logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.2.2

Poddziałanie 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg. Konkurs nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/20

zakończony     od: 2020-09-18 do: 2020-10-16
Wyniki naboru

15.12.2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP).

Poniżej przedstawiamy listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania) oraz skład KOP.

Etapy oceny projektów

1 grudnia 2020 r. został zakończony etap oceny merytorycznej projektów o dofinansowanie projektu złożonych w konkursie.

W załączeniu lista projektów, które zostały skierowane do etapu negocjacji.

Do wszystkich Wnioskodawców, zarówno tych których projekty zostały skierowane do negocjacji, jak i tych, których projekty zostały ocenione negatywnie, systematycznie będą wysyłane pisma ze stosownymi informacjami. Ze względu na obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem i podjęciem decyzji o pracy zdalnej większości pracowników Departamentu EFS – w tym członków KOP prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na wyniki oceny.

18 listopada 2020 r. zakończono weryfikację warunków formalnych wniosków o dofinansowanie, po dokonaniu weryfikacji ostatniego wniosku, w ramach którego wystosowane zostało wezwanie do uzupełnienia braków formalnych w ramach warunków formalnych.

Przedstawiamy listę wniosków, które spełniły warunki formalne i zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej.

 

Komisja Oceny Projektów rozpoczęła ocenę merytoryczną 18 listopada 2020 r.

Komunikaty

22 września 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął aktualizację Regulaminu konkursu.

Rozszerzono katalog form wsparcia dla uczniów o pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Wydłużono także termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach konsultacyjnych w ramach niniejszego konkursu, które odbędą się 10 – 18.09.2020 r.

Podczas warsztatów do Państwa dyspozycji będą Pracownicy Biura Projektów Kształcenia Ogólnego Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymają Państwo wsparcie merytoryczne pomocne we właściwym przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, co pozwoli uniknąć ewentualnych błędów związanych z ich przygotowaniem.

W celu umówienia się na warsztaty bardzo prosimy o kontakt z Anną Kapela (nr tel. 89 521 97 15, e-mail: a.kapela@warmia.mazury.pl).

 

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Do kiedy muszą zakończyć się projekty w ramach konkursu Poddziałanie 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg?

 

Odpowiedź: Żadne kryterium obowiązujące w ramach konkursu nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/20 nie narzuca Wnioskodawcy do kiedy musi zakończyć się projekt, w związku z czym zastosowanie ma data graniczna kwalifikowalności wydatków dla Programu, określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tj. 31 grudnia 2023 r.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.

Konkurs nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/20

Termin, od którego można składać wnioski

18 września 2020 roku

Termin, do którego można składać wnioski

16 października 2020 roku

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2020 roku

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

tel. 89 52 19 700, e-mail: dfs@warmia.mazury.pl

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS 2 funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach przedmiotowego konkursu wymagana jest Rekomendacja Komitetu Sterującego Związku ZIT o zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/ Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, której wzór stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu. Należy ją złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ww. terminie, zarówno w formie elektronicznej przez system LSI MAKS2, jak i w formie papierowej w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, zgodnie ze Strategią ZIT bis Elbląg, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, realizujące projekt na obszarze gmin: Miasta Elbląg, Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary oraz Powiatu Elbląskiego (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary), z wyłączeniem:

 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych;
 • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) (podmioty, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami we wskazanym terminie;);
 • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r., poz. 769) (podmioty   skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych);
 • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz. U. 2020 r., poz. 358) (podmioty zbiorowe skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP);
 • podmiotów, co do których ogłoszono upadłość, znajdujących się w stanie likwidacji lub zalegających z uiszczeniem podatków, jak również z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Kształcenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy – umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym językiem polskim dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy – a także zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.
 • Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
 • Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych, w tym pobudzających innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne i kreatywne myślenie, adaptacyjność do zmian oraz kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy.
 • Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez realizację programów wspierających szkołę/placówkę systemu oświaty.
 1. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
 • Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych.
 • Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
 • Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji matematyczno-przyrodniczych.
 1. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych.
 • Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.
 • Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania.
 • Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji cyfrowych, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 439 379,42 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 22.09.2020 r. 

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 818.)

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne funduszy Europejskich:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
  tel. 89 512 54 82

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 84

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86

 

 1. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu: lpielblag@warmia.mazury.pl,

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

 1. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku: lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr telefonu 89 521 97 17 we wtorek w godz. 10.00–12.00.

W przypadku pytań technicznych związanych ze sposobem wypełnienia wniosku o dofinansowanie w generatorze wniosków aplikacyjnych LSI MAKS2 prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 89 521 97 55 od wtorku do czwartku w godz. 9.00–10.00.

Ponadto informujemy, iż istnieje możliwość zgłoszenia problemów technicznych bezpośrednio w Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS 2.

Szczegółowe informacje na temat Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz zasad udzielania rekomendacji można uzyskać telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie Związku ZIT/ Referatu ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Urzędu Miejskiego w Elblągu: ul. Łączności 1 Budynek „D” (Budynek Urzędu Stanu Cywilnego), II piętro, pok.22, zit.elblag@umelblag.pl, tel. 55 239 33 26.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip - 22.09.2020 r.

2020-09-22

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2020-07-20

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.