Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wed, 14 Aug 2019 12:39:17 +0200 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png https://rpo.warmia.mazury.pl/ 613 82 Zmiana w instrukcjach sporządzania studiów wykonalności przy projektach EFRR 2019-08-14Zwracamy Państwa uwagę, że w konkursach i naborach ogłaszanych od lipca 2019 r. zmianie uległa: Instrukcja sporządzania studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 oraz Arkusz kalkulacyjny do analizy finansowo-ekonomicznej, będący załącznikiem do Studium wykonalności. Wskazaną dokumentację, stanowiącą załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, należy z...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/5812/zmiana-w-instrukcjach-sporzadzania-studiow-wykonalnosci-przy-projektach-efrr Wed, 14 Aug 2019 12:39:17 +0200 Prawo i dokumenty Rozstrzygnięcie konkursu nr RPWM.04.04.04-IZ.00-28-001/19 2019-08-13...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5290/poddzialanie-444-infrastruktura-transportu-publicznego-niskoemisyjny-transport-miejski-konkurs-nr-rpwm040404-iz00-28-00119 Tue, 13 Aug 2019 13:06:22 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Artyści zapraszają – zobacz! 2019-08-06

Rozkręcamy Powszechny Optymizm

https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5762/rozkrecamy-powszechny-optymizm-ostroda-7-wrzesnia-2019-r Fri, 09 Aug 2019 12:50:28 +0200 Promocja
Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowej 7 2019-08-08Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowej 7: SzOOP 7 Infrastruktura transportowa ( wykaz zmian) ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/5799/aktualizacja-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowej-7 Thu, 08 Aug 2019 11:47:05 +0200 Prawo i dokumenty Konsultacje społeczne regulaminu konkursu z poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych (na zapobieganie rozwojowi próchnicy) 2019-08-07Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-003/19, dotyczącego interwencji w ramach Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym poddziałanie 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe. W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie dofinansowania na o...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/5797/konsultacje-spoleczne-regulaminu-konkursu-z-poddzialania-1121-ulatwienie-dostepu-do-uslug-zdrowotnych-na-zapobieganie-rozwojowi-prochnicy Thu, 08 Aug 2019 09:59:07 +0200 Prawo i dokumenty Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu nr RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/18 2019-08-07...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4817/poddzialanie-231-rozwoj-kompetencji-i-umiejetnosci-osob-doroslych-z-grup-defaworyzowanych-konkurs-nr-rpwm020301-iz00-28-00118 Wed, 07 Aug 2019 12:37:46 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Mobilne Punkty Informacyjne w sierpniu 2019 r. 2019-07-19Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich konsultanci świadczą bezpłatne oraz dostępne dla każdego usługi: ocenią, czy Twój pomysł na projekt ma szansę otrzymać dotację lub preferencyjną pożyczkę z Funduszy Europejskich, przypiszą Twój pomysł do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy, poinformują o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji, przedstawią „krok po kroku” proces ubiegania się o dofinansowanie, przeka...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/5737/mobilne-punkty-informacyjne-w-sierpniu-2019-r Tue, 06 Aug 2019 12:10:51 +0200 Wydarzenia Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2019 rok 2019-07-31

Sprawdź!

https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/212/harmonogram Mon, 05 Aug 2019 12:28:49 +0200 Prawo i dokumenty
Dodatkowe wsparcie dla regionu – podpisanie umów 2019-07-29Już dzisiaj pierwsi beneficjenci podpiszą umowy o dofinansowanie ze środków z tzw. rezerwy wykonania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020). Są to dodatkowe pieniądze za dobre wyniki we wdrażaniu RPO WiM. Beneficjenci podpiszą umowy z marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem z dwóch osi priorytetowych: Kultura i dziedzictwo i Obszary wymagające rewitalizacji. Z rezerwy wykonania dofinansowanie uzyskają projekty, które...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/5769/dodatkowe-wsparcie-dla-regionu-–-podpisanie-umow Wed, 31 Jul 2019 11:26:40 +0200 Wydarzenia Konkurs dla ochrony zdrowia 2019-07-30

Tworzenie e-usług, cyfryzacja dokumentacji medycznej placówek ochrony zdrowia.

https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5759/dzialanie-32-e-zdrowie-konkurs-nr-rpwm030200-iz00-28-0011 Tue, 30 Jul 2019 14:57:11 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów