi

PYTANIE

W związku ze zmianą regulaminu konkursu oraz załącznika nr 10 Metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i wskaźnika efektywności zatrudnieniowej proszę o wyjaśnienie, jaki dokument będzie potwierdzał osiągnięcie wskaźnika dot. efektywności zatrudnieniowej oraz wskaźnika "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)".

W załączniku dot. Metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i wskaźnika efektywności zatrudnieniowej obowiązującym podczas I rundy niniejszego konkursu oraz we wcześniejszych konkursach w ramach Poddziałania 11.1.1 była zawarta m.in. informacja "Efektywność zatrudnieniową należy uznać za spełnioną:
a) w przypadku stosunku pracy gdy uczestnik projektu zostanie zatrudniony na nieprzerwany okres co najmniej trzech miesięcy i przynajmniej na 1/2 etatu.

 (...)
b) w przypadku, gdy uczestnik projektu rozpoczął realizację zadań na podstawie umowy cywilnoprawnej, warunkiem uwzględnienia takiej osoby w liczbie uczestników projektu, którzy podjęli pracę jest spełnienie dwóch przesłanek:

- umowa cywilnoprawna jest zawarta na minimum trzy miesiące, a w przypadku kilku umów cywilnoprawnych łączny okres ich trwania wynosi nieprzerwanie minimum trzy miesiące oraz
- wartość umowy lub łączna wartość umów jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, natomiast stawka za godzinę pracy nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę".
 

W obecnie obowiązującym załączniku dot. pomiaru efektywności zatrudnieniowej powyższych zapisów nie ma, czy oznacza to, że wskaźnik efektywności zatrudnieniowej oraz wskaźnik "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)" będą uznane za osiągnięte nawet jeśli umowa zostanie zawarta na kilka dni?

 

ODPOWIEDŹ

Kryterium efektywności zatrudnieniowej określa odsetek uczestników projektu, którzy znaleźli się w jednej z poniższych sytuacji:

a) jako osoby bierne zawodowo lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania;

b) jako osoby bierne zawodowo w momencie przystąpienia do projektu, zaczęli poszukiwać pracy po zakończeniu udziału w projekcie;

c) jako osoby bierne zawodowo lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli dalszą aktywizację zawodową, w tym w projekcie realizowanym w ramach PI 9v lub CT 8 (PI 8i, 8ii, 8iii lub 8iv), po zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania;

d) jako uczestnicy CIS lub KIS w trakcie trwania projektu lub po jego zakończeniu podjęli zatrudnienie w ramach zatrudnienia wspieranego;

e) jako osoby zatrudnione w ZAZ lub uczestniczące w WTZ w trakcie trwania projektu lub po jego zakończeniu podjęli zatrudnienie na otwartym rynku pracy, w tym w PS.

W związku z powyższym dokumentami źródłowymi do pomiaru wskaźnika będą dokumenty potwierdzające zaistnienie ww. sytuacji. W przypadku podjęcia pracy przez uczestnika projektu zgodnie z Regulaminem konkursu dokumentami źródłowymi będą: umowa o pracę, umowa cywilno-prawna lub wyciąg z KRS, jednakże wymogi dotyczące czasu trwania umowy oraz jej wartości zostały zniesione.

Natomiast do wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) wliczamy wyłącznie osoby, które podjęły zatrudnienie. Zgodnie z Regulaminem konkursu jako źródło pomiaru do wskaźnika wystarczy oświadczenie uczestnika o podjęciu pracy.

Pytanie 1. Planujemy realizację projektu w ramach działania 11.1.1. typ I PROJEKTU.

 Grupa docelowa to osoby poniżej 18 r.ż.:

 1. wspierane w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 2. przebywające w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 3. nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 4. przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W przypadku wszystkich osób objętych planowanym przez nas projektem, tj.:

 1. nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 2. osób do 18. roku życia lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 3. osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych.

nie stosuje się wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, czy mamy obowiązek stosowania wskaźnika obligatoryjnego „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)”. Czy w takim przypadku może on osiągać wartość „0” ?  Czy wykazanie zerowej wartości dyskwalifikuje projekt?

Odpowiedź 1. We wniosku o dofinansowanie należy wykazać następujące wskaźniki potwierdzające podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu:

 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej,
 • wskaźnik rezultatu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).

Analizując sposób pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej zgodnie z "Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014−2020" (Wytyczne CT9) w przypadku skierowania projektu do wskazanej grupy docelowej obowiązuje wyłączenie z obowiązku stosowania kryterium efektywności zatrudnieniowej.

Ponadto zgodnie z metodologią pomiaru wskaźnika rezultatu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) do wskaźnika nie są wliczane osoby, które nie ukończyły 18 r. życia w chwili wejścia do projektu.

Co więcej należy zwrócić uwagę, iż w konkursie obowiązuje również kryterium merytoryczne − specyficzne obligatoryjne o treści: "Projekt przewiduje, że co najmniej 20% uczestników podejmie zatrudnienie", jednakże zgodnie z definicją kryterium wskazaną w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu weryfikacja kryterium odbywa się na zasadach tożsamych dla wskaźnika rezultatu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu.

W związku z powyższym projekt skierowany do osób poniżej 18 roku życia spełniających wskazane przez państwa warunki może wykazać wartość docelową omawianych wskaźników na poziomie 0.


Pytanie 2. Planowane rozstrzygnięcie konkursu II tury to październik 2019. Czy możemy rozpocząć realizację projektu od września 2019 r., ryzykując, że możemy nie otrzymać dofinansowania, jednak w przypadku otrzymania, wydatki poniesione przez rozstrzygnięciem konkursu będą kwalifikowały się do dofinansowania? 

Odpowiedź 2. Wnioskodawca może na własne ryzyko rozpocząć realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, gdy spełniają wymagania określone w "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014−2020".


Pytanie 3. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest gmina, na jakim poziomie jest wkład własny? Jeśli Wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa, na jakim poziomie jest wkład własny?

Odpowiedź 3. W ramach konkursu istnieje możliwość składania wniosków na dwa typy projektów. Poziomy wymaganych wkładów własnych różnią się w zależności od typu projektu, w ramach którego będzie realizowany projekt.

Zgodnie z Regulaminem konkursu:

1. Dla 1 typu projektu minimalny wkład własny wynosi:

 • 15% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu – dla projektów OPS i PCPR.
 • 5% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu − dla pozostałych podmiotów publicznych i  podmiotów niepublicznych;
 • W przypadku państwowych jednostek budżetowych, minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowanych.

2 . Dla typu 2 projektu minimalny wkład własny wynosi:

 • 5 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu;
 • W przypadku państwowych jednostek budżetowych, minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowanych.

W związku z powyższym, w sytuacji gdy Wnioskodawcą w ramach 1 typu projektu jest gmina, wymagany wkład własny wynosi 5%, jednakże jeśli Wnioskodawcą jest gmina zaś jednostką realizującą projekt jest ośrodek pomocy społecznej, wówczas wymagany wkład własny wynosi 15%. W przypadku, gdy w ramach 1 typu projektu Wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa wymagany wkład własny wynosi 5%.

W ramach 2 typu projektu wymagany wkład własny zarówno dla gminy jak i organizacji pozarządowej wynosi 5%.


Pytanie 4. Jeśli organizacja pozarządowa ma wynajęte pomieszczenia i na bazie tych pomieszczeń chce prowadzić zajęcia w ramach projektu, to czy te pomieszczenia może wycenić jako wkład własny do projektu.

Odpowiedź 4. Zgodnie z "Wytycznymi kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014−2020" wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, lub w postaci świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy. Tak więc, zgodnie z przytoczoną definicją nie ma znaczenia czy środki finansowe wniesione do projektu przez Wnioskodawcę jako wkład finansowy pochodzą z jego własnych zasobów, czy też strony trzeciej.

Dalej ww. Wytyczne (Podrozdział 6.10 pkt 4 lit. g) wskazują, że jeżeli wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko sale), operat szacunkowy nie jest wymagany – w takim przypadku wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji). Tak więc, jeżeli wskazane powyżej wymogi zostaną zachowane, wniesienie wkładu własnego do projektu w postaci sal szkolnych przez podmiot trzeci będzie możliwe.


Pytanie 5. Kryterium specyficznego fakultatywnego nr 6, które odnosi się do komplementarności działań. Czy projekt musi być komplementarny z innym projektem tego samego wnioskodawcy, czy jest możliwość udowodnienia komplementarności z projektem realizowanym przez inne podmioty?

Odpowiedź 5. Komplementarność działań oraz wzajemne uzupełnianie się projektów ma za zadanie zwiększenie wsparcia skierowanego do osób zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie jego skuteczności.

W myśl przedmiotowego kryterium Działania realizowane w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne powinny zatem wpisywać się w przemyślaną i logiczną ścieżkę wsparcia uczestników projektów zrealizowanych lub realizowanych w ramach Osi priorytetowych 2 lub 10. Przykładem takiej komplementarności jest sytuacja, w której osoby zagrożone wykluczeniem społecznym biorące udział w projektach aktywizujących społecznie i zawodowo, mają zapewnioną opiekę dla swoich dzieci w ramach punktu przedszkolnego dofinansowanego ze środków finansowanych z Osi priorytetowej 2.

Nie ma wymogu, aby projekty wzajemnie się uzupełniające były realizowane przez tego samego Wnioskodawcę. Do spełnienia kryterium, a co za tym idzie uzyskania przez projekt dodatkowych punktów najważniejsze jest wykazanie komplementarności projektów.

Pytanie:

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie wątpliwości odnośnie projektu składanego w ramach działania 11.1.1 RPO WM 2014–2020:

- ile rodzajów diagnoz uczestników / indywidualnych planów działania / indywidualnych planów rozwoju należy przygotować. Wg Regulaminu: „Limity i ograniczenia dla Poddziałania 11.1.1: 1. Proces wsparcia skierowany do osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. (dotyczy 1 i 2 typu projektu)” oraz „6. Podmioty nie będące OPS i PCPR realizują swoje projekty z wykorzystaniem umowy na wzór kontraktu socjalnego”.

Czy w ramach projektu obejmującego wsparcie osób niepełnosprawnych uczęszczających do specjalnego ośrodka wychowawczego, i w konsekwencji ich rodzin, wymaga przeprowadzenia niezależnych trzech rodzajów diagnoz: uczestników, rodzin i środowiska, w którym funkcjonują (sosw?)?

- czy koszty ew. zakupu środków trwałych muszą się zmieścić w kwocie do 22 000zł / uczestnika (os. niepełnosprawną)?

- czy wkład własny niepieniężny (wkład JST) wlicza się w koszt na 1 uczestnika projektu w wysokości 22 tys. zł?

 

Odpowiedź:

1. Projekt powinien zawierać (jedną) diagnozę sytuacji problemowej danej grupy osób, które planuje się objąć wsparciem. Diagnoza taka powinna uwzględniać zarówno sytuację grupy osób (np. osoby starsze niesamodzielne, osoby z niepełnosprawnościami, rodziny dysfunkcyjne lub kilku grup - jeżeli projekt nie będzie skierowany do konkretnej grupy osób) będącej grupą docelową projektu, jak również sytuację środowiska, w którym osoby te funkcjonują. Z przedstawionej diagnozy powinno wynikać, czy wsparcie będzie kierowane do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym czy też środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Na tej podstawie Wnioskodawca będzie musiał zdecydować z jakiego charakteru usług aktywnej integracji będzie korzystał (indywidualnego – adresowane do osoby, rodzinnego – adresowane do rodziny, środowiskowego – adresowane do określonego środowiska). To natomiast pozwoli określić Wnioskodawcy dla kogo i jakiego rodzaju ścieżkę reintegracji należy sporządzić.

2. Wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych zawierają się w kwocie wsparcia na jednego uczestnika projektu.

3. Tak, wkład własny niepieniężny wlicza się w koszt wsparcia przypadający na jednego uczestnika projektu.

Informacje

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

 

TYP 1 projektu: Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.

TYP 2 projektu: Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, klubu integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).

 

Konkurs ma charakter otwarty, podzielony jest na 2 rundy

Terminy składania wniosków:

I runda: 29.04.2019 r. – 17.05.2019 r.

II runda: 24.06.2019 r. – 12.07.2019 r.

Termin, od którego można składać wnioski

29 kwietnia 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

12 lipca 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia I rundy to sierpień 2019 r., termin rozstrzygnięcia II rundy to październik 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2  funkcji "Wyślij wniosek". 

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską w terminach:

I runda: 29.04.2019 r. – 17.05.2019 r.

II runda: 24.06.2019 r. – 12.07.2019 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty działające, na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

TYP 1  projektu

Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze:

a)  Społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:

 • zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
 • poradnictwa*,
 • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 • treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót  do życia społecznego,
 • usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera.

b)  Zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i sfinansowanie:

 • aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • poradnictwa*,
 • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
 • staży,
 • praktyk zawodowych,
 • uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 • kursy i szkolenia zawodowe.

c)  Edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy realizowanym poprzez m.in. skierowanie i sfinansowanie:

 • zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
 • usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego).

d)  Zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:

 • programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia,
 • promocji zdrowego stylu życia (np. działania z zakresu racjonalnego gospodarowania żywnością, działania z zakresu aktywizacji fizycznej służące zmianie postaw i kształtujące nawyki zdrowego stylu życia).

 * Usługi poradnictwa specjalistycznego stanowić będą jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów w ramach aktywnej integracji

 

TYP 2  projektu

Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).

Finansowanie wsparcia świadczonego osobom zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym powinno odbywać się:

a)  w nowo utworzonych podmiotach,

b)  w istniejących podmiotach.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

• 95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu; • 85% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

27 000 000 złotych, w tym alokacja przeznaczona na I rundę konkursu wynosi 17 000 000 zł, II rundę konkursu wynosi 10 000 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiazuje od 23.12.2019 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 4.06.2019 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programóww zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do:

1.  Sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

2. Punktów informacyjnych

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

E-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

E-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

E-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30

 

Dodatkowo na stronie internetowej funkcjonuje odnośnik do najczęściej zadawanych pytań (FAQ), w których na bieżąco umieszczane są szczegółowe pytania i odpowiedzi odnoszące się do jednostkowych przypadków związanych z danym konkursem czy beneficjentem.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 23.12.2019 r.

2019-12-23

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2019-11-05

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2019-06-04

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2019-03-19

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. Konkurs nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/19 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.