bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Podstawowe informacje

Komitet Monitorujący czuwa nad efektywnością i jakością zarządzania oraz realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Jest niezależnym ciałem doradczo-opiniodawczym dla Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020 i jednym z elementów procesu zarządzania środkami publicznymi.

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020) został powołany Uchwałą Nr 22/233/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 28 kwietnia 2015 r.

Skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 został poszerzony 18 sierpnia 2015 r. Zapoznaj się z Uchwałą Nr 41/449/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 został poszerzony 12 kwietnia 2016 r. Zapoznaj się z Uchwałą Nr 22/343/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 został zmniejszony 30 maja 2016 r. Zapoznaj się z Uchwałą Nr 34/500/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 został poszerzony 18 września 2017 r. Zapoznaj się z Uchwałą Nr 55/850/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Skład Komitetu Monitorującego

W jego skład wchodzą przedstawiciele strony samorządowej, rządowej oraz podmiotów spoza administracji (w tym przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych, partnerzy społeczni). W pracach Komitetu Monitorującego biorą udział również przedstawiciele Komisji Europejskiej pełniąc funkcję doradczą. Ponadto w posiedzeniach uczestniczą w charakterze obserwatorów reprezentanci innych instytucji.

Poznaj skład Komitetu Monitorującego
 

Aktualizacja składu instytucjonalno-imiennego KM RPO WiM 2014-2020.

 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 stycznia 2015 r. ustanowił kryteria, którymi powinny się kierować podmioty delegujące swoich przedstawicieli do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  (KM RPO WiM 2014-2020).

Poznaj kryteria wyboru przedstawicieli do Komitetu Monitorującego

 

Zadania Komitetu Monitorującego

  • systematyczny przegląd wdrażania RPO WiM 2014-2020 i postępów poczynionych na drodze osiągania jego celów, w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania,
  • analizowanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie RPO WiM 2014-2020, w tym wniosków z przeglądu wyników,
  • konsultowanie i akceptowanie zmian RPO WiM 2014-2020 proponowanych przez Instytucję Zarządzającą,
  • przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji RPO WiM 2014-2020, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i monitorowanie działań podjętych w ich następstwie.

Poznaj zadania Komitetu Monitorującego

 

Regulamin Komitetu Monitorującego

Regulamin został przyjęty na I posiedzeniu Komitetu Uchwałą nr 1/2015 z dnia 29 maja 2015 r.

Poznaj regulamin działania Komitetu Monitorującego

Aktualizacja Regulaminu przyjęta na XIX posiedzeniu Komitetu Uchwałą nr 239/2017 z dnia 18 października 2017 r.

Poznaj regulamin działania Komitetu Monitorującego z dnia 18 października 2017 r.

 

Regulamin rozliczania kosztów Komitetu Monitorującego

Regulamin został przyjęty Uchwałą nr 49/526/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 22 września 2015 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałą nr 2/13/16/V Zarządu województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 stycznia 2016 r. zmianę Uchwały nr 49/526/15/V z dnia 22 września 2015 r. w sprawie Regulaminu rozliczania kosztów Komitetu Monitorującego.

Poznaj regulamin rozliczania kosztów Komitetu Monitorującego z 12 stycznia 2016 r.

Wersja archiwalna

Poznaj regulamin rozliczania kosztów Komitetu Monitorującego

 

Sekretariat Komitetu Monitorującego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Polityki Regionalnej

Biuro Monitoringu
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn
e-mail: monitoring@warmia.mazury.pl
Tel. 89 52 19 331
Fax 89 52 19 309

 

Podstawy prawne 

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.;
  • ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
  • wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 z 21 stycznia 2015 r.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS