Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Fri, 28 Jan 2022 12:47:05 +0100 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png https://rpo.warmia.mazury.pl/ 613 82 Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu operacyjnego na lata 2021-2027 2022-01-27Ruszyły konsultacje społeczne projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027”. Uwagi i wnioski można składać od 26 stycznia do 17 lutego 2022 roku. Wypełnione i podpisane formularze (w formacie edytowalnym lub pdf) należy przekazywać: drogą elektroniczną na adres: wmbpp@wmbpp.olsztyn.pl, drogą korespondencyjną na adres: Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie, ul. P...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/7791/konsultacje-spoleczne-prognozy-oddzialywania-na-srodowisko-projektu-programu-operacyjnego-na-lata-2021-2027 Fri, 28 Jan 2022 12:47:05 +0100 Konkursy Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowej 1 2022-01-28 28 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/7793/aktualizacja-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowej-1 Fri, 28 Jan 2022 12:46:10 +0100 Prawo i dokumenty Mobilne Punkty Informacyjne w lutym odwołane 2022-01-27Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań i rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 informujemy, że zostają odwołane zaplanowane na luty 2022 r. dyżury w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. Bez zmian natomiast będą udzielane konsultacje bezpośrednie, telefoniczne i mailowe w siedzibach Głównego Punktu Informacyjnego w Olsztynie i Lokalnego Punktu Informacyjnego w Elblągu. ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/7792/mobilne-punkty-informacyjne-w-lutym-odwolane Thu, 27 Jan 2022 15:03:27 +0100 Szkolenia i konferencje Mobilne Punkty Informacyjne w lutym 2022 r. (SPOTKANIA ODWOŁANE) 2022-01-19Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich konsultanci świadczą bezpłatne oraz dostępne dla każdego usługi: ocenią, czy Twój pomysł na projekt ma szansę otrzymać dotację lub preferencyjną pożyczkę z Funduszy Europejskich, przypiszą Twój pomysł do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy, poinformują o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji, przedstawią „krok po kroku” proces ubiegania się o dofinansowanie, p...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/7778/mobilne-punkty-informacyjne-w-lutym-2022-r-spotkania-odwolane Thu, 27 Jan 2022 10:50:27 +0100 Wydarzenia Aktualizacja Wzoru umowy i Regulaminu konkursu Usługi dla MŚP Schemat B Typ 2 2022-01-26Zaktualizowano Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20 w trybie nadzwyczajnym w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B typ 2. W związku z wejściem w życie 28 grudnia 2021 r. Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/7790/aktualizacja-wzoru-umowy-i-regulaminu-konkursu-uslugi-dla-msp-schemat-b-typ-2 Wed, 26 Jan 2022 08:54:53 +0100 Prawo i dokumenty Aktualizacja Szczegółowych opisów osi priorytetowej 5 i 8 2022-01-25 25 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystacie zasobów  Obszary wymagające rewitalizacji ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/7784/aktualizacja-szczegolowych-opisow-osi-priorytetowej-5-i-8 Wed, 26 Jan 2022 07:05:35 +0100 Prawo i dokumenty Zmiany w dokumencie "Projekty pozakonkursowe w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020" 2022-01-25...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/plik/825/projekty-pozakonkursowe-w-regionalnym-programie-operacyjnym-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-na-lata-2014%E2%80%932020 Tue, 25 Jan 2022 13:28:37 +0100 Prawo i dokumenty Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowej 3 2022-01-25...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/plik/206/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-na-lata-2014%E2%80%932020 Tue, 25 Jan 2022 13:07:07 +0100 Prawo i dokumenty Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania po zwiększeniu kontraktacji w konkursie nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20 2022-01-25...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6766/poddzialanie-241-rozwoj-ksztalcenia-i-szkolenia-zawodowego-%E2%80%93-projekty-konkursowe-1-typ-projektow-oraz-4-typ-projektow-konkurs-nr-rpwm020401-iz00-28-00220 Tue, 25 Jan 2022 12:28:13 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Druga kadencja Rady Inwestycyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpoczęła prace 2022-01-2520 stycznia 2022 r., odbyło się I posiedzenie Rady Inwestycyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego (II kadencji). Rada Inwestycyjna to organ opiniodawczo–doradczy Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. W skład powołanej 11 stycznia 2022 r. przez Zarząd Województwa Rady weszło pięciu członków, w tym dwóch przedstawicieli Zarządu Województwa Warmińsko...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/7783/druga-kadencja-rady-inwestycyjnej-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-rozpoczela-prace Tue, 25 Jan 2022 09:56:56 +0100 Wydarzenia