Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

9.3.4

Poddziałania 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej

zakończony     od: 2017-03-31 do: 2017-06-06
Etapy oceny projektów
Komunikaty

28 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu.

Aktualizacja dotyczy wprowadzenia zmian w § 10 ust. 1 ww. Regulaminu w zakresie terminu przewidzianego na weryfikację wymogów formalnych wniosków, który ulega wydłużenia o 26 dni kalendarzowych, tj. z 80 dni na 106 dni kalendarzowych.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

 

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje o aktualizacji Załącznika nr 11 do Regulaminu konkursu tj. „Wzór karty merytorycznej premiującej” oraz Załącznika nr 12 do Regulaminu tj. „Karty z definicjami kryteriów wyboru projektów wraz z wymogami formalnymi dofinansowanie projektu” (dalej: załączniki), polegającej na  dodaniu kryteriów merytorycznych premiujących, które omyłkowo zostały pominięte przy przyjęciu ww. załączników uchwałą Nr 14/13917/V z dnia 28 lutego 2017 r.

Jednocześnie Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, aby umożliwić Wnioskodawcom odpowiednie przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu podjął decyzję o wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie projektów do 6 czerwca 2017 r. w ramach konkursu RPWM.09.03.04-IZ.00-28-001/17 Oś Priorytetowej  Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 4.04.2017r.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie:
Czy w ramach naboru wniosków o dofinansowanie - Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej można starać się o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej.


Odpowiedź:
Tak. W ramach Poddziałania 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej można starać się o dofinansowanie na rozbudowę Szkoły Podstawowej.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

Poddziałania 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej

Konkurs nr RPWM.09.03.04-IZ.00-28-001/17

Termin, od którego można składać wnioski

31 marca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

6 czerwca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 – 16:00

Wtorek–piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

  • Organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

  1. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia ogólnego związane z poprawą nauczania nauk ścisłych, ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, czy też nauczania eksperymentalnego oraz kształtowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej),tj.:
  • Rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja szkół w w/w zakresie wraz z niezbędnym wyposażeniem;
  • Budowa nowej infrastruktury edukacji ogólnej (szkół). Interwencja w zakresie budowy nowej infrastruktury edukacji ogólnej musi uwzględniać trendy demograficzne zachodzące na danym obszarze oraz efektywność kosztową;

2. Wyposażenie pracowni, sal dydaktycznych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne;

3. Inwestycje służące realizacji zajęć sportowych, tj.:

  • Budowa, rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja przyszkolnej infrastruktury sportowej, umożliwiającej prowadzenie zajęć sportowych,
  • Wyposażenie w niezbędny sprzęt do zajęć sportowych, gimnastyki;

4. Wyposażenie specjalistyczne w szkołach, tj.: zakup sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych, uczniów z problemami w przyswajaniu wiedzy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 018 638,11 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 28.08.2017 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (4.04.2017–27.08.2017).

Regulamin konkursu – wersja archiwalna (do 3.04.2017 r.)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Tel. 89 512 54 82

89 512 54 83

89 512 54 85

89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

 

Nikodema Więsyk n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Beata Engel b.engel@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin k.szylin@umwwm.pl

Katarzyna Templin k.templin@warmia.mazury.pl

Agata Kilijańska a.urbanowicz@warmia.mazury.pl

Agnieszka Unruh a.unruh@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 521 96 34

       89 521 96 38

       89 521 93 73

       89 521 96 45

       89 521 96 45

       89 521 93 92

       89 521 96 68

 

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 4.04.2017 r.

2017-04-04

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna, obowiązująca do 3.04.2017 r.

2017-02-28

Wytyczne ministerialne zip

2017-02-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS