Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

5.2

Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa

aktualny     od: 2017-02-28 do: 2017-04-20
Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Pytanie dotyczy kryterium merytorycznego nr 5  Przygotowanie projektu – gotowość do realizacji inwestycji do konkursu 5.2. Jak należy rozumieć to kryterium: "wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu, w zaokrągleniu do pełnych procent"? Czy kiedy mamy przygotowane, ale nie ogłoszone przetargi na zaplanowane w ramach projektu zadania, to otrzymamy max. ilość punktów? Czy też muszą być już zakończone procedury przetargowe?

 

Odpowiedź:

Kryterium dotyczy gotowości, a nie zwartych umów, zatem wystarczy mieć przygotowaną dokumentację niezbędną do wszczęcia procedury.

Komunikaty

W dokumentacji konkursowej dokonano zamiany dwóch załączników – nr 13 i 14 do regulaminu konkursu, ponieważ zawierały błędne wpisy dotyczące kryterium merytorycznego punktowego nr 4. Aktualne, skorygowane załączniki mają treść zgodną ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych. 

Pytania i odpowiedzi

Opis przedsięwzięcia:

Gmina nie prowadzi działalności opodatkowanej na wytworzonym w wyniku dofinansowania majątku. Jest właścicielem ww. stacji uzdatniania wody i pozostanie właścicielem, ale użytkownikiem będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w którym gmina na 100% udziałów. Przedsiębiorstwo prowadzi statutową działalność w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę.
Istniejąca stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest na terenie aglomeracji jest głównym dostawcą wody dla gminy, jej stan jest fatalny i chcemy w ramach działania 5.2 złożyć wniosek na przebudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody (ok 3 mln zł).

1. Czy Vat jest kwalifikowalny, w przypadku kiedy gmina nie ma możliwości jego odzyskania?

Zgodnie z wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

2. Czy możemy aplikować o środki na przebudowę i czy mamy szanse na uzyskanie dofinansowania?

Tego typu projekty są dopuszczalne w działaniu 5.2, natomiast należy przeanalizować projekt pod kątem kryteriów merytorycznych punktowych, czy projekt uzyska wymagane minimum 50% z maksymalnej liczby punktów (maks 54 pkt.), aby przejść pozytywnie ocenę i otrzymać dofinansowanie?

Projekty dotyczące zaopatrzenia w wodę mogą być realizowane jedynie na tych obszarach aglomeracji, które zostały wcześniej wyposażone w system kanalizacji lub na odcinkach, gdzie budowie wodociągu towarzyszyło będzie tworzenie systemu kanalizacji.

 

 3. Jaki jest poziom zaliczkowania dla jst? We wzorze umowy jest 95% dofinansowania Projektu z wyłączeniem jst.

Co do zasady 95%, warto jednak zwrócić uwagę, że roboty finansowane z zaliczki muszą być wykonane, a na rozliczenie zaliczki jest 30 dni.


4. Czy dofinansowanie w ramach tego działania jest pomocą de minimis?

Projekty z 5.2 nie są objęte pomocą publiczną, w załączeniu opracowanie dotyczące pomocy publicznej w sektorze wodno-ściekowym.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, ogłasza nabór wniosków w konkusie nr RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/17, na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014–2020 Osi Priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa.

Termin, od którego można składać wnioski

28 lutego 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

20 kwietnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Sekretariat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
ul. św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn,

w poniedziałek w godzinach od 8.00–16.00,
od wtorku do piątku w godzinach od 7.30–15.30

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu) w Sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn, w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub innym trwałym nośniku elektronicznym).

Ponadto wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, używając funkcji: „wyślij wniosek”.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej – projekty służące rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, umiejscowione na terenie aglomeracji (w rozumieniu dyrektywy 91/271/EWG) od 2 do 10 tys. RLM, w szczególności projekty polegające na:

Zadanie 1:              budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych,

Zadanie 2:              budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji związanych z gospodarką osadami ściekowymi,

Zadanie 3:               budowa i modernizacja systemów kanalizacji sanitarnej (dopuszczalny jest rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową),

Zadanie 4:              budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe, ujęcia i stacje uzdatniania wody), z uwzględnieniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i Racjonalne Wykorzystanie Zasobów Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

53 235 416,71 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedury odwoławcze zawiera Regulamin konkursu nr RPWM.05.02.00-IP.02-28-002/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa (§14 Procedury odwoławcze)

Procedurę odwoławczą regulują przepisy art. 53–68 Ustawy wdrożeniowej

 

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

89 512 54 86
89 512 54 85
89 512 54 83
89 512 54 82
 


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o naborze

2017-01-25

Regulamin konkursu

2017-01-30

Wzór wniosku o dofinansowanie

2017-01-26

Wzór umowy o dofinansowanie

2017-01-26

Pełna dokumentacja zip z 16.03.2017 r.

2017-03-16

Pełna dokumentacja zip – wersja archiwalna

2017-01-31

Arkusz uniwersalny do analizy finansowo-ekonomicznej

2017-01-27

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

facebook
YouTube
kanał RSS