Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.2

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

zakończony     od: 2016-08-31 do: 2016-09-28
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu RPWM.04.02.00-IP.02-28-002/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został termin oceny formalno-merytorycznej z 90 dni na 110 dni liczonych od dnia powołania KOP. Zmiana wynika z dużej liczby wniosków złożonych w konkursie oraz obowiązku doręczania pism za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i nieterminowym ich odbiorem przez Wnioskodawców.

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 07 marca  2017 r. 

 

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu.

 

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został termin oceny formalno-merytorycznej z 60 dni na 90 dni liczonych od dnia powołania KOP. Jednocześnie nastąpi zmiana orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu na marzec 2017 r. Zmiana wynika z dużej liczby wniosków złożonych w konkursie oraz obowiązku doręczania pism za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i nieterminowym ich odbiorem przez Wnioskodawców.


W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.


Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 30 stycznia 2017 r.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu RPWM.04.02.00-IP.02-28-002/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

 

Wydłużono etap weryfikacji wymogów formalnych z 50 dni na 70 dni liczonych od dnia zamknięcia naboru. Zmiana wynika z dużej liczby wniosków złożonych w konkursie oraz obowiązku doręczania pism za zwrotnym potwierdzeniem odbioru o stwierdzeniu braków formalnych na tym etapie i nieterminowym ich odbiorem przez Wnioskodawców.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 15 listopada 2016 r. 

28 września 2016 r. zakończono nabór wniosków do konkursu nr RPWM.04.02.00-IP.02-28-002/16 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

Złożono 82 wnioski na łączną kwotę 106 208 605,70 zł.

Wnioskowana wartość dofinansowania wynosi 61 852 955,86 zł.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu RPWM.04.02.00-IP.02-28-002/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został termin oceny formalno-merytorycznej z 90 dni na 110 dni liczonych od dnia powołania KOP. Zmiana wynika z dużej liczby wniosków złożonych w konkursie oraz obowiązku doręczania pism za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i nieterminowym ich odbiorem przez Wnioskodawców.

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 07 marca  2017 r. 

Regulamin

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów:

KONKURS NR RPWM.04.02.00-IP.02-28-002/16

Z zakresu: osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

Termin, od którego można składać wnioski

31 sierpnia 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 września 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Sekretariat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

ul. Św. Barbary 9

10-026 Olsztyn

w poniedziałek w godzinach od 8.00 – 16.00,

od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS2 używając funkcji: „wyślij wniosek”.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem  OZE;
  • Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;
  • Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków(definicja w słowniku terminologicznym) w przedsiębiorstwach jako samodzielny projekt lub wraz z  wymianą i/lub modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE;
  • Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE;
  • Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
  • Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii;
  • Audyt energetyczny (jako element projektu)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

39 834 900,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – ważny od 7.03.2017 r. 

Regulamin konkursu – ważny od 30.01.2016

Regulamin konkursu – ważny od 15.11.2016

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 do Regulaminu Instrukcja wypełniania wniosku

Załącznik nr 3 do Regulaminu Instrukcja wypełniania załączników

Załącznik nr 4 do Regulaminu Karta weryfikacji wymogów formalnych

Załącznik nr 5 do Regulaminu Karta z definicjami wymogów formalnych

Załącznik nr 6 do Regulaminu Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych

Załącznik nr 7 do Regulaminu Karta oceny kryteriów formalnych

Załącznik nr 8 do Regulaminu Karta z definicjami kryteriów formalnych

Załącznik nr 9 do Regulaminu Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów formalnych

Załącznik nr 10 do Regulaminu Karta oceny kryteriów merytorycznych

Załącznik nr 11 do Regulaminu Karta z definicjami kryteriów merytorycznych

Załącznik nr 12 do Regulaminu Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych

Załącznik nr 13 do Regulaminu Karta oceny kryteriów merytorycznych

Załącznik nr 14 do Regulaminu Karta z definicjami kryteriów merytorycznych

Załącznik nr 15 do Regulaminu Regulamin Komisji Oceny Projektów

Załącznik nr 16 do Regulaminu Lista sprawdzająca do umowy

Załącznik nr 17 do Regulaminu Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 18 do Regulaminu Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 19 do Regulaminu Wytyczne w sprawie kwalifikowalności

Załącznik nr 20 do Regulaminu Instrukcja zabezpieczenia umowy

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedury odwoławcze zawiera Regulamin konkursu §14 Procedury odwoławcze

Procedurę odwoławczą regulują przepisy art. 53-68 Ustawy wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

 

Telefony: 89 512 54 82

             89 512 54 83

             89 512 54 85

             89 512 54 86 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o naborze

2016-07-29

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania załączników Instrukcja sporządzania studium wykonalności

2016-07-29

Tabela do obliczania efektu ekologicznego

2016-08-26

Arkusz uniwersalny do analizy finansowo-ekonomicznej

2016-08-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

facebook
YouTube
kanał RSS