Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Interpretacje

Pliki do pobrania

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie zagadnień z zakresu realizacji projektów hybrydowych - 29.12.2015 r.

2017-07-04

Najczęściej zadawane pytania odnośnie Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 - 26.10.2015 r.

2017-07-04

Interpretacja Komisji Europejskiej w sprawie przepisów dotyczących projektów generujących dochód oraz projektów hybrydowych w perspektywie 2014-2020 - 26.10.2015 r.

2017-07-04

Stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa w sprawie zakazu wsparcia operacji fizycznie ukończonych lub w pełni zrealizowanych - 13.06.2016 r.

2017-07-04

Stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa dotyczące oznakowania dokumentów przy działaniach informacyjnych i promocyjnych - 16.02.2016 r.

2017-07-04

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju przepisów ustawy z 9.10.2015 r. o rewitalizacji w zakresie możliwości uchwalenia programu rewitalizacji poza jej reżimem po dniu jej wejścia w życie - 21.01.2016 r.

2017-07-04

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju w sprawie zapisów Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 - 29.09.2016 r.

2017-07-04

Pismo w sprawie utworzenia adresu e-mail uproszczenia@mr.gov.pl

2017-07-04

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie ujednolicenia regulacji przejściowych obowiązujących w przypadku aktualizacji wytycznych horyzontalnych - 3.11.2016 r.

2017-07-03

Stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa dotyczące stosowania zasady konkurencyjności - 3.02.2017 r.

2017-07-03

Stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa dotyczące zasady uczciwej konkurencji - 15.12.2015 r.

2017-07-03

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie kwalifikowalności VAT w projektach RPO 2007-2013 - 28.07.2016 r.

2017-07-03

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące kwalifikacji zwrotu dofinansowania odpowiadającego VAT - 29.09.2016 r.

2017-07-03

Stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie kwalifikowalności podatku VAT - 29.11.2016 r.

2017-07-03

Stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa dotyczące stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach do 100.000 euro wkładu publicznego - 27.04.2016 r.

2017-07-03

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie stosowania ryczałtowych kosztów pośrednich w projektach EFS 2014-2020 - 11.08.2016 r.

2017-07-03

Pismo w sprawie stosowania kosztów pośrednich - 9.12.2016 r.

2017-07-03

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków - 10.12.2015 r.

2017-07-03

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w zakresie sposobu rozliczania kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem - 3.01.2017 r.

2017-07-03

Stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa w sprawie pomocy dla osób usamodzielnianych - 17.08. 2016 r.

2017-07-03

Stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa dotyczące definicji wskaźnika produktu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie - 28.06.2016 r.

2017-07-03

Stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa w sprawie wpływu planowanej reformy oświaty na trwałość inwestycji realizowanych lub planowanych do realizacji w ramach RPO - 30.09.2016 r.

2017-07-03

Stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa dotyczące kwalifikowania osób należących do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jako uczestników projektów - 29.06.2016 r.

2017-07-03

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju w sprawie wskaźnika wspólnego - 25.07.2016 r.

2017-07-03

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie podlegania przez osoby bierne zawodowo niezarejestrowane w Urzędzie Pracy składkom na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz wypadkowe - 3.06.2016 r.

2017-07-03

Stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa odnośnie warunków realizacji wsparcia w ramach PI 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się - 14.04.2016 r.

2017-07-03

Stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa odnośnie występowania pomocy publicznej/ pomocy de minimis w ramach wsparcia udzielanego z EFS na rzecz tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem dla lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych - 22.04.2016 r.

2017-07-03

Wyjaśnienia Ministerstwa Rozwoju w sprawie definicji spółdzielni socjalnej - 23.08.2016 r.

2017-07-03

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie określenia momentu utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego oraz momentu zakończenia procesu przekształcania podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne - 20.09.2016 r.

2017-07-03

Stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa dotyczące mechanizmu racjonalnych usprawnień opisanych w Wytycznych równościowych - 25.04.2016 r.

2017-07-03

Wyjaśnienia Ministerstwa Rozwoju nt. możliwości udzielania wsparcia dotacyjnego w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9v dla osób bezrobotnych - 10.12.2015 r.

2017-07-03

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie definicji nowo utworzonych przedsiębiorstw społecznych i wsparcia pomostowego - 23.08.2016 r.

2017-07-03

Stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa dotyczące zasięgu terytorialnego realizacji projektów w RPO - 20.10.2015 r.

2017-07-03

Stanowisko w sprawie realizacji projektów grantowych - 12.06.2015 r.

2017-07-03

Wyjaśnienia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące możliwości sfinansowania ze środków EFS wynagrodzenia opiekuna stypendysty - 9.10.2015 r.

2017-07-03

Stanowisko w sprawie możliwości udziału w projektach współfinansowanych z EFS osób powyżej 64 roku życia - 10.09.2015 r.

2017-07-03

Wyjaśnienia dotyczące realizacji w projektach EFS doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy - 31.05.2016 r.

2017-07-03

Interpretacja przepisów w zakresie form zatrudnienia nauczycieli do realizacji zajęć w szkołach w ramach projektów współfinansowanych z EFS - 30.10.2015 r.

2017-07-03

Podsumowanie spotkania grupy roboczej ds. adaptacyjności - 30.11.2016 r.

2017-07-03

Stanowisko w sprawie zakończenia udziału w projekcie realizowanym w perspektywie 2014–2020 - 26.08.2016 r.

2017-07-03

Interpretacja zapisów dotyczących sposobu angażowania i wynagradzania opiekunów stażystów - 23.06.2016 r.

2017-07-03

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące zatrudniania nauczycieli w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – 30.06.2017 r.

2017-06-30

Interpretacja pkt 4 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotycząca stosowania aspektów społecznych przy realizacji zamówień w ramach projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Wytyczne 19.09.2016 r.

2017-05-10

Pismo ws. wsparcia w RPO ze środków EFRR inwestycji w zakresie przetwórstwa produktów rolnych - 27.01.2017 r.

2017-04-25

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju w sprawie stosowania aspektów społecznych przy udzielaniu zamówień w ramach projektów EFS - 24.01.2017 r.

2017-04-26

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju w zakresie kosztów racjonalnych usprawnień w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności - 29.11.2016 r.

2017-04-26

Wyjaśnienia Ministerstwa Rozwoju dotyczące możliwości stosowania poziomów efektywności społecznej i zatrudnieniowej - 28.11.2016 r.

2017-05-10

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie stosowania minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej - 31.10.2016 r.

2017-05-10

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie minimalnego poziomu efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej - 26.10.2016 r.

2017-05-10

Pismo w sprawie interpretacji kwalifikowalności kosztów inwestycji na rzeczowe aktywa trwałe - 20.10.2016 r.

2017-04-25

Pismo ws. rozporządzenia Ministra Rozwoju ws. Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - 20.09.2016 r.

2017-04-25

Stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa w zakresie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w sprawie zakresu wydatków możliwych do kwalifikowania w ramach projektów - 9.09.2016 r.

2017-04-26

Pytania i odpowiedzi ws. interpretacji dotyczących kwalifikowalności wydatków w Poddziałaniu 1.2.1 - 2.09.2016 r.

2017-04-25

Pytania i odpowiedzi odnośnie warunków wsparcia w ramach Osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur - 23.08.2016 r.

2017-04-25

Interpretacja Komisji Europejskiej w sprawie linii demarkacyjnej finansowania połączeń dróg lokalnych i wojewódzkich z drogami krajowymi - 27.07.2016 r.

2017-04-25

Pismo dotyczące stosowania wymogów prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze objętym programem - 15.04.2016 r.

2017-04-25

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie pomiaru efektywności zatrudnieniowej w projektach finansowanych z EFS - 25.03.2016 r.

2017-05-10

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju w sprawie zastosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach EFS - 2.03.2016 r.

2017-04-26

Pismo dotyczące kwalifikowalności podatku VAT w projektach hybrydowych z 3.02.2016 r.

2017-04-25

Pismo w sprawie wspólnej i jednolitej interpretacji Umowy Partnerstwa z 22.01.2016 r.

2017-04-25

Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - stanowisko IKUP w zakresie realizacji inwestycji przeciwpowodziowych - 23.10.2015 r.

2017-04-25

Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ws. stosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień - 2.09.2015 r.

2017-05-10

Interpretacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie punktu 7 sekcja 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków - 22.07.2015 r.

2017-04-26

Pismo Ministerstwa Rozwoju w zakresie realizacji dróg lokalnych w ramach CT7 - 17.06.2015 r.

2017-04-25

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące priorytetu inwestycyjnego 9V dotyczącego ekonomii społecznej - 20.05.2015 r.

2017-05-10

Drogi wojewódzkie i lokalne w ramach CT7 Postanowienia Umowy Partnerstwa Wspólna Interpretacja

2017-04-25

Metodologia pomiaru wskaźników efektywnośco OWES

2017-05-10

Pismo ws. definicji rozpoczęcie prac

2017-04-25

Zrównoważona intermodalna mobilność miejska (PI 4e) Postanowienia Umowy Partnerstwa Wspólna interpretacja

2017-04-25

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.