Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.3.2

Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju

aktualny     od: 2016-10-31 do: 2017-07-26
Etapy oceny projektów
Komunikaty
Pytania i odpowiedzi

Czy można łączyć w projekcie dofinansowywanym ze środków RPO WiM 2014-2020 wsparcie w postaci dotacji z instrumentami finansowymi (np. pożyczką) wdrażanymi w ramach programów operacyjnych, w tym także w ramach RPO WiM 2014-2020?

 

Odpowiedź:

 • nie jest dopuszczalna sytuacja, w której pożyczki udzielane ze środków publicznych (unijnych i krajowych) są wykorzystywane w charakterze zaliczkowego finansowania dotacji (jako prefinansowanie dotacji) w ramach programów operacyjnych, w tym także w ramach RPO WiM 2014-2020,
 • dotacje ze środków publicznych (unijnych i krajowych) nie mogą być wykorzystywane na spłatę wsparcia otrzymanego z instrumentów finansowych (np. pożyczek),
 • nie jest dopuszczalna sytuacja, kiedy obie formy wsparcia, tj. dotacja oraz pożyczka są finansowane z budżetu UE (posiadają status środków unijnych) i dotyczą wydatków kwalifikowanych objętych projektem.

Pożyczki stanowiące środki publiczne krajowe mogą finansować całość lub część wkładu własnego w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych w projektach realizowanych w ramach programów operacyjnych, w tym także w ramach RPO WiM 2014-2020. Jeśli wnioskodawca/beneficjent zdecyduje się na taki montaż finansowy, wówczas zarówno w biznes planie, stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu, jak i we wniosku o udzielenie pożyczki, powinien dokładnie opisać montaż finansowy projektu, w tym źródło finansowania wkładu własnego.

Komunikaty

W związku z wątpliwościami potencjalnych Wnioskodawców poddziałania 1.3.2 dotyczącymi poprawności przeprowadzenia analizy rynku w celu konkurencyjnego wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze
i szkoleniowe, WMARR S.A. w Olsztynie informuje, że kryteria obowiązujące przy wyborze Wykonawcy usług:

a) posiadanie doświadczenia w wykonywanych/ realizowanych usługach związanych z przedmiotem zamówienia, tj. Wykonawcy, który w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykaże się realizacją min. 10 usług związanych z przedmiotem zamówienia średniorocznie w przypadku usług;

b) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) dysponowanie (lub możliwość pozyskania) wymaganą do realizacji projektu technologią (jeśli dotyczy);

mogą zostać spełnione również przez konsorcjum podmiotów, które łącznie złożą Wnioskodawcy ofertę. Jednocześnie informujemy, że poszukując podmiotu, który wyświadczy usługę, np. opracowania modelu biznesowego, Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy dany Wykonawca ma doświadczenie konkretnie w tego typu zleceniach, a nie w zakresie jakichkolwiek usług doradczych.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 19 października 2016 r. zmianie uległa dokumentacja dot. konkursu : RPWM.01.03.02-28-IP.00-28-001/16, Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju, Działanie  1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

 1. W Regulaminie wprowadzono następujące zmiany:

- § 7 ust. 3 dot. zmiany terminu zamknięcia naboru w ostatniej rundzie konkursowej,

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Ogłoszenie konkursu następuje w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków, tj. dnia 30 września 2016 r. Nabór jest organizowany w trybie konkursowym. Konkurs ma charakter otwarty, jest prowadzony rundami określonymi w  ust. 7. IP prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w sposób ciągły: od 31 października 2016 r. (dzień otwarcia naboru pierwszej rundy) do 26 lipca 2017 r. (dzień zamknięcia naboru w ostatniej rundzie)  w godzinach 7:30–15:30.”

- § 7 ust. 7 dot. zmiany terminów poszczególnych rund konkursowych,

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Poszczególne rundy konkursu odbywają się w następujących terminach (dzień rozpoczęcia naboru wniosków w danej rundzie i dzień zakończenia naboru wniosków w danej rundzie):

 •         I    runda : 31.10.2016 – 20.12.2016
 •         II   runda:  21.12.2016 – 19.01.2017
 •         III  runda: 20.01.2017 – 20.02.2017
 •         IV  runda:  21.02.2017 – 22.03.2017
 •         V   runda:  23.03.2017 – 24.04.2017
 •         VI  runda:  25.04.2017 – 24.05.2017
 •         VII  runda: 25.05.2017 – 26.06.2017
 •         VIII runda: 27.06.2017 – 26.07.2017”

- § 10 ust. 1  dot.  wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 50 do 80 dni,

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 80 dni od  dnia zamknięcia naboru wniosków w danej rundzie, o której mowa w § 7 ust.7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków w danej rundzie. W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków), może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków.”

- § 10 ust. 6 dot. wprowadzenia możliwości dwukrotnej poprawy wniosku na etapie weryfikacji wymogów formalnych,

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Na etapie weryfikacji wymogów formalnych dopuszcza się dwukrotną możliwość uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu.”

- § 11 ust. 3 dot.  wydłużenia etapu oceny formalno-merytorycznej z 60 do 70 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Ocena formalno-merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w terminie 70 dni od dnia powołania KOP do oceny wniosków złożonych w danej rundzie o której mowa w § 7 ust. 7. Na dane posiedzenie KOP zostaną przekazane tylko te wnioski, które zostały złożone w danej rundzie konkursu. W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków, konieczność zamówienia dodatkowych ekspertyz) może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu oceny wniosków o dofinansowanie projektów".

- § 16 ust. – usunięto ust. 5 o brzmieniu:

„Wydatki o wartości przekraczającej 20 tys. złotych netto (tj. bez podatku od towarów i usług) poniesione przed wejściem w życie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020:

 •   wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, poniesione przez beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania tej ustawy lub
 •   poniesione przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, mogą zostać uznane za kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały poniesione w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zostały należycie udokumentowane. Oznacza to co najmniej, że zaproszenie do składania ofert zostało wysłane do przynajmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, w innym przypadku do istniejących) w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.”

 

 1.       W Załączniku nr 3 do Regulaminu Instrukcja Wypełniania Załączników wprowadzono następujące zmiany:
 •         Część I „Załączniki wymagane w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie” – w pkt. 15. „Promesa kredytowa / umowa kredytowa / promesa leasingu, w przypadku przedsiębiorców, którzy realizację projektu finansować będą z kredytu lub przy udziale leasingu” dodano zapis dot. dokumentów warunkowych.

Punkt. 15 przyjmuje brzmienie: „Dla projektów realizowanych przez przedsiębiorców w przypadku założenia w Studium Wykonalności/Biznes Planie współfinansowania projektu kredytem/leasingiem,  Wnioskodawca/partnerzy – jeśli dotyczy mogą dołączyć promesę/umowę kredytową lub promesę leasingu (nie dopuszcza się dokumentów warunkowych). Wartość środków, na którą wystawiono promesę kredytu/leasingu/podpisano umowę kredytową musi być spójna z wartością współfinansowania ww. środkami podaną w Studium Wykonalności/Biznes Planie – tzn. nie mniejsza niż wartość ww. środków wynikająca z Studium Wykonalności/ Biznes Planu. Jeżeli promesa nie została dołączona, dokument należy obowiązkowo dostarczyć przed podpisaniem umowy.”

-        Część I dot. listy „Dodatkowych dokumentów wymaganych w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu”  - uzupełniono o załącznik nr 36 Opinia o innowacyjności;
-        Część IV „Wzory dokumentów” – uzupełniono o wzór załącznika nr 36 Opinia o innowacyjności .
 

3.  W Załączniku nr 17 do Regulaminu Wzór umowy o dofinansowanie wprowadzono następujące zmiany:

- § 15 usunięto ust. 2 (zgodnie ze zmianą dokonaną w Regulaminie Konkursu) o brzmieniu:

„Wydatki o wartości przekraczającej 20 tys. zł netto poniesione przed dniem wejścia w życie Wytycznych o których mowa w ust. 1:

 •   wyłączone ze stosowania ustawy PZP, poniesione przez podmiot zobowiązany do stosowania tej ustawy lub
 •   poniesione przez podmiot niezobowiązany do stosowania ustawy PZP,

mogą zostać  uznane za kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały poniesione w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zostały należycie udokumentowane. Oznacza to co najmniej, że zaproszenie do składania ofert zostało wysłane do przynajmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, w innym przypadku do istniejących) w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.”

- § 15 ust. 3 – dot. zmiany numeracji ustępów w § 15

Ustęp otrzymuje brzmienie: „W przypadku naruszenia przez Beneficjenta warunków i procedur udzielenia zamówień określonych w ust. 1 i 2 , Instytucja Pośrednicząca RPO WiM uznaje całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem publicznym za niekwalifikowalne, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie korekt finansowych.”

 

4. W Załączniku nr 6 do Regulaminu „Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów  formalnych wyboru projektów w ramach  Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Schemat A I Schemat B wprowadzono następujące zmiany:

 •         część dotycząca „ Załączniki inne Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju” – uzupełniono o pytanie dot. opinii o innowacyjności.

Wstępna informacja o naborze

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju.

Termin, od którego można składać wnioski

31 października 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

26 lipca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn

sekretariat, I piętro, pok. 114
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 (link do strony z logowaniem ) opcji "Wyślij wniosek". 

Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami, prosimy złożyć w dwóch egzemplarzach - oryginały lub oryginał i kopia - w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, I piętro, pok. 114. Należy również dołączyć wniosek wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • MŚP w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie skierowane jest do firm (MŚP) w początkowej fazie rozwoju, które otrzymają zarówno wsparcie kapitałowe jak i opiekę doradczą, mentorską i szkoleniową. Dotacje przeznaczone są dla firm opartych o innowacyjne pomysły. Wsparcie realizowane będzie w dwóch następujących po sobie schematach (realizacja projektu w schemacie B uwarunkowana jest zakończeniem i rozliczeniem projektu w schemacie A).

Schemat A: dofinansowanie opieki mentorskiej i doradczej, pozwalającej wypracować m.in. model biznesowy, program urynkowienia produktu z ewentualnymi badaniami rynku, w tym analizy opłacalności przedsięwzięcia.

Schemat B: Inwestycje w rozwój nowego przedsiębiorstwa. Wydatki mogą być przeznaczone na:

 • rozbudowę, modernizację istniejącej infrastruktury/ sprzętu/ maszyn,
 • nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Inteligentna Gospodarka oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

50%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

43 632 004,94 złote w tym: w schemacie A 6 086 009,16 złotych, w schemacie B 37 545 995,78 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej znajdziecie Państwo w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

 

u.piekarska@wmarr.olsztyn.pl

j.glowienka@wmarr.olsztyn.pl

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

facebook
YouTube
kanał RSS