Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.4.2

Poddziałanie 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg

zakończony     od: 2016-11-30 do: 2016-12-30
Wyniki naboru

18 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-002/16.

Aby umożliwić dofinansowanie wszystkich wniosków ocenionych pozytywnie w ramach konkursu, decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zwiększono kwotę alokacji do 9 858 366,56 PLN.

 

 

Etapy oceny projektów

13 lutego 2017r. zakończono etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.04.02-IZ-00-28-002/16.

Ocena merytoryczna rozpocznie się 14 lutego 2017r.

Komunikaty

Informujemy, że 27 stycznia 2017 r. została zakończona weryfikacja wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-002/16. W załączeniu publikujemy listę wniosków, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny formalnej w ramach przedmiotowego konkursu.

Ocena formalna rozpocznie się 30 stycznia 2017 r.

Etapy oceny projektów

Informacja o pracach KOP 

Informujemy, że w terminie 7.03.2017–14.03.2017 r. trwały prace związane z weryfikacją Kart oceny merytorycznej wniosków ocenianych przez członków KOP w zakresie części D1–D8 KOM oraz przygotowaniem Jednolitego stanowiska negocjacyjnego do wniosków skierowanych do dofinansowania.


Wysyłka pism informujących wszystkich Wnioskodawców o wynikach dokonanej oceny merytorycznej nastąpi z dniem 15.03.2017 r.

Następnie odbędą się negocjacje z Wnioskodawcami, których wnioski uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Wstępna informacja o naborze

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ogłasza konkurs nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-002/16

na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020

z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki

Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg

 

Termin, od którego można składać wnioski

30.11.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30.12.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn 

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2, wraz z wgranym plikiem PDF tj. Rekomendacją Komitetu Sterującego Związku ZIT o zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (wzór stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu) funkcji "Wyślij wniosek”.

Rozmiar załącznika w wersji elektronicznej nie może przekroczyć 5MB.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu wraz z Rekomendacją Komitetu Sterującego Związku ZIT o zgodności projektu ze strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (wzór stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu) należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone
w Regulaminie konkursu:

 • realizujące projekt na obszarze gmin: Miasta Elbląg, Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary oraz Powiatu Elbląskiego (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary),
 • z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na obszarze ZIT bis Elbląg, z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez min.:

 • staże/praktyki dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia/kursy powiązane bezpośrednio z danym sektorem/branżą oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na rynek absolwentom,
 • tworzenie klas patronackich w szkołach,
 • organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
 • modernizację/dopasowanie metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy,
 • tworzenie nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji),
 • doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
 • aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu

 

Wyżej wymienione formy wsparcia realizowane będą w ramach trzech modeli projektów, których szczegółowy opis znajduje się w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowych

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 460 717,30 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

 

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

tel. 89 512 54 82

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86

 

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

 • Związek ZIT/Biuro ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Urząd Miejski w Elblągu: zit.elblag@umelblag.pl

tel. 55 239-33-26 fax. 55 239-32-74

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie

2016-10-31

Ogłoszenie o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego

2016-11-04

Regulamin konkursu

2016-10-31

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-10-31

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-10-31

Załącznik nr 3 Karta wymogów formalnych

2016-10-31

Załącznik nr 4 Karta oceny formalnej

2016-10-31

Załącznik nr 5 Karta oceny merytorycznej

2016-10-31

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-10-31

Załącznik nr 7 Zestawienie standardu i cen

2016-10-31

Załącznik nr 8 Rekomendacje IOK

2016-10-31

Załącznik nr 9 Podstawowe informacje

2016-10-31

Załącznik nr 10 Wzór rekomendacji

2016-10-31

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS