Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.4.1

Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-008/16

zakończony     od: 2016-11-30 do: 2017-01-30
Wyniki naboru

09.05.2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-008/16.

 

Informacje

Informujemy, że w terminie 13.03.2017r. – 17.03.2017r. trwały prace związane z weryfikacją Kart oceny merytorycznej wniosków ocenianych przez członków KOP oraz przygotowaniem Jednolitego stanowiska negocjacyjnego.

Wysyłka pism informujących wszystkich Wnioskodawców o wynikach dokonanej oceny merytorycznej nastąpi 20.03.2017r.

Etapy oceny projektów

17 lutego 2017 r. zakończono etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ-00-28-008/16.

Ocena merytoryczna rozpocznie się 20 lutego 2017 r.

 

 

8 lutego 2017r. zakończono weryfikację wymogów formalnych wniosków o dofinasowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-008/16.

Ocena formalna rozpocznie się 9 lutego 2017r.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków

o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (3 typ)

konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-008/16 

Termin, od którego można składać wnioski

30.11.2016

Termin, do którego można składać wnioski

30.01.2017

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2017 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

adres:  ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przygotowanie i realizację wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe poprzez jednoczesną realizację poniższych działań:

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach;

b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa);

c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 2.4.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WWM 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 458 692,40 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne funduszy Europejskich:

tel. 89 512 54 82

tel. 89 512 54 83

tel. 89 512 54 85

tel. 89 512 54 86

 

tel. 55 620 09 13

tel. 55 620 09 14

tel. 55 620 09 16

 

tel. 87 734 11 09

tel. 87 734 11 10

tel. 87 610 07 77

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie

2016-10-31

Regulamin konkursu

2016-10-31

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-10-31

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku

2016-10-31

Załącznik nr 3 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-10-31

Załącznik nr 4 Karta oceny formalnej

2016-10-31

Załącznik nr 5 Karta oceny merytorycznej

2016-10-31

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-10-31

Załącznik nr 7 Zestawienie standardu i cen

2016-10-31

Załącznik nr 8 Rekomendacje IOK

2016-10-31

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS