Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 9.11.2020 r.

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie, gdyż definicja beneficjenta w konkursach np. 11.1.1 lub 11.2.3  jest dla mnie niejasna. Chodzi  mi o osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Czy beneficjentem może być wyłącznie osoba fizyczna prowadząca firmę na podstawie odrębnych przepisów. Czy może  beneficjentem może być każdy przedsiębiorca np. normalnie zarejestrowany w ceidg (nie na podstawie jakichś odrębnych przepisów). Czy wymóg aby działalność beneficjenta dot. sfery pomocy i integracji społecznej itd...dotyczy też osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą?

Odpowiedź 1:

Powyższe pytanie dotyczy  konkursów ogłaszanych w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne RPO WiM 2014−2020

O dofinansowanie projektu w ramach tego Poddziałania mogą ubiegać się następujące podmioty:

Wszystkie podmioty działające, na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

W związku z powyższym Wnioskodawcą może zostać wyłącznie podmiot, który prowadzi działalność w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy.  Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu, chyba że prowadzą działalność gospodarczą lub oświatową (w ww. sferze).

Należy nadmienić jednocześnie, iż jednym z obligatoryjnych kryteriów merytorycznych specyficznych dla tego Poddziałania jest posiadanie przez Wnioskodawcę lub Partnera co najmniej 12-miesięcznego doświadczenia w prowadzeniu działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Pytanie 2:

Jaka obowiązuje obecnie wysokość stypendium stażowego i szkoleniowego?

Odpowiedź 2:

  1. W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe[1], które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy[2], jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie[3] – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, chyba że w danym miesiącu nie występuje 20 dni roboczych i odbywanie stażu w mniejszej liczbie godzin stażowych jest niezawinione ze strony uczestnika i podmiotu przyjmującymi na staż[4].
  2. Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku.
 

[1] W uzasadnionych przypadkach uczestnik może dobrowolnie zrezygnować z otrzymania stypendium stażowego w projekcie. Beneficjent jest zobowiązany do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnika projektu w sytuacji rezygnacji ze stypendium.

[2] Z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

[3] W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 godzin miesięcznie. Ponadto, wskazany minimalny wymiar godzinowy nie ma zastosowania w odniesieniu do staży realizowanych na stanowiskach pracy, dla których przewidziano krótszy czas pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

[4] Kwota stypendium stażowego jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenie społeczne płaconych w całości przez płatnika, tj. podmiot kierujący na staż.

 

Pytanie 3:

Czy projekt może zakładać zakup dla uczestników środków ochrony indywidualnej w związku z zagrożeniem COVID?

Odpowiedź 3:

Biorąc pod uwagę, iż zgodnie z Regulaminem konkursu, rozstrzygnięcie konkursu RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20 planowane jest na kwiecień 2021 r., należy stwierdzić, że:

  • na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie, Projektodawca nie będzie posiadał wiedzy nt. sytuacji epidemicznej w Polsce, w II kwartale 2021 r. W związku z powyższym ujęcie zakupu środków ochrony osobistej w budżecie projektu, skutkować będzie trudnością w ocenie budżetu pod kątem niezbędności poniesienia takich wydatków w odniesieniu do celu realizacji projektu;
  • w przypadku pojawienia się konieczności zakupu środków ochrony osobistej dla uczestników projektu (ze względu na epidemię koronawirusa SARS-CoV -2), można sfinansować ich zakup z oszczędności powstałych na etapie realizacji projektu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.