Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Interpretacje

Pliki do pobrania

Interpretacja pkt 4 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotycząca stosowania aspektów społecznych przy realizacji zamówień w ramach projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Wytyczne 19.09.2016 r.

2017-05-10

Pismo ws. wsparcia w RPO ze środków EFRR inwestycji w zakresie przetwórstwa produktów rolnych - 27.01.2017 r.

2017-04-25

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju w sprawie stosowania aspektów społecznych przy udzielaniu zamówień w ramach projektów EFS - 24.01.2017 r.

2017-04-26

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju w zakresie kosztów racjonalnych usprawnień w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności - 29.11.2016 r.

2017-04-26

Wyjaśnienia Ministerstwa Rozwoju dotyczące możliwości stosowania poziomów efektywności społecznej i zatrudnieniowej - 28.11.2016 r.

2017-05-10

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie stosowania minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej - 31.10.2016 r.

2017-05-10

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie minimalnego poziomu efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej - 26.10.2016 r.

2017-05-10

Pismo w sprawie interpretacji kwalifikowalności kosztów inwestycji na rzeczowe aktywa trwałe - 20.10.2016 r.

2017-04-25

Pismo ws. rozporządzenia Ministra Rozwoju ws. Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - 20.09.2016 r.

2017-04-25

Stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa w zakresie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w sprawie zakresu wydatków możliwych do kwalifikowania w ramach projektów - 9.09.2016 r.

2017-04-26

Pytania i odpowiedzi ws. interpretacji dotyczących kwalifikowalności wydatków w Poddziałaniu 1.2.1 - 2.09.2016 r.

2017-04-25

Pytania i odpowiedzi odnośnie warunków wsparcia w ramach Osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur - 23.08.2016 r.

2017-04-25

Interpretacja Komisji Europejskiej w sprawie linii demarkacyjnej finansowania połączeń dróg lokalnych i wojewódzkich z drogami krajowymi - 27.07.2016 r.

2017-04-25

Pismo dotyczące stosowania wymogów prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze objętym programem - 15.04.2016 r.

2017-04-25

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie pomiaru efektywności zatrudnieniowej w projektach finansowanych z EFS - 25.03.2016 r.

2017-05-10

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju w sprawie zastosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach EFS - 2.03.2016 r.

2017-04-26

Pismo dotyczące kwalifikowalności podatku VAT w projektach hybrydowych z 3.02.2016 r.

2017-04-25

Pismo w sprawie wspólnej i jednolitej interpretacji Umowy Partnerstwa z 22.01.2016 r.

2017-04-25

Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - stanowisko IKUP w zakresie realizacji inwestycji przeciwpowodziowych - 23.10.2015 r.

2017-04-25

Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ws. stosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień - 2.09.2015 r.

2017-05-10

Interpretacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie punktu 7 sekcja 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków - 22.07.2015 r.

2017-04-26

Pismo Ministerstwa Rozwoju w zakresie realizacji dróg lokalnych w ramach CT7 - 17.06.2015 r.

2017-04-25

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące priorytetu inwestycyjnego 9V dotyczącego ekonomii społecznej - 20.05.2015 r.

2017-05-10

Drogi wojewódzkie i lokalne w ramach CT7 Postanowienia Umowy Partnerstwa Wspólna Interpretacja

2017-04-25

Metodologia pomiaru wskaźników efektywnośco OWES

2017-05-10

Pismo ws. definicji rozpoczęcie prac

2017-04-25

Zrównoważona intermodalna mobilność miejska (PI 4e) Postanowienia Umowy Partnerstwa Wspólna interpretacja

2017-04-25

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS