Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.1

Poddziałanie 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn

zakończony     od: 2016-10-31 do: 2016-12-09
Wyniki naboru

Informujemy, że 18 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/16.
W ramach konkursu cztery projekty otrzymały ocenę pozytywną i zostały wybrane do dofinansowania.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/16

Zmiany wynikają z konieczności weryfikacji kryterium strategicznego Zasięg oddziaływania projektu na obszarze rewitalizacji w oparciu o załączniki - dokumenty dotyczące rewitalizacji, które powinny być złożone wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym zaszła potrzeba zmiany zapisów Regulaminu Konkursu nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/16 pod kątem umieszczenia informacji dotyczących m.in. rodzaju załączników, jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie (jeżeli projekt oddziałuje na obszar rewitalizacji wskazany w programie rewitalizacji) oraz przebiegu procedury oceny wniosku.

Jednocześnie do Regulaminu Konkursu dodano 2 nowe załączniki:

 1. załącznik nr 17 „Oświadczenie Gminy o zgodności projektu z programem rewitalizacji”, który stanowi wzór oświadczenia dla potencjalnych Wnioskodawców, jaki należy złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu. 
 2. załącznik nr 18 Lista sprawdzająca w zakresie spójności i poprawności sporządzenia Programu rewitalizacji”, który stanowi narzędzie oceny do Programu rewitalizacji.

 

Wydłużono także termin naboru wniosków z 31.10.2016 - 18.11.2016 na 31.10.2016 - 09.12.2016, a tym samym przesunieto termin rozstrzygnięcia konkursu z marca 2017 r. na kwiecień 2017 r.

W związku z wprowadzeniem ww. zmian podjęto decyzję o aktualizacji Regulaminu konkursu nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/16. Powyższe ma na celu zapewnienie  Wnioskodawcom równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów.

Przedmiotowe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Wykaz zmian do Regulaminu konkursu
 2. Zaktualizowany Regulamin Konkursu
 3. Załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu Oświadczenie Gminy o zgodności projektu
  z programem rewitalizacji.
 4. Załącznik nr 18 do Regulaminu konkursu Lista sprawdzająca w zakresie spójności
  i poprawności sporządzenia Programu rewitalizacji.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn.

 

Typ projektu: wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.

 

Treść ogłoszenia ma charakter informacyjny i zastosowanie poniższych zapisów nie może być podstawą do wniesienia środków odwoławczych.

Termin, od którego można składać wnioski

31 października 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

9 grudnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna (MOF Olsztyna) działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).


MOF Olsztyna tworzą: Miasto Olsztyn, Gmina Barczewo, Gmina Purda, Gmina Stawiguda, Gmina Gietrzwałd, Gmina Jonkowo, Gmina Dywity.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze:

a) Społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:

 • zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
 • poradnictwa,
 • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 • treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót  do życia społecznego,
 • usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera.

b) Zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i sfinansowanie:

 • aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • poradnictwa,
 • wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
 • staży,
 • praktyk zawodowych,
 • uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy.

c) Edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy realizowanym poprzez m.in. skierowanie i sfinansowanie:

 • zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
 • zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji, umiejętności zawodowych (np. kursy i szkolenia zawodowe),
 • usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego).

d) Zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:

 • programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% − dla projektów podmiotów publicznych, 95% − dla projektów podmiotów niepublicznych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 741 726,27 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – wersja archiwalna  

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony:
89 512 54 82
89 512 54 83
89 512 54 85
89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
ul. Kajki 10 19-300 Ełk

lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

 

Wypełnij formularz i prześlij swoje pytanie do Punktu Informacji Europejskich.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-11-02

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

2016-09-26

Załącznik nr 1 Wykaz zmian ZIT

2016-11-02

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinasowanie projektu

2016-09-26

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2016-09-26

Załącznik 3 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-09-26

Załącznik 4 Zestawienie standardu i cen rynkowych

2016-09-26

Załącznik 5 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-09-26

Załącznik 6 Karta oceny kryteriów formalnych

2016-09-26

Załącznik 7 Karta oceny kryteriów merytorycznych strategicznych

2016-09-26

Załącznik 8 Karta oceny kryteriów merytorycznych

2016-09-26

Załącznik 9 Wymogi formalne

2016-09-26

Załącznik 10 Kryteria formalne wyboru projektów

2016-09-26

Załącznik 11 Kryteria merytoryczne wyboru projektów

2016-09-26

Załącznik 12 Metodologia pomiaru efektywości społeczno-zawodowej

2016-09-26

Załącznik 13 Podstawowe warunki odbywania staży, praktyk, zajęć, szkoleń

2016-09-26

Załącznik 14 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji

2016-09-26

Załącznik 14.1 Lista sprawdzająca kwalifikacje

2016-09-26

Załącznik 14.2 Najczęściej zadawane pytania w zakresie uzyskiwania kwalifikacji

2016-09-26

Załącznik 15 Lista sprawdzająca

2016-09-26

Załącznik 16 Zestawienie informacji dla beneficjentów

2016-09-26

Załącznik 17 Oświadczenie gminy

2016-11-02

Załącznik 18 Lista sprawdzająca

2016-11-02

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS