Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Thu, 18 Jan 2018 14:10:40 +0100 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/ 613 82 Nowy nabór z poddziałania 2.4.1 2018-01-18

Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ)

http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3524/nowy-nabor-z-poddzialania-241 Thu, 18 Jan 2018 14:10:40 +0100 Konkursy
Prace na zmianą definicji MŚP. Weź udział w badaniu online 2018-01-18Przedsiębiorco! Komisja Europejska planuje zmianę definicji mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP). Jeżeli zaliczasz się do kategorii MŚP, weź udział w krótkim badaniu online.   Z uwagi na fakt, iż definicja MŚP przez długi czas nie była zmieniana, niniejszy kwestionariusz ma pomóc ocenić, czy definicja ta jest odpowiednia i ewentualnie wprowadzić w niej zmiany. Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne są skierowane przede wszystkim do MŚP. Dlatego każda zmiana defin...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3528/prace-na-zmiana-definicji-msp-wez-udzial-w-badaniu-online Thu, 18 Jan 2018 09:45:39 +0100 Prawo i dokumenty Ogłosiliśmy nowe konkursy. Sprawdź szczegóły 2018-01-17Ogłosiliśmy właśnie nowe konkursy. Zobacz jakie projekty mają szansę na dofinansowanie: Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy   Więcej informacji o aktulanych i planowanych konkursach w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3516/oglosilismy-nowe-konkursy-sprawdz-szczegoly Wed, 17 Jan 2018 09:10:23 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Ochrona różnorodności biologicznej z samorządowym dofinansowaniem 2018-01-16Podczas posiedzenia 16 stycznia zarząd województwa zdecydował o dofinansowaniu kwotą ponad 21 mln zł kolejnych 13 projektów. Środki pochodzą z RPO WiM 2014–2020.   13,1 mln zł dofinansowania otrzyma 12 beneficjentów, którzy będą realizować projekty dotyczące ochrony różnorodności biologicznej. Wśród nich znalazło się siedem gmin – Olecko, Rybno, Miłakowo, Mrągowo, Ostróda, Orneta oraz Purda. Na wsparcie mogą również liczyć Stowarzyszenie Ekologiczne Łajs 2000 oraz dwie fundacje: Marti...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3512/ochrona-roznorodnosci-biologicznej-z-samorzadowym-dofinansowaniem Wed, 17 Jan 2018 08:09:16 +0100 Konkursy Zmiana Regulaminu konkursu i wydłużenie terminu składania wniosków z poddziałania 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis 2018-01-16Informujemy o zmianie Ogłoszenia oraz Regulaminu konkursu nr RPWM.04.04.03-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków RPO WiM 2014–2020, z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis. Zmiany dotyczą wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów z 26 stycznia 2018 r. do 30 marca 2018 r. oraz przesunięcia orientac...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3510/zmiana-regulaminu-konkursu-i-wydluzenie-terminu-skladania-wnioskow-z-poddzialania-443-poprawa-mobilnosci-miejskiej-w-miejskim-obszarze-funkcjonalnym-elku-–-zit-bis Tue, 16 Jan 2018 14:36:02 +0100 Konkursy Rozstrzygnięcie konkursu zamkniętego z poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym 2018-01-16 16.01.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-004/17. W ramach konkursu 8 projektów otrzymało ocenę pozytywną i zostało wybranych do dofinansowania.   Lista projektów wybranych do dofinansowania Skład Komisji Oceny Projektów   ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3502/rozstrzygniecie-konkursu-zamknietego-z-poddzialania-1111-aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-osob-wykluczonych-oraz-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym Tue, 16 Jan 2018 13:30:55 +0100 Konkursy Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych 4, 7 i 9 2018-01-1616 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął aktualizację Szczegółowego opisu osi priorytetowych: Oś 4 Efektywność energetyczna Oś 7 Infrastruktura transportowa Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3506/aktualizacja-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-4-7-i-9 Tue, 16 Jan 2018 12:55:58 +0100 Prawo i dokumenty Zmiana Regulaminu konkursu z działania 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa 2018-01-16Zmiana Regulaminu konkursu nr RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/17 Aktualizacja Ogłoszenia o konkursie i Regulaminu konkursu w zakresie wydłużenia terminu oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów oraz likwidacji podziału kwoty alokacji na przewidziane do wsparcia typy projektów, przy pozostawieniu podziału kwoty alokacji wg kodów zakresu interwencji Informujemy, że do 75 dni od dnia powołania Komisji Oceny Projektów wydłużony został termin oceny formalno-merytorycznej wni...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3505/zmiana-regulaminu-konkursu-z-dzialania-52-gospodarka-wodno-sciekowa Tue, 16 Jan 2018 11:41:50 +0100 Konkursy Planowane zmiany zapisów Regulaminu konkursu 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów 2018-01-16W związku z planowanymi zmianami zapisów Regulaminu konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17, dotyczącymi głównie zmiany charakteru katalogu wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych z zamkniętego na otwarty, planowane jest wydłużenie terminu zakończenia naboru wniosków do 23 lutego 2018 r. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w 23 stycznia 2018 r. Jednocześnie przypominamy, że wysłanie wniosku w systemie skutkuje brakiem możliwości jego późniejszej edycji i poprawy. ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3503/planowane-zmiany-zapisow-regulaminu-konkursu-221-podniesienie-jakosci-oferty-edukacyjnej-ukierunkowanej-na-rozwoj-kompetencji-kluczowych-uczniow Tue, 16 Jan 2018 10:59:06 +0100 Nabory Zobacz, jak prawidłowo promować projekt (FILM) 2018-01-12

Przypominamy o nowych zasadach promowania projektu

http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3467/zobacz-jak-prawidlowo-promowac-projekt-film Fri, 12 Jan 2018 15:27:57 +0100 Prawo i dokumenty