Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

7.1

Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym - projekt pozakonkursowy realizowany przez Gminę Szczytno

zakończony     od: 2015-09-22 do: 2015-09-28
Etapy oceny projektów
Informacje

Informujemy, że 10 listopada rozpoczęła pracę Komisja Oceny Projektów

Informujemy, że 13 listopada Komisja Oceniająca Projekty zakończyła pracę.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą Nr 62/707/15/V z 24 listopada 2015 r. zatwierdził aktualizację Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącej załącznik nr 3 do „Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym – projekt pozakonkursowy.

Wprowadzone zmiany polegały na uszczegółowieniu zapisów dotyczących przedkładania przez Wnioskodawcę załączników przed podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz ujednoliceniu zapisów zgodnie z obowiązującym wzorem umowy o dofinansowanie dla projektów pozakonkursowych.

Wyniki naboru

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym - projekt pozakonkursowy realizowany przez Gminę Szczytno.

Termin, od którego można składać wnioski

22 września 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 września 2015 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91
I piętro, pok. 101

w poniedziałki w godzinach od 8.00 do16.00
od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Sytemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 
Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami, prosimy złożyć w dwóch egzemplarzach - oryginały lub oryginał i kopia - w sekretariacie instytucji organizującej nabór. Należy również dołączyć wniosek wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.  

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawniona jest wyłącznie Gmina Szczytno.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Budowa drogi dojazdowej do terminala pasażerskiego, która stanowi połączenie Portu Lotniczego w Szymanach z siecią TEN-T, poprzez droge krajową 57.  

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Infrastruktura transportowa oraz w załącznikach do Regulaminu naboru i oceny.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 900 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla naboru projektów w trybie pozakonkursowym nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adresy e-mail: 
Marta Kur m.kur@warmia.mazury.pl
Iwona Pykało i.pykalo@warmia.mazury.pl

Telefony 
89 521 96 30 
89 521 96 49

Pliki do pobrania

Regulamin naboru i oceny

2015-09-15

Zał. nr 1 do Instrukcji wypełniania załączników - analizy finansowo-ekonomiczne do studiów

2015-09-15

Zał. nr 1 do Instrukcji wypełniania załączników - wytyczne do studiów wykonalności

2015-09-15

Zał. nr 1 do Regulaminu - Wzór wniosku o dofinansowanie

2015-09-15

Zał nr 2 do Regulaminu - Instrukcja wypełniania wniosku

2015-09-15

Zał. nr 3 do Regulaminu - Instrukcja wypełniania załączników

2015-09-15

Zał. nr 4 do regulaminu - Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosek pozakonkursowy

2015-09-15

Zał. nr 5 do Regulaminu - Karta oceny formalnej projekt pozakonkursowy

2015-09-15

Zał. nr 6 do Regulaminu - Karta formalna z definicjami

2015-09-15

Zał. nr 7 do Regulaminu - Karta oceny merytorycznej projekt pozakonkursowy

2015-09-15

Zał. nr 7 do Regulaminu - Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji OOŚ

2015-09-15

Zał. nr 8 do Regulaminu - Karta merytoryczna z definicjami

2015-09-15

Zał. nr 9 do Regulaminu - Umowa o dofinansowanie

2015-09-15

Zał. nr 10 do regulaminu - Aneks do umowy o dofinansowanie

2015-09-15

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS