Bezpłatne Wbinarium - Zmiany w świetle nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

5.2

Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa

zakończony     od: 2017-02-28 do: 2017-08-31
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy, iż 27 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację załącznika nr 17 „Wzór umowy o dofinansowanie projektu” i załącznika nr 20 „Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020” do Regulaminu konkursu.

Zmiany w ww. załącznikach wynikają w szczególności z:

- nowelizacji Ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460),

- konieczności doprecyzowania zapisów umowy o dofinansowanie m.in. w zakresie obowiązków beneficjentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanych projektów oraz postanowień dotyczących zasad wykorzystania systemów informatycznych,

- przyśpieszenia kontraktacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

 

Wyszczególnienie modyfikacji wraz z ich uzasadnieniem są dostępne w pliku „Uzasadnienie zmian”. Zmiany obowiązują od 27.11.2017 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460), nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, ani pogorszeniem warunków konkursu.

27 listopada 2017 r. rozpoczyna pracę Komisja Oceny Projektów złożonych w ramach konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/17, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2020.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy, że do 80 dni od dnia zamknięcia naboru wydłużony został termin weryfikacji wymogów formalnych zarejestrowanych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie.

W związku z powyższą zmianą przesunięciu ulega orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu (wskazany w § 7 ust. 4 Regulaminu konkursu) z grudnia 2017 r. na styczeń 2018 r.

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zmiany obowiązują od 16.10.2017 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, ze zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

25 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Ogłoszenia o konkursie oraz Regulaminu konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje, że wydłużony został termin naboru wniosków o dofinansowanie z 31.07.2017 r. do 31.08.2017 r. Wersje papierowe wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać (wersje elektroniczne należy wysłać w systemie LSI MAKS2) do dnia zamknięcia naboru włącznie, w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tj. do godz. 15:30.

W związku z powyższą zmianą przesunięciu ulega także orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu (wskazany w § 7 ust. 4 Regulaminu konkursu) z listopada 2017 r. na grudzień 2017 r.

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 25.07.2017 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217, ze zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Informujemy, że wydłużony został termin naboru wniosków o dofinansowanie z 30.06.2017 r. do 31.07.2017 r. Wersje papierowe wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać (wersje elektroniczne należy wysłać w systemie LSI MAKS2) do dnia zamknięcia naboru włącznie, w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tj. do godz. 16:00.

W związku z powyższą zmianą przesunięciu ulega także orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu (wskazany w § 7 ust. 4 Regulaminu konkursu) z października 2017 r. na listopad 2017 r. W pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

 

Zmiany obowiązują od 28.06.2017 r.

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217, ze zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 

20 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu wraz załącznikami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa

W konkursie nr RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, ogłoszonym Uchwałą nr 79/Org/2017 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z dnia 26.01.2017 r. (ze zm.) Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wstępuje w ogół praw i obowiązków oraz przejmuje zadania Instytucji Organizującej Konkurs (instytucji odpowiedzialnej za organizację i przeprowadzenie konkursu), której funkcję pełnił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (zgodnie z Porozumieniem nr RPO/IP/4/2015 w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014‑2020, zawartego w Olsztynie w dniu 2 listopada 2015 r. ze zm.).

W związku z powyższym w dokumentacji konkursowej zmieniono:

  1. nr konkursu z RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/17 na RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/17;
  2. dane dotyczące IOK z WFOŚiGW w Olsztynie na IZ RPO WiM 2014-2020;
  3. adres dostarczenia uzupełnień/wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie projektu na adres Urzędu Marszałkowskiego;
  4. treść Regulaminu Konkursu dotyczącą publikacji rozstrzygnięcia konkursu – usunięto zapis o publikacji informacji na stronie WFOŚiGW w Olsztynie;
  5. w zapisach Regulaminu Konkursu numerację ustępów w paragrafach wynikającą z wprowadzonych zmian;
  6. treść Regulaminu Konkursu dotyczącą liczby dopuszczalnych poprawek złożonych dokumentów na etapie weryfikacji wymogów formalnych – wprowadzono możliwość dwukrotnej poprawy;
  7. wprowadzono zapisy wskazujące na dostarczenie w ramach uzupełnień na etapie weryfikacji wymogów formalnych jedynie brakujących lub uzupełnianych dokumentów (dotychczas Regulamin konkursu wymagał przedłożenia pełnej dokumentacji, również tej niepodlegającej korekcie).

 

Skorygowano również oczywistą omyłkę dotyczącą terminu rozstrzygnięcia konkursu. Biorąc pod uwagę wskazany w Regulaminie konkursu  termin naboru do 30.06.2017 r., okres oceny wymogów formalnych i oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na październik 2017 r. (w Regulaminie konkursu omyłkowo wskazany był termin rozstrzygnięcia – sierpień 2017 r.).

Ponadto w pełni dostosowano zapisy dokumentacji konkursowej pod kątem zmiany IOK, dostosowując ją do wymagań obowiązujących w Instytucji Zarządzającej.

Tym samym wnioski o dofinansowanie projektów złożone do dnia wejścia w życie Uchwały IZ z 20.06.2017 r., w ramach konkursu nr RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/17, podlegają ocenie zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/17. Instytucją właściwą do oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru w konkursie nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/17 staje się Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217, ze zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 20.06.2017 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Ogłoszenia oraz Regulaminu konkursu RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że zmieniony został termin oraz miejsce naboru wniosków o dofinansowanie. Wnioski wraz z załącznikami składane są w terminie: od 28 lutego do 30 czerwca 2017 r.

 

Do dnia 31 maja 2017 r. wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Sekretariacie WFOŚiGW w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn
w poniedziałki w godzinach 8:00 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
(tj. w godzinach pracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie).

 

 

Od dnia 1 czerwca 2017 r. wnioski wraz z załącznikami należy składać:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101
lub
Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

 

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Wtorek – piątek 7:30 – 15:30

 

Powyższa zmiana została ustalona z Instytucją Zarządzającą i wynika z braku zatwierdzenia V aktualizacji KPOŚK.

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 17.05.2017 r.

 

Aktualizacja ogłoszenia i regulaminu w zakresie wydłużenia terminu naborów wniosków

4 kwietnia 2017 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Ogłoszenia konkursu oraz Regulaminu konkursu RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie z 20 kwietnia 2017 r. na 23 maja 2017 r. Aktualizacja wynika ze zmiany systemu wdrażania RPO WiM 2014-2020.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 4 kwietnia 2017 r. 

 

Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Dotyczy liczby osób, która w wyniku realizacji projektu zostanie przyłączona do wybudowanej / zmodernizowanej sieci wodociągowej. 

W ramach projektu modernizować będziemy stację uzdatniania wody, która zaopatruje w wodę część mieszkańców gminy. Czy jeśli podłączymy do tego SUW po projekcie mieszkańców dwóch innych miejscowości (900 osób) , które teraz nie były zasilane przez ten SUW spełnimy w/w wskaźnik? Czy mieszkańcy tych miejscowości muszą być w aglomeracji? 

 

Odpowiedź:

W przypadku, gdy osoby te korzystały z innego ujęcia i były podłączone do wodociągu, to nie można uznać tego jako nowe podłączenia. Tak, projekt musi być w granicach aglomeracji.

Pytanie:

Pytanie dotyczy kryterium merytorycznego nr 5  Przygotowanie projektu – gotowość do realizacji inwestycji do konkursu 5.2. Jak należy rozumieć to kryterium: "wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu, w zaokrągleniu do pełnych procent"? Czy kiedy mamy przygotowane, ale nie ogłoszone przetargi na zaplanowane w ramach projektu zadania, to otrzymamy max. ilość punktów? Czy też muszą być już zakończone procedury przetargowe?

 

Odpowiedź:

Kryterium dotyczy gotowości, a nie zwartych umów, zatem wystarczy mieć przygotowaną dokumentację niezbędną do wszczęcia procedury.

Komunikaty

W dokumentacji konkursowej dokonano zamiany dwóch załączników – nr 13 i 14 do regulaminu konkursu, ponieważ zawierały błędne wpisy dotyczące kryterium merytorycznego punktowego nr 4. Aktualne, skorygowane załączniki mają treść zgodną ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych. 

Pytania i odpowiedzi

Opis przedsięwzięcia:

Gmina nie prowadzi działalności opodatkowanej na wytworzonym w wyniku dofinansowania majątku. Jest właścicielem ww. stacji uzdatniania wody i pozostanie właścicielem, ale użytkownikiem będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w którym gmina na 100% udziałów. Przedsiębiorstwo prowadzi statutową działalność w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę.
Istniejąca stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest na terenie aglomeracji jest głównym dostawcą wody dla gminy, jej stan jest fatalny i chcemy w ramach działania 5.2 złożyć wniosek na przebudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody (ok 3 mln zł).

1. Czy Vat jest kwalifikowalny, w przypadku kiedy gmina nie ma możliwości jego odzyskania?

Zgodnie z wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

2. Czy możemy aplikować o środki na przebudowę i czy mamy szanse na uzyskanie dofinansowania?

Tego typu projekty są dopuszczalne w działaniu 5.2, natomiast należy przeanalizować projekt pod kątem kryteriów merytorycznych punktowych, czy projekt uzyska wymagane minimum 50% z maksymalnej liczby punktów (maks 54 pkt.), aby przejść pozytywnie ocenę i otrzymać dofinansowanie?

Projekty dotyczące zaopatrzenia w wodę mogą być realizowane jedynie na tych obszarach aglomeracji, które zostały wcześniej wyposażone w system kanalizacji lub na odcinkach, gdzie budowie wodociągu towarzyszyło będzie tworzenie systemu kanalizacji.

 

 3. Jaki jest poziom zaliczkowania dla jst? We wzorze umowy jest 95% dofinansowania Projektu z wyłączeniem jst.

Co do zasady 95%, warto jednak zwrócić uwagę, że roboty finansowane z zaliczki muszą być wykonane, a na rozliczenie zaliczki jest 30 dni.


4. Czy dofinansowanie w ramach tego działania jest pomocą de minimis?

Projekty z 5.2 nie są objęte pomocą publiczną, w załączeniu opracowanie dotyczące pomocy publicznej w sektorze wodno-ściekowym.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, ogłasza nabór wniosków w konkusie nr RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/17, na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014–2020 Osi Priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa.

Termin, od którego można składać wnioski

28 lutego 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 sierpnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Do dnia 31 maja 2017 r. wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w 
Sekretariacie WFOŚiGW w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn
 

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Wtorek – piątek 7:30 – 15:30

 

Od dnia 1 czerwca 2017 r. wnioski wraz z załącznikami należy składać:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101
lub
Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu) w Sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn, w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub innym trwałym nośniku elektronicznym).

Ponadto wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, używając funkcji: „wyślij wniosek”.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej – projekty służące rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, umiejscowione na terenie aglomeracji (w rozumieniu dyrektywy 91/271/EWG) od 2 do 10 tys. RLM, w szczególności projekty polegające na:

Zadanie 1:              budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych,

Zadanie 2:              budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji związanych z gospodarką osadami ściekowymi,

Zadanie 3:               budowa i modernizacja systemów kanalizacji sanitarnej (dopuszczalny jest rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową),

Zadanie 4:              budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe, ujęcia i stacje uzdatniania wody), z uwzględnieniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i Racjonalne Wykorzystanie Zasobów Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

53 235 416,71 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 16.10.2017 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (25.07–15.10.2017)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (28.06 - 24.07.2017 r.) 

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (20.06.2017 r. – 27.06.2017 r.)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (17.05 - 19.06.2017 r.)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (4.04.–16.05.2017 r.)

Regulamin konkursu – wersja archiwalna  

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie – obowiązuje od 20.06.2017 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie – wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 27.11.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna (20.06.2017–26.11.2017)

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedury odwoławcze zawiera Regulamin konkursu nr RPWM.05.02.00-IP.02-28-002/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa (§ 14 Procedury odwoławcze).

Procedurę odwoławczą regulują przepisy art. 53–68 Ustawy wdrożeniowej.

 

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

89 512 54 86
89 512 54 85
89 512 54 83
89 512 54 82
 


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

 

Pliki do pobrania

Załącznik nr 20 Instrukcja zabezpieczania umowy – obowiązuje 27.11.2017 r.

2017-11-27

Wzór umowy – obowiązuje od 27.11.2017 r.

2017-11-27

Regulamin konkursu – obowiązuje od 16.10.2017 r.

2017-10-16

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 25.07.2017 r.

2017-07-25

Regulamin konkursu - obowiązuje od 25.07.2017 r.

2017-07-25

Ogłoszenie o naborze - obowiązuje od 25.07.2017 r.

2017-07-25

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 28.06.2017 r. (wersja archiwalna)

2017-06-28

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 20.06.2017 r. (wersja archiwalna)

2017-06-20

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje do 4.03.2017 r. (wersja archiwalna)

2017-04-06

Ogłoszenie o naborze - wersja archiwalna

2017-01-25

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

2017-06-28

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

2017-01-30

Wzór wniosku o dofinansowanie - wersja archiwalna

2017-01-26

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

2017-01-26

Pełna dokumentacja zip z 16.03.2017 r. – wersja archiwalna

2017-03-16

Pełna dokumentacja zip – wersja archiwalna

2017-01-31

Arkusz uniwersalny do analizy finansowo-ekonomicznej

2017-01-27

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS