Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Projekty własne

Projekty realizowane przez województwo w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

 

Rok 2023

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2023 roku realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2023 w ramach Działania 12.1

Projekt polega na:
- zapewnieniu i utrzymaniu na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014-2020;
- zapewnieniu pracownikom stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia zawodowego;
- zapewnieniu wsparcia procesu realizacji Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020;
- zabezpieczeniu pracownikom odpowiednich warunków do realizacji zadań poprzez wyposażenie stanowisk pracy

Dofinansowanie projektu: 50 183 315,75 zł

 

2. Ewaluacja i badania w 2023 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.

Zapewnienie wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014-2020 i programowania na okres po 2020 r. w zakresie ewaluacji i badań. Działanie to zapewnia przeprowadzenie ewaluacji i badań na potrzeby programu na każdym etapie jego realizacji.

Dofinansowanie projektu: 1 853 000,00 zł

 

3. Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2023 roku

Zapewnienie wsparcia procesu informacji i promocji RPO WiM 2014-2020 poprzez spójną i skuteczną informację i promocję, która zapewni wyższą jakość i większą absorbcję środków oraz wzrost wiedzy potencjalnych beneficjentów i
beneficjentów Programu.

Dofinansowanie projektu: 2 391 050,00 zł

 

Rok 2022

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2022 roku realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2022 w ramach Działania 12.1

Projekt polega na:
- zapewnieniu i utrzymaniu na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014-2020;
- zapewnieniu pracownikom stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia zawodowego;
- zapewnieniu wsparcia procesu realizacji Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020;
- zabezpieczeniu pracownikom odpowiednich warunków do realizacji zadań poprzez wyposażenie stanowisk pracy.

Dofinansowanie projektu: 39 100 000,00 zł

2. Ewaluacja i badania w 2022 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.

Zapewnienie wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014-2020 i programowania na okres po 2020 r. w zakresie ewaluacji i badań. Działanie to zapewnia przeprowadzenie ewaluacji i badań na potrzeby programu na każdym etapie jego realizacji.

Dofinansowanie projektu: 1 800 000,00 zł

3. Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2022 roku

Zapewnienie wsparcia procesu informacji i promocji RPO WiM 2014-2020 poprzez spójną i skuteczną informację i promocję, która zapewni wyższą jakość i większą absorbcję środków oraz wzrost wiedzy potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu.

Dofinansowanie projektu: 2 000 000,00 zł

 

Rok 2021

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2021 roku realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2021 w ramach Działania 12.1

Projekt polega na:
- zapewnieniu i utrzymaniu na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014-2020;
- zapewnieniu pracownikom stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia zawodowego;
- zapewnieniu wsparcia procesu realizacji Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020;
- zabezpieczeniu pracownikom odpowiednich warunków do realizacji zadań poprzez wyposażenie stanowisk pracy.

Dofinansowanie projektu: 32 725 000,00 zł

2. Ewaluacja i badania w 2021 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.

Zapewnienie wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014-2020 i programowania na okres po 2020 r. w zakresie ewaluacji i badań. Działanie to zapewnia przeprowadzenie ewaluacji i badań na potrzeby programu na każdym etapie jego realizacji.

Dofinansowanie projektu: 1 710 000,00 zł

3. Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2021 roku

Zapewnienie wsparcia procesu informacji i promocji RPO WiM 2014-2020 poprzez spójną i skuteczną informację i promocję, która zapewni wyższą jakość i większą absorbcję środków oraz wzrost wiedzy potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu.

Dofinansowanie projektu: 1 997 500,00 zł

 

Rok 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2020 roku realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim

Projekt polega na zakupie i montażu dachowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 39,9 kW w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. Inwestycja polega na montażu 140 paneli fotowoltaicznych (polikrystalicznych) o łącznej mocy 39,9 kW połączonych w samodzielne układy wraz z falownikami i optymalizatorami (70 szt.), z niezbędnym okablowaniem i osprzętem. Panele fotowoltaiczne wykorzystują zjawisko fotowoltaiczne do przetwarzania promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Za pomocą połączeń kablowych przekazują one energię do falowników, gdzie następuje zmiana prądu stałego w prąd zmienny. Elektrownia będzie podłączona do sieci, natomiast nie będzie potrzeby instalowania akumulatorów oraz regulatorów ładowania, ponieważ sieć jest w stanie przyjąć całą energię wyprodukowaną przez system fotowoltaiczny. Wyprodukowana energia elektryczna będzie wykorzystywana bezpośrednio na potrzeby własne, a ewentualna nadwyżka będzie wprowadzona do sieci i później zbilansowana.

Dofinansowanie projektu: 175 950,00 zł

2. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Policealnej w Ełku

Inwestycja polega na zakupie i montażu dachowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 30,6 kW w Szkole Policealnej w Ełku. Inwestycja polega na montażu 102 paneli fotowoltaicznych (monokrystalicznych) o łącznej mocy 30,6 kW połączonych w samodzielne układy wraz z falownikami i optymalizatorami (51 szt.), z niezbędnym okablowaniem i osprzętem. Elektrownia będzie podłączona do sieci, która jest w stanie przyjąć całą energię wyprodukowaną przez system fotowoltaiczny. Wyprodukowana energia elektryczna będzie wykorzystywana bezpośrednio na potrzeby własne, a ewentualna nadwyżka będzie wprowadzona do sieci i później zbilansowana.

Dofinansowanie projektu: 139 400,00 zł

 

3. Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2020 w ramach Działania 12.1

Projekt polega na:
- zapewnieniu i utrzymaniu na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014-2020;
- zapewnieniu pracownikom stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia zawodowego;
- zapewnieniu wsparcia procesu realizacji Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020;
- zabezpieczeniu pracownikom odpowiednich warunków do realizacji zadań poprzez wyposażenie stanowisk pracy.

Dofinansowanie projektu: 32 300 000,00 zł

4. Ewaluacja i badania w 2020 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.

Zapewnienie wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014-2020 i programowania na okres po 2020 r. w zakresie ewaluacji i badań. Działanie to zapewnia przeprowadzenie ewaluacji i badań na potrzeby programu na każdym etapie jego realizacji.

Dofinansowanie projektu: 1 572 500,00 zł

5. Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2020 roku

Zapewnienie wsparcia procesu informacji i promocji RPO WiM 2014-2020 poprzez spójną i skuteczną informację i promocję, która zapewni wyższą jakość i większą absorbcję środków oraz wzrost wiedzy potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu.

Dofinansowanie projektu: 1 700 000,00 zł

 

Rok 2019

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2019 roku realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. Ochrona zasobów przyrodniczych wybranych alei województwa warmińsko-mazurskiego poprzez poprawę stanu istniejących siedlisk i wykonanie nasadzeń w ramach działań Zielona Droga

Przedmiotem projektu jest ochrona zasobów przyrodniczych wybranych alei woj. warmińsko-mazurskiego, poprzez poprawę stanu istniejących siedlisk i wykonanie nasadzeń. W ramach przedmiotowego projektu wytypowano cenne przyrodniczo odcinki drzew przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich wymagające prac umożliwiających ich dalsze przetrwanie. Lokalizacja projektu: droga nr 515 (16 ob. Kamieniec, 192 obręb Różnowo), 520 (6/1, 74/1 ob. Lubnowy Wielkie, 134 ob. Lubnowy Małe, 20/1 ob. Kamieniec), 537 (179,168 ob. Marwałd, 194/6 ob. Klonówko, 171/2 ob. Jagodziny, 15 ob. Wygoda), 544 (55/1,266, ob. Wlewsk, 185/1 ob. Klonowo), 526 (153/3, 154 ob. Krasin, 153/1 ob. Śliwica), 528 (352, 628/3 ob.nr 1, 84/2 ob. Warkały, 119/2, 119/4 ob. Stare Bolity), 591 (13 ob. Barciany, 2 ob. Gęsie Góry, 247/1 ob. Gęsiki, 43 ob. Gradowo, 28 ob. Ruta, 18 ob. Kotki, 28/1 ob. Aptynty, 73 ob. Michałkowo, 2 ob. Kurkławki), 642 (203 ob. m. Ryn, 120/2 ob. Ryn, 27, 301, 312, 294, 13 ob. Ławki, 3 ob. Nowe Tałty).

Etapy realizacji projektu:

 • złożenie wniosku o dof.
 • podpisanie umowy o dofinansowanie
 • wybór wykonawcy/wykonawców
 • zawarcie umowy
 • realizacja prac
 • zakończenie projektu i podpisanie protokołu końcowego
 • końcowe rozliczenie proj.

Sposób wdrażania zakresu rzeczowego:

 • podpisanie umowy
 • realizacja prac
 • odbiór końcowy i podpisanie protokołu

Projekt wpisuje się w SZOOP RPO WWM 2014-2020, działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, priorytet inwestycyjny 6d: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” oraz zieloną infrastrukturę.

Warmia i Mazury są liderem czystości środowiska. Wyróżniają się w skali kraju i Europy różnorodnością i bogactwem środowiska przyrodniczego. Wsparcie w ramach programu zostanie więc ukierunkowane na przedsięwzięcia służące ochronie i przywróceniu różnorodności biologicznej. Niniejszy projekt dotyczy ochrony zasobów przyrodniczych wybranych alei województwa warmińsko-mazurskiego dzięki czemu w pełni wpisuje się w założenia SZOOP.

Dofinansowanie projektu: 426 564,00 zł

2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Braniewo-Wola Lipowska

Przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo – Pieniężno na odcinku Braniewo–Wola Lipowska o łącznej długości 14,57 km. Zakres prac w podziale na działania obejmuje:

 • prace przygotowawcze (dokumentacja projektowa),
 • studium wykonalności, roboty budowlane (wzmocnienie nawierzchni drogi - 100 kN/oś z możliwością do 115kN/oś),
 • doprowadzenie drogi do parametrów kl. G poprzez korektę łuków poziomych i pionowych,
 • przebudowę istniejących skrzyżowań,
 • przebudowę obiektów inżynierskich,
 • wzmocnienie do kl. A,
 • budowę i przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo - rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • przebudowę przejazdu kolejowego w Braniewie,
 • budowę i przebudowę przejść dla pieszych,
 • wycinkę drzew i krzewów,
 • budowę i przebudowę odwodnienia drogi,
 • budowę i przebudowę oświetlenia drogowego w miejscowościach,
 • przebudowę kolizji z urządzeniami obcymi,
 • zagospodarowanie zieleni,
 • remont poboczy gruntowych, renowacja rowów przydrożnych,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 • nadzór w projekcie (Inżynier Kontraktu, nadzór autorski),
 • promocja projektu,
 • zakup nieruchomości,
 • usługi specjalistyczne (badania laboratoryjne w ramach IK).

Projekt wpisuje się w SzOOP RPO WiM 2014-2020 działanie 7.1. Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym - projekty pozakonkursowe województwa warmińsko-mazurskiego. Realizuje cel temat.7, priorytet inwest.7b. zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi oraz cel szczegółowy działania. Wynika to z rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 507 bezpośrednio połączonej z siecią TEN-T za sprawą wybudowanego przez GDDKiA węzła drogowego „Maciejewo” w ciągu drogi ekspresowej S22. Ponadto połączenie z DK 54 prowadzącą do przejścia granicznego Gronowo-Mamonowo i DW 510 zwiększa dostępność obszaru przygranicznego. Połączenie z drogami wyższego jak i niższego rzędu zwiększy zewnętrzną dostępność komunikacyjną regionu oraz jego wewnętrzną spójność.

Dofinansowanie projektu: 55 978 304,50 zł

3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Pogrodzie – Frombork

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie – Braniewo na odcinku Pogrodzie – Frombork. Odcinek ten położony jest w województwie warmińsko–mazurskim, powiecie braniewskim i elbląskim na terenie gm. Tolkmicko oraz gm. miejsko – wiejskiej Frombork. Długość odcinka do rozbudowy 8,364 km. W ramach rozbudowy przewiduje się wykonanie prac:

 • wzmocnienie nawierzchni drogi, nośność 115 kN/oś;
 • doprowadzenie drogi do parametrów klasy G poprzez korektę łuków poziomych i pionowych;
 • przebudowa istniejących skrzyżowań;
 • przebudowa obiektów inżynierskich, wzmocnienie do klasy A;
 • budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • budowa nowych i przebudowa istniejących przejść dla pieszych;
 • wycinka kolidujących z przebudową drzew: drzewa znajdujące się wzdłuż jezdni (aleje) oraz drzewa za aleją drzew wzdłuż istniejącej jezdni (w rowach);
 • budowa i przebudowa odwodnienia drogi;
 • budowa i przebudowa oświetlenia drogowego na odcinkach przechodzących przez miejscowości;
 • przebudowa kolizji z urządzeniami obcymi;
 • zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego;
 • wykonanie remontu poboczy gruntowych oraz renowacja rowów przydrożnych;
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Etapy projektu:

 • roboty budowlane,
 • nadzór (autorski, inwestorski),
 • promocja,
 • prace przygotowawcze (dokumentacja projektowa),
 • zakup nieruchomości,
 • usługi specjalistyczne (badania laboratoryjne).

Projekt wpisuje się w założenia SzOOP RPO WiM 2014-2020, oś priorytetowa – Infrastruktura transportowa, działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym. Droga DW 504 pełni bardzo ważną funkcję w północno-zachodnim układzie drogowym województwa. Łączy się z S7 (sieć bazowa TEN-T), DK 54, a przez nią z drogą S22 (sieć bazowa TEN-T, droga europejska E28) oraz prowadzi do przejść granicznych.

Dofinansowanie projektu: 33 595 147,29 zł

4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Bartoszyce

Przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy DW512 Pieniężno–Bartoszyce o łącznej dł.47,94 km. Zakres prac obejmuje:

 1. prace przygotowanie (dokumentacji projektowej);
 2. studium wykonalności;
 3. roboty budowlane:
 • wzmocnienie nawierzchni dr.-115kN/oś,
 • doprowadzenie dr. do parametrów klasy G przez korektę łuków poziomych i pionowych,
 • przebudowa istniejących skrzyżowań,
 • przebudowa obiektów inżynier.,
 • wzmocnienie obiektów most. do kl. A,
 • rozbiórka wiaduktu kolejowego w Górowie Iławeckim i bud. mieszk.(km 24+620),
 • budowa obwodnicy Górowa Iławeckiego i m. Wojciechy,
 • budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, miejsc postojowych, zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • budowa i przebudowa przejść dla pieszych,
 • budowa stanowisk do ważenia pojazdów ciężarowych,
 • wycinka drzew i krzewów,
 • budowa i przebudowa odwodnienia drogi,
 • budowa i przebudowa oświetlenia drogi,
 • przebudowa kolizji z urządzeniami obcymi,
 • zagospodarowanie zieleni,
 • remont poboczy, renowacja rowów przydrożnych,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz montaż barier ochronnych i balustrad, elementy uspokojenia ruchu drogowego,
 1. nadzór w projekcie (Inżynier Kontraktu, nadz. autorski);
 2. promocja projektu;
 3. zakup nieruchomości;
 4. usługi specjalistyczne (badania laboratoryjne w ramach IK).

Projekt wpisuje się w SzOOP RPO WiM 2014-2020, działanie 7.1. Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym – projekty pozakonkursowe województwa warmińsko-mazurskiego. Realizuje cel temat.7, priorytet inwest.7b. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi oraz cel szczegółowy.

Rozbudowywana DW 512 łączy się z drogami o znaczeniu ponadregionalnym, z DK51 prowadzącą w kierunku północnym do przejścia granicznego z Rosją Bezledy –Bagrationowsk, w południowym poprzez drogę europejską S7 (E77) do Warszawy. Łącząc się z drogą DW 507 w Pieniężnie, poprzez przeniesienie ruchu na drogę europejską S22 (E28) (miejscowość Maciejewo), przenosi również ruch do kolejnego przejścia granicznego z Rosją Grzechotki – Mamonowo. Tym samym inwestycja usprawnia połączenie z siecią podst. TEN-T. Połączenie z drogami wyższego jak i niższego rzędu zwiększy zewnętrzną dostępność komunikacyjną regionu oraz jego wewnętrzną spójność.

Dofinansowanie projektu: 238 596 263,15 zł

5. Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2019 w ramach Działania 12.1

Założenia projektu polegają na:

 • zapewnieniu i utrzymaniu na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014-2020;
 • zapewnieniu pracownikom stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia zawodowego;
 • zapewnieniu wsparcia procesu realizacji Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020;
 • zabezpieczeniu pracownikom odpowiednich warunków do realizacji zadań poprzez wyposażenie stanowisk pracy.

Dofinansowanie projektu: 31 495 000,00 zł

6. Ewaluacja i badania w 2019 r. związane z RPO WiM 2014-2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.

Realizacja projektu polega na zapewnieniu wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014-2020 i programowania na okres po 2020 r. w zakresie ewaluacji i badań. Działanie to zapewnia przeprowadzenie ewaluacji i badań na potrzeby programu na każdym etapie jego realizacji.

Dofinansowanie projektu: 1 387 000,00 zł

7. Promocja i informacja RPO WiM 2014-2020 w 2019 roku

Projekt polega na zapewnieniu wsparcia procesu informacji i promocji RPO WiM 2014-2020 w 2019 roku poprzez spójną i skuteczną informację i promocję, która zapewni wyższą jakość i większą absorpcję środków oraz wzrost wiedzy potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu.

Dofinansowanie projektu: 2 999 650,00 zł

 

Rok 2018

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2018 roku realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego

Dofinansowanie projektu: 14 005 747,53 zł

Projekt ma na celu budowę infrastruktury porządkującej ruch turystyczny i promującej wartości przyrodnicze i krajobrazowe województwa oraz doposażenie jednostek organizacyjnych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego (parków krajobrazowych) i przystosowanie ich siedzib w celu realizacji programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii.

W ramach działań nieinwestycyjnych zaplanowano doposażenie bazy edukacyjnej w siedzibach parków, modernizację wystaw oraz ogrodów dydaktycznych, opracowanie tekstów oraz projektów graficznych dotyczących oznakowania ścieżek przyrodniczych i edukacyjnych, ustawienie/wymiana tablic edukacyjnych i informacyjnych w terenie oraz prowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych, wydanie przewodnika edukacyjno-promocyjnego zintegrowanego z aplikacją mobilną oraz opracowanie map cyfrowych parków krajobrazowych i ich otulin.

W ramach projektu planowane są ponadto przedsięwzięcia inwestycyjne związane z 5 jednostkami organizacyjnymi Województwa Warmińsko-Mazurskiego (PK Wysoczyzny Elbląskiej, PK Puszczy Rominckiej, Welski PK, Mazurski PK, Zespół PK Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich). Dzięki realizacji inwestycji powstaną obiekty infrastruktury zmniejszającej antropopresję na obszary chronione i zwiększającej świadomość ekologiczną społeczeństwa.

2. Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57

Dofinansowanie projektu: 8 449 788,32 zł

Przedmiotem projektu jest zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57, który będzie kursować po wybranych zelektryfikowanych liniach kolejowych województwa warmińsko-mazurskiego w ramach regionalnych pasażerskich usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej (Olsztyn–Działdowo, Olsztyn–Iława–Jabłonowo Pomorskie, Olsztyn–Elbląg, Olsztyn–Działdowo–Iława). Inwestycja będzie wdrażana przez Urząd Marszałkowski w następujących etapach: złożenie wniosku o dofinansowanie, zawarcie umowy dofinansowania i umowy z wykonawcą, dostawa zmodernizowanego EN57, odbiór przedmiotu zamówienia, końcowe rozliczenie oraz użytkowanie w okresie eksploatacji.

3. Pomoc Techniczna RPO WiM 2014–2020 dla UM WWM na rok 2018 w ramach Działania 12.1 

Dofinansowanie projektu: 30 931 000,00 zł

Założenia projektu polegają na:

 •  zapewnieniu i utrzymaniu na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014–2020; 

 • zapewnieniu pracownikom stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia zawodowego;

 • zapewnieniu wsparcia procesu realizacji Pomocy technicznej RPO WiM 2014–2020;

 • zabezpieczeniu pracownikom odpowiednich warunków do realizacji zadań poprzez wyposażenie stanowisk pracy.


4. Ewaluacja i badania w 2018 r. związane z RPO WiM 2014–2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.

Dofinansowanie projektu: 1 147 500,00 zł

Realizacja projektu polega na zapewnieniu wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014–2020 i programowania na okres po 2020 r. w zakresie ewaluacji i badań. Działanie to zapewnia przeprowadzenie ewaluacji i badań na potrzeby programu na każdym etapie jego realizacji.

5. Promocja i informacja RPO WiM 2014–2020 w 2018 roku

Dofinansowanie projektu: 3 060 000,00 zł

Projekt polega na zapewnieniu wsparcia procesu informacji i promocji RPO WiM 2014–2020 w 2018 roku poprzez spójną i skuteczną informację i promocję, która zapewni wyższą jakość i większą absorpcję środków oraz wzrost wiedzy potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu.

 

Rok 2017

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2017 roku realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. Pomoc Techniczna RPO WiM 2014–2020 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2017 w ramach Działania 12.1 – Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli.

Wartość projektu: 30 939 572,93

Dofinansowanie projektu: 26 298 636,99 zł

Celem projektu jest zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014–2020 oraz wykonujących zadania związane z przygotowaniem nowej perspektywy finansowej po 2020 r. oraz zamykaniem poprzednich perspektyw finansowych. Ponadto realizacja działań projektowych zmierza do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków do realizacji ich zadań m.in. poprzez: zabezpieczenie przestrzeni biurowej, wyposażenia, zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania, niezbędnych materiałów biurowych celem ułatwienia i usprawnienia pracy. Ważnym aspektem są kwalifikacje zawodowe, które dzięki projektowi będą stale podnoszone przez pracowników. Kolejnym celem projektu jest wsparcie procesów realizacji RPO WiM 2014–2020 i programowania na okres po 2020 r.

Osiągnięcie powyższych celów powinno przynieść następujące rezultaty:

 • sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014–2020,

 • sprawna realizacja RPO WiM 2014–2020 i procesu programowania na okres po 2020 r.

Ponadto realizacja Działania 12.1 zapewni płynne przejście pomiędzy perspektywą 2007–2013, perspektywą 2014–2020 oraz perspektywą finansową po 2020 r.

 

2. Ewaluacja i badania w 2017 roku związane z RPO WiM 2014–2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.

Wartość projektu: 1 500 000,00 zł

Dofinansowanie projektu: 1 275 000,00 zł

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014–2020 i programowania na okres po 2020 r. w zakresie ewaluacji i badań. Osiągnięcie powyższego celu przyczyni się do sprawnej realizacji RPO WiM 2014–2020 i programowania po 2020 r. Realizacja projektu zapewnia przeprowadzenie ewaluacji i badań na potrzeby programu na każdym etapie jego realizacji. Zakłada się przeprowadzenie następujących typów ewaluacji: bieżąca, ex post – po zakończeniu programu oraz ewaluacji ex ante przyszłej perspektywy finansowej.

 

3. Promocja i informacja RPO WiM 2014–2020 w 2017 roku

Wartość projektu: 2 026 000,00 zł

Dofinansowanie projektu: 1 722 100,00 zł

Celem projektu jest zapewnienie spójnej i skutecznej informacji i promocji funduszy europejskich, a także promocji i informacji o RPO WiM 2014–2020 oraz o perspektywie finansowej po 2020 r.

Działania realizowane w ramach projektu spowodują wzrost potencjału beneficjentów ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru terytorialnego RPO WiM 2014–2020.

Osiągnięcie powyższych celów powinno przyczynić się do rozpowszechnienia wiedzy na temat pozyskiwania środków w ramach RPO WiM 2014–2020 oraz efektów wdrażania programu i polityki spójności oraz zapewnić dobry potencjał beneficjentów do realizacji projektów z RPO WiM 2014–2020.

W 2017 roku zostaną przeprowadzone spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów RPO WiM. Ponadto Zaplanowano realizację szeregu konferencji, w tym konferencji prasowych informujących o stopniu wdrażania RPO WiM 2014–2020. Działania promocyjne zostaną wzmocnione poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnej w mediach i Internecie. W czerwcu zostanie zorganizowana impreza plenerowa pn. Rozkręcamy Powszechny Optymizm.

 

 Rok 2016

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2016 roku realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. Pomoc Techniczna RPO WiM 2014–2020 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2016 w ramach Działania 12.1 – Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli.

Wartość projektu: 28 027 824,71

Dofinansowanie projektu: 23 823 651,00 zł

Celem projektu jest zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014–2020 oraz wykonujących zadania związane z przygotowaniem nowej perspektywy finansowej po 2020 r. oraz zamykaniem poprzednich perspektyw finansowych. Ponadto realizacja działań projektowych zmierza do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków do realizacji ich zadań, m.in. poprzez: zabezpieczenie przestrzeni biurowej, wyposażenia, zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania, niezbędnych materiałów biurowych celem ułatwienia i usprawnienia pracy. Ważnym aspektem są kwalifikacje zawodowe, które dzięki projektowi będą stale podnoszone przez pracowników.  Kolejnym celem projektu jest wsparcie procesów realizacji RPO WiM 2014–2020 i programowania na okres po 2020 r.

Osiągnięcie powyższych celów powinno przynieść następujące rezultaty:

 • sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014–2020;

 • sprawna realizacja RPO WiM 2014–2020 i procesu programowania na okres po 2020 r.

Ponadto realizacja Działania 12.1 zapewni płynne przejście pomiędzy perspektywą 2007–2013, perspektywą 2014–2020 oraz perspektywą finansową po 2020 r.

 

2. Ewaluacja i badania w 2016 roku związane z RPO WiM 2014–2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.

Wartość projektu: 770 000,00 zł

Dofinansowanie projektu: 654 500,00 zł

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014–2020 i programowania na okres po 2020 r. w zakresie ewaluacji i badań. Osiągnięcie powyższego celu przyczyni się do sprawnej realizacji RPO WiM 2014–2020 i programowania po 2020 r. Realizacja projektu zapewnia przeprowadzenie ewaluacji i badań na potrzeby programu na każdym etapie jego realizacji. Zakłada się przeprowadzenie następujących typów ewaluacji: bieżąca, ex post – po zakończeniu programu oraz ewaluacji ex ante przyszłej perspektywy finansowej.

 

3. Promocja i informacja RPO WiM 2014–2020 w 2016 roku

Wartość projektu: 1 058 294,12 zł

Dofinansowanie projektu: 899 550,00 zł

Celem projektu jest zapewnienie spójnej i skutecznej informacji i promocji funduszy europejskich, a także promocji i informacji o RPO WiM 2014–2020 oraz o perspektywie finansowej po 2020 r.

Działania realizowane w ramach projektu spowodują wzrost potencjału beneficjentów ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru terytorialnego RPO WiM 2014–2020.

Osiągnięcie powyższych celów powinno przyczynić się do rozpowszechnienia wiedzy na temat pozyskiwania środków w ramach RPO WiM 2014–2020 oraz efektów wdrażania programu i polityki spójności oraz zapewnić dobry potencjał beneficjentów do realizacji projektów z RPO WiM 2014–2020.

W 2016 roku zostaną przeprowadzone spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów RPO WiM. Ponadto zaplanowano realizację szeregu konferencji, w tym konferencji prasowych informujących o stopniu wdrażania RPO WiM 2014–2020. Działania promocyjne zostaną wzmocnione poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnej w mediach i Internecie. W czerwcu zostanie zorganizowana impreza plenerowa pn. Rozkręcamy Powszechny Optymizm. Powstanie także przewodnik multimedialnym po RPO WiM 2014–2020.

 

Rok 2015

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2015 roku ralizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. Pomoc Techniczna RPO WiM 2014–2020 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2015 w ramach Działania 12.1 – Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli.

Wartość projektu: 2 160 061,80 zł

Dofinansowanie projektu: 1 836 052,53 zł

Celem projektu jest zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014–2020 oraz wykonujących zadania związane z przygotowaniem nowej perspektywy finansowej po 2020 r. oraz zamykaniem poprzednich perspektyw finansowych. Ponadto realizacja działań projektowych zmierza do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków do realizacji ich zadań m.in. poprzez: zabezpieczenie przestrzeni biurowej, wyposażenia, zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania, niezbędnych materiałów biurowych celem ułatwienia i usprawnienia pracy. Ważnym aspektem są kwalifikacje zawodowe, które dzięki projektowi będą stale podnoszone przez pracowników.  Kolejnym celem projektu jest wsparcie procesów realizacji RPO WiM 2014–2020 i programowania na okres po 2020 r.

Osiągnięcie powyższych celów powinno przynieść następujące rezultaty:

 • sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014–2020;

 • sprawna realizacja RPO WiM 2014–2020 i procesu programowania na okres po 2020 r.

Ponadto realizacja Działania 12.1 zapewni płynne przejście pomiędzy perspektywą 2007–2013, perspektywą 2014–2020 oraz perspektywą finansową po 2020 r.

 

2. Promocja i informacja RPO WiM 2014–2020 w roku 2015

Wartość projektu:

Dofinansowanie projektu: 144 500,00 zł

Celem projektu jest zapewnienie spójnej i skutecznej informacji i promocji funduszy europejskich, a także promocji i informacji o RPO WiM 2014–2020 oraz o perspektywie finansowej po 2020 r.

Działania realizowane w ramach projektu spowodują wzrost potencjału beneficjentów ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru terytorialnego RPO WiM 2014–2020.

Osiągnięcie powyższych celów powinno przyczynić się do rozpowszechnienia wiedzy na temat pozyskiwania środków w ramach RPO WiM 2014–2020 oraz efektów wdrażania programu ipo 2020 r. polityki spójności oraz zapewnić dobry potencjał beneficjentów do realizacji projektów z RPO WiM 2014–2020.

 

Projekt realizowany przez województwo, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020

 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie realizuje projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu.

1. Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+

Wartość projektu: 6 971 128,00 zł

Dofinansowanie projektu: 5 865 727,22 zł

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2020–2023. Jego ogólnym celem jest wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego poprzez realizowany sieciowy projekt promocji gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, którego celem jest zarówno wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak i wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zewnętrznych (w tym zagranicznych) do regionu. Promocja gospodarcza regionu jest jednym z istotnych narzędzi pobudzających rozwój gospodarczy i wpływających na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, gospodarczej województwa. Wpływa na zwiększenie świadomości i wiedzy zewnętrznych inwestorów na temat dostępności i możliwości gospodarczych, jakie oferuje region warmińsko-mazurski. Przez to projekt wpłynie na wzrost zainteresowania ofertą inwestycyjną regionu, pobudzenie eksportu, zwiększenie napływu inwestycji zagranicznych i krajowych.

 

2. Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2017+

Wartość projektu:  4 348 484,04 zł

Dofinansowanie projektu: 3 614 704,63 zł

Projekt realizowany w latach 2017–2019. Jego ogólnym celem był wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego poprzez realizowany sieciowy projekt promocji gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, którego celem było zarówno wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak i wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zewnętrznych (w tym zagranicznych) do regionu. Promocja gospodarcza regionu jest jednym z istotnych narzędzi pobudzających rozwój gospodarczy i wpływających na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, gospodarczej województwa. Wpływa na zwiększenie świadomości i wiedzy zewnętrznych inwestorów na temat dostępności i możliwości gospodarczych, jakie oferuje region warmińsko-mazurski. Przez to projekt wpłynął na wzrost zainteresowania ofertą inwestycyjną regionu, pobudzenie eksportu, zwiększenie napływu inwestycji zagranicznych i krajowych.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.