bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

V Posiedzenie - 16-17 grudnia 2015 roku

16 – 17 grudnia 2015 r. w Kromerowie  odbyło się piąte posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020). Gościem spotkania Komitetu był przedstawiciel Komisji Europejskiej Pan Patrick Amblard, Dyrektor ds. Polski, Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

 

W trakcie posiedzenia przedstawiono:

 • Propozycje kryteriów  wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz propozycji kryteriów wyboru projektów dla:
 • Poddziałania 2.4.1  Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (dla II typu projektów: Tworzenie i/lub rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego lub innych jednostek organizacyjnych realizujących tego samego typu zadania),
 • Poddziałania 2.4.1  Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (dla III typu projektów: Przygotowanie i realizacja wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjno – zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe).

 

 • Propozycje kryteriów  wyboru projektów w ramach osi priorytetowej włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz propozycji kryteriów wyboru projektów dla:
 • Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe (na rok 2016),
 • Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług Społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym  – projekty konkursowe (na rok 2016),
 • Poddziałania 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie (na rok 2016).

 

 • Projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz propozycji kryteriów wyboru projektów dla:
 • Działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystywanie OZE w MŚP.

 

 • Propozycje kryteriów  wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz propozycji kryteriów wyboru projektów dla:
 • Działania 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy  - projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy (na 2016 rok),
 • Działania 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe (na 2016 rok),
 • Działania 10.3 Rozwój samozatrudnienia  (na 2016 rok),
 • Działania 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 (na 2016 rok).

 

Ponadto członkowie Komitetu głosowali w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej powołania Grupy roboczej do włączenia społecznego i rynku pracy KM RPO WiM 2014-2020. W trakcie omówiono i zaplanowano zlecenie ekspertyzy w obszarze kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej Kadry dla Gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). Została również omówiona zasada stosowania kryterium dotyczącego klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Pani Joanna Wróbel, Sekretarz Gminy Mikołajki, zaprezentowała założenia projektu konkursowego przewidywanego do realizacji w ramach poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu RPO WiM 2014-2020 – „7 Cudów Mazur”.

Pliki do pobrania

Agenda: V posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-07-29

Prezentacja 7 cudów Mazur promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

2016-01-28

Prezentacja Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej Kadry dla gospodarki RPO WiM 2014-2020 Podziałanie 2.4.1 (II i III typ projektów)

2016-01-28

Prezentacja Klauzule społeczne w regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-01-28

Prezentacja Projekt kryteriów wyboru projektów w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne RPO WiM na lata 2014-2020 Działanie 11.1.1

2016-01-28

Prezentacja Projekt kryteriów wyboru projektów w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne RPO WiM na lata 2014-2020-Działanie 11.2.3

2016-01-28

Prezentacja Projekt kryteriów wyboru projektów w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne RPO WiM na lata 2014-2020 Działanie 11.3.2

2016-01-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS