bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WiM 2014-2020

Rozbudowany system wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) oraz uczestnictwo w nim licznych jednostek rodzi potrzebę powołania jednego zespołu odpowiedzialnego za koordynację procesu ewaluacji RPO WiM 2014-2020, którego prace umożliwią z jednej strony analizę wielowątkowych potrzeb badawczych, z drugiej wymianę doświadczeń wśród uczestników procesu wdrażania programu na różnych jego etapach.

Mając na uwadze powyższe, w celu zachowania zasady partnerstwa oraz koordynacji procesu ewaluacji RPO WiM 2014-2020, jak również w celu zapewnienia sprawnej współpracy podczas jego realizacji powołana została Grupa Sterująca Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (GSE RPO WiM 2014-2020).

Powołanie przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WiM 2014-2020) GSE RPO WiM 2014-2020 jest zalecane w wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 22 września 2015 r. w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, a jej funkcjonowanie zapewni wsparcie całego procesu ewaluacji.

Wykonanie całości zadań związanych z funkcjonowaniem GSE RPO WiM 2014-2020 powierzone zostało Sekretariatowi GSE RPO WiM 2014-2020, który prowadzony jest przez Jednostkę Ewaluacyjną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (JE RPO WiM 2014-2020) znajdującą się w Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Do głównych zadań GSE RPO WiM 2014-2020 należy:

  1. Zaopiniowanie Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.
  2. Udział w corocznym przeglądzie Planu Ewaluacji RPO WiM 2014-2020.
  3. Opiniowanie zmian w Planie Ewaluacji RPO WiM 2014-2020.
  4. Opiniowanie projektów badań ewaluacyjnych.
  5. Wsparcie JE RPO WiM2014-2020 przy formułowaniu zakresu ewaluacji oraz kryteriów wyboru wykonawcy badania ewaluacyjnego, a także kryteriów oceny ofert składanych przez oferentów (w przypadku ewaluacji zewnętrznych) – w miarę potrzeb.
  6. Wsparcie JE RPO WiM 2014-2020 w zakresie oceny wstępnych wersji raportów metodologicznych, końcowych i/lub raportów cząstkowych.
  7. Członkowie GSE RPO WiM 2014-2020 mogą być angażowani w opiniowanie, monitorowanie oraz wsparcie procesu wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji.
  8. Pomoc w budowaniu potencjału ewaluacyjnego poprzez m.in.:
    a. rozpowszechnianie wyników przeprowadzonych ewaluacji,
    b. gromadzenie i szerzenie wiedzy w zakresie ewaluacji,
    c. identyfikacja potrzeb szkoleniowych w zakresie ewaluacji.

Zasady oraz tryb pracy GSE RPO WiM 2014-2020 zostały określone w dokumencie pt. „Grupa Sterująca Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020 - zadania i zasady funkcjonowania"
stanowiącym załącznik do Uchwały 60/640/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13.11.2015 r.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS