bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.2.3

Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18

aktualny     od: 2018-02-28 do: 2018-12-20
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Uzasadnienie zmian do Regulaminu konkursu

9 stycznia 2018 r. weszły w życie zmienione Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020. Zaszła więc potrzeba dokonania zmian w Szczegółowym opisie Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w zakresie opisu Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym oraz dostosowania kryteriów wyboru projektów do ww. znowelizowanych Wytycznych.

Zmianie uległa również procedura oceny wniosków o dofinansowanie projektów (rezygnacja z etapu oceny formalnej), dzięki czemu uproszczony został proces wyboru projektów do dofinansowania. Zmiany te wymusiły aktualizację Regulaminu konkursu pod kątem jego zapisów oraz ilości dołączonych do niego załączników i zawartych w nim treści.

Dodatkowo w podrozdziale 2.4 Termin, miejsce i forma składania wniosku o dofinansowanie projektu został omyłkowo wskazany nieprawidłowy zakres trwania naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla VII rundy konkursu. W obecnym brzmieniu nabór dla tej rundy określony jest od 27.10.2018 r. do 20.12.2018 r., jednakże nabór w ramach tej rundy powinien trwać od 27.11.2018 r. do 20.12.2018 r. Intencją Instytucji Organizującej Konkurs nie było prowadzenie naboru w ramach VII rundy konkursu w terminie od 27.10.2018 r., ponieważ nie wpisuje się to w założenia konkursu otwartego i nie wynika z logiki prowadzenia naborów w pozostałych rundach konkursu.

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 27.02.2018 r. i, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014−2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460.), nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie:
W ramach projektu chcielibyśmy utworzyć klub dziecięcy, tak, by rodzice, zwłaszcza matki, małych dzieci mogły wziąć udział w warsztatach, konsultacjach, szkoleniach, jakie są planowane w projekcie, a także móc wyjść i „załatwić” ważne dla siebie sprawy (na terenie gminy wiejskiej wiąże się to często z dłuższą podróżą do np. miasta powiatowego).

Czy utworzenie takiego klubu dziecięcego wpisuje się w „Typ 1 punktu” SZOOP? Czy jest to wydatek kwalifikowalny?

Odpowiedź:

Poddziałanie 11.2.3 jest skierowane na realizację usług społecznych. Dlatego też wszystkie formy wsparcia, które zaplanują Państwo w swoim projekcie, muszą wpisywać się w zakres usług społecznych. Kwestię tę regulują „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020”.

Wskazane powyżej Wytyczne precyzują, co jest usługą społeczną, są to m.in.:

- usługi wspierania rodziny zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w tym np.: pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej.

Na podstawie informacji przedstawionych przez Państwa w zapytaniu nie można jednakże jednoznacznie stwierdzić, czy „klub dziecięcy” będzie formą usługi społecznej. Należy zwrócić uwagę, że „klub dziecięcy”, sposób jego organizacji i utworzenia, został określony w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, i jako taki, nie wpisuje się w usługi społeczne.

Pytanie: Czy wynajem i adaptacja, wyposażenie (lub jedno z tych działań) lokalu od osoby fizycznej z przeznaczeniem na utworzenie „Centrum Dziecka i Rodziny” można uznać za koszt kwalifikowalny w projekcie z poddziałania 11.2.3? Jeśli tak, czy jedyną drogą jest skorzystanie z cross financingu?

 

Odpowiedź: Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków) wydatki poniesione na nabycie tytułów prawnych do nieruchomości (np. najem, dzierżawa, użytkowanie) mogą być kwalifikowalne, jednakże nie mogą przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące nabywania tytułów prawnych do nieruchomości są zawarte w Sekcji 7.3.3 (Nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Pamiętać należy również, że w przypadku tworzenia nowego miejsca świadczenia usług społecznych może obowiązywać wymóg zachowania trwałości – kwestia ta będzie sprawdzana na etapie oceny merytorycznej projektu.

Wynajem lokalu nie będzie stanowił wydatków w ramach cross-financingu. Natomiast dostosowanie lub adaptacja (prace remontowo-wykończeniowe) będzie stanowiła już taki wydatek. Należy również podkreślić, że zakup środków trwałych (jeżeli Wnioskodawca miał to na myśli przez użycie słowa „wyposażenie”) związany z adaptacją lub dostosowaniem będzie również stanowił wydatek w ramach cross-financingu.

Dodatkowo Wnioskodawca musi pamiętać, że cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że nawet jeżeli cross-financing został dopuszczony w ramach konkursu, zasadność i potrzeba ponoszenia tego rodzaju wydatków będzie podlegała ocenie.

Pytanie 1. Czy wsparciem w ramach w/w poddziałania mogą zostać objęci wychowankowie rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych niezawodowych oraz wychowankowie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego?

Odpowiedź 1. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne dla Podziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe grupę docelową stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją określoną w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczących realizacji CT 9 stworzoną na podstawie Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu) mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Olsztyna oraz mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Ełku. Jeżeli wskazane w pytaniu osoby wpisują się w powyższą grupę docelową to mogę one zostać uczestnikami projektu.

 

Pytanie 2. Czy w ramach w /w poddziałania możliwe jest objęcie uczestników projektu wsparciem psychiatry dziecięcego, neurologa dziecięcego oraz seksuologa dziecięcego?

Odpowiedź 2. Planowane formy wsparcia muszą być zgodne z założeniami Regulaminu konkursu, w szczególności muszą wpisywać się w 1 lub 2 typ projektu. Ponadto formy wsparcia powinny wynikać z przeprowadzonej diagnozy uczestników projektu.

Należy jednakże pamiętać, że w konkursach ogłaszanych w ramach Poddziałania 11.2.3 realizowane są wyłącznie usługi społeczne (nie ma możliwości realizowania usług zdrowotnych np. neurolog dziecięcy).

 

Pytanie 3. Czy możliwe jest przeprowadzenie dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej oraz rodzinach biologicznych diagnozy pod kątem FAS (płodowy zespół alkoholowy)?

Odpowiedź 3. Planowane formy wsparcia muszą być zgodne z założeniami Regulaminu konkursu, w szczególności muszą wpisywać się w 1 lub 2 typ projektu. Ponadto formy wsparcia powinny wynikać z przeprowadzonej diagnozy uczestników projektu.

Należy jednakże pamiętać, że w konkursach ogłaszanych w ramach Poddziałania 11.2.3 realizowane są wyłącznie usługi społeczne (nie ma możliwości realizowania usług zdrowotnych. np. diagnoza pod kątem FAS).

 

Pytanie 4. Czy liczba partnerów wskazana we wniosku inwestycyjnym musi być równa liczbie partnerów wskazanej we wniosku rewitalizacyjnym, tzw. „miękkim”?

Uzasadnienie do pytania: Na etapie opracowania wniosku inwestycyjnego wskazano, że liczba partnerów w projekcie „miękkim” wynosić będzie 6 – po 2 z różnych sektorów – pozarządowego, samorządowego i niepublicznych/publicznych instytucji rynku pracy. Między wnioskiem inwestycyjnym a rewitalizacyjnym  minął długi około dwuletni okres czasu – Wnioskodawca planuje zostawić partnerów z różnych sektorów, niemniej jednak ich liczba obecnie wydaje się być zawyżona.

Odpowiedź 4. Po przeanalizowaniu zapisów Regulaminu konkursu otwartego nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18, w opinii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (IOK), liczba partnerów wskazana we „wniosku inwestycyjnym” nie musi być równa liczbie partnerów we „wniosku rewitalizacyjnym miękkim”. Kryteria wyboru projektów w ramach ww. konkursu odnoszą się wyłącznie do koncepcji całego projektu społecznego i jego zgodności z założeniami właściwego programu rewitalizacji. Nie mniej jednak, IOK rekomenduje, aby przeanalizować zapisy umowy o dofinansowanie projektu (zawartej na podstawie „wniosku inwestycyjnego”), pod kątem ewentualnych zobowiązań Wnioskodawcy w omawianym zakresie.

 

Pytanie 5. Czy w ramach projektu możliwe jest sfinansowanie uczestnikom projektu zabiegów rehabilitacyjnych - usprawniających? Zabiegi będą skierowane dla osób z niepełnosprawnością i wynikać będą z diagnozy potrzeb.

Odpowiedź 5 W Regulaminie konkursu otwartego nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18 w Podrozdziale 3.2 Typy projektów wskazany został katalog przykładowych form wsparcia, które można w tym konkursie realizować. Jest to katalog otwarty, zatem formy wsparcia, które Wnioskodawca będzie realizował, zależeć będą w głównej mierze od indywidualnej diagnozy uczestników. Nie mniej jednak, przy planowaniu wsparcia dla uczestników projektu należy pamiętać, aby formy wsparcia były zbieżne z założeniami konkursu. W przypadku tego konkursu, projekty powinny być skierowane na ułatwienie dostępu do usług społecznych. Ponadto zawarte w pytaniu pojęcie zabiegów rehabilitacyjnych – usprawniających jest zbyt ogólne by zająć stanowisko w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym IOK zwraca się z prośbą o doprecyzowanie co Wnioskodawca rozumie pod pojęciem zbiegów rehabilitacyjnych – usprawniających.

 

Pytanie 6. Czy w ramach projektu możliwe jest sfinansowanie pobytu w mieszkaniu treningowym dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Czy możliwe jest w ramach kosztów bezpośrednich sfinansowanie trenera oraz kosztów użytkowania mieszkania, kosztów zużycia mediów?

Odpowiedź 6. Co do zasady w ramach tego konkursu będzie można sfinansować pobyt np. osoby z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniu treningowym. Należy jednakże, zwrócić szczególną uwagę, że wsparcie w ramach projektu powinno odpowiadać potrzebom uczestnika projektu (tj. wynikać z diagnozy osoby lub rodziny) oraz być zgodne z standardem świadczenia określonego rodzaju usługi społecznej (w tym przypadku mieszkania treningowego). Kwestia ta będzie podlegała szczegółowej analizie na etapie oceny merytorycznej projektu.

Wydatki związane z zaangażowaniem personelu merytorycznego do projektu (tj. takiego, który świadczy wsparcie bezpośrednio dla uczestników projektu) będzie mogło zostać pokryte z kosztów bezpośrednich. Kwestia wygląda analogicznie w przypadku kosztów użytkowania mieszkania treningowego i związanych z tym opłat (mediów). Kwestia racjonalności i rynkowości poszczególnych wydatków w ramach budżetu będzie przedmiotem oceny merytorycznej projektu.

Pytanie 1 

Czy mogę uzyskać pieniądze na doradztwo dla osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym czyli rodziny patologiczne alkoholicy, emeryci, dzieci?

Odpowiedź 1 

Grupę docelową w ramach konkursu z Poddziałania 11.2.3 są osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Pojęcie to zostało zdefiniowane w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w Rozdziale 3 – Słownik pojęć (pkt 15, 20), jak i Regulaminie konkursu otwartego nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18 w Rozdziale 1 – Informacje ogólne, Podrozdział 1.1 – Wykaz skrótów i najważniejszych pojęć. Jeżeli osoby planowane do objęcia wsparciem w ramach projektu spełniają przesłanki określone dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym to mogą Państwo uzyskać dofinansowanie na tego typu działania. Należy przy tym również pamiętać, że wsparcie świadczone w projekcie musi być zgodne z zapisami ww. Regulaminu (Rozdział 3 – Zasady konkursu, Podrozdział 3.2 – Typy projektów) oraz wynikać z indywidualnej diagnozy uczestników.

 

Pytanie 2

Czy mogę otrzymać pieniądze na dożywianie tych osób ponieważ mam już działającą stołówkę (50 osób dziennie)?

Odpowiedź 2

Załącznik nr 4d do Regulaminu konkursu określa takie kategorie kosztów jak przerwa kawowa (w przypadku spotkania, które trwa minimum 4 godziny dydaktyczne) i obiad (w przypadku spotkania, które trwa powyżej 6 godzin dydaktycznych). Tak więc koszty zaplanowane na wyżywienie uczestników projektu podczas zajęć powinny być zgodne z tym standardem (szczegółowe informacje znajdą Państwo we wspomnianym załączniku).

 

Pytanie 3

Mam też okno życia, jeszcze nie działa, ale czy uzyskam pieniądze na zatrudnienie pracownika 1 do opieki nad oknem życia drugi do opieki na stołówce?

Odpowiedź 3

Działania przewidziane w projekcie powinny wpisywać się w założenia konkursu. Zapisy wniosku o dofinansowanie projektu w tym zakresie będą szczegółowo weryfikowane na etapie oceny merytorycznej.

Przykład dotyczący okna życia nie wpisuje się w założenia konkursu. W związku z tym nie będzie można uzyskać dofinansowania na zatrudnienie takiego pracownika w ramach projektu. Natomiast, w przypadku opieki na stołówce, Wnioskodawca powinien podać bardziej konkretne informacje (charakter tej opieki – tj. czy będzie świadczona w ramach np. warsztatów/zajęć/spotkań, które miałyby odbywać się na stołówce; kim dokładniej miałaby się opiekować ta osoba), ponieważ, na podstawie przedstawionych informacji, nie ma możliwości zweryfikowania tej kwestii.

 

Pytanie 4

Czy uzyskam pieniądze na media i środki chemiczne na ten lokal oraz za wynajęcie lokalu?

Odpowiedź 4

Wnioskodawca powinien uszczegółowić informacje na temat tego lokalu (czy będzie to lokal na potrzeby np. zarządzania projektem – biuro projektu, czy też będzie to lokal wykorzystywany do przeprowadzenia zajęć merytorycznych w ramach projektu).

Należy zwrócić uwagę, że koszty w projekcie dzieli się na koszty bezpośrednie (wszystko związane bezpośrednio z przedmiotem projektu i udzielaniem wsparcia jego uczestnikom) oraz koszty pośrednie (czyli koszty np. zarządzania projektem). Jeżeli więc, wynajęty lokal będzie wykorzystywany jako biuro projektu, Wnioskodawca będzie miał możliwość zadeklarowania takich wydatków w ramach kosztów pośrednich w projekcie.

Szczegółowe informacje na temat kosztów w ramach projektu znajdują się w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Wykaz najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o dofinansowanie projektów:

- błędy techniczne:

 • Brak stosownych podpisów i pieczęci w wersji papierowej wniosku, w części VII  „Oświadczenie”;
 • Wykazane podpisy osób w części VII „Oświadczenie” są niespójne z osobami wskazanymi w  pkt. 2.11 jako „Osoba (-y) uprawniona(-e) do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy”;
 • Brak wypełnionego pkt 2.11 wniosku „Osoba (-y) uprawniona (-e) do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy”;
 • Brak wersji papierowej wniosku;
 • Przedstawienie niepełnych danych dotyczących Wnioskodawcy lub Partnera, np. w polu 2.9 niewpisanie nazwy ulicy, kodu pocztowego lub numeru telefonu;
 • Brak niezbędnych załączników, które są wymagane do złożenia wraz z wersją papierową wniosku o dofinansowanie;
 • Wykazywanie w polu 6.1.6 „Uzasadnienie kosztów” treści niezwiązanych z uzasadnieniem kosztów budżetowych (np. dokończenie opisu zadań,  dokończenie opisu grupy docelowej);
 • Pisanie wniosku skrótami (wniosek jest nieczytelny i niezrozumiały w swojej treści).
 • Pisanie wniosku metodą „kopiuj – wklej”, bez uwzględnienia specyfiki grupy docelowej, jej liczebności, miejsca realizacji projektu itp.

- błędy merytoryczne:

Przy opisie grupy docelowej:

- nieuwzględnienie lub nieprawidłowe uwzględnienie w projekcie kwestii związanych z zasadami horyzontalnymi (zasada równości szans kobiet i mężczyzn; zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; zasada zrównoważonego rozwoju);

- podawanie danych statystycznych, które nie dotyczą konkretnego obszaru (np. założono, że projekt będzie realizowany na terenie gminy X, natomiast dane statystyczne wykorzystane do zobrazowania sytuacji osób wchodzących w skład grupy docelowej dotyczą całego województwa lub kraju) – nie oznacza to jednak bezwzględnego zakazu stosowania danych dotyczących np. województwa (mogą być one zastosowane w celach porównawczych, jednakże nie mogą one stanowić jedynego źródła informacji);

- brak wskazania źródła pochodzenia danych statystycznych i informacji na temat danych pochodzących z badań własnych.

- wskazywanie deklaratywnych informacji/stwierdzeń dotyczących zasady równości szans kobiet i mężczyzn, które są niewystarczające, bowiem nie wynika z nich, w jaki sposób faktycznie zostanie zapewniona realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn (np. projekt będzie realizował założenia równościowe”; projekt jest zgodny z polityką równości szans kobiet i mężczyzn”; „wnioskodawca nie będzie dyskryminował nikogo ze względu na płeć”).

 

Przy opisie sposobu rekrutacji:

- brak wskazania sposobów przekazywania informacji o projekcie;

- brak informacji na temat listy rezerwowej i ewentualnej dodatkowej rekrutacji uczestników;

- niedostosowanie sposobów/metod rekrutacji do specyfiki grupy docelowej.

 

Przy opisie wskaźników realizacji projektu:

- brak wskaźników, które zgodnie z Regulaminem konkursu są obligatoryjne (w tym wskaźników horyzontalnych);

- błędne wykazywanie tych samych zapisów przy opisie “źródła do pomiaru wskaźnika oraz “sposobu pomiaru wskaźnika”.

 

Przy opisie zadań i harmonogramie realizacji projektu:

- planowanie działań, które nie są zbieżne z przedstawionym opisem potrzeb grupy docelowej lub takich, które w ogóle nie wpisują się w założenia konkursu (np. zadanie merytoryczne w projekcie nie może polegać wyłącznie na wyjściach do kina, teatru czy filharmonii);

- opisywanie zadań w sposób zbyt ogólny (np. brak informacji na temat okresu realizacji wsparcia; brak informacji na temat osób zaangażowanych w realizację poszczególnych form wsparcia; brak informacji na temat działań podejmowanych w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami)

-  wykazywana zbyt niska intensywność oferowanych form wsparcia wobec uczestników (np. wykazanie zaangażowania pośrednika pracy w wymiarze 180 h przez okres łączny 11 miesięcy jego pracy w projekcie dla 40 uczestników projektu, gdzie wychodzi, że miesięczne średnie zaangażowanie specjalisty wynosi 16,36 h ).

 

Przy opisie potencjału Wnioskodawcy i Partnerów:

- angażowanie do projektu kadry własnej na podstawie umowy cywilno-prawnej;

- przedstawienie kompetencji i doświadczenia kadry merytorycznej w sposób nieprecyzyjny (np. psycholog posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji podobnego typu działań).

 

Przy konstruowaniu budżetu projektu:

- zaplanowanie cen jednostkowych, które odbiegają od cen zawartych w Zestawieniu standardu i cen rynkowych – brak potwierdzenia rynkowości wydatku;

- w przypadku kosztów, których nie zawarto w Zestawieniu standardu i cen rynkowych – brak potwierdzenia rynkowości wydatku;

- pozycje kosztowe zawarte w szczegółowym budżecie projektu nie pokrywają się z opisami zadań (np. zadanie będzie realizowane w 2018 roku, natomiast koszty zaplanowano na 2019 rok).

- brak spójności między kwotą wkładu wskazaną w budżecie ogólnym projektu, a informacjami zawartymi w budżecie szczegółowym i metodologią przedstawioną w Uzasadnieniu wkładu własnego pod budżetem.

 

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym,

Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

Konkurs nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18

 

Typy projektów:

 

TYP 1 – Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy), przez np.:

 

 1. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne dla osób lub rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych;
 2. Wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych za pomocą metod bazujących na wykorzystaniu potencjału i zasobów tkwiących w rodzinie m.in. poprzez zastosowanie Konferencji Grupy Rodzinnej, czy Terapii skierowanej na rozwiązania, mediacji;
 3. Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa (udział w zajęciach edukacyjnych/warsztatach/ poradnictwie, m.in. szkoła dla rodziców, zajęcia z wychowania bez przemocy, poradnictwo w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych, edukacja w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi tj. starszymi
  czy niepełnosprawnymi, edukacja przyszłych rodziców);
 4. Wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (m.in. asystenta rodziny, konsultant rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodzin, mediator, itp.);
 5. Organizacja i wsparcie grup samopomocowych, grup wsparcia i klubów dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (borykających się z różnymi problemami m.in. przemocą w rodzinie, uzależnieniami, bezradnością opiekuńczo-wychowawczą, niepełnosprawnością), w tym koszty związane z zatrudnieniem osoby prowadzącej klub lub grupę;
 6. Wspieranie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielniania się osób objętych pieczą zastępczą, z uwzględnieniem sytuacji problemowej, jak również podejmowanie działań na rzecz zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych, (m.in. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej);
 7. Wsparcie ofiar przemocy domowej i/lub programy korekcyjno-edukacyjne
  dla sprawców przemocy m.in. poradnictwo specjalistyczne;
 8. Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia w zakresie m.in. żywienia i higienicznego trybu życia, gospodarowania budżetem domowym, organizowania czasu wolnego, podziału zadań w rodzinie;
 9. Usługi wspierające rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi/ osoby starsze (np. warsztaty podnoszące umiejętności pielęgnacyjne/opiekuńcze, warsztaty prowadzące do nabycia umiejętności i kompetencji społecznych, usługi osoby asystującej osobie niesamodzielnej/osobie z niepełnosprawnościami, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, podczas aktywizacji społecznej członków rodziny);
 10. Asystentura i/lub wsparcie coacha dla osób opuszczających zakłady karne, osób bezdomnych powracających do rodziny;
 11. Finansowanie pobytu w mieszkaniach treningowych na okres procesu usamodzielniania (w szczególności w rodzinach z problemem przemocy, uzależnień, dla osób z niepełnosprawnością, opuszczających zakłady karne i placówki opiekuńczo-wychowawcze, zagrożonych eksmisją, eksmitowanych);
 12. Finansowanie pobytu w mieszkaniach wspieranych dla osób z niepełnosprawnościami/osób niesamodzielnych w przypadku potrzeby opieki
  w zastępstwie za opiekunów faktycznych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi asystenckiej);
 13. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – np. teleopieki, systemów przywoławczych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej);
 14. Wsparcie umiejętności społecznych rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez udział w treningach psychospołecznych, warsztatach z asertywności, autoprezentacji;
 15. Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny, w tym m.in. wspólne wyjazdy rodzinne;
 16. Wspieranie organizacji pomocy sąsiedzkiej, usług wolontariackich dla rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 17. Usługi, mające na celu propagowanie i kształtowanie właściwych postaw członków rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych problemami uzależnienia, problemami adaptacyjnymi po opuszczeniu zakładu karnego, bezdomności, polegające na organizacji spotkań  z osobami, którym udało się przezwyciężyć te problemy;
 18. Usługi wolontariacie przez lub na rzecz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 19. Usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami,
  m.in. opiekun dzienny, asystent osoby niesamodzielnej, wolontariat opiekuńczy, punkty opieki dziennej (kluby seniora, „mini świetlice”, dzienne domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy), ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego poprzez możliwość wypożyczania go;
 20. Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami mające na celu wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach);
 21. Usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe, grupy zabawowe) wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań.

TYP 2 – Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej
i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora).*

*TYP PROJEKTU NR 2 MOŻE BYĆ REALIZOWANY JEDYNIE W POŁĄCZENIU Z TYPEM PROJEKTU NR 1.

 

Konkurs otwarty, podzielony na rundy

 

Terminy składania wniosków:
I runda konkursu:
28.02.2018 r. – 04.04.2018 r.
II runda konkursu:
16.04.2018 r. – 16.05.2018 r.
III runda konkursu:
31.05.2018 r. – 26.06.2018 r.
IV runda konkursu:
10.07.2018 r. – 07.08.2018 r.
V runda konkursu:
28.08.2018 r. – 18.09.2018 r.
VI runda konkursu:
09.10.2018 r. – 06.11.2018 r.
VII runda konkursu:
27.11.2018 r. –  20.12.2018 r.

Termin, od którego można składać wnioski

28.02.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

20.12.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji „Wyślij wniosek”. 

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Instytucji Ogłaszającej Konkurs osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Wraz z wersją papierową wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć następujące załączniki:

 1. Oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji (załącznik nr 16 do Regulaminu);
 2. Wyciąg z programu rewitalizacji, tj.:
  1. kopia aktualnej uchwały przyjmującej program rewitalizacji oraz
  2. kopia listy planowanych podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami lub oświadczenie gminy o zgodności projektu z programem rewitalizacji (załącznik nr 13 do Regulaminu) – w przypadku projektów określonych w programie rewitalizacji jako „pozostałe rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych”.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do podmiotów takich jak:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
 • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
 • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
 • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
 • podmioty ekonomii społecznej.

Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, jak i miejsca realizacji projektu, znajdują się w podrozdziale 3.3 i 3.5 Regulaminu konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

TYP 1 – Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy), przez np.:

 1. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne dla osób lub rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych;
 2. Wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych za pomocą metod bazujących na wykorzystaniu potencjału i zasobów tkwiących w rodzinie m.in. poprzez zastosowanie Konferencji Grupy Rodzinnej, czy Terapii skierowanej na rozwiązania, mediacji;
 3. Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa (udział w zajęciach edukacyjnych/warsztatach/ poradnictwie, m.in. szkoła dla rodziców, zajęcia z wychowania bez przemocy, poradnictwo w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych, edukacja w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi tj. starszymi
  czy niepełnosprawnymi, edukacja przyszłych rodziców);
 4. Wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (m.in. asystenta rodziny, konsultant rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodzin, mediator, itp.);
 5. Organizacja i wsparcie grup samopomocowych, grup wsparcia i klubów dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (borykających się z różnymi problemami m.in. przemocą w rodzinie, uzależnieniami, bezradnością opiekuńczo-wychowawczą, niepełnosprawnością), w tym koszty związane z zatrudnieniem osoby prowadzącej klub lub grupę;
 6. Wspieranie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielniania się osób objętych pieczą zastępczą, z uwzględnieniem sytuacji problemowej, jak również podejmowanie działań na rzecz zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych, (m.in. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej);
 7. Wsparcie ofiar przemocy domowej i/lub programy korekcyjno-edukacyjne
  dla sprawców przemocy m.in. poradnictwo specjalistyczne;
 8. Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia w zakresie m.in. żywienia i higienicznego trybu życia, gospodarowania budżetem domowym, organizowania czasu wolnego, podziału zadań w rodzinie;
 9. Usługi wspierające rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi/ osoby starsze (np. warsztaty podnoszące umiejętności pielęgnacyjne/opiekuńcze, warsztaty prowadzące do nabycia umiejętności i kompetencji społecznych, usługi osoby asystującej osobie niesamodzielnej/osobie z niepełnosprawnościami, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, podczas aktywizacji społecznej członków rodziny);
 10. Asystentura i/lub wsparcie coacha dla osób opuszczających zakłady karne, osób bezdomnych powracających do rodziny;
 11. Finansowanie pobytu w mieszkaniach treningowych na okres procesu usamodzielniania (w szczególności w rodzinach z problemem przemocy, uzależnień, dla osób z niepełnosprawnością, opuszczających zakłady karne i placówki opiekuńczo-wychowawcze, zagrożonych eksmisją, eksmitowanych);
 12. Finansowanie pobytu w mieszkaniach wspieranych dla osób z niepełnosprawnościami/osób niesamodzielnych w przypadku potrzeby opieki
  w zastępstwie za opiekunów faktycznych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi asystenckiej);
 13. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – np. teleopieki, systemów przywoławczych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej);
 14. Wsparcie umiejętności społecznych rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez udział w treningach psychospołecznych, warsztatach z asertywności, autoprezentacji;
 15. Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny, w tym m.in. wspólne wyjazdy rodzinne;
 16. Wspieranie organizacji pomocy sąsiedzkiej, usług wolontariackich dla rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 17. Usługi, mające na celu propagowanie i kształtowanie właściwych postaw członków rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych problemami uzależnienia, problemami adaptacyjnymi po opuszczeniu zakładu karnego, bezdomności, polegające na organizacji spotkań  z osobami, którym udało się przezwyciężyć te problemy;
 18. Usługi wolontariacie przez lub na rzecz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 19. Usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami,
  m.in. opiekun dzienny, asystent osoby niesamodzielnej, wolontariat opiekuńczy, punkty opieki dziennej (kluby seniora, „mini świetlice”, dzienne domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy), ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego poprzez możliwość wypożyczania go;
 20. Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami mające na celu wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach);
 21. Usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe, grupy zabawowe) wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań.

TYP 2 – Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej
i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora).*

 1. *TYP PROJEKTU NR 2 MOŻE BYĆ REALIZOWANY JEDYNIE W POŁĄCZENIU Z TYPEM PROJEKTU NR 1.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

• 95% wydatków kwalifikowalnych; • 85% wydatków kwalifikowalnych – projekty realizowane przez państwowe jednostki budżetowe

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

24 238 207,86 złotych (alokacja) – w tym na projekty Cittaslow: 4 847 641,57 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 27.02.2018 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.). Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII  Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Informacje o konkursie można uzyskać od sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pod numerem tel. 89 512-55-26 oraz przez e-mail: naboryrops@warmia.mazury.pl.

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na wskazany adres e-mail z wykorzystaniem formularza.

 

Ogólne informacje na temat zasad stosowanych podczas procesu wyboru projektów, wyjaśnień w kwestii konkursu, interpretacji postanowień Regulaminu, a także udzielania konsultacji Wnioskodawcom, można uzyskać od pracowników Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Olsztynie oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Elblągu i Ełku. Wystarczy zgłosić się do jednego z Punktów Informacyjnych, do których kontakt znajduje się poniżej:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,
  ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30
 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu,
  Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30
 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku,
  Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 27.02.2018 r.

2018-02-27

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-01-24

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS