Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Projekty własne

Projekty promocyjne realizowane przez województwo w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

 

Rok 2018

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2018 roku realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego

Dofinansowanie projektu: 14 005 747,53 zł

Projekt ma na celu budowę infrastruktury porządkującej ruch turystyczny i promującej wartości przyrodnicze i krajobrazowe województwa oraz doposażenie jednostek organizacyjnych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego (parków krajobrazowych) i przystosowanie ich siedzib w celu realizacji programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii.

W ramach działań nieinwestycyjnych zaplanowano doposażenie bazy edukacyjnej w siedzibach parków, modernizację wystaw oraz ogrodów dydaktycznych, opracowanie tekstów oraz projektów graficznych dotyczących oznakowania ścieżek przyrodniczych i edukacyjnych, ustawienie/wymiana tablic edukacyjnych i informacyjnych w terenie oraz prowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych, wydanie przewodnika edukacyjno-promocyjnego zintegrowanego z aplikacją mobilną oraz opracowanie map cyfrowych parków krajobrazowych i ich otulin.

W ramach projektu planowane są ponadto przedsięwzięcia inwestycyjne związane z 5 jednostkami organizacyjnymi Województwa Warmińsko-Mazurskiego (PK Wysoczyzny Elbląskiej, PK Puszczy Rominckiej, Welski PK, Mazurski PK, Zespół PK Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich). Dzięki realizacji inwestycji powstaną obiekty infrastruktury zmniejszającej antropopresję na obszary chronione i zwiększającej świadomość ekologiczną społeczeństwa.

2. Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57

Dofinansowanie projektu: 8 449 788,32 zł

Przedmiotem projektu jest zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57, który będzie kursować po wybranych zelektryfikowanych liniach kolejowych województwa warmińsko-mazurskiego w ramach regionalnych pasażerskich usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej (Olsztyn–Działdowo, Olsztyn–Iława–Jabłonowo Pomorskie, Olsztyn–Elbląg, Olsztyn–Działdowo–Iława). Inwestycja będzie wdrażana przez Urząd Marszałkowski w następujących etapach: złożenie wniosku o dofinansowanie, zawarcie umowy dofinansowania i umowy z wykonawcą, dostawa zmodernizowanego EN57, odbiór przedmiotu zamówienia, końcowe rozliczenie oraz użytkowanie w okresie eksploatacji.

3. Pomoc Techniczna RPO WiM 2014–2020 dla UM WWM na rok 2018 w ramach Działania 12.1 

Dofinansowanie projektu: 30 931 000,00 zł

Założenia projektu polegają na:

  •  zapewnieniu i utrzymaniu na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014–2020; 

  • zapewnieniu pracownikom stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia zawodowego;

  • zapewnieniu wsparcia procesu realizacji Pomocy technicznej RPO WiM 2014–2020;

  • zabezpieczeniu pracownikom odpowiednich warunków do realizacji zadań poprzez wyposażenie stanowisk pracy.


4. Ewaluacja i badania w 2018 r. związane z RPO WiM 2014–2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.

Dofinansowanie projektu: 1 147 500,00 zł

Realizacja projektu polega na zapewnieniu wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014–2020 i programowania na okres po 2020 r. w zakresie ewaluacji i badań. Działanie to zapewnia przeprowadzenie ewaluacji i badań na potrzeby programu na każdym etapie jego realizacji.

5. Promocja i informacja RPO WiM 2014–2020 w 2018 roku

Dofinansowanie projektu: 3 060 000,00 zł

Projekt polega na zapewnieniu wsparcia procesu informacji i promocji RPO WiM 2014–2020 w 2018 roku poprzez spójną i skuteczną informację i promocję, która zapewni wyższą jakość i większą absorpcję środków oraz wzrost wiedzy potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu.

 

Rok 2017

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2017 roku realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. Pomoc Techniczna RPO WiM 2014–2020 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2017 w ramach Działania 12.1 – Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli.

Wartość projektu: 30 939 572,93

Dofinansowanie projektu: 26 298 636,99 zł

Celem projektu jest zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014–2020 oraz wykonujących zadania związane z przygotowaniem nowej perspektywy finansowej po 2020 r. oraz zamykaniem poprzednich perspektyw finansowych. Ponadto realizacja działań projektowych zmierza do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków do realizacji ich zadań m.in. poprzez: zabezpieczenie przestrzeni biurowej, wyposażenia, zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania, niezbędnych materiałów biurowych celem ułatwienia i usprawnienia pracy. Ważnym aspektem są kwalifikacje zawodowe, które dzięki projektowi będą stale podnoszone przez pracowników. Kolejnym celem projektu jest wsparcie procesów realizacji RPO WiM 2014–2020 i programowania na okres po 2020 r.

Osiągnięcie powyższych celów powinno przynieść następujące rezultaty:

  • sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014–2020,

  • sprawna realizacja RPO WiM 2014–2020 i procesu programowania na okres po 2020 r.

Ponadto realizacja Działania 12.1 zapewni płynne przejście pomiędzy perspektywą 2007–2013, perspektywą 2014–2020 oraz perspektywą finansową po 2020 r.

 

2. Ewaluacja i badania w 2017 roku związane z RPO WiM 2014–2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.

Wartość projektu: 1 500 000,00 zł

Dofinansowanie projektu: 1 275 000,00 zł

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014–2020 i programowania na okres po 2020 r. w zakresie ewaluacji i badań. Osiągnięcie powyższego celu przyczyni się do sprawnej realizacji RPO WiM 2014–2020 i programowania po 2020 r. Realizacja projektu zapewnia przeprowadzenie ewaluacji i badań na potrzeby programu na każdym etapie jego realizacji. Zakłada się przeprowadzenie następujących typów ewaluacji: bieżąca, ex post – po zakończeniu programu oraz ewaluacji ex ante przyszłej perspektywy finansowej.

 

3. Promocja i informacja RPO WiM 2014–2020 w 2017 roku

Wartość projektu: 2 026 000,00 zł

Dofinansowanie projektu: 1 722 100,00 zł

Celem projektu jest zapewnienie spójnej i skutecznej informacji i promocji funduszy europejskich, a także promocji i informacji o RPO WiM 2014–2020 oraz o perspektywie finansowej po 2020 r.

Działania realizowane w ramach projektu spowodują wzrost potencjału beneficjentów ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru terytorialnego RPO WiM 2014–2020.

Osiągnięcie powyższych celów powinno przyczynić się do rozpowszechnienia wiedzy na temat pozyskiwania środków w ramach RPO WiM 2014–2020 oraz efektów wdrażania programu i polityki spójności oraz zapewnić dobry potencjał beneficjentów do realizacji projektów z RPO WiM 2014–2020.

W 2017 roku zostaną przeprowadzone spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów RPO WiM. Ponadto Zaplanowano realizację szeregu konferencji, w tym konferencji prasowych informujących o stopniu wdrażania RPO WiM 2014–2020. Działania promocyjne zostaną wzmocnione poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnej w mediach i Internecie. W czerwcu zostanie zorganizowana impreza plenerowa pn. Rozkręcamy Powszechny Optymizm.

 

 Rok 2016

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2016 roku realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. Pomoc Techniczna RPO WiM 2014–2020 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2016 w ramach Działania 12.1 – Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli.

Wartość projektu: 28 027 824,71

Dofinansowanie projektu: 23 823 651,00 zł

Celem projektu jest zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014–2020 oraz wykonujących zadania związane z przygotowaniem nowej perspektywy finansowej po 2020 r. oraz zamykaniem poprzednich perspektyw finansowych. Ponadto realizacja działań projektowych zmierza do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków do realizacji ich zadań, m.in. poprzez: zabezpieczenie przestrzeni biurowej, wyposażenia, zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania, niezbędnych materiałów biurowych celem ułatwienia i usprawnienia pracy. Ważnym aspektem są kwalifikacje zawodowe, które dzięki projektowi będą stale podnoszone przez pracowników.  Kolejnym celem projektu jest wsparcie procesów realizacji RPO WiM 2014–2020 i programowania na okres po 2020 r.

Osiągnięcie powyższych celów powinno przynieść następujące rezultaty:

  • sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014–2020;

  • sprawna realizacja RPO WiM 2014–2020 i procesu programowania na okres po 2020 r.

Ponadto realizacja Działania 12.1 zapewni płynne przejście pomiędzy perspektywą 2007–2013, perspektywą 2014–2020 oraz perspektywą finansową po 2020 r.

 

2. Ewaluacja i badania w 2016 roku związane z RPO WiM 2014–2020 i perspektywą finansową UE po 2020 r.

Wartość projektu: 770 000,00 zł

Dofinansowanie projektu: 654 500,00 zł

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014–2020 i programowania na okres po 2020 r. w zakresie ewaluacji i badań. Osiągnięcie powyższego celu przyczyni się do sprawnej realizacji RPO WiM 2014–2020 i programowania po 2020 r. Realizacja projektu zapewnia przeprowadzenie ewaluacji i badań na potrzeby programu na każdym etapie jego realizacji. Zakłada się przeprowadzenie następujących typów ewaluacji: bieżąca, ex post – po zakończeniu programu oraz ewaluacji ex ante przyszłej perspektywy finansowej.

 

3. Promocja i informacja RPO WiM 2014–2020 w 2016 roku

Wartość projektu: 1 058 294,12 zł

Dofinansowanie projektu: 899 550,00 zł

Celem projektu jest zapewnienie spójnej i skutecznej informacji i promocji funduszy europejskich, a także promocji i informacji o RPO WiM 2014–2020 oraz o perspektywie finansowej po 2020 r.

Działania realizowane w ramach projektu spowodują wzrost potencjału beneficjentów ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru terytorialnego RPO WiM 2014–2020.

Osiągnięcie powyższych celów powinno przyczynić się do rozpowszechnienia wiedzy na temat pozyskiwania środków w ramach RPO WiM 2014–2020 oraz efektów wdrażania programu i polityki spójności oraz zapewnić dobry potencjał beneficjentów do realizacji projektów z RPO WiM 2014–2020.

W 2016 roku zostaną przeprowadzone spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów RPO WiM. Ponadto zaplanowano realizację szeregu konferencji, w tym konferencji prasowych informujących o stopniu wdrażania RPO WiM 2014–2020. Działania promocyjne zostaną wzmocnione poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnej w mediach i Internecie. W czerwcu zostanie zorganizowana impreza plenerowa pn. Rozkręcamy Powszechny Optymizm. Powstanie także przewodnik multimedialnym po RPO WiM 2014–2020.

 

Rok 2015

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2015 roku ralizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

1. Pomoc Techniczna RPO WiM 2014–2020 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2015 w ramach Działania 12.1 – Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli.

Wartość projektu: 2 160 061,80 zł

Dofinansowanie projektu: 1 836 052,53 zł

Celem projektu jest zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014–2020 oraz wykonujących zadania związane z przygotowaniem nowej perspektywy finansowej po 2020 r. oraz zamykaniem poprzednich perspektyw finansowych. Ponadto realizacja działań projektowych zmierza do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków do realizacji ich zadań m.in. poprzez: zabezpieczenie przestrzeni biurowej, wyposażenia, zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania, niezbędnych materiałów biurowych celem ułatwienia i usprawnienia pracy. Ważnym aspektem są kwalifikacje zawodowe, które dzięki projektowi będą stale podnoszone przez pracowników.  Kolejnym celem projektu jest wsparcie procesów realizacji RPO WiM 2014–2020 i programowania na okres po 2020 r.

Osiągnięcie powyższych celów powinno przynieść następujące rezultaty:

  • sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014–2020;

  • sprawna realizacja RPO WiM 2014–2020 i procesu programowania na okres po 2020 r.

Ponadto realizacja Działania 12.1 zapewni płynne przejście pomiędzy perspektywą 2007–2013, perspektywą 2014–2020 oraz perspektywą finansową po 2020 r.

 

2. Promocja i informacja RPO WiM 2014–2020 w roku 2015

Wartość projektu:

Dofinansowanie projektu: 144 500,00 zł

Celem projektu jest zapewnienie spójnej i skutecznej informacji i promocji funduszy europejskich, a także promocji i informacji o RPO WiM 2014–2020 oraz o perspektywie finansowej po 2020 r.

Działania realizowane w ramach projektu spowodują wzrost potencjału beneficjentów ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru terytorialnego RPO WiM 2014–2020.

Osiągnięcie powyższych celów powinno przyczynić się do rozpowszechnienia wiedzy na temat pozyskiwania środków w ramach RPO WiM 2014–2020 oraz efektów wdrażania programu ipo 2020 r. polityki spójności oraz zapewnić dobry potencjał beneficjentów do realizacji projektów z RPO WiM 2014–2020.

 

Projekt realizowany przez województwo, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020

 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu.

1. Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2017+

Wartość projektu:  4 917 689,09 zł

Dofinansowanie projektu: 4 098 528,92  zł

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017–2019. Jego ogólnym celem jest wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego poprzez realizowany sieciowy projekt promocji gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, którego celem jest zarówno wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak i wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zewnętrznych (w tym zagranicznych) do regionu. Promocja gospodarcza regionu jest jednym z istotnych narzędzi pobudzających rozwój gospodarczy i wpływających na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, gospodarczej województwa. Wpływa na zwiększenie świadomości i wiedzy zewnętrznych inwestorów na temat dostępności i możliwości gospodarczych, jakie oferuje region warmińsko-mazurski. Przez to projekt wpłynie na wzrost zainteresowania ofertą inwestycyjną regionu, pobudzenie eksportu, zwiększenie napływu inwestycji zagranicznych i krajowych.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS